Piątek 22 marca 2019 Wydanie nr 4043
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Otwocku z 2015-12-10
Data orzeczenia:
10 grudnia 2015
Data publikacji:
17 kwietnia 2018
Data uprawomocnienia:
29 czerwca 2016
Sygnatura:
III RC 116/13
Sąd:
Sąd Rejonowy w Otwocku
Wydział:
III Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący:
Dariusz Ciulkiewicz
Protokolant:
sekr. sądowy Małgorzata Kurdej
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. - Kodeks rodzinny
(Dz. U. z 1950 r. Nr 34, poz. 308)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59)

Sygn. akt III RC 116/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 grudnia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Otwocku – III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

Przewodniczący: SSR Dariusz Ciulkiewicz

Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Kurdej

po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2015 r. w Otwocku

przy udziale

sprawy z powództwa L. S. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową U. S. przeciwko G. D.

o podwyższenie alimentów

1.  alimenty od G. D. na rzecz L. S. ur. (...) ustalone wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy M. w W. z dnia 1 lutego 2011r. sygn. akt IV RC 254/10 podwyższa z dniem 10 grudnia 2015r. z kwoty po 650 złotych miesięcznie do kwoty po 1000 złotych miesięcznie płatnej w terminie do 10 dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat do rąk matki małoletniej U. S.

2.  oddala powództwo w pozostałej części

3.  wyrokowi w pkt. 1 nadaje rygor natychmiastowej wykonalności

4.  zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 1200 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu

5.  zasądza od G. D. na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Otwocku kwotę 390 złotych tytułem zwrotu opłaty sądowej od której zwolniony był powód

Sygn. akt RC 116/13

UZASADNIENIE

Pełnomocnik strony powodowej działający na rzecz U. S. reprezentującej małoletnią L. S. pozwem z dnia 4 kwietnia 2014 roku wniósł o podwyższenie alimentów od G. D. na rzecz ich wspólnego małoletniego dziecka z kwoty po 650 zł miesięcznie do kwoty po 1300 zł miesięcznie.

Uzasadniając swoje żądanie pełnomocnik strony powodowej wskazał, iż od ostatniego orzeczenia o alimentach zmienił się zakres usprawiedliwionych potrzeb małoletniego dziecka. Wskazał, iż małoletnia zaczęła uczęszczać do przedszkola, co wymaga większych nakładów finansowych. Nadto matka małoletniej U. S. wynajmuje odrębny lokal mieszkalny, co także wpływa na wzrost kosztów utrzymania dziecka.

Pełnomocnik pozwanego ostatecznie zajmując stanowisko w sprawie uznał powództwo do kwoty po 700 zł miesięcznie.

W toku postępowania Sąd udzielił zabezpieczenia powództwa przez zobowiązanie pozwanego G. D. do uiszczania przez czas trwania postępowania tytułem alimentów na rzecz małoletniej L. S. kwoty po 700,-zł. miesięcznie.

Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Obecny obowiązek alimentacyjny pozwanego został ustalony wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w W. z dnia 1 lutego 2011 roku. sygn. akt IV RC 254/10 na kwotę po 650 zł miesięcznie.

(d. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy M. w W. z dnia 1 lutego 2011 r. sygn. akt IV RC 254/10 k. 7-8 akt)

Wówczas pozwany G. D. pracował na stanowisku specjalisty ds. obsługi flot w firmie (...) SA w Ł. otrzymując z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie ok. 2500 zł netto oraz premię w kwocie 500 zł miesięcznie. Był także studentem kierunku zarządzania w trybie zaocznym. Nie posiadał żadnych innych osób na swoim utrzymaniu.

Z kolei przedstawicielka ustawowa małoletniej powódki w tamtym okresie pozostawała zatrudniona w Instytucie (...) na stanowisku technika medycznego uzyskując dochód w granicach 2300-2700 zł. Mieszkała wraz z małoletnią córką w mieszkaniu należącym do jej rodziców, zajmując tam jeden pokój. Studiowała także w systemie zaocznym.

