Wtorek 19 lutego 2019 Wydanie nr 4012
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Bełchatowie z 2016-06-10
Data orzeczenia:
10 czerwca 2016
Data publikacji:
17 maja 2018
Sygnatura:
III RC 104/16
Sąd:
Sąd Rejonowy w Bełchatowie
Wydział:
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący:
Zdzisław Kaczmarek
Protokolant:
Arleta Matyszkiewicz
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59)

Sygn. akt III RC 104/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 czerwca 2016 roku

Sąd Rejonowy w Bełchatowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SR Zdzisław Kaczmarek

Protokolant: Arleta Matyszkiewicz

po rozpoznaniu w dniu 31maja 2016 roku w Bełchatowie

na rozprawie

sprawy z powództwa W. Ś. przeciwko D. Ś.

o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

1.  ustala, że obowiązek alimentacyjny W. Ś. wobec D. Ś. ustalony wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie III RC 430/14 w kwocie po 400 zł (czterysta) miesięcznie wygasł z dniem 7 kwietnia 2016 r.;

2.  wzajemnie znosi koszty procesu między stronami.

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 07.04.2016 r. pełnomocnik powoda W. Ś. wniósł o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego wobec D. Ś. z dniem wniesienia powództwa.

Na rozprawie w dniu 31.05.2016 r. pełnomocnik powoda popierał powództwo. Pełnomocnik pozwanego domagał się oddalenia powództw

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 06.07.2015 r. wydanym w sprawie III RC 430/14 alimenty na rzecz D. Ś. od W. Ś. ustalono na kwotę po 400 zł miesięcznie.

/ niesporne /

Powód W. Ś. ma 43 lata. Z zawodu jest murarzem- tynkarzem. Od dnia 05.02.1993 r. zatrudniony jest w firmie (...) Sp. z o.o. w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku ciągacza. Z tego tytułu uzyskuje średnie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3208 zł netto. Innych dochodów nie ma. Pozwany na dojazdy do pracy przeznacza kwotę 400 zł miesięcznie.

W. Ś. nie ma majątku który przynosiłby dochód. Nie ma akcji, obligacji udziałów w spółkach. Jest właścicielem samochodu osobowego marki V. rocznik 2001. Roczna składka ubezpieczeniowa za samochód stanowi kwotę 600 zł.

Pozwany spłaca kredyt. Jego miesięczna rata stanowi kwotę 350 zł.

W. Ś. pozostaje w nieformalnym związku. Mieszka razem z konkubiną i jej dziećmi w mieszkaniu w bloku. W ramach partycypacji w kosztach utrzymania mieszkania oraz na pokrycie wydatków związanych ze swoim utrzymaniem W. Ś. przekazuje partnerce kwotę 1200 zł miesięcznie. Konkubina pozwanego pracuje. Na rzecz jej dzieci zasądzone są alimenty od ich ojca.

Pozwany łoży alimenty na rzecz 18- letniej córki w kwocie po 600 zł miesięcznie.

W. Ś. nie utrzymuje kontaktów z pozwanym.

/ dowód: zeznania W. Ś. nagranie z dnia 31.05.2016 r. 00:02:14- 00:08:09; zaświadczenie o wynagrodzeniu k. 11 /

Pozwany D. Ś. ma 21 lat. W 2014 r. uczęszczał do klasy maturalnej w LO w K.. Nie zdawał egzaminu maturalnego, ponieważ nie został do niego dopuszczony z uwagi na oceny niedostateczne na semestr z dwóch przedmiotów. Następnie w 2015 r. kontynuował naukę w LO dla dorosłych. Przystąpił do egzaminu maturalnego, który zdał jedynie z języka angielskiego. W okresie od września 2015 r. do lutego 2016 r. uczył się w policealnej szkole C. w W. na kierunku informatyka. Z nauki na tym kierunku zrezygnował, ponieważ nie podobał mu się. W lutym br. pozwany podjął kształcenie w tej samej szkole na kierunku rachunkowość. Nauka odbywa się w trybie zaocznym, zajęcia maja miejsce co dwa tygodnie w sobotę i niedzielę. Szkoła jest bezpłatna. Nauka w niej trwa 4 semestry.

Od listopada 2015 r. D. Ś. pracuje w restauracji (...)w W. w ramach umowy o pracę w wymiarze ¾ etatu. Umowa została podpisana do 2018 roku. Wynagrodzenie z tego tytułu wynosi średnio ok. 1500 zł netto miesięcznie. Pozwany pracuje w niepełnym wymiarze pracy z uwagi na swoją niedyspozycyjność.

W W. pozwany mieszka w wynajętym pokoju, za który płaci ok. 500 zł miesięcznie.

