Poniedziałek 22 kwietnia 2019 Wydanie nr 4074
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2016-04-07
Data orzeczenia:
7 kwietnia 2016
Data publikacji:
13 września 2018
Data uprawomocnienia:
8 lipca 2016
Sygnatura:
III RC 534/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wydział:
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący:
Aleksandra Szymorek-Wąsek
Protokolant:
st. sekr. sądowy Renata Olejnik
Teza:
wobec zmiany usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego spełnione są przesłanki do podwyższenia alimentów. Zmiana potrzeb następuje w związku z rozpoczęciem obowiązku szkolnego co wiąże się z pogłębianiem zainteresowań, rozwoju intelektualnego dziecka. Obniżenie alimentów musi być uzasadnione zmianą stosunków. Samo przekonanie zobowiązanego ,że na utrzymanie dziecka wystarczy 150zł nie uzasadnia obniżenia alimentów. Kwota taka nie zaspokaja elementarnych potrzeb uprawnionego.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59)

Sygn. akt. III RC 534/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 07 kwietnia 2016 roku

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Aleksandra Szymorek-Wąsek

Protokolant: st. sekr. sądowy Renata Olejnik

po rozpoznaniu w dniu 07 kwietnia 2016 roku w Piotrkowie Tryb. na rozprawie

sprawy z powództwa K. N. -reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową E. N.

przeciwko M. N.

o podwyższenie alimentów

oraz z powództwa wzajemnego M. N.

przeciwko K. N. -reprezentowanemu przez przedstawicielkę ustawową E. N.

o obniżenie alimentów

1.  podwyższa alimenty od pozwanego M. N. na rzecz małoletniego powoda K. N., ostatnio ustalone wyrokiem Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 28.10.2010 roku, w sprawie sygnatura akt IC 1783/09 z kwoty po 300 złotych miesięcznie do kwoty po 400 (czterysta) złotych miesięcznie płatne poczynając od dnia 24.09.2015 roku, pozostawiając bez zmian pozostałe, dotychczasowe warunki płatności;

2.  oddala powództwo główne w pozostałej części;

3.  oddala powództwo wzajemnie;

4.  nie obciąża pozwanego M. N. nieuiszczonymi kosztami sądowymi, które przejmuje na rachunek Skarbu Państwa;

5.  znosi wzajemnie koszty procesu między stronami;

6.  nadaje wyrokowi w punkcie 1 rygor natychmiastowej wykonalności;

7.  nakazuje zwrócić M. N. od Skarbu Państwa kwotę 30 ( trzydzieści) złotych, tytułem nadpłaconej opłaty od pozwu wzajemnego.

Sygn. akt III RC 534/15

UZASADNIENIE

Pozwem z 24 września 2015 roku małoletni powód K. N., reprezentowany przez przedstawicielkę ustawową E. N., wniósł o podwyższenie alimentów od pozwanego M. N., po raz ostatni ustalonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. z 28 października 2010 roku sygn. akt I C 1783/09, z kwoty po 300,00 złotych miesięcznie do kwoty po 500,00 złotych miesięcznie, płatnych do dnia 10 każdego miesiąca z góry, poczynając od dnia 10 października 2015 roku, z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminu płatności którejkolwiek z rat.

W uzasadnieniu pozwu wskazano, że koszty utrzymania małoletniego powoda K. N. zwiększyły się, z uwagi na rozpoczęcie przez niego edukacji szkolnej. Składają się na nie ubezpieczenie, składki klasowe, różnego rodzaju wycieczki szkolne, artykuły edukacyjne i plastyczne. Podniesiono, że wzrosły również koszty związane z odzieżą i wyżywieniem małoletniego. Wskazano natomiast, że ojciec dziecka nie partycypuje w kosztach utrzymania syna ponad zasądzone alimenty, a nikt nie pozostaje na jego utrzymaniu poza uprawnionym.

Na rozprawie 26 stycznia 2016 roku przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda K. N. poparła powództwo.

Pozwany M. N. wniósł powództwo wzajemne przeciwko małoletniemu powodowi K. N., żądając obniżenia alimentów do kwoty po 100,00 złotych miesięcznie. Nie uznał powództwa o podwyższenie alimentów.

