Czwartek 13 grudnia 2018 Wydanie nr 3944
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Słupsku z 2015-10-20
Data orzeczenia:
20 października 2015
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Sygnatura:
III RC 303/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Słupsku
Wydział:
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący:
Halina Litka
Protokolant:
st. prot. sąd. Justyna Jurcaba
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59)

Sygn. akt III RC 303/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 października 2015 roku

Sąd Rejonowy w Słupsku III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Halina Litka

Protokolant st. prot. sąd. Justyna Jurcaba

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 października 2015 roku sprawy

z powództwa małoletniej S. W. (1)

przeciwko D. W.

o podwyższenie alimentów

1.  powództwo oddala;

2.  zasądza od matki małoletniej powódki – W. Ż., na rzecz D. W., kwotę 1200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt III RC 303/15

UZASADNIENIE

Ustawowa przedstawicielka małoletniej powódki S. W. (1) – W. Ż., pozwem z dnia 27 kwietnia 2015r. domagała się podwyższenia od pozwanego D. W., alimentów z kwoty 500 zł do koty po 1000 zł miesięcznie.

W uzasadnieniu wskazała na wzrost potrzeb córki, wynikający z wyboru przez nią studiów medycznych, co będzie się wiązało ze dodatkowymi wydatkami na jej dojazdy i mieszkanie. Dodała, że pozwany nie interesuje się kosztami utrzymania, leczenia i nauką córki. W. Ż. wskazała także, że nie posiada własnych dochodów, pomaga mężowi w prowadzeniu hurtowni wędlin, i jest na jego utrzymaniu.

Pozwany D. W. – reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika – zajął stanowisko procesowe na rozprawie w dniu 13 sierpnia 2015r. Wniósł o oddalenie powództwa w całości.

W. Ż. w toku procesu ograniczyła żądanie do kwoty po 800 zł miesięcznie. Pozwany nie wyraził zgody na ustalenie alimentów w powyższej wysokości.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletnia S. W. (1) (ur. (...)) pochodzi z nieformalnego związku W. Ż. i D. W..

W 2013r. toczyło się postępowanie w przedmiocie alimentów na rzecz małoletniej S. W. (1) i w dniu 06 maja 2013r. D. W. i W. Ż. zawarli ugodę sądową, zgodnie z treścią której D. W. zobowiązał się łożyć na małoletnią S. W. (1) tytułem alimentów kwotę po 500 zł miesięcznie.

W owym czasie S. miała 15 lat uczęszczała do klasy III gimnazjum w S.. Uzyskiwała dostateczne i dobre wyniki w nauce. Pobierała korepetycje z matematyki koszt (40 zł) Miała problemy natury dermatologicznej (nadmierne owłosienie). Co 5 tygodni przechodziła zabiegi laserowego wypalania, co stanowiło wydatek 350-400 zł. U małoletniej w 2012r. stwierdzono także schorzenia kardiologiczne – tętniaka przegrody międzyprzedsionkowej. Nie powinna forsować się fizycznie.

Matka małoletniej powódki do czerwca 2011r. pracowała w firmie męża - J. Ż.. Po zawarciu związku małżeńskiego (także w czerwcu 2011r.) przestała pracować – pomagała w firmie za co otrzymywała kwotę 1500 zł miesięcznie. J. Ż. opłacał także żonie składki ZUS.

J. Ż. prowadził własną działalność gospodarczą – hurtownię drobiu i wędlin. Osiągał dochody rzędu 4 000 zł miesięcznie. Zatrudniał 8 osób.

Strona powodowa zamieszkiwała w S. w domu jednorodzinnym stanowiącym odrębna własność J. Ż.. Koszty eksploatacji wynosiły około 1800 zł miesięcznie ( w okresie sezonu grzewczego). Wyżywienie stanowiło wydatek 550-600 zł miesięcznie.

