Wtorek 26 marca 2019 Wydanie nr 4047
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z 2012-04-18
Data orzeczenia:
18 kwietnia 2012
Data publikacji:
13 marca 2018
Data uprawomocnienia:
18 kwietnia 2012
Sygnatura:
III AUa 1806/11
Sąd:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Wydział:
III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Barbara Staśkiewicz
Sędziowie:
Stanisława Kubica
Elżbieta Kunecka
Protokolant:
Monika Horabik
Podstawa prawna:
ustawa o świadczeniach przedemerytalnych
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 120, poz. 1252)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt III A Ua 1806/11

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 kwietnia 2012 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Wydział III

Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSA Barbara Staśkiewicz (spr.)

Sędziowie:

SSA Stanisława Kubica

SSA Elżbieta Kunecka

Protokolant:

Monika Horabik

po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2012 r. we Wrocławiu

sprawy z wniosku L. P.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

o świadczenie przedemerytalne

na skutek apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

od wyroku Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy

z dnia 24 października 2011 r. sygn. akt V U 557/11

zmienia zaskarżony wyrok o tyle, że prawo do świadczenia przedemerytalnego przyznaje wnioskodawczyni L. P. od dnia 13 kwietnia 2011 r.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 24 października 2011 r. Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy zmienił decyzję organu rentowego z dnia 13 maja 2011 r. w ten sposób, że przyznał wnioskodawczyni L. P. prawo do świadczenia przedemerytalnego od dnia 12 kwietnia 2011 r. i stwierdził, że organ rentowy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w przyznaniu tego świadczenia.

Powyższe rozstrzygnięcie Sąd Okręgowy oparł na następujących ustaleniach faktycznych.

Wnioskodawczyni, urodziła się 22 września 1955 r., w okresie od dnia 1 marca 2010 r. do dnia 30 września 2010 r. była zatrudniona w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym (...) prowadzonym przez A. B. w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku przedstawiciela handlowego. Przyczyną rozwiązania z wnioskodawczynią umowy o pracę za wypowiedzeniem była likwidacja stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych.

Do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy, to jest do dnia 30 września 2010 r., wnioskodawczyni przed organem rentowym wykazała 27 lat 2 miesiące i 24 dni okresów składkowych i nieskładkowych.

Od dnia 1 października 2010 r. L. P. jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna, a od dnia 9 października 2010 r. przez okres 6 miesięcy pobierała zasiłek dla bezrobotnych.

Wnioskodawczyni w okresie od dnia 23 września 1971 r. do dnia 31 sierpnia 1974 r. stale pracowała w gospodarstwie rolnym rodziców.

W dniu 12 kwietnia 2011 r. wnioskodawczyni złożyła do organu rentowego wniosek o przyznanie jej prawa do świadczenia przedemerytalnego.

Decyzją z dnia 13 maja 2011 r. organ rentowy odmówił wnioskodawczyni prawa do świadczenia przedemerytalnego. W uzasadnieniu wskazano, że wnioskodawczyni nie spełnia warunku 30-letniego stażu pracy, przy czym nie uznał jej okresu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców.

W oparciu o tak ustalony stan faktyczny Sąd pierwszej instancji przyjął, że odwołanie wnioskodawczyni zasługuje na uwzględnienie.

Sąd Okręgowy wskazał, że zebrany w sprawie materiał dowodowy, a w szczególności zeznania świadków: H. L. i J. L. oraz wyjaśnienia wnioskodawczyni, potwierdził, że wnioskodawczyni w okresie od dnia 23 września 1971 r. do dnia 31 sierpnia 1974 r. w czasie nauki w Liceum Ogólnokształcącym w W. oraz w okresach wakacyjnych stale i w wymiarze nie niższym niż połowa wymiaru czasu pracy (co najmniej 4 godziny dziennie) pracowała w gospodarstwie rolnym rodziców w K..

Sąd pierwszej instancji nie podzielił zarzutów organu rentowego, iż podjęcie przez wnioskodawczynię nauki w Liceum uniemożliwiało jej codzienną pracę w gospodarstwie rolnym rodziców. Sąd Okręgowy podkreślił, że wnioskodawczyni stale mieszkała z rodzicami, pracowała przed szkołą około godziny i następnie po powrocie ze szkoły około godziny 15-16 do wieczora. Wnioskodawczyni w czasie przerw wakacyjnych nie odbywała praktyk w szkole i nigdzie nie wyjeżdżała, gdyż pracowała w gospodarstwie. Wobec powyższego okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców podlegał zaliczeniu do jej stażu pracy i tym samym spełnia warunek 30 lat pracy.

Z tych względów Sąd pierwszej instancji przyznał wnioskodawczyni prawo do świadczenia przedemerytalnego od dnia 12 kwietnia 2010 r., to jest od dnia złożenia wniosku.

Odnośnie kwestii odpowiedzialności organu rentowego za opóźnienie w przyznaniu świadczenia Sąd Okręgowy uznał, że nie popełnił on błędu skutkującego stwierdzeniem jego odpowiedzialności.

Powyższy wyrok w punkcie I w zakresie daty początkowej przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego zaskarżył organ rentowy, zarzucając mu naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252) przez przyjęcie daty początkowej prawa do świadczenia przedemerytalnego od dnia 12 kwietnia 2011 r., w sytuacji gdy powinno być ono przyznane od dnia 13 kwietnia 2011 r.

Wskazując na powyższe wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku w punkcie I i przyznanie prawa do świadczenia przedemerytalnego od dnia 13 kwietnia 2011 r.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja organu rentowego jest zasadna.

W sprawie bezspornym jest, że wnioskodawczyni spełnia warunki do nabycia świadczenia przedemerytalnego.

Natomiast kwestia sporna sprowadzała się do ustalenia daty przyznania wnioskodawczyni prawa do świadczenia przedemerytalnego.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych prawo do świadczenia przedemerytalnego ustala się na wniosek osoby zainteresowanej, od następnego dnia po dniu złożenia wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 3.

Tak więc przepis ten jest przepisem szczególnym w stosunku do ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227) w zakresie daty przyznania świadczenia. Jak wynika z akt sprawy wnioskodawczyni złożyła wniosek o świadczenie przedemerytalne w dniu 12 kwietnia 2011 r., co było bezsporne między stronami. Zatem prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje wnioskodawczyni od następnego dnia po złożeniu wniosku wraz z dokumentami, to jest w dniu 13 kwietnia 2011 r., a nie jak błędnie przyjął Sąd pierwszej instancji w dniu 12 kwietnia 2011 r.

Mając powyższe na uwadze Sąd Apelacyjny we Wrocławiu na podstawie art. 386 § 1 kpc zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że prawo do świadczenia przedemerytalnego przyznał wnioskodawczyni od dnia 13 kwietnia 2011 r.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.