Na rozprawie 7 kwietnia 2016 roku przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda K. N. podtrzymała powództwo i wniosła o oddalenie powództwa wzajemnego o obniżenie alimentów.

Pozwany M. N. podtrzymał powództwo wzajemne precyzując, że wnosi o obniżenie alimentów do kwoty po 150,00 złotych miesięcznie. Nie uznał powództwa o podwyższenie alimentów.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

małoletni K. N., urodzony (...) w Ł.. Jest synem M. N. i E. N..

/ dowód: odpis skrócony aktu urodzenia – k. 5 akt Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. w sprawie sygn. I C 1783/09 /

Wyrokiem z 28 października 2010 roku Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. w sprawie sygn. akt I C 1783/09 zasądził od M. N. na rzecz K. N. tytułem alimentów kwotę po 300,00 złotych miesięcznie, płatną z góry w terminie do dnia 10 każdego miesiąca do rąk E. N. z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminu płatności.

/ dowód: wyrok – k. 166-166v akt Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. w sprawie sygn. I C 1783/09 /

Podczas ostatniego ustalania alimentów małoletni powód K. N. miał 2,5 roku. Koszty jego utrzymania matka dziecka szacowała wówczas na kwotę 500,00 – 600,00 złotych miesięcznie. Dziecko mieszkało wspólnie z E. N. oraz babką macierzystą. Przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda K. N. była zatrudniona w centrum handlowym (...) jako kasjerka w barze i otrzymywała wynagrodzenie w kwocie około 1.000,00 złotych miesięcznie. Wynajmowała mieszkanie w Tuszynie, za które ponosiła koszt 500,00 złotych miesięcznie i dodatkowo pokrywała koszty zużycia prądu i gazu.

/ dowód: zeznania W. N. –k. 57, 158, 159 akt Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. w sprawie sygn. I C 1783/09 /

Pozwany M. N. miał 32 lata, z zawodu był operatorem maszyn skrawających. Pracował w zakładzie krawieckim na ¼ etatu i otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 280,00 złotych miesięcy.

/ dowód: zeznania M. N. – k. 157-158 akt Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. w sprawie sygn. I C 1783/09 /

Pozwany M. N. jest zatrudniony w firmie PPHU (...) jako krojczy na czas nieokreślony, w wymiarze ¼ etatu. Otrzymuje z tego tytułu średnio wynagrodzenie w wysokości około 300,00 złotych netto miesięcznie. Jest zameldowany w T.. Mieszka i pozostaje częściowo na utrzymaniu rodziców. Opłaty związane z utrzymaniem ich mieszkania to kwota 130,00 złotych miesięcznie za energię elektryczną, za wodę 30,00 – 40,00 złotych miesięcznie, butla gazu – 50,00 złotych na 3 miesiące.

/ dowód: zaświadczenie o zarobkach –k. 13, zaświadczenie UM w T. – k. 14, zeznania M. N. k. 28v - czas nagrania 00:29:24 – 00:41:49 e – protokołu /

Pozwany M. N. opłaca obiady szkolne synowi. Ich miesięczny koszt oscyluje w granicach od 42,00 do 70,00 złotych miesięcznie.

/ dowód: pokwitowanie wpłaty – k. 27, zeznania M. N. k. 28v - czas nagrania 00:29:24 – 00:41:49 e – protokołu /

Obecnie małoletni powód K. N. ma 8 lat. Jest uczniem II klasy Szkoły Podstawowej Nr (...) im. S. L. w Ł.. Otrzymuje podręczniki szkolne bezpłatnie. Koszt wycieczki szkolnej, która odbędzie się w najbliższym czasie to 350,00 złotych. Ponadto małoletni uczęszcza raz w miesiącu na wycieczki do kina, teatru itp. Zajęcia sportowe, na które chce uczęszczać powód stanowią koszt 120,00 złotych miesięcznie.

/ dowód: zaświadczenie SP – k. 4, zeznania E. N. k. 28v - czas nagrania 00:12:44 – 00:29:24 e-protokołu /

Uprawniony pozostaje pod opieką lekarza stomatologa. Zgodnie z zaleceniem lekarskim powinien nosić aparat ortodontyczny, którego koszt wynosi 800,00 złotych.