Pozwany pozostawał bez stałego zatrudnienia, ale utrzymywał się z wynajmu samochodu m-ki M. (...), i uzyskiwał z tego tytułu około 1400 zł miesięcznie. Mieszkał w domu wolnostojącym wraz z rodzicami, ale miał oddzielne miejsce zamieszkania i prowadził osobne gospodarstwo domowe. Koszty mediów wynosiły łącznie około 415 zł miesięcznie.

D. W. miał regularny (cotygodniowy) kontakt z córką. Oprócz alimentów, dodatkowo partycypował w kosztach utrzymania, kupując małoletniej odzież, przekazywał jej kieszonkowe, interesował się sytuacją szkolną i zdrowotną córki.

dowód: - akta sprawy III RC 131/13 Sądu Rejonowego w Słupsku

Obecnie S. W. (1) ma 17 lat. Jest w klasie maturalnej Liceum Ogólnokształcącego Nr (...)w S.. Uczy się dobrze. Aktualnie pobiera korepetycje z chemii, języka rosyjskiego i matematyki. Bilet miesięczny to koszt 100 zł, telefon małoletniej – 100 zł miesięcznie. Strona powodowa przedłożyła oświadczenie o wydatkach na leczenie małoletniej w 2015r., z którego wynika, że: koszty leczenia ortodontycznego (wizyt lekarskich) wyniosły 920 zł, a zakup aparatu ortodontycznego – 3600 zł, koszty leczenia urologicznego – 730 zł, ginekologicznego (30 zł miesięcznie), kardiologicznego – 500 zł. Koszty masaży małoletniej (z powodu bólów mięśniowych) to około 40 zł. Małoletnia z powodu tętniaka na sercu nie może przeciążać się fizycznie. Nie uprawia już judo.

W. Ż. ma 44 lata. Nie posiada zawodu. Oprócz powódki nie ma innych dzieci na utrzymaniu. Leczy się kardiologicznie. Ma zwyrodnienie kręgosłupa, stawów i silne bóle głowy. Nadal pomaga mężowi w pracy, który opłaca jej składki ZUS. Nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę. Mąż daje jej całkowite utrzymanie.

Mąż W. Ż. – J. Ż. nadal prowadzi hurtownię mięsa. Jego średniomiesięczne dochody to 7982 zł netto miesięcznie.

Strona powoda zamieszkuje jak dotychczas. Łączne koszty wyżywienia, mediów i eksploatacji domu to około 3200-3300 zł miesięcznie (w tym: energia, gaz, woda, telewizja, telefon). Wszystkie opłaty pokrywa J. Ż., a dodatkowo przekazuje żonie pieniądze na jej prośbę.

Małoletnia wraz z matką i ojczymem dwa razy do roku wyjeżdżają na wycieczki – ostatnio do W. i I..

dowód: - zaświadczenie o dochodach – k. 20-22

- przelewy bankowe – k. 24-34

- zeznania W. Ż. – k. 37 i verte

- zaświadczenie lekarskie – k. 41

- świadectwo szkolne – k. 42

Pozwany ma 45 lat. Nie posiada wyuczonego zawodu. Nie jest z nikim związany. Oprócz małoletniej powódki nie ma innych dzieci na utrzymaniu. Wykonuje czynności operatora pompy do betonu w ramach umowy zlecenia na rzecz firmy (...) w S.. Uzyskuje dochody rzędu 1750 zł netto miesięcznie. Zlecenie wykonuje w godz. 7-15. Nie podejmuje innych prac dorywczych. Posiada trzy samochody. Jeden z nich nie nadaje się do użytkowania – jest przeznaczony do zezłomowania. Drugim jeździ pozwany. Jest to samochód m-ki R. (...) (rok prod. 2002). Trzeci to M. (...) o wartości około 15 000 zł. Pozwany zamierzał go sprzedać – dotychczas bezskutecznie.

dowód: - historia rachunku bankowego – k. 23

- zeznania D. W. – k. 38, 44 verte

Pozwany zamieszkuje jak dotychczas. Wydatki za media to średnio około 800 zł miesięcznie (w tym: energia, gaz, woda). Opłaty wzrastają w okresie sezonu grzewczego do kwoty 1400-1500 zł (ogrzewanie gazowe). Pozwany opłaca rachunki po połowie z matką. Jak podał – leczy się, a na leki wydaje około 10 zł miesięcznie. Od dwóch lat ma problemy ze wzrokiem.

