Poniedziałek 15 października 2018 Wydanie nr 3885
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Myszkowie z 2015-09-10
Data orzeczenia:
10 września 2015
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Sygnatura:
III RC 284/14
Sąd:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wydział:
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący:
Agnieszka Pieńkowska-Szekiel
Protokolant:
st.sekr.sądowy Szpak Danuta
Teza:
alimenty
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59)

Sygn. akt III RC 284/14

WYROK

W IMIENIU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 września 2015 roku

Sąd Rejonowy w Myszkowie Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Pieńkowska - Szekiel

Protokolant: st.sekr.sądowy Szpak Danuta

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 września 2015 roku w Myszkowie

sprawy z powództwa

J. S. (1)

przeciwko

A. S.

Alimenty

1.  Oddalić powództwo

2.  Nieuiszczonymi kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa.

Sygn. akt III RC 284/14

UZASADNIENIE

Wyroku SR w Myszkowie z dnia 10 września 2015 r

Pozwem z dnia 30 września 2014r pełnomocnik J. S. (1) wniósł o zasądzenie alimentów na jego rzecz w kwocie po 1000 zł m-nie od A. S. oraz zwrot kosztów postępowania .

W uzasadnieniu pełnomocnik podniósł , iż A. S. jest córką powoda obdarowaną przez niego udziałem spadkowym w nieruchomości należącej do matki pozwanej .

Pozwana wniosła o oddalenie pozwu , zwrot kosztów postępowania .

Sad ustalił co następuje :

A. S. jest córką powoda . Na mocy aktu notarialnego sporządzonego w dniu 13 grudnia 2012r w M. J. S. (1) podarował pozwanej 1/3 część nieruchomości zabudowanej o powierzchni 2.50 ha w K. .W akcie notarialnym zobowiązano pozwaną do zapewnienia powodowi możliwości zamieszkania w przedmiotowym budynku mieszkalny.

J. S. (1) jest hydraulikiem , mieszka z konkubiną i jej synem . Powód ma 54 lata , pracuje w firmie (...) w Z. z wynagrodzeniem 1 867 zł m-nie brutto , 1 367 zł m-nie netto . Wynagrodzenie jest obciążone zajęciami komorniczymi w kwocie 97 539 zł i 435 zł . Konkubina powoda pobiera zasiłek opiekuńczy na niepełnosprawnego syna w wysokości 900 zł . J. S. (1) zeznał , iż po śmierci żony opiekował się córką , która mieszkała z jego nową rodziną do 17 – go roku życia , po czym wyprowadził się do babci w K. . Powód zeznał , iż zaciągnął pożyczkę w wysokości 50 tys zł i środki te przekazał K. S. , swojemu późniejszemu zięciowi . Na okoliczność przedmiotowej transakcji nie okazał żadnych dokumentów. J. S. (1) zeznał , iż jest chory , na lekarstwa wydaje 200zł m-nie .

A. S. 13 lipca 2013r zawarła związek małżeński z K. S. . Ze związku tego posiada dziecko urodzone w styczniu 2015r .

Pozwana złożyła do akt kopię pisma sporządzonego przez K. (...) , z którego wynika , iż próbował on dokonać zajęcia przepisanej na nią w 2012r przez powoda części spadkowej nieruchomości .

Świadek M. S. - babcia macierzysta pozwanej zeznała , iż po śmierci córki przejęła opiekę nad 13 letnią wnuczką . Świadek zeznała , iż powód urządzał awantury i wyprowadził się z domu , potwierdziła , iż wyprawił wnuczce 18-te urodziny .

Świadek J. S. (2) zeznała , iż powód zajmował się córką po śmierci żony , nigdy nagannie się do niej nie zachowywał .Świadek zeznała ,iż powód przekazywał córce pieniądze , kupił samochód , opłacił kurs prawa jazdy .

Zeznania świadka J. S. (2) potwierdził świadek M. N. .

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o :

- akta USC

- zaświadczenie dochodach powoda

- akt notarialny

- pismo sporządzone przez K. (...)

- kopię karty leczenia szpitalnego pozwanej

- zeznania świadków

- zeznania stron

Sąd zważył co następuje :

Zgodnie z art. 133 par 1 kriop rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka , które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie , chyba , że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania .

Zgodnie z art. 133 par 2 krip poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten , kto znajduje się w niedostatku .

Opisany powyżej stan faktyczny uniemożliwia uznanie powoda za osobę znajdującą w niedostatku . Powód pracuje osiągając dochód w wysokości najniższego ustalonego przez GUS wynagrodzenia , prowadzi z konkubiną pobierającą zasiłek opiekuńczy wspólne gospodarstwo domowe .

Świadek K. S. zeznał , iż powód z konkubiną wyłudzili pożyczkę z banku , za co zostali skazani przez Sąd Rejonowy w Myszkowie .

Zeznaniom tym J. S. (1) nie zaprzeczył .

Okoliczności podnoszone przez powoda , iż środki te miał przekazać K. S. w czasie , gdy ten nie był jeszcze jego zięciem są bez znaczenia w niniejszym postępowaniu .

Bez znaczenia zdaniem Sądu jest fakt dokonania darowizny 1/3 części nieruchomości odziedziczonej po zmarłej żonie na rzecz pozwanej w sytuacji gdy powód miał świadomość rychlej egzekucji komorniczej prowadzonej w oparciu o bankowy tytuł wykonawczy .