/ dowód: karta choroby poradni stomatologicznej – k. 5, zeznania E. N. k. 28v - czas nagrania 00:12:44 – 00:29:24 e-protokołu /

Przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda E. N. jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna od 11 lutego 2015 roku bez prawa do zasiłku. Otrzymuje zasiłek macierzyński w kwocie 1.000,00 złotych miesięcznie, który przysługuje jej do czerwca 2016 roku. Ponadto pobiera zasiłek rodzinny w kwocie 80,00 złotych miesięcznie. E. N. wraz z małoletnim powodem K. N., swoim partnerem oraz drugim 9-miesięcznym dzieckiem mieszkają wspólnie w wynajmowanym mieszkaniu w Ł.. Małoletni powód K. N. ma w nim swój pokój. Wszystkie miesięczne opłaty związane z czynszem, opłatami za media wynoszą 1200 złotych.

/ dowód: zaświadczenie PUP – k. 5, zeznania E. N. k. 28v - czas nagrania 00:12:44 – 00:29:24 e-protokołu /

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie zebranych w sprawie dokumentów, których moc dowodowa nie budziła najmniejszych zastrzeżeń oraz na podstawie zeznań E. N., które były zgodne z doświadczeniem życiowym i korespondowały z pozostałymi dowodami zebranymi w sprawie.

Sąd pominął złożone przez pozwanego M. N. zaświadczenie o przyjęciu go w Wojewódzkiej (...) w Ł., które w istocie dowodzi tego, że zgłosił się tam w związku z obrażeniami w postaci rany tłuczonej lewego policzka, jednak nie stanowi ono dowodu na jakiekolwiek ograniczenie możliwości zarobkowych pozwanego i nie wnosi nic do niniejszej sprawy.

Sąd uwzględnił zeznania pozwanego M. N. w zasadniczym zakresie pomijając je w części, w której twierdził on, że małoletni powód K. N. nie uczęszcza na wycieczki szkolne i nie należy ich uwzględniać przy wydatkach związanych z jego utrzymaniem, co jest sprzeczne nie tylko z zeznaniami E. N., ale również z doświadczeniem życiowym.

Sąd zważył, co następuje:

podstawą żądania małoletniego powoda K. N. i M. N. jest treść art. 138 kro, która stanowi, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków rozumieć należy istotne zwiększenie bądź zmniejszenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub też możliwości zarobkowych, majątkowych zobowiązanego do alimentacji wskutek czego zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania.

W niniejszej sprawie, na podstawie zebranego materiału dowodowego, należy zauważyć, że od momentu ostatniego ustalenia obowiązku alimentacyjnego od zobowiązanego na rzecz małoletniego uprawnionego minął okres 5 i pół roku. Małoletni K. N. nie jest już 2,5-letnim dzieckiem, które wymaga jedynie opieki domowej, a 8-latkiem, który realizuje obowiązek szkolny w II klasie szkoły podstawowej. Niewątpliwie w związku z tą okolicznością pojawiły się dodatkowe koszty utrzymania powoda w zakresie jego edukacji. Wiążą się one nie tyle z zakupem podręczników szkolnych, które otrzymuje on na obecnym etapie nauki bezpłatnie, a z ubezpieczeniem, komitetem rodzicielskim, opłatami za wycieczki szkolne, wyprawką szkolną w postaci plecaka, przyborów papierniczych, stroju na lekcje wychowania fizycznego, obuwia do poruszania się po budynku szkoły. Ponad tą zmianę, zauważyć również należy, że koszty utrzymania i wychowania małoletniego powoda K. N. wzrosły w oczywisty sposób w raz z jego dorastaniem w zakresie wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny i rozrywki. Ponadto, małoletni powód K. N. wymaga założenia aparatu ortodontycznego, z którym również będą wiązały się koszty w zakresie jego leczenia, które obecnie już jest prowadzone u lekarza stomatologa. Uwzględnić również należy udział małoletniego w kosztach utrzymania mieszkania. Podczas ostatniego ustalania alimentów wydatki z tym związane ponoszone przez E. N. były niższe, z uwagi na wynajmowanie mniejszego lokalu. Obecnie przeprowadzili się oni do większego mieszkania, w którym małoletni powód K. N. ma do użytku własny pokój. Okazał się niezbędną przestrzenią do tego, aby mógł przygotowywać się na zajęcia szkolne oraz odpoczywać po nich. Wobec powyższego, w ocenie Sądu, wydatki związane z usprawiedliwionymi potrzebami małoletniego powoda K. N. kształtują się na poziomie około 900,00 złotych miesięcznie.

