Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Lubinie z 2016-01-26
Data orzeczenia:
26 stycznia 2016
Data publikacji:
10 sierpnia 2018
Sygnatura:
III RC 766/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wydział:
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący:
Anna Urbańska
Protokolant:
st.sekr.sądowy Beata Kosztowniak
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59)

Sygn. akt III RC 766/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 stycznia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Lubinie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Anna Urbańska

Protokolant: st.sekr.sądowy Beata Kosztowniak

po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2016 r. w Lubinie

na rozprawie

sprawy z powództwa małoletniego S. Z. reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową J. Z.

przeciwko P. K. (K.)

o podwyższenie alimentów

I. podwyższa alimenty zasądzone ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Lubinie dnia 17.01.2007 r. w sprawie o sygn. akt III RC 891/06 od pozwanego P. K. na rzecz małoletniego powoda S. Z. z kwoty po 400 zł miesięcznie do kwoty po 700 zł (siedemset złotych) miesięcznie, płatne z góry do rąk przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda J. Z., do dnia 11-go każdego kolejnego miesiąca, z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 26.01.2016 r.,

II. oddala dalej idące powództwo,

III. nie obciąża pozwanego kosztami zastępstwa procesowego poniesionymi przez powoda,

IV. orzeka, iż nieuiszczone w sprawie koszty sądowe ponosi Skarb Państwa,

V. wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

Powódka J. Z. działając w imieniu i na rzecz małoletniego S. Z. pozwem z dnia 26 października 2015 r. wniosła o podwyższenie alimentów od pozwanego P. K. z kwoty po 400 zł miesięcznie ustalonej ugodą zawartą w dniu 17 stycznia 2007 r. przed Sądem Rejonowym w Lubinie, w sprawie o sygn. akt III RC 891/06 do kwoty po 1.500 zł miesięcznie.

Uzasadniając roszczenie podała m.in., że od chwili zawarcia ugody minęło 9 lat i przez ten czas dużo się zmieniło w życiu małoletniego. Wskazała, iż obecnie małoletni powód ma 10 lat i jest uczniem szkoły podstawowej. Chłopiec ma problemy z koncentracją i korzysta z porad psychologa. J. Z. podniosła, że rozpoczęta przez S. edukacja szkolna jak i rozwój zainteresowań sprawiły, że jego potrzeby finansowe wyraźnie wzrosły.

Dodała, że przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda jest obecnie zarejestrowana w PUP w P. jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku.

Pozwany w odpowiedzi na pozew uznał powództwo do kwoty 700 zł miesięcznie. W uzasadnieniu swojego stanowiska wskazał, iż od września 2015r. dobrowolnie płaci alimenty w kwocie po 700 zł miesięcznie. Podniósł, że oprócz przekazywanych na rzecz syna alimentów ponosi inne koszty związane z zaspokajaniem jego usprawiedliwionych potrzeb. W tym zakresie zakupuje dziecku odzież i obuwie, zapłacił za wizyty lekarskie, kupił prezent na komunię, zabiera małoletniego na basen, jezioro, spędza z synem część ferii zimowych, wakacji oraz świąt.

P. K. podał, że osiąga zarobki na poziomie 4639,01 zł netto miesięcznie i w pełni wykorzystuje swoje możliwości zarobkowe, pracując również w weekendy. Wskazał, iż oprócz obowiązku alimentacyjnego ma także inne zobowiązania finansowe w postaci m.in. wsparcia na rzecz matki w kwocie 300 zł, utrzymanie drugiego syna 400 zł, raty kredytu 1000 zł, utrzymanie mieszkania 650 zł, utrzymanie samochodu wraz z paliwem 170 zł.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Na mocy ugody z dnia 17 stycznia .2007 r. zawartej przed Sądem Rejonowym w Lubinie, w sprawie o sygn. akt III RC 891/06 pozwany P. K. zobowiązał się łożyć na utrzymanie małoletniego powoda S. Z. alimenty w kwocie po 400 zł miesięcznie.

W dacie zawarcia powyższej ugody małoletni S. miał niespełna 1,5 roku i pozostawał pod opieką matki. Często chorował na zapalenie krtani i gardła. W okresie od 22 sierpnia 2006 r. do 24 sierpnia 2006 r. przebywał na Oddziale (...) Zespołu (...) w L. z rozpoznaniem ostrego zapalenia migdałków podniebiennych oraz anemią.

Przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda była osobą bezrobotną i mieszkała wraz z synem u partnera, który utrzymywał się z prac dorywczych. Innych dzieci nie miała.

Pozwany P. K. był zatrudniony na stanowisku specjalista ds. jakości w (...) Sp. z o. o. w P. ze średnim wynagrodzeniem (...).64 zł netto miesięcznie. Zamieszkiwał u swojej matki, której pomagał finansowo. Małoletni powód był jego jedynym dzieckiem. Utrzymywał kontakt z synem.

