Wtorek 23 października 2018 Wydanie nr 3893
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2014-04-03
Data orzeczenia:
3 kwietnia 2014
Data publikacji:
14 listopada 2017
Data uprawomocnienia:
3 kwietnia 2014
Sygnatura:
II Ca 58/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Wydział:
II Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Wojciech Vogt
Sędziowie:
Marian Raszewski
Henryk Haak
Protokolant:
st. sekr. sąd. Elżbieta Wajgielt
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II Ca 58/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

K., dnia 3 kwietnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Wojciech Vogt

Sędziowie:

SSO Marian Raszewski

SSO Henryk Haak (spr.)

Protokolant:

st. sekr. sąd. Elżbieta Wajgielt

po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2014 r. w Kaliszu

na rozprawie

sprawy z powództwa P. K.

przeciwko D. R. , W. R., S. W. , (...) spółka z o.o. w N.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Kaliszu

z dnia 2 października 2013r. sygn. akt I C 9/10

I.  uchyla zaskarżony wyrok w punkcie I. w części, w jakiej zostało oddalone powództwo przeciwko (...) sp. z o.o. z siedzibą w N., oraz w punkcie III. i umarza postępowanie w tych zakresach;

II.  zwraca powodowi całą uiszczoną opłatę od apelacji, tj. kwotę 3.671 (trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) zł, przy czym zwrotu tej opłaty dokona Sąd Rejonowy w Kaliszu;

III.  nie obciąża pozwanych D. R., W. R. i S. W. kosztami postępowania apelacyjnego.

Sygn. akt II Ca 58/14

UZASADNIENIE

Powód P. K. wniósł przeciwko pozwanym D. R., W. R. i S. W. z d. R. – spadkobiercom S. R. (...) o nakazanie solidarnie pozwanym, aby dostarczyli powodowi ciągnik (...) 5110 wolny od wad. Ewentualnie – w razie nieuwzględnienia tego żądania – powód wniósł o zasądzenie solidarnie od pozwanych .na jego rzecz kwoty 52.618,50 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. W piśmie z dnia 28 października 2010 r. powód rozszerzył żądanie do kwoty 73.413 zł.

Pozwani w odpowiedzi na pozew wnieśli o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów.

Na wniosek pozwanych wezwano do udziału w sprawie w charakterze pozwanego (...) Sp. z o.o. w N.. W odpowiedzi na pozew Spółka ta wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów.

Wyrokiem z dnia 2 października 2013 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu: (I) oddalił powództwo, (II) zasądził od powoda P. K. na rzecz pozwanych D. R., W. R. i S. W. solidarnie kwotę 3.617 zł tytułem kosztów procesu, (III) zasądził od powoda P. K. na rzecz pozwanej (...) Sp. z o.o. z siedzibą w N. kwotę 3.617 zł tytułem kosztów procesu, (IV) nakazał pobrać od powoda na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Kaliszu kwotę 1.770 zł tytułem kosztów sądowych.

Sąd Rejonowy dokonał następujących ustaleń.

W dniu 13 maja 2008 r. powód P. K. zawarł z firmą (...) S.A. umowę leasingu dotyczącą ciągnika rolniczego marki P. (...). Okres leasingu wynosił 72 miesiące. W ramach tej umowy uprawnienia z tytułu gwarancji przysługiwały leasingodawcy za wyjątkiem odstąpienia od umowy. Ciągnik został zakupiony w Przedsiębiorstwie (...) s.c. D. R. i W. R. w K.. Cena nabycia ciągnika wynosiła 124.200 zł brutto. Usługi gwarancyjne miał wykonywać sprzedawca. Okres gwarancji wynosił 18 miesięcy – od dnia 13 maja 2008 r. do dnia 13 października 2009 r.

S. R. zmarł dnia 13 maja 2008 r. Spadek po nim z ustawy odziedziczyli pozwani: żona D. R. i dzieci W. R. oraz S. W. z d. R. po 1/3.

