Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Łukowie z 2015-10-27
Data orzeczenia:
27 października 2015
Data publikacji:
18 maja 2018
Sygnatura:
II K 665/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Joanna Futera
Protokolant:
st. sekr. sądowy Danuta Domańska
Teza:
nie tezowano
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt II K 665/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 października 2015 roku

Sąd Rejonowy w Łukowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Joanna Futera

Protokolant st. sekr. sądowy Danuta Domańska

w obecności prokuratora ---

po rozpoznaniu dnia 27 października 2015 roku sprawy Ł. K. syna K. i E. z domu O. ur. (...) w Ł.

oskarżonego o to, że: w dniu 21 sierpnia 2015 roku w Ł., woj. (...) jechał jako kierujący samochodem osobowym m-ki M. (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym będąc w stanie nietrzeźwości ( wyniki badań 0,64 mg/l, 0,63 mg/l, 0,64 mg/l i 0.67 mg/l w wydychanym powietrzu

tj. o czyn z art. 178 a § 1 kk

orzeka:

Ł. K. uznaje za winnego dokonania zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 178 a § 1 kk skazuje go na karę grzywny w wymiarze 150 ( sto pięćdziesiąt ) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 ( dziesięć ) złotych ; na podstawie art. 42 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat ; na podstawie art. 43a § 2 orzeka świadczenie pieniężne w wysokości 5 000 ( pięć tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej; na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonej kary grzywny okres pozbawienia wolności w sprawie od dnia 21 sierpnia 2015 roku do dnia 22 sierpnia 2015 roku; na podstawie art. 63 § 4 kk zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonego środka karnego okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 21 sierpnia 2015 roku do dnia 27 października 2015 roku; zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 220 ( dwieście dwadzieścia ) złotych tytułem kosztów sądowych.

POUCZENIE

1.  W terminie zawitym 7 (siedmiu) dni od daty ogłoszeniawyroku strona , podmiot określony w art. 416, a gdy ustawa przewiduje doręczenie wyroku, od daty jego doręczenia, strona, a w wypadku wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu, także pokrzywdzony / pokrzywdzona, mogą złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Sporządzenie uzasadnienia z urzędu nie zwalnia strony, wymienionego podmiotu oraz pokrzywdzonego / pokrzywdzonej od złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia. Wniosek składa się na piśmie.Wniosek niepochodzący od oskarżonego powinien wskazywać tego z oskarżonych, którego dotyczy.

Wniosek powinien zawierać: oznaczenie organu, do którego jest skierowany, oraz sprawy, której dotyczy; oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo; treść wniosku; datę i podpis składającego pismo. Za osobę, która nie może się podpisać, pismo podpisuje osoba przez nią upoważniona, ze wskazaniem przyczyny złożenia swego podpisu. We wniosku należy wskazać, czy dotyczy całości wyroku czy też niektórych czynów, których popełnienie oskarżyciel zarzucił oskarżonemu / oskarżonej, bądź też jedynie rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu. Wniosek niepochodzący od oskarżonego / oskarżonej powinien również wskazywać oskarżonego / oskarżoną, którego / której dotyczy § 2. Dla oskarżonego pozbawionego wolności, który nie ma obrońcy i nie był obecny podczas ogłoszenia wyroku, termin wymieniony w § 1 biegnie od daty doręczenia mu wyroku.

3.  3(art. 119 k.p.k. i art. 422 § 1 i 2 k.p.k.).

Czynność procesowa dokonana po upływie terminu zawitego jest bezskuteczna (art. 122 § 1 k.p.k.).

Do biegu terminu nie wlicza się dnia, od którego liczy się dany termin. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień uznany przez ustawę za dzień wolny od pracy, czynność można wykonać następnego dnia (art. 123 § 1 i 3 k.p.k.).

Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej, w polskim urzędzie konsularnym lub złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji odpowiedniego zakładu, a przez członka załogi polskiego statku morskiego – kapitanowi statku (art. 124 k.p.k.).