Dowód:

- akta tut. Sądu o sygn. III RC 891/06.

- ugoda, k. 8.

Obecnie małoletni S. Z. ma pona 10 lat i uczęszcza do szkoły podstawowej. Dwa razy w tygodniu pobiera korepetycje z języka angielskiego, których koszt wynosi 300 zł miesięcznie. Oprócz tego chodzi na basen, którego koszt wynosi 120 zł miesięcznie. Małoletni powód choruje na jałową samoistną martwicę obu kości. Obecnie jego leczenie jest zawieszone po leczeniu sterydowym. Przyjmuje leki na wątrobę. Korzysta z porad ortopedy, dietetyka i neurologa. Średnio raz w miesiącu odbywa wizytę u specjalisty, której koszt wynosi od 100 do 130 zł. Chłopiec korzystał z zabiegów fizykoterapeutycznych magnetronik, których łączny koszt wyniósł 108 zł. Obecnie nie ponosi kosztów rehabilitacji. S. ma problemy z koncentracją w związku z czym korzysta z porad psychologa. Koszt jego okularów korekcyjnych wyniósł 358 zł. S. Z. raz w tygodniu z koleżanką chodzi do Mc D., jedno takie wyjście to koszt 40 zł, małoletni płaci za swoją koleżankę.

Przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda od 02 listopada 2015 r. jest zatrudniona na stanowisku przedstawiciela handlowego w (...) w Lubinie. Za listopad 2015 r. otrzymała wynagrodzenie w kwocie 2.510,34 zł netto. W 2014 r. nie osiągnęła dochodów podlegających opodatkowaniu.

Zamieszkuje wraz z partnerem w wynajmowanym mieszkaniu. Opłaty mieszkaniowe wraz z czynszem najmu wynoszą około 1800 zł miesięcznie. (...) matki małoletniego powoda prowadzi działalność gospodarczą.

J. Z. jest w 6 miesiącu ciąży i przebywa na zwolnieniu lekarskim. W 2015 r. nie korzystała z zasiłków MOPS.

Dowód:

- akt urodzenia, k. 7,

- zaświadczenie z PUP, k. 9,

- historia choroby, k. 10,12,

- karta zabiegów, k. 10,

- oświadczenie, k. 10,

- skierowanie na badania, k. 11,

- informacja, k. 13,

- karta inf., k. 15-17,

- faktury, k. 19-23,47, 50-51,53-54, 123,

- umowa najmu sprzętu rehabilitacyjnego, k. 24,

- dowody płatności, k. 26-27, 35-36, 40, 43, 45, 49,

- rachunek z dnia 13.08.2015 r., k. 52,

- zaświadczenie o zarobkach przedstawicielki ustawowej mał. powoda, k. 118,124,

- zaświadczenie, k. 119.

- zaświadczenia z MOPS, k. 122,125,

- przesłuchanie przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda, k. 126 (00:03:43-00:16:36).

Pozwany P. K. jest zatrudniony na stanowisku specjalista ds. jakości w (...) Sp. z o.o. w P. ze średnim wynagrodzeniem 4.639,01 zł netto miesięcznie. W 2014 r. osiągnął dochód w wysokości 92.741,34 zł. Korzystał z odliczenia ulgi na dwoje dzieci w łącznej kwocie 2.224,08 zł. Pozostaje w nieformalnym związku. Zamieszkuje wraz z partnerką i ich synem, we własnym mieszkaniu. Koszt przedszkola młodszego syna to koszt 218 zł miesięcznie.

P. K. ponosi następujące opłaty mieszkaniowe: woda 180 zł, energia elektryczna ponad 100 zł, telefon 30 zł, TV i internet 120 zł miesięcznie oraz ogrzewanie 430-700 zł w miesiącach grzewczych, 200 zł w miesiącach letnich. Pozwany spłaca kredyt na mieszkanie z ratą 1000 zł, przy czym drugą połowę spłaca partnerka. Innych kredytów nie posiada. P. K. opłaca obiady w kantynie zakładowej w kwocie 200 zł miesięcznie. Pozwany posiada samochód m-ki V. (...), którego utrzymanie kosztuje około 700 zł rocznie. Koszt paliwa to około 200 zł miesięcznie.

P. K. pomaga finansowo swojej matce przekazując jej kwotę 300 zł miesięcznie, ponadto dokłada się jej do leków.

Partnerka pozwanego zarabia około 3.000 zł miesięcznie i posiada samochód m-ki B. o wartości około 15.000 zł.

Pozwany regularnie spotyka się z małoletnim powodem w co drugi weekend, spędza z nim tydzień ferii zimowych i tydzień wakacji. Chłopiec nocuje wówczas u ojca. W trakcie wakacji 2015 r. był wraz z (...) dni w R., zaś podczas ferii zimowych był z synem na 4 dni w K..