(d. akta sprawy IV RC 254/10)

W chwili obecnej pozwany G. D. prowadzi własną działalność gospodarczą polegającą na komputerowej diagnostyce pojazdów, naprawie elektroniki samochodowej. Z tego tytułu uzyskiwać ma dochód w kwocie 2000-2300 zł miesięcznie. Swoje usługi świadczy w pomieszczeniu będącym częścią firmy jego ojca (...), która specjalizuje się w mechanice pojazdowej, wulkanizacji, konserwacji klimatyzacji i świadczy usługi w zakresie myjni pojazdów. W zakresie mechaniki pojazdowej w firmie (...) świadczone są usługi: komputerowej diagnostyki pojazdów, wymiany oleju i filtrów, wymiany klocków i tarcz hamulcowych, wymiany płynu chłodniczego i hamulcowego, wymiany lub napraw układu wydechowego, wymiany amortyzatorów, naprawy zawieszenia, diagnostyki i wymiany akumulatorów. Firma w zakresie usług wulkanizacyjnych świadczy: odkręcanie kół, mycie kół, czyszczenie i smarowanie śrub/piast, montaż/demontaż opon, zaworów gumowych/chromowanych, napełnianie kół azotem, wyważanie kół, dokręcanie kół kluczem dynamometrycznym, wymianę opon typu R. on F., wymianę kół z czujnikiem ciśnienia, naprawę opon, prostowanie felg /obręczy stalowych i aluminiowych. Firma zajmuje się również sprzedażą opon różnych producentów: opon osobowych, dostawczych, ciężarowych, rolniczych, przemysłowych, motocyklowych. W zakresie usług związanych z klimatyzacją samochodową firma zajmuje się: czyszczeniem układu klimatyzacyjnego, uzupełnianiem płynu chłodzącego, uzupełnianiem oleju w sprężarkach, odgrzybianiem układu klimatyzacji, wymiana filtrów kabiny, sprawdzaniem szczelności układu klimatyzacji, wymianą przewodów układu klimatyzacji. Prowadzona przez firmę (...) myjnia świadczy usługi w zakresie mycia bezdotykowego samochodów osobowych, dostawczych, motocykli; prania tapicerek samochodowych, woskowania samochodów, prania dywanów, siedzeń, krzeseł, przygotowywania samochodów do sprzedaży. Pozwany nie ponosi kosztów związanych z korzystaniem z pomieszczeń firmy (...) na swoją działalność. Działalność gospodarcza pozwanego jest prowadzona w obszarze związanym z działalnością firmy jego ojca. G. D. zawarł związek małżeński, z którego posiada kolejne dziecko. Wraz z małżonką i małoletnią córka prowadzi odrębne gospodarstwo domowe, wyprowadził się od rodziców i wynajmuje mieszkanie. Jego małżonka w sierpniu 2015 roku rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie doradztwa finansowo – ubezpieczeniowego, która polega na sprzedaży pełnego zakresu ubezpieczeń w tym ubezpieczeń pojazdów. Na wskazaną działalność żona pozwanego zaciągnęła kredyt w kwocie 30 000,-zł. G. D. posiada obecnie samochód osobowy S. (...) z 2009 roku. Pozwany uiszcza alimenty na rzecz małoletniej córki L. S.. Nadto przekazuje przelewem na jej rzecz drobne kwoty pieniężne z okazji świąt, urodzin czy dnia dziecka w kwotach od 150 do 200 złotych. Ojciec nie utrzymuje z małoletnią żadnych kontaktów i został pozbawiony władzy rodzicielskiej wobec niej.

(d. odpisy skrócone aktu małżeństwa i aktu urodzenia dziecka k. 45 akt, d. zeznania G. D. k. 156, 191v, Pit za rok 2014 k. 43, 116 akt, d. potwierdzenia przelewów k. 49-56 akt, d. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP k. 41, 73 akt, d. wydruki ze strony internetowej o zakresie usług firmy (...) k. 74-79 akt).