Jeżeli niedotrzymanie terminu zawitego nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych, strona w zawitym terminie 7 (siedmiu) dni od daty ustania przeszkody może zgłosić wniosek o przywrócenie terminu, dopełniając jednocześnie czynności, która miała być w terminie wykonana (art. 126 § 1 k.p.k.).

2.  Od wyroku sądu pierwszej instancji stronom, podmiotowi określonemu w art. 416,a pokrzywdzonemu / pokrzywdzonej od wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu,, przysługuje apelacja (art. 444 § 1 k.p.k.). 2)

3.  Termin zawity do wniesienia apelacji wynosi 14 (czternaście) dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem (art. 122 § 2 k.p.k. i art. 445 § 1 k.p.k.).

4.  Apelację wnosi się na piśmie do sądu, który wydał zaskarżony wyrok (art. 428 § 1 k.p.k.).

5.  Oskarżony / oskarżona ma prawo do korzystania przy sporządzeniu apelacji z pomocy ustanowionego przez siebie obrońcy (art. 6 k.p.k. i art. 83 § 1 k.p.k.), a strona inna niż oskarżony / oskarżona może ustanowić pełnomocnika (art. 87 § 1 k.p.k.). Do czasu ustanowienia obrońcy przez oskarżonego / oskarżoną pozbawionego / pozbawioną wolności, obrońcę może ustanowić inna osoba (art. 83 § 1 k.p.k.). Apelacja od wyroku sądu okręgowego, która nie pochodzi od prokuratoralub pełnomocnika będącego radcą prawnym, powinna być sporządzona i podpisana przez adwokata lub radcę prawnego (art. 446 § 1 k.p.k.).

6.  Wydatki związane z ustanowieniem obrońcy albo pełnomocnika wykłada strona, która go ustanowiła (art. 620 k.p.k.).

7.  Oskarżony / oskarżona / pokrzywdzony / pokrzywdzona w wypadku wydania na posiedzeniu wyroku warunkowo umarzającego postępowanie / oskarżyciel posiłkowy / oskarżyciel prywatny nieposiadający / nieposiadająca obrońcy / pełnomocnika może złożyć wniosek o wyznaczenie obrońcy / pełnomocnika w celu sporządzenia apelacji. Wnioskujący może zostać obciążony kosztami wyznaczenia takiego obrońcy / pełnomocnika (art. 444 § 2 i 3 k.p.k.).

8.  Obrońca / pełnomocnik z urzędu wyznaczany jest z listy obrońców / pełnomocników lub jest pozbawiony wolności(art. 81a § 1 k.p.k. i art. 88 zd. 2 k.p.k.).

9.  Wniosek o wyznaczenie obrońcy / pełnomocnika z urzędu prezes sądu, sąd lub referendarz sądowy rozpoznaje niezwłocznie. Jeżeli okoliczności wskazują na konieczność natychmiastowego podjęcia obrony / reprezentacji, prezes sądu, sąd lub referendarz sądowy, telefonicznie lub w inny sposób stosownie do okoliczności, powiadamia stronę oraz obrońcę / pełnomocnika o wyznaczeniu obrońcy / pełnomocnika z urzędu (art. 81a § 2 i 3 k.p.k. i art. 88 zd. 2 k.p.k.).

10.  Strona może mieć jednocześnie nie więcej niż trzech obrońców albo pełnomocników (art. 77 k.p.k. i art. 88 zd. 2 k.p.k.).

11.  Apelację co do winy uważa się za zwróconą przeciwko całości wyroku (art. 447 § 1 k.p.k.).

12.  Apelację co do kary uważa się za zwróconą przeciwko całości rozstrzygnięcia o karze i środkach karnych (art. 447 § 2 k.p.k.).

13.  Apelację co do środka karnego uważa się za zwróconą przeciwko całości rozstrzygnięcia o środkach karnych. Zaskarżyć można również brak rozstrzygnięcia w przedmiocie środka karnego (art. 447 § 3 k.p.k.).

