Wtorek 19 lutego 2019 Wydanie nr 4012
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2015-12-03
Data orzeczenia:
3 grudnia 2015
Data publikacji:
18 maja 2018
Data uprawomocnienia:
3 grudnia 2015
Sygnatura:
II Ca 407/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Wydział:
II Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Wojciech Vogt
Sędziowie:
Marian Raszewski
Janusz Roszewski –
Protokolant:
sekr. sądowy E.Wajgielt
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348)

Sygn. akt II Ca 407/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

K., dnia 3 grudnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Wojciech Vogt

Sędziowie:

SSO Marian Raszewski

SSO Janusz Roszewski – spr.

Protokolant:

sekr. sądowy E.Wajgielt

po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2015 r. w Kaliszu

na rozprawie

sprawy z powództwa G. M.

przeciwko W. S.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda i pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Kaliszu

z dnia 11 maja 2015r. sygn. akt I C 1178/11

I.  z apelacji powoda:

1.  zmienia p-kty I i II zaskarżonego wyroku w ten sposób, że nadaje im następujące brzmienie:

„ I. 1. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 58.067 ( pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt siedem) złotych z ustawowymi odsetkami od kwoty 10.000 zł od dnia 25 sierpnia 2011r., od kwoty 34.540 zł od dnia 20 września 2011r. i od kwoty 13.527 zł od dnia 19.01.2012r. do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 13.890,10 złotych, w tym kwotę 3617 złotych z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.

II.  z powództwa G. M. przeciwko W. S. o zapłatę kwoty 25.267,26 ( sygn. akt I C 544/13)

1. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 25.267,26 (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem i 26/100) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 28 grudnia 2011r. do dnia zapłaty;

2. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwoty 3681 złotych tytułem kosztów procesu, w tym 2417 złotych kosztów zastępstwa procesowego.”

II.  oddala apelację pozwanego w całości;

III. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4954 złotych tytułem kosztów

procesu w postępowaniu apelacyjnym, w tym kwotę 1800 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

SSO M. R. SSO W. V. (...). R.

Sygn. akt II Ca 407/15

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 3 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu rozpoznając apelację powoda G. M. zmienił punkty I i II zaskarżonego wyroku Sądu Rejonowego w K. z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sygn. akt I C 1178/11 w ten sposób, że:

a) w sprawie z powództwa G. M. przeciwko W. S. o zapłatę kwoty 58.067 zł:

- w punkcie I.1. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 58.067 zł z ustawowymi odsetkami od kwoty 10.000 zł od dnia 25 sierpnia 2011 r., od kwoty 34.540 zł od dnia 20 września 2011 r. i od kwoty 13.527 zł od dnia 19 stycznia 2012 r. do dnia zapłaty;

- w punkcie I.2.oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

- w punkcie I.3.zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 12.181,89 zł, w tym kwotę 3.617 zł z tytułu kosztów zastępstwa procesowego;

b) w sprawie z powództwa G. M. przeciwko W. S. o zapłatę kwoty 25.267,26 zł:

- w punkcie II.1 zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 25.267,26 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 28 grudnia 2011 r. do dnia zapłaty;

- w punkcie II.2. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwoty 3.681 zł tytułem kosztów procesu, w tym 2.417 zł kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd Okręgowy oddalił także w całości apelację pozwanego i rozstrzygnął o kosztach postępowania apelacyjnego zasądzając od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4.954 zł, w tym kwotę 1.800 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego (punkt III sentencji).

Zażalenie na powyższe rozstrzygnięcie w zakresie punktu I.3 i punktu III wniósł pełnomocnik powoda w trybie art. 394 2 § 1 k.p.c., domagając się ich zmiany przez podwyższenie zasądzonych kwot z 12.181,89 zł na kwotę 13.890,10 zł (zawartej w punkcie I.3 sentencji) oraz z kwoty 4.954 zł na kwotę 7.354 zł (zawartej w punkcie III sentencji). Skarżący wniósł także o przyznanie kosztów postępowania zażaleniowego.

W uzasadnieniu zaskarżonemu punktowi I.3 wyroku Sądu Okręgowego zarzucono omyłki rachunkowe i błędne wyliczenie uiszczonych przez powoda zaliczek na koszty opinii biegłych oraz pominięcie uiszczonej opłaty sądowej od pozwu o zapłatę kwoty 58.067 zł. Skarżący podniósł także, że połączenie spraw na podstawie art. 219 k.p.c. ma charakter jedynie techniczny, stąd stronie wygrywającej sprawę należny jest zwrot kosztów postępowania odrębnie w każdej z połączonych spraw.

Sąd Okręgowy, zważył co następuje:

Zażalenie zasługuje na częściowe uwzględnienie.