Pismem z dnia 31 marca 2009 r. powód zawiadomił (...) S.A. o występujących wadach w ciągniku. Pismem z dnia 12 czerwca 2009 r. (...) S.A. poinformowała powoda, że nie jest uprawniona do interwencji w sprawie zgłaszanych wad ciągnika wskazując, że uprawnienia z tytułu wad przysługują powodowi za wyjątkiem odstąpienia od umowy.

Powód w ramach reklamacji zgłosił brak odpowiedniej mocy ciągnika. Pismem z dnia 1 października 2008 r. firma (...) przedstawiła powodowi, jakie czynności zostały podjęte w ramach zgłoszenia reklamacyjnego i uwzględnienie jedynie wymiany wyłącznika (...). Pismem z dnia 14 października 2008 r. powód zwrócił się do PW (...) o to, aby „zostały sprawdzone usterki w ciągniku z uwagi na to, iż zużywa bardzo dużo paliwa, z tłumika wybucha nieokreślona substancja, ciągnik ma bardzo słabą moc”. W dniu 21 października 2008 r. przedstawiciele firmy (...) dokonali oględzin ciągnika i nie stwierdzili żadnych wad, w tym utraty mocy. Pismem z dnia 23 października 2008 r. powód zwrócił się do producenta firmy (...) wskazując na nieprawidłowe działanie ciągnika. Firma (...) powołując się na przeprowadzone serwisy, podczas których nie stwierdzono usterek, odmówiła przyjazdu serwisu. Pismem z dnia 5 listopada 2008 r. firma (...) wezwała powoda do zapłaty faktury z tytułu kosztów wizyty serwisowej i nieuznanej gwarancji. Na wezwanie o zapłatę pełnomocnik powoda wystosował pismo z dnia 6 stycznia 2009 r., w którym podniósł, że obciążenie powoda kwotą 2.476,59 zł jest nieuzasadnione. W piśmie podniesiono, że wymieniono wyłącznik (...), a ponadto wady występują nadal. W odpowiedzi pełnomocnik firmy (...) pismem z dnia 14 stycznia 2009 r. zwrócił uwagę, że obciążenie związane jest z nieuwzględnieniem reklamacji co do braku mocy ciągnika. M. S. obsługiwał powoda jako pracownik PW (...), który po zgłoszeniu usterek przez powoda usuwał je.

Powód zlecił R. P. (1) badanie pomiaru mocy zakupionego ciągnika. R. P. po przeprowadzeniu badania wystawił powodowi rachunek na kwotę 622 zł.

Pismem z dnia 19 lutego 2009 r. pełnomocnik powoda w odpowiedzi na pismo PW (...) jeszcze raz zakwestionował zasadność obciążenia kwotą 2.476,60 zł. W piśmie poinformował o przeprowadzeniu badań przez R. P. i podniósł, że badanie to potwierdziło spostrzeżenia powoda co do braku mocy ciągnika. Ponadto wezwał do wykonania warunków gwarancyjnych.

Ciągnik zakupiony przez powoda posiada moc na wale odbioru mocy deklarowaną przez producenta. Ciągnik nadaje się do użytku w zakresie mocy, jaką posiada.

Wyrok ten – apelacją z dnia 16 grudnia 2013 r. – powód P. K. zaskarżył w stosunku do pozwanej (...) Sp. z o.o. Wniósł on o uchylenie zaskarżonego wyroku w stosunku do pozwanej (...) Sp. z o.o. i umorzenie postępowania w tym zakresie. Wniósł on również o zasądzenie od pozwanych na jego rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych za wszystkie instancje.

Pozwani D. R., W. R. i S. W. wnieśli o oddalenie apelacji oraz o zasądzenie od powoda na swoją rzecz kosztów postępowania apelacyjnego według norm przepisanych. (...) Sp. z o.o. z siedzibą w N. wniosła o oddalenie apelacji i zasądzenie od powoda na swoją rzecz kosztów postępowania odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Apelacja jest zasadna.