Rozliczenia finansowe z K. S. czy podniesienie niewdzięczności obdarowanej udziałem w nieruchomości A. S. mogą być rozpoznawane w postępowaniach cywilnych , nie nadają się do podniesienia w procesie o ustalenie alimentów .

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji orzeczenia .

O kosztach orzeczono w oparciu o art. 102 kpc.

Uzasadnienie Wyroku SR w Myszkowie z dnia 10 września 2015 r

Pozwem z dnia 30 września 2014r pełnomocnik J. S. (1) wniósł o zasądzenie alimentów na jego rzecz w kwocie po 1000 zł m-nie od A. S. oraz zwrot kosztów postępowania .

W uzasadnieniu pełnomocnik podniósł , iż A. S. jest córką powoda obdarowaną przez niego udziałem spadkowym w nieruchomości należącej do matki pozwanej .

Pozwana wniosła o oddalenie pozwu , zwrot kosztów postępowania .

Sad ustalił co następuje :

A. S. jest córką powoda . Na mocy aktu notarialnego sporządzonego w dniu 13 grudnia 2012r w M. J. S. (1) podarował pozwanej 1/3 część nieruchomości zabudowanej o powierzchni 2.50 ha w K. .W akcie notarialnym zobowiązano pozwaną do zapewnienia powodowi możliwości zamieszkania w przedmiotowym budynku mieszkalny.

J. S. (1) jest hydraulikiem , mieszka z konkubiną i jej synem . Powód ma 54 lata , pracuje w firmie (...) w Z. z wynagrodzeniem 1 867 zł m-nie brutto , 1 367 zł m-nie netto . Wynagrodzenie jest obciążone zajęciami komorniczymi w kwocie 97 539 zł i 435 zł . Konkubina powoda pobiera zasiłek opiekuńczy na niepełnosprawnego syna w wysokości 900 zł . J. S. (1) zeznał , iż po śmierci żony opiekował się córką , która mieszkała z jego nową rodziną do 17 – go roku życia , po czym wyprowadził się do babci w K. . Powód zeznał , iż zaciągnął pożyczkę w wysokości 50 tys zł i środki te przekazał K. S. , swojemu późniejszemu zięciowi . Na okoliczność przedmiotowej transakcji nie okazał żadnych dokumentów. J. S. (1) zeznał , iż jest chory , na lekarstwa wydaje 200zł m-nie .

A. S. 13 lipca 2013r zawarła związek małżeński z K. S. . Ze związku tego posiada dziecko urodzone w styczniu 2015r .

Pozwana złożyła do akt kopię pisma sporządzonego przez K. (...) , z którego wynika , iż próbował on dokonać zajęcia przepisanej na nią w 2012r przez powoda części spadkowej nieruchomości .

Świadek M. S. - babcia macierzysta pozwanej zeznała , iż po śmierci córki przejęła opiekę nad 13 letnią wnuczką . Świadek zeznała , iż powód urządzał awantury i wyprowadził się z domu , potwierdziła , iż wyprawił wnuczce 18-te urodziny .

Świadek J. S. (2) zeznała , iż powód zajmował się córką po śmierci żony , nigdy nagannie się do niej nie zachowywał .Świadek zeznała ,iż powód przekazywał córce pieniądze , kupił samochód , opłacił kurs prawa jazdy .

Zeznania świadka J. S. (2) potwierdził świadek M. N. .

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o :

- akta USC

- zaświadczenie dochodach powoda

- akt notarialny

- pismo sporządzone przez K. (...)

- kopię karty leczenia szpitalnego pozwanej

- zeznania świadków

- zeznania stron

Sąd zważył co następuje :

Zgodnie z art. 133 par 1 kriop rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka , które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie , chyba , że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania .

Zgodnie z art. 133 par 2 krip poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten , kto znajduje się w niedostatku .

Opisany powyżej stan faktyczny uniemożliwia uznanie powoda za osobę znajdującą w niedostatku . Powód pracuje osiągając dochód w wysokości najniższego ustalonego przez GUS wynagrodzenia , prowadzi z konkubiną pobierającą zasiłek opiekuńczy wspólne gospodarstwo domowe .

Świadek K. S. zeznał , iż powód z konkubiną wyłudzili pożyczkę z banku , za co zostali skazani przez Sąd Rejonowy w Myszkowie .

Zeznaniom tym J. S. (1) nie zaprzeczył .

Okoliczności podnoszone przez powoda , iż środki te miał przekazać K. S. w czasie , gdy ten nie był jeszcze jego zięciem są bez znaczenia w niniejszym postępowaniu .

Bez znaczenia zdaniem Sądu jest fakt dokonania darowizny 1/3 części nieruchomości odziedziczonej po zmarłej żonie na rzecz pozwanej w sytuacji gdy powód miał świadomość rychlej egzekucji komorniczej prowadzonej w oparciu o bankowy tytuł wykonawczy .

Rozliczenia finansowe z K. S. czy podniesienie niewdzięczności obdarowanej udziałem w nieruchomości A. S. mogą być rozpoznawane w postępowaniach cywilnych , nie nadają się do podniesienia w procesie o ustalenie alimentów .

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji orzeczenia .

O kosztach orzeczono w oparciu o art. 102 kpc.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.