U. S. jest osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym, pracuje na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony w Instytucie (...) w W. od dnia 1 lutego 2007 r. na stanowisku starszego technika medycznego w wymiarze 0,66 etatu. W 2014 roku U. S. wykazała dochód w wysokości 32 419,32 zł. U. S. 4 sierpnia 2015 r. powróciła do pracy po zwolnieniu lekarskim, na którym przebywała z uwagi na operację kręgosłupa. W czasie zwolnienia lekarskiego matka małoletniej powódki otrzymywała zasiłek chorobowy w kwocie 1300-1400 zł. miesięcznie. Z uwagi na stan zdrowia U. S. zrezygnowała z dodatkowych nocnych dyżurów. Obecnie matka powódki uzyskuje wynagrodzenie w kwocie ok. 2200 zł netto. Matka dziecka uprzednio pracowała na dodatkowych dyżurach i zmuszona była korzystać z nocnej opieki w żłobku dla małoletniej. Matka małoletniej powódki od 19 kwietnia 2012 roku wynajmuje dwupokojowy lokal mieszkalny w O. i z tego tytułu płaci czynsz najmu w kwocie 1050 zł. miesięcznie oraz opłaca rachunki za dostarczane media – prąd, wodę, energię cieplną i gaz za co dodatkowo płaci około 100-150 zł. Małoletnia L. S. ma obecnie 5 lat i uczęszczała najpierw do niepublicznego żłobka – Akademia dla dzieci (...) w J., w którym czesne wynosiło 830 zł. za pobyt dziecka w pełnym wymiarze godzinowym, 680 zł. do 6 godzin pobytu dziennie, 530 zł. do 4 godzin pobytu dziennie. Z uwagi na formę dyżurowego zatrudnienia U. S. dziecko korzystało również z opieki nocnej dodatkowo płatnej, gdy matka dyżurowała. Obecnie dziecko uczęszcza do publicznego przedszkola, którego koszt jest niższy. U. S. szacuje, iż wzrosły koszty wyżywienia córki, które wynosi ok. 500 zł. miesięcznie. Nadto matka ponosi koszty wizyt stomatologicznych córki, które jednorazowo wynoszą 150 zł. U. S. szacuje, iż koszty utrzymania córki wynoszą około 1400-1600 zł. miesięcznie. (...) dla U. S. udzielają jej rodzice oraz jej brat.

(d. umowa najmu k. 85-89 akt, d. umowa przyjęcia dziecka do przedszkola k. 80-84 akt, d. potwierdzenie płatności k. 20-22 akt, d. zaświadczenie o zatrudnieniu k. 128 akt, d. zeznanie PIT za 2014 r. k. 130-133 akt, d. pokwitowania wpłat za przedszkole k. 136-138 akt, d. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności k. 7 akt IV RC 254/10 Sądu Rejonowego dla Warszawy M. w W., d. zeznania U. S. k. 154-156, 186-187 akt)

Sąd zważył ,co następuje:

Ustalenia faktyczne w niniejszej sprawie zostały poczynione w oparciu o dowody przeprowadzone w toku postępowania, a mianowicie dołączone dokumenty, jak również dokumenty zgromadzone w sprawie IV RC 254/10 Sądu Rejonowego dla Warszawy M. w W. oraz przesłuchanie stron. Powyższy materiał dowodowy Sąd w całości uznał za wiarygodny, albowiem wzajemnie się uzupełnia, tworząc jasny i spójny obraz sytuacji materialnej rodziców małoletniej powódki L. S. oraz jej potrzeb.

Zgodnie z dyspozycją art. 133 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Przy czym dziecko ma prawo do równej stopy życiowej z rodzicami, którzy obowiązani są podzielić się z nim swoimi dochodami. O zakresie obowiązku alimentacyjnego decydują w każdym razie usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego o czym stanowi art. 135 § 1 k.r. i op.. Zgodnie zaś z paragrafem 2 wskazanego przepisu wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

Potrzeby uprawnionego oraz możliwości zobowiązanego ulegają zmianie, tym samym może ulegać zmianie wysokość alimentów. Dlatego też w razie zmiany stosunków zarówno uprawniony jak i zobowiązany mogą żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego, o czym stanowi art. 138 k.r. i op.. Dla stwierdzenia czy nastąpiła zmiana stosunków w rozumieniu wyżej wskazanego przepisu, należy brać pod uwagę, czy istniejące warunki i możliwości mają charakter trwały, dotyczą okoliczności zasadniczych, ilościowo znacznych i wyczerpują te przesłanki, które w istotny sposób wpływają na istnienie czy zakres obowiązku alimentacyjnego. Zmiana orzeczenia dopuszczalna jest tylko w razie zmiany stosunków, powstałych po jego wydaniu, a jej ustalenie następuje poprzez porównanie stosunków obecnych z warunkami i okolicznościami uprzednio istniejącymi.