W piśmie z dnia 19 listopada 2012 r. pozwani D. R., W. R. i S. W. wnieśli o „przypozwanie w charakterze pozwanego na adres: (...) Sp. z o.o. ul. (...) (...)-(...) N., bowiem z całokształtu dokumentów dołączonych do akt sprawy jednoznacznie wynika, iż jest producentem przedmiotowego ciągnika typu (...) 5110, a nie pozwani”, nadto podnosząc, że „celowe jest przypozwanie producenta przedmiotowego ciągnika z ostrożności procesowej, gdyż może służyć pozwanym regres odszkodowawczy” (k. 258 akt). W tej sytuacji wezwanie do udziału w sprawie Firmę (...) Sp. z o.o. w N. w charakterze pozwanego (postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 21 listopada 2012 r., k. 260 akt) było wadliwe. Skarżący trafnie podnosi, iż w ten sposób doszło do naruszenia art. 194 § 1 i § 3 k.p.c.

Artykuł 194 § 1 k.p.c. znajduje zastosowanie wtedy, gdy okaże się, że powództwo nie zostało wniesione przeciwko osobie, która powinna być w sprawie stroną pozwaną. Ta przesłanka zastosowania art. 194 § 1 k.p.c. nie została tu spełniona. Z kolei na podstawie art. 194 § 3 k.p.c. sąd na wniosek powoda może wezwać do wzięcia udziału w sprawie inne jeszcze osoby, jeżeli okaże się, że powództwo o to samo roszczenie może być wytoczone przeciwko tym osobom. Brak wniosku, o którym mowa w art. 194 § 3 k.p.c., dostatecznie uzasadnia tu brak podstaw do zastosowania tegoż artykułu.

Istotnie, mimo ogłoszenia przez Sąd Rejonowy postanowienia z dnia 21 listopada 2012 r. o wezwaniu do udziału w sprawie w charakterze pozwanego firmy (...) Sp. z o.o. w N., nie doszło do zgłoszenia zastrzeżenia w trybie art. 162 k.p.c. To jednak nie oznacza, że powodowi nie przysługuje prawo powoływania się na przedmiotowe uchybienie w dalszym toku postępowania. Wyjątek w tym względzie stanowi bowiem m.in. sytuacja, w której chodzi o przepisy postępowania, których naruszenie sąd powinien wziąć pod rozwagę z urzędu (art. 162 zdanie drugie k.p.c.). Do takich przepisów należy też zaliczyć art. 194 k.p.c., jeżeli w konsekwencji jego naruszenia pozwanym staje się osoba, co do wezwania której nie było stosownego wniosku (art. 194 § 1 k.p.c.; takim wnioskiem nie był tu w istocie wniosek pozwanych D. R., W. R. i S. W. zawarty w ich piśmie z dnia 19 listopada 2012 r.) i która zostaje dopozwana wbrew woli powoda (art. 194 § 3 k.p.c.).

W tej sytuacji Sąd Okręgowy uchylił zaskarżony wyrok w punkcie I. w części, w jakiej zostało oddalone powództwo przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w N., oraz w punkcie III. i umorzył postępowanie w tych zakresach (art. 386 § 3 k.p.c.). Z uwagi na uwzględnienie apelacji z powodu oczywistego naruszenia prawa i stwierdzenia tego naruszenia przez Sąd Okręgowy, orzeczono o zwrocie powodowi całej uiszczonej opłaty od apelacji (art. 79 ust. 1 pkt 1 e/ u. o k.s.), przy czym zwrotu tej opłaty dokona Sąd Rejonowy w Kaliszu (art. 80 ust. 2 u. o k.s.). O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono na podstawie m.in. art. 102 k.p.c.

K., dnia 14 kwietnia 2014 r.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.