Piątek 14 grudnia 2018 Wydanie nr 3945
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2013-01-24
Data orzeczenia:
24 stycznia 2013
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
24 stycznia 2013
Sygnatura:
III AUa 851/12
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wydział:
III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Marek Żurecki
Sędziowie:
Jolanta Pietrzak
Irena Goik
Protokolant:
Beata Przewoźny
Podstawa prawna:
art. 4 ust. 1 ustawy z 24.04.2009r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe
(Dz. U. z 2009 r. Nr 71, poz. 609)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe
(Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939)

Sygn. akt III AUa 851/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 stycznia 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSA Marek Żurecki (spr.)

Sędziowie

SSA Jolanta Pietrzak

SSA Irena Goik

Protokolant

Beata Przewoźny

przy udziale –

po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2013r. w Katowicach

sprawy z odwołania R. H. (R. H. )

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C.

o umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

na skutek apelacji pozwanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C.

od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie

z dnia 21 lutego 2012r. sygn. akt IV U 1022/11

zmienia zaskarżony wyrok i oddala odwołanie.

/-/SSA J. Pietrzak/-/SSA M. Żurecki/-/SSA I. Goik

Sędzia Przewodniczący Sędzia

Sygn. akt III AUa 851/12

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie wyrokiem z dnia 21 lutego 2012 roku zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w C. z dnia 29 kwietnia 2011 roku odmawiającą R. H. umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w okresie przebywania na urlopie wychowawczym w ten sposób, że umorzył ubezpieczonej składki za okresy wymienione w decyzji, tj. za maj 2006r., kwiecień 2007r., okres od 1.04.2008r. do 10.04.2008r. i za listopad 2008r.

Sąd ustalił, że ubezpieczona R. H. od 10.05.1999 roku prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą. W okresie od 18 stycznia 2006 roku do 17 stycznia 2009 roku przebywała na urlopie wychowawczym. W tym okresie ubezpieczona, jako płatnik składek, opłacała składki za zatrudnionych pracowników na deklaracjach zbiorczych.

Ubezpieczona w okresie przebywania na urlopie wychowawczym była zgłoszona jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego.

W dniu 11 sierpnia 2010 roku ubezpieczona wniosła o umorzenie należności z tytułu składek na podstawie przypisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o zmianie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz.U. nr 71, poz.609).

Organ rentowy zaskarżoną decyzją odmówił umorzenia składek za okresy: maja 2006r., kwietnia 2007r., części kwietnia 2008r. i listopada 2008r., albowiem po rozliczeniu ponownym konta ubezpieczonej wskutek dokonanego przez ubezpieczoną zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych za okresy przebywania na urlopie wychowawczym okazało się, że składki na ubezpieczenia społeczne za okresy wskazane w decyzji zostały opłacone. Natomiast zgodnie z art.4 powołanej wyżej ustawy zmieniającej z dnia 24.04.2009 roku umorzeniu podlegały nieopłacone składki na ubezpieczenia społeczne należne od ubezpieczonego w związku z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności za okres w którym ubezpieczony przebywał na urlopie wychowawczym.

Sąd uwzględnił odwołanie ubezpieczonej stwierdzając w uzasadnieniu, że „mając na uwadze to, że faktycznie ubezpieczona w spornych okresach nie deklarowała zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i nie opłacała z tego tytułu składek, w ocenie Sądu powinna podlegać regulacji art.4 ust.1 powołanej w sprawie ustawy z dnia 24.04.2009 roku”.

W apelacji od wyroku organ rentowy wniósł o zmianę wyroku i oddalenie odwołania zarzucając wyrokowi naruszenie art.4 ustawy z 24.04.2009 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe, wobec braku podstaw dla umorzenia składek prawidłowo opłaconych.

Sąd Apelacyjny uwzględnił apelację.

Zgodnie z art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz.U. z 2009 roku Nr 71, poz.609) na wniosek płatnika składek, który w okresie od dnia 1stycznia 1999 roku do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zgłaszał ubezpieczonego podlegającego obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu, o którym mowa w art.6 ust.1 pkt 5 ustawy zmieniającej w art.1 i jednocześnie przebywającego na urlopie wychowawczym, Zakład Ubezpieczeń Społecznych umarza w całości lub w części należności z tytułu nieopłaconych składek na te ubezpieczenia należnych za tego ubezpieczonego w związku z prowadzeniem pozarolniczej działalności lub współpracy przy tej działalności za okres, w którym ubezpieczony przebywał na urlopie wychowawczym.

Analizując treść powołanego przepisu należy stwierdzić, że z umorzenia składek na ubezpieczenia społeczne może skorzystać płatnik składek (w rozpoznawanej sprawie będący zarazem ubezpieczonym), który z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej dopełnił obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń w okresie do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 24.04.2009 roku, tj. zgodnie z art.10 tej ustawy do dnia 1.09.2009 roku.

Ponadto umorzeniem mogą być objęte (co jest oczywiste) jedynie składki należne a nie opłacone za okres przebywania na urlopie wychowawczym.

Z okoliczności sprawy wynika natomiast, że ubezpieczona w okresie do 1.09.2009 roku nie dopełniła obowiązku zgłoszenia siebie do ubezpieczeń społecznych za okres przebywania na urlopie wychowawczym, czyniąc to dopiero w dniu 8.10.2010 roku wraz ze złożeniem korekt deklaracji rozliczeniowych. Ponadto rozliczenie konta ubezpieczeniowego wykazało opłacenie składek za okresy objęte decyzją.

Zatem rację ma apelujący organ rentowy eksponując drugą ze wskazanych wyżej okoliczności, że rozstrzygnięcie Sądu pierwszej instancji zostało wydane z naruszeniem omawianego wyżej przepisu ustawy.

Wobec powyższego Sąd Apelacyjny orzekł reformatoryjnie na podstawie art.386 § 1 k.p.c.

/-/SSA J. Pietrzak/-/SSA M. Żurecki/-/SSA I. Goik

Sędzia Przewodniczący Sędzia

JM

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.