Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze z 2015-11-25
Data orzeczenia:
20 listopada 2015
Data publikacji:
13 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
15 grudnia 2015
Sygnatura:
III RC 224/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wydział:
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący:
Mirosław Rogowski
Protokolant:
Dorota Osojca
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59)

Sygnatura akt III RC 224/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 listopada 2015r.

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie:

Przewodniczący:SSR Mirosław Rogowski

Protokolant:Dorota Osojca

po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2015r. w Kamiennej Górze

sprawy z powództwa S. S. (1)

przeciwko małoletnim: M. S. i G. S. reprezentowanym przez A. O.

o uchylenie obowiązku alimentacyjnego

I.  uchyla począwszy od 01.08.2015r. alimenty należne od S. S. (1) małoletnim dzieciom skonkretyzowane na kwoty po 550,00 zł miesięcznie dla M. S. i 450,00 zł miesięcznie dla G. S. w wyroku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 06.06.2014r. w sprawie sygn. akt IX RC 109/14,

II.  nie obciąża pozwanej kosztami procesu na rzecz powoda.

(...) 224/15

UZASADNIENIE

S. S. (1) domagał się uchylenia z dniem 8 sierpnia 2015 r. alimentów zasądzonych od niego małoletnim: M. S. i G. S. reprezentowanym przez A. O., w łącznej kwocie 1.000 zł wyrokiem z 6. 06. 2014 r. w sprawie IX RC 109/14. Żądanie pozwu uzasadnił tym, że na mocy orzeczenia sądu przejął od matki dzieci wykonywanie nad nimi władzy rodzicielskiej i zaspokaja potrzeby materialne synów. Na rozprawie (k. 20) pełnomocnik powoda wniósł, aby uchylić alimenty od początku sierpnia 2015 r.

W odpowiedzi na pozew (k.13) A. O. uznała powództwo i wniosła o nie obciążenie jej obowiązkiem zwrotu na rzecz powoda kosztów postępowania. Przyznała, że zaszły okoliczności, na które powołał się powód w uzasadnieniu pozwu, dodając, że zmiana ma charakter trwały.

Sąd ustalił:

S. S. (1) i A. O. są rodzicami małoletnich pozwanych. Wyrokiem z 6. 06. 2014 r. sąd skonkretyzował obowiązek alimentacyjny powoda względem M. S. na kwotę 550 zł miesięcznie i względem G. S. – na kwotę 450 zł miesięcznie, płatne do rąk matki, pod której pieczą wówczas pozostawały.

dowód: akta IX RC 109/14.

Postanowieniem z 17. 07. 2015 r. Sąd powierzył S. S. (1) wykonywanie władzy rodzicielskiej nad pozwanymi i ograniczył władzę rodzicielską A. O. do określonych obowiązków i uprawnień.

dowód: odpis postanowienia – k. 9.

Powód płacił regularnie i dobrowolnie zasądzone od niego alimenty do lipca 2015 r. (twierdzenie pełnomocnika powoda (k. 20 (00:02:30 – 00:05:17).

Sąd zważył:

Podstawą zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego może być – w myśl przepisu art. 138 k.r.o. – zmiana stosunków. Należy przez nią rozumieć zmianę dotyczącą wszelkich okoliczności, na podstawie których doszło do konkretyzacji obowiązku alimentacyjnego. Zgodnie z art. 133 § 1 k.r.o. oboje rodzice obciążeni są obowiązkiem alimentacyjnym wobec dzieci, które – jak pozwani w przedmiotowej sprawie – nie są jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. W dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych dzieci są reprezentowane przez tego z rodziców, który wykonuje obowiązki rodzicielskie. W dacie konkretyzacji obowiązku alimentacyjnego powoda w sprawie IX RC 109/14, to A. O. reprezentowała małoletnich. Od tego czasu zaszła zmiana polegająca na odwróceniu ról rodzicielskich i aktualnie władzę rodzicielską wykonuje S. S. (1). Wychowując synów, alimentuje ich przez zaspokajanie ich bieżące potrzeb. Orzeczenie zasądzające od niego alimenty płatne do rąk ich matki straciło natomiast aktualność. Z tych powodów powództwo zasługiwało na uwzględnienie.

Pozwana uznała przy pierwszej czynności powództwo, a jeszcze przed jego wytoczeniem odstąpiła od egzekwowania zasądzonych do jej rąk alimentów, począwszy od sierpnia 2015 r. Biorąc pod uwagę, że w - tej sytuacji - wytoczenie powództwa nie było niezbędne Sąd odstąpił, na podstawie art. 102 k.p.c., od obciążenia A. O. obowiązkiem zwrotu kosztów procesu na rzecz powoda.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.