W niniejszej sprawie bardzo ważnym aspektem dla Sądu jest fakt, iż od ostatniego orzeczenia o obowiązku alimentacyjnym pozwanego upłynął okres czterech lat. Wówczas małoletnia była dzieckiem niemowlęcym i znajdowała się pod bezpośrednią opieką swojej matki. Po powrocie U. S. do pracy i dyżurów, matka dziecka zmuszona była korzystać z prywatnej nocnej opieki w żłobku. Koszt żłobka z uwagi, iż była to placówka prywatna powodował znaczny wzrost kosztów utrzymania małoletniej. Obecnie również kosztami uzasadnionymi związanymi z utrzymaniem dziecka są opłaty za przedszkole. Nadto od ostatniego orzeczenia alimentacyjnego przedstawicielka ustawowa małoletniej wynajęła odrębny lokal mieszkalny, co podnosi koszty utrzymania również przypadające na dziecko. Zasadnym jest przyjęcie wzrostu kosztów wyżywienia dziecka, a wskazana kwota 500 zł. miesięcznie nie jest wygórowaną.

Nadto zdaniem Sądu możliwości zarobkowania pozwanego są znacznie wyższe niż przedstawione przez niego dochody i w tym zakresie nastąpiła zmiana stosunków, o której mowa w art. 138 k.r. i op. W ocenie Sądu pozwany, który przed założeniem rodziny na podstawie umowy o pracę osiągał dochód w kwocie ok. 3000 zł. miesięcznie w sposób świadomy podjął prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie diagnostyki komputerowej pojazdów będąc przekonanym, iż uzyskane z tego tytułu dochody będą wyższe od osiąganych uprzednio zarobków. Dla oceny możliwości zarobkowych istotne znaczenie ma okoliczność, iż G. D. realizuje działalność gospodarczą w pomieszczeniach firmy swojego ojca, która specjalizuje się w profesjonalnych i kompleksowych usługach z zakresu mechaniki, diagnostyki i konserwacji pojazdów mechanicznych. Takie otoczenie działalności pozwanego jest więc w istocie uzupełnieniem działalności firmy jego ojca i pozwala na przyjęcie dobrych możliwości zarobkowych po jego stronie, zwłaszcza w zakresie dostępności klientów zainteresowanych usługami. Podkreślić również należy okoliczność, iż G. D. nie ponosi kosztów związanych z korzystaniem z pomieszczeń firmy ojca dla potrzeb własnej działalności, co znacznie podnosi jego możliwości zarobkowe. O dochodowości i dobrych możliwościach zarobkowych świadczy również decyzja pozwanego i jego obecnej żony o podjęciu przez nią działalności gospodarczej w zakresie doradztwa finansowo – ubezpieczeniowego, a w szczególności sprzedaży ubezpieczeń pojazdów. W ocenie Sądu decyzja ta była w pełni przemyślana z uwagi na możliwe zyski z działalności prowadzonej po części również w branży motoryzacyjnej. Świadczy o tym również decyzja o zaciągnięciu zobowiązań finansowych w postaci kredytu bankowego w kwocie 30000,-zł. z przeznaczeniem na rozwój działalności. Podkreślenia wymaga również okoliczność, iż ojciec poza płaceniem alimentów i przekazywaniem w formie przelewów okazjonalnie drobnych kwot pieniężnych nie uczestniczy w życiu córki. Brak jego udziału w życiu dziecka stał się podstawą pozbawienia ojca władzy rodzicielskiej. Nadto pozwany nie utrzymuje kontaktów ze swoim dzieckiem.

Mając na względzie całokształt okoliczności niniejszej sprawy, Sąd uznał że, od chwili ustalenia alimentów na rzecz małoletniej powódki nastąpiły istotne zmiany okoliczności, zarówno w zakresie jej potrzeb związanych z naturalnym rozwojem, udziałem w kosztach związanych z utrzymaniem mieszkania, jak również możliwości zarobkowych pozwanego i na podstawie art. 138 i 135 k.r. i op. Sąd ustalił obowiązek alimentacyjny pozwanego na rzecz córki na kwotę po 1000 zł miesięcznie.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. w związku z § 6 pkt.4 i § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Ponadto zasądzono od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Otwocku kwotę 390 zł, tytułem zwrotu opłaty sądowej, od której zwolniona była powódka, co znajduje swoje uzasadnienie w art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w związku z art. 98 § 1 k.p.c.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.