Analizując zarzuty podniesione w zażaleniu podzielić należy pogląd, że połączenie kilku oddzielnych spraw w celu ich łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia na podstawie art. 219 k.p.c. jest zabiegiem jedynie technicznym, który nie prowadzi do powstania jednej nowej sprawy i nie pozbawia połączonych spraw ich odrębności oraz nie zmienia faktu, że łącznie rozpoznawane i rozstrzygane sprawy są nadal samodzielnymi sprawami. Z tej przyczyny, jak zasadnie wskazano w treści zażalenia, rozliczenie kosztów postępowania powinno nastąpić odrębnie dla każdej sprawy i okoliczności tej w żaden sposób nie zmienia fakt, że do połączenia doszło przed sądem I instancji.

Mając na uwadze powyższe rozważania konieczną byłą zmiana punktu III wyroku Sądu Okręgowego w Kaliszu, II Wydziału Cywilnego Odwoławczego z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie o sygn. akt II Ca 407/15.

Wyjaśnienia wymaga, że apelacja wniesiona została przez powoda w zakresie oddalenia powództwa o zapłatę kwoty 58.067 zł oraz w zakresie oddalenia powództwa co do kwoty 5.000 zł w sprawie o zapłatę 25.267,26 zł. Skoro wartość przedmiotu zaskarżenia wyniosła kwotę 63.067 zł to opłata od apelacji, uiszczona przez powoda (k. 568), wyniosła 3.154 zł.

Z kolei koszty przyznanego wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu apelacyjnym w pierwszej ze wskazanych spraw (o zapłatę 58.067 zł) wynieść powinny 1.800 zł (§ 2 pkt 6 w zw. z § 13 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. z 2013 r., poz. 461 z późn. zm.)).

W drugiej ze wspomnianych spraw (o zapłatę 25.267,26 zł), stosownie do wartości przedmiotu zaskarżenia, a nie jak wskazano w zażaleniu wartości przedmiotu sporu, koszty przyznanego profesjonalnemu pełnomocnikowi wynagrodzenia wynieść powinny 300 zł (§ 2 pkt 3 w zw. z § 13 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu).

Do kosztów tych doliczone powinno również zostać wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika w kwocie 1.200 zł (§ 2 pkt 5 w zw. z § 13 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu) z uwagi na oddalenie apelacji pozwanego wniesionej w sprawie o zapłatę 33.149,36 zł (poprzednia sygn. akt I C 2107/12, w której powód nie wnosił apelacji).

Mając powyższe na uwadze na postawie art. 394 2 § 1 k.p.c. orzeczono jak w punktach 1 i 2 sentencji postanowienia.

W zakresie zaskarżenia punktu I.3 wyroku Sądu Okręgowego w K., II Wydziału Cywilnego Odwoławczego z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie o sygn. akt II Ca 407/15, zauważenia wymaga, że stanowi ono zażalenie na postanowienie sądu II instancji zmieniające - w wyniku rozpoznania środka odwoławczego - rozstrzygnięcie sądu I instancji w zakresie kosztów procesu. Nie mieści się ono zatem w kategorii orzeczeń, na które przysługuje zażalenie przewidziane w art. 394 2 § 1 k.p.c. Z tej przyczyny podlegało odrzuceniu jako niedopuszczalne na podstawie art. 373 k.p.c. w związku z art. 394 2 § 1 k.p.c. i art. 397 § 2 k.p.c. (punkt 3 sentencji).

O kosztach postępowania zażaleniowego orzeczono na podstawie art. 100 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 391 § 1 k.p.c. Skarżący jako wartość przedmiotu zaskarżenia wskazał kwotę 4.108,21 zł. Z treści zażalenia wynika, że w zakresie zaskarżenia punktu III wyroku Sądu Okręgowego wartość przedmiotu zaskarżenia wyniosła 2.400 zł a w zakresie zaskarżenia punktu I.3. wartość przedmiotu zaskarżenia wyniosła 1.708,21 zł. Z tej przyczyny przyjąć należał, że skarżący wygrał postępowanie zażaleniowe jedynie w 37 %. W takim zatem zakresie przyznano na jego rzecz część kosztów postępowania, na które składa się część opłaty od nie odrzuconego zażalenia w kwocie 44,40 zł (tj. 37% z 120 zł) oraz część należnego wynagrodzenia pełnomocnika (na podstawie § 2 pkt 3 w zw. z § 13 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu) w kwocie 55,50 zł (37 % z 150 zł) – punkt 4 sentencji.

S.S.O. Barbara Mokras S.S.O. Henryk Haak S.S.O. Paweł Szwedowski

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.