D. Ś. trenuje taniec towarzyski. Obecnie jest członkiem w klubie (...)w W.. Miesięczna składka członkowska w klubie wynosi 220 zł. Lekcje indywidualne z trenerem kosztują ok. 110 zł. W ubiegłym roku brał udział w obozie tanecznym, który kosztował 1790 zł. Pozwany od trzech lat tańczy w klasie B. D. Ś. podał, że miał trudności by awansować do wyższej klasy tanecznej. Pozwany zamierza ukończyć kurs dla trenerów tańca towarzyskiego, który będzie go upoważniał do prowadzenia zajęć dla dzieci i dorosłych.

/ dowód : zeznania D. Ś. nagranie z dnia 31.05.2016 r. 00:11:18-00:38:48; zeznania W. Ś. nagranie z dnia 31.05.2016 r. 00:02:14- 00:06:27; zaświadczenie z US k. 34; zaświadczenie z policealnej szkoły C. k. 41-42; potwierdzenia dokonania przelewów k. 14-18; zaświadczenie z klubu (...) k. 19,25; umowa o prace k. 27 /

Sąd zważył co następuje:

Powództwo jest zasadne.

Stosownie do art. 138 kro w razie zmiany stosunków każda ze stron może żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków rozumieć należy istotne zwiększenie bądź zmniejszenie możliwości majątkowych, zarobkowych zobowiązanego lub też usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do świadczenia alimentacyjnego. Natomiast przepis art. 133§3 kpc dopuszcza możliwość uchylenia się przez rodziców od obowiązku alimentacyjnego względem pełnoletniego dziecka, jeżeli „dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się", czyli nie zmierza ku ukończeniu studiów lub uzyskaniu w inny sposób zawodu i podjęcia pracy.

Zauważyć należy, że obowiązkiem rodziców jest – w miarę swych sił – umożliwienie dziecku zdobycia wykształcenia stosownego do jego uzdolnień (orzeczenie SN z dnia 17 grudnia 1976 r., III CRN 280/76, OSPiKA 1977, z. 11–12, poz. 196; wyrok SN z dnia 12 lutego 1998 r., I CKN 499/97, LEX nr 50545). Jednakże obowiązek rodziców istnieje dopóty, dopóki dziecko trud rodziców szanuje i czyni starania, by bez zbędnej – a zwłaszcza zawinionej – zwłoki osiągnąć adekwatny do uzdolnień pułap wykształcenia i ekonomiczną samodzielność (W. Stojanowska (w:) W. Stojanowska (red.), Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r. Analiza – Wykładnia – Komentarz, Warszawa 2011, s. 301).

D. Ś. w okresie od 2014 do br. nie zdał egzaminu maturalnego. Podkreślić trzeba, że w tym czasie raz pozwany nie został do egzaminu dopuszczony, kolejnym razem zdał go jedynie z jednego przedmiotu. Dodatkowo we wrześniu 2015 r. podjął naukę w zaocznej policealnej szkole C. na kierunku informatyka, którą przerwał w lutym br. Pozwany nie podał żadnych racjonalnych argumentów uzasadniających jego decyzję o przerwaniu kształcenia na ww. kierunku. W tej kwestii ograniczył się do stwierdzenia, że kierunek nie podobał mu się. Aktualnie pozwany uczy się w policealnej szkole C.na kierunku rachunkowość.

Zdaniem Sądu, zamiar D. Ś. kontynuowania kształcenia nie znajduje uzasadnienia w dotychczas osiąganych przez niego edukacyjnych wynikach. Zaznaczyć trzeba, że pozwany od 3 lat bez powodzenia przygotowywał się do egzaminu maturalnego. Co więcej zdał go jedynie z języka angielskiego. Zatem podjęcie nauki na kierunku rachunkowość w sytuacji, gdy pozwanemu nie udało się zdać matury m in. matematyki ( nawet na poziomie podstawowym) nie rokuje ukończenia tego kierunku w przewidywanym terminie.

Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy ma fakt, iż D. Ś. jest członkiem klubu tanecznego. Okoliczność ta nie ma żadnego przełożenia na uzyskanie przez pozwanego dodatkowego poziomu wykształcenia. Co więcej w chwili obecnej D. Ś. nie posiada znaczących osiągnięć w tym zakresie. Od trzech lat tańczy w kasie B i jak sam przyznał ma problemy z awansem do wyższej klasy.

Zaznaczyć trzeba, że zobowiązany W. Ś. alimentował pozwanego nieprzerwanie do br. umożliwiając mu zdobycie odpowiadających jego uzdolnieniom i predyspozycjom kwalifikacji zawodowych. Jeżeli D. Ś. chce dalej uczyć się powinien robić to już na własny koszt. Podkreślić przy tym należy, że pozwany pracuje zawodowo. Zatem aktualnie posiadane przez niego wykształcenie pozwala na podjęcie pracy i uzyskanie samodzielności ekonomicznej.

Co do możliwości zarobkowych zobowiązanego stwierdzić należy, iż nie uległy one istotnej zmianie. Głównym źródłem utrzymania W. Ś. nadal jest wynagrodzenie za pracę.

Wobec powyższego i na podstawie ww. przepisów orzeczono jak w punkcie 1 sentencji.

O kosztach orzeczono zgodnie z art. 102 kpc.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.