14.  3W apelacji można podnosić zarzuty, które nie stanowiły lub nie mogły stanowić przedmiotu zażalenia (art. 447 § 4 k.p.k.).

15.  Podstawą apelacji nie może być błąd w ustaleniach faktycznych przyjęty za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia, oraz rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka, związane z treścią zawartego porozumienia w sprawie wydania wyroku skazującego, wymierzenia określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego lub rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu (art. 447 § 5 k.p.k.).

16.  Prezes sądu pierwszej instancji odmówi przyjęcia apelacji, jeżeli apelacja zostanie wniesiona po terminie lub przez osobę nieuprawnioną albo jest niedopuszczalna z mocy ustawy (art. 429 § 1 k.p.k.).

17.  Jeżeli oskarżony / oskarżona jest nieletni / nieletnia lub ubezwłasnowolniony / ubezwłasnowolniona, jego / jej przedstawiciel ustawowy lub osoba, pod której pieczą oskarżony / oskarżona pozostaje, może podejmować na jego / jej korzyść wszelkie czynności procesowe, a przede wszystkim wnosić środki zaskarżenia, składać wnioski oraz ustanowić obrońcę (art. 76 k.p.k.).

18.  (inne informacje wskazane przez sąd, nieuwzględnione w pkt 1-17) 3)

Wyjaśnienie:

W treści pouczenia, w nawiasach wskazano między innymi podstawę prawną danego twierdzenia; użyty skrót „k.p.k.” oznacza ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, której tekst został zamieszczony w Dzienniku Ustaw z 1997 r. Nr 89, poz. 555 i niektórych Dziennikach opublikowanych później.

1)  stosuje się w sprawach o przestępstwa, z wyłączeniem spraw o przestępstwa skarbowe

2)  o ile przepisy nie stanowią inaczej; jeśli przepis stanowi inaczej to należy pouczyć strony stosownie do brzmienia tego przepisu

3)  uwzględnia się, o ile sąd tak postanowi

Sygn. akt II K 665/15

UZASADNIENIE

Na podstawie całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie Sąd ustalił następujący stan faktyczny: :

W dniu 21 lipca 2015 roku w Ł. województwa (...) Ł. K. jechał jako kierujący w ruchu lądowym pojazdem mechanicznym samochodem osobowym marki M. (...) o nr. rej. (...).Został on zatrzymany do kontroli drogowej ,a dokonane przez policję pomiary na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykazały ,iż znajdował się on wówczas w stanie nietrzeźwości – I. badanie 0,64 mg/l, II. badanie -0,63 mg/l, III. badanie 0, 64 mg/l ,IV.badanie-0,67 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu .

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o następujące dowody: zeznania świadków: M. B.(k.17v),M. Ł.(k.8-8v),wyjaśnienia oskarżonego Ł. K.(k.13v-14) oraz dowody w postaci: protokoły użycia urządzenia kontrolno-pomiarowego do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu(k.2,3,5,6) wraz ze świadectwami wzorcowania(k.4,7), dane o karalności (k.20),zaświadczenie o stanie majątkowym (k.23),wywiad policyjny (k.21).

Oskarżony Ł. K. przyznał się popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia(k.13v-14),w których podał iż w dniu 21sierpnia2015r po pracy spożywał alkohol w ilości około siedmiu kieliszków wódki ,a następnie jechał samochodem z S. do Ł. ,zdawał sobie sprawę że jest pod działaniem alkoholu.

Oskarżony Ł. K. wniósł o dobrowolne poddanie się karze i skazanie go za przestępstwo z art.178a§1kk na karę(k.15):grzywny w wymiarze 150 stawek dziennych i przy przyjęciu, iż jedna stawka dzienna równa się kwocie 10 złotych ,orzeczenie wobec niego świadczenia pieniężnego w kwocie 5000zł oraz orzeczenie środka karnego w postaci zakazu kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi na okres 3 lat, zaliczenie na poczet kary grzywny okresu rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie ,zaliczenie na poczet orzeczonego środka karnego okresu zatrzymania prawa jazdy.