dowód: - informacja lekarska – k. 43

- zeznania D. W. – k. 38

D. W. utrzymuje nadal regularny kontakt z córką – 2-3 razy w tygodniu. Ma wiedzę o problemach zdrowotnych córki i jej postępach w nauce. Czyni córce prezenty, niekiedy kupuje odzież.

dowód: - zeznania W. Ż. – k. 37 i verte

- zeznania D. W. – k. 38

Sąd zważył co następuje:

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 135 § 1 kro zakres świadczenia alimentacyjnego zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz majątkowych i zarobkowych możliwości zobowiązanego.

W razie zmiany stosunków, można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego – art. 138 kro.

Orzekając o alimentach sąd bierze za podstawę rozstrzygnięcia – zgodnie z dyspozycją art. 135 § 1 kro – potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego według stanu istniejącego w dacie orzekania.

Przez zmianę stosunków rozumie się istotne zwiększenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji, istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub istotne zmniejszenie się możliwości zaspokajania potrzeb własnymi siłami.

Podwyższenie alimentów (w przypadku zgłoszenia takiego żądania), następuje wówczas, gdy zwiększeniu uległy potrzeby uprawnionego albo wzrosły możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego, albo nastąpiły takie zmiany i co do wzrostu usprawiedliwionych potrzeb i wzrostu możliwości majątkowych zobowiązanego. Wynika z tego, że rozstrzygnięcie o żądaniu opartym na art. 138 kro wymaga, po pierwsze, porównania stanu istniejącego w poprzedniej sprawie ze stanem istniejącym w dacie orzekania o ich podwyższeniu, po drugie zaś oznacza, że upływ czasu jaki nastąpił od daty ostatniego ustalenia obowiązku alimentacyjnego do daty orzekania o podwyższeniu alimentów sam w sobie nie może jeszcze przemawiać za zasadnością powództwa; na stronie ciąży wówczas obowiązek wykazania, że nastąpiły takie zmiany o jakich mowa w powołanym przepisie art. 138 kro.

Zdaniem sądu, w przedmiotowej sprawie nie doszło do takiej zmiany stosunków, która uzasadniałaby zmianę orzeczenia w zakresie alimentów poprzez ich podwyższenie.