Obowiązek alimentacyjny warunkują również możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego, uznać należy, że nie uległy one żadnej istotnej zmianie od miesiąca października 2010 roku. Pozwany M. N. nadal pracuje jako krojczy, osiągając z tego tytułu dochód w wysokości około 300,00 złotych miesięcznie. Nie pracuje na cały etat, tylko na ¼ etatu. Pozostaje częściowo na utrzymaniu rodziców. Podkreślić jednak należy, że rzeczywiste osiągane przez niego dochody nie mogą być utożsamiane z możliwościami zarobkowymi. Jest on bowiem młodym mężczyzną, zdolnym do pracy, który nie posiada żadnych przeciwwskazań ani ograniczeń do podjęcia dodatkowego zatrudnienia, ponad to które podejmuje obecnie w wymiarze ¼ etatu. Dlatego też, w ocenie Sądu, jest on w stanie uzyskiwać co najmniej dochód w wysokości najniższego osiąganego wynagrodzenia w kraju. Sąd w niniejszym orzeczeniu uwzględnił również okoliczności, że pozwany M. N. partycypuje ponad uprzednio zasądzone świadczenie alimentacyjne w utrzymaniu uprawnionego poprzez wykupienie mu obiadów w szkolnej stołówce oraz fakt, że podczas gdy małoletni przebywa u niego w ramach realizacji ich kontaktów przeznacza on środki finansowe na jego potrzeby. Wobec powyższego, w ocenie Sądu, pozostaje w granicach możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego M. N. kwota 400,00 złotych miesięcznie, którą winien on partycypować w wydatkach związanych z usprawiedliwionymi potrzebami powoda. Kwota ta jest poniżej granicy ubóstwa.

W związku z przytoczonymi okolicznościami, po uwzględnieniu wzrostu usprawiedliwionych potrzeb małoletniego powoda K. N. oraz stwierdzeniu przez Sąd, że możliwości zarobkowe i majątkowe pozwanego M. N. pozwalają na przekazywanie większych środków finansowych na utrzymanie i wychowanie powoda, należało podwyższyć alimenty z kwoty po 300,00 złotych miesięcznie do kwoty po 400,00 złotych miesięcznie. Należało więc uwzględnić powództwo w tej części. W pozostałym zakresie to przedstawicielka ustawowa małoletniego zobowiązana jest do partycypacji w kosztach jego usprawiedliwionych potrzeb i w ocenie Sądu żądanie w zakresie ponad zasądzoną kwotę 400,00 złotych było bezzasadne.

Wniesione przez pozwanego M. N. powództwo wzajemne uznać należało za nieuzasadnione. Podnoszone przez niego argumenty, że koszty utrzymania małoletniego powoda K. N. nie wzrosły, a wręcz zmalały sprzeczne są nie tylko z zebranym w sprawie materiałem dowodowym, ale również z doświadczeniem życiowym.

Sąd skorzystał z dobrodziejstwa płynącego z art. 113 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1025 z poźń. zm.) i odstąpił od obciążenia pozwanego M. N. nieuiszczonymi kosztami sądowymi biorąc pod uwagę jego sytuację materialną.

Na podstawie art. 100 kpc, wobec częściowego uwzględniania powództwa, Sąd zniósł wzajemnie koszty procesu między stronami.

Zgodnie z treścią art. 333 § 1 pkt 1 kpc, nadano w części zasądzającej alimenty rygor natychmiastowej wykonalności.

Sąd nakazał zgodnie z treścią art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1025 z poźń. zm.) zwrócić pozwanemu M. N. kwotę 30,00 złotych tytułem różnicy między opłatą przez niego uiszczoną, a opłatą należną, wobec sprecyzowania przez niego żądania.

Na podstawie wyżej wskazanych okoliczności i przepisów prawa, orzeczono, jak w sentencji wyroku.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.