Wobec powyższego Prokurator Prokuratury Rejonowej w Łukowie złożył na podstawie art.335§1kpk wniosek o ukaranie oskarżonego za popełnione przestępstwo z art.178a§1kk na uzgodnioną z nim karę uzasadniając ten wniosek faktem ,że zebrany w toku postępowania przygotowawczego materiał dowodowy w postaci zeznań świadków, protokołu badania trzeźwości oraz wyjaśnienia oskarżonego przyznającego się do winy świadczą o tym ,że okoliczności popełnienia przez niego przestępstwa oraz jego wina nie budzą wątpliwości .Postawa oskarżonego ,który przyznał się do winy ,wskazuje zaś że cele postępowania zostaną osiągnięte pomimo nieprzeprowadzania rozprawy.

Zgodnie z wnioskiem Prokuratora o zastosowanie wobec Ł. K. instytucji z art.335§1kpk Sąd skierował sprawę na posiedzenie i wydał wyrok skazujący wymierzając karę zgodnie z wyrażoną w tym zakresie zgodą oskarżonego.

Sąd zważył , co następuje:

Oskarżonego Ł. K. policja w dniu 21 sierpnia 2015r zatrzymała do kontroli drogowej ,kiedy prowadził on samochód osobowy marki. Został on przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu z wynikami : I. badanie 0,64 mg/l, II. badanie -0,63 mg/l, III. badanie 0, 64 mg/l ,IV.badanie-0,67 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu ,co stanowi odpowiednio:1,34 promila;1,32 promila ; 1,34 promila;1,40promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Tym samym Sąd uznał za wiarygodne wyjaśnienia oskarżonego ,w których przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu ,w których zawarł on też fakty związane z czasem i ilością spożytego alkoholu bezpośrednio przed zdarzeniem. Wiarygodne są w tym zakresie zeznania świadka M. B.(k.17v),która dokonała badania oskarżonego na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu po przybyciu na miejsce kolizji pojazdów.

Wobec więc tego ,iż wina umyślna w postaci zamiaru bezpośredniego oskarżonego w zakresie zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu nie budzi wątpliwości ,gdzie w dniu 21 sierpnia 2015 roku w Ł. Ł. K. jechał jako kierujący samochodem osobowym m-ki M. (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym będąc w stanie nietrzeźwości z wynikami badań 0,64 mg/l, 0,63 mg/l, 0,64 mg/l i 0.67 mg/l w wydychanym powietrzu, co stanowi przestępstwo z art. 178 a § 1 kk .

Sąd skazał Ł. K. na podstawie art. 178 a § 1 kk na karę grzywny w ilości 150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych. Na podstawie art. 42 § 2 kk Sąd orzekł wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat .Oskarżony znajdował się w stanie nietrzeźwości ,stwarzał też realne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, doprowadził do kolizji pojazdów poza drogą publiczną. Na podstawie art. 43a §2 kk Sąd orzekł obligatoryjne świadczenie pieniężne w wysokości 5.000 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej .Na podstawie art. 63§4 kk na poczet orzeczonego środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych Sąd zaliczył oskarżonemu okres zatrzymania prawa jazdy tj. od dnia 21sierpnia 2015 roku do dnia 27 października 2015r.Na podstawie art. 63 §1 kk na poczet orzeczonej kary grzywny Sąd zaliczył oskarżonemu okres pozbawienia wolności w sprawie od dnia 21 sierpnia 2015 roku do dnia 22 sierpnia 2015 roku.

Z tych względów Sąd orzekł jak w wyroku.

Orzeczenie o kosztach postępowania uzasadnia art. 627kpk .

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.