Od czasu ostatniego ustalenia alimentów na rzecz małoletniej S. W. (1) upłynęło 2,5 roku. W owym czasie powódka uczęszczała do szkoły gimnazjalnej, obecnie kończy liceum ogólnokształcące. Oczywistym jest, że wraz z wiekiem, czy zmianą poziomu edukacji wzrastają usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej do alimentacji. W. Ż. swoje powództwo oparła w istocie na okoliczności tej, że małoletnia ma zamiar rozpocząć studia – medycynę. Nie ujmując nic z zamiarów małoletniej oraz jej ambicji, wskazać należy, że na dzień dzisiejszy jest to zdarzenie przyszłe i – jak uczy doświadczenie życiowe – niepewne. Nie ulega wątpliwości, że w przypadku podjęcia takich studiów i - co wynika z oferty szkolnictwa – w innym mieście, weryfikacja wysokości usprawiedliwionych potrzeb powódki będzie zasadna, o ile wystąpi ona (w grudniu br. upełnoletni się) z podobnym powództwem. Stan zdrowia S. W. (1) generuje oczywiście stosowne wydatki. Jak wynika bowiem ze złożonego oświadczenia o kosztach leczenia małoletniej, jak również zeznań W. Ż. – jej córka w przeważającym zakresie była leczona prywatnie. Z przedmiotowego oświadczenia wynika, że w 2015r. łączne wydatki na leczenie S. W. (1) stanowiła kwota 5920 zł, z czego 3600 zł to wydatek na aparat ortodontyczny (co 2 lata). O ile przyjąć należy, że wizyty u kardiologa, stomatologa, urologa, czy dermatologa są cykliczne (stałe) o tyle wydatek na aparat ortodontyczny jest wydatkiem jednorazowym. Przy tym uwzględnieniu okaże się, że do sierpnia 2015r. (oświadczenie złożone zostało przed rozprawą z dnia 13 sierpnia 2015r.) koszt leczenia S. W. (1) wyniósł 2320 zł, tj. średnio 331 zł miesięcznie, a więc mniej więcej tyle, ile wynosiły koszty jej leczenia w 2013r. (350-400 zł co pięć tygodni). Okoliczność, że matka powódki nie pracuje, zdaje się być wynikiem przyjętego modelu rodziny. Pomijając okoliczność – czy jako małżonka właściciela firmy nie może tego czynić - tak zeznała w sprawie III RC 131/13 (k. 43). Wówczas jako osoba niezatrudniona otrzymywała „za pomoc” w firmie od męża kwotę 1500 zł miesięcznie, miała również opłacaną składkę ZUS. Obecnie – co wynika z treści pozwu – W. Ż. nadal pomaga mężowi w prowadzeniu firmy, a w zamian za to ma odprowadzaną składkę ZUS. Co więcej - z treści zeznań (k. 37 verte) wynika, że matka powódki pracuje u męża 8 godzin, ale „pensji nie otrzymuje”. O ile tak faktycznie jest – co w świetle powyższego jest wątpliwe – to jak już wskazano wynika to koncepcji funkcjonowania rodziny, w której to J. Ż. opłaca wszelkie zobowiązania rodziny. Ma takie możliwości, bowiem jego dochód miesięczny to prawie 8000 zł netto miesięcznie. Nie ulega wątpliwości, że sytuację majątkową matki małoletniej powódki należy oceniać także przez pryzmat sytuacji majątkowej jej męża, co wynika chociażby ze wspólnych częstych wycieczek zagranicznych, w których udział bierze również małoletnia S..

Sytuacja majątkowa i zarobkowa pozwanego nie pozwala na ustalenie alimentów wyższych niż obecne. W. Ż., której status ekonomiczny nie uległ zmianie od czasu ostatniej sprawy alimentacyjnej, domaga się stuprocentowego podwyższenia alimentów od pozwanego, u którego także ta sytuacja się nie zmieniła. Jego ówczesne dochody wynosiły około 1400 zł miesięcznie, przy wydatkach rzędu 415 zł miesięcznie. Obecnie jest to układ 1750 zł wynagrodzenia do 900 zł wydatków (koszty mieszkania + alimenty), lub nawet 1200-1250 zł miesięcznie (w okresie sezonu grzewczego). Pozostałe pozwanemu środki na utrzymanie 850 zł, lub w sezonie grzewczym 500-550 zł miesięcznie, nie wystarczyłyby pozwanemu na bieżące utrzymanie, nawet gdyby uwzględnić powództwo w ograniczonym zakresie (800 zł alimentów). Tu dodać należy, że pozwany – wbrew temu co podała W. Ż. w pozwie – interesuje się córką, ma wiedzę o jej problemach zdrowotnych i postępach w nauce. Czyni także córce prezenty, niekiedy kupuje odzież.

Reasumując, Sąd nie znalazł przesłanek do podwyższenia alimentów, dlatego powództwo oddalił.

W. Ż. przegrała proces. Pozwany reprezentowany był przez zawodowego pełnomocnika – radcę prawnego, który wnosił o zasądzenie kosztów zastępstwa prawnego.

Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata / radcę prawnego zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata / radcę prawnego, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony.

Przepis art. 22 k.p.c. nakazuje ustalać wartość przedmiotu sporu jako sumę świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok - za cały czas ich trwania.

Zgodnie z powyższym wartość przedmiotu sporu w tej sprawie to 6000 zł. Odpowiada ona stawce minimalnej radcy prawnego – 1200 zł zgodnie z § 6 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r.

Mając powyższe na uwadze Sąd w punkcie drugim wyroku, zasądził od matki małoletniej powódki W. Ż. na rzecz D. W.kwotę 1200 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.