Pozwany przekazywał na rzecz małoletniego powoda oprócz ustalonych ugodą alimentów dodatkowe 60 zł na zajęcia szkolne syna. Na przełomie lipca i sierpnia 2015 r. matka małoletniego powoda zwróciła się do pozwanego z informacją, iż brakuje jej pieniędzy na utrzymanie dziecka, w związku z czym P. K. od września 2015 r. płaci zwiększone alimenty na rzecz małoletniego powoda w kwocie po 700 zł miesięcznie.

Dowód:

- dowody transakcji, k. 62, 63-67, 71, 72-82, 97-114,

- zaświadczenie o zarobkach, k. 70,

- PIT pozwanego za 2014 r., k. 91-96,

- zaświadczenie o zarobkach pozwanego, k. 89,

- zeznania świadka K. K., k. 115-116 (00:17:10-00:22:56),

- przesłuchanie pozwanego, k. 116 (00:22:57-00:47:43).

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jest słuszne co do zasady, a w części także co do wysokości.

Stosownie do art. 128 krio obowiązek alimentacyjny, a więc obowiązek dostarczania środków utrzymania, obciąża w pierwszej kolejności krewnych w linii prostej.

Przepis art. 138 krio stanowi, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego.

Zgodnie z art. 135 § 1 krio zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Jak wynika z zebranego w sprawie materiału dowodowego, po uprawomocnieniu się ugody z dnia 17.01.2007 r., sygn. akt III RC 891/06 nastąpiły istotne zmiany, które - w ocenie Sądu - przemawiają za zmianą orzeczenia o alimentach, „w zakresie odpowiadającym możliwościom zarobkowym i majątkowym” strony powodowej i pozwanego.

Sąd oddalił wnioski stron o dopuszczenie dowodu z paragonów i biletów, albowiem nie wskazują one osoby nabywcy towaru lub usługi, ani nie stanowią dostatecznego potwierdzenia, że zakupy zostały poczynione na rzecz małoletniego powoda.

Od czasu zawarcia ugody ustalającej alimenty na dotychczasowym poziomie minęło 9 lat. Przez ten czas zmieniły się stosunki między zobowiązanym do alimentacji pozwanym a uprawnionym do alimentów powodem. Wraz z wiekiem małoletniego wzrosły jego usprawiedliwione potrzeby. W dacie zawarcia ugody z 17 stycznia 2007 r. S. Z. miał niespełna 1,5 roku i pozostawał pod opieką matki. Obecnie chłopiec ma ponad 10 lat i uczęszcza do szkoły podstawowej. Małoletni jako uczeń szkoły podstawowej wymaga większych nakładów finansowych niż dziecko pozostające jeszcze pod stałą opieką matki. Małoletni powód korzysta z zajęć dodatkowych w postaci korepetycji z języka angielskiego, które generują koszt w wysokości 300 zł miesięcznie oraz chodzi na basen, którego koszt wynosi 120 zł. W dacie zawarcia ugody chłopiec chorował na zapalenie krtani i gardła, jednakże obecnie jego stan zdrowia uległ pogorszeniu, albowiem cierpi na jałową samoistną martwicę obu kości i średnio raz w miesiącu korzysta z porad specjalistów, miesięcy koszt wynosi od 100 do 130 zł.

O wysokości alimentów z jednej strony decydują usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej, z drugiej możliwości zarobkowe osób zobowiązanych.

Od chwili urodzenia się dziecka rodzice obowiązani są zapewnić mu utrzymanie na takiej samej stopie, na jakiej sami żyją.

W dacie zawarcia ugody z 17 stycznia 2000 r. pozwany zarabiał ok. (...).64 zł netto miesięcznie, obecnie zaś zarabia około 4.639,01 zł netto miesięcznie. Zatem jego wynagrodzenie istotnie wzrosło. Faktem jest, iż ponosi obecnie większe koszty utrzymania mieszkania, które wynoszą w sumie około 430 zł plus opłaty za ogrzewanie 430 - 700 zł w sezonie grzewczym i 200 zł w sezonie letnim. Należy przy tym podkreślić, że aktualnie mieszka wraz z partnerką, która zarabia około 3.000 zł miesięcznie, w związku z czym opłaty są stosunkowo rozdzielone. Pozwany opłaca ratę kredytu w wysokości 1.000 zł miesięcznie. Ma również na utrzymaniu jeszcze jednego syna, koszty przedszkola tego dziecka wynoszą 218 zł miesięcznie.

W ocenie Sądu, przy uwzględnieniu możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego, jego udział finansowy w kosztach utrzymania małoletniego powoda powinien wyrażać się kwotą po 700 zł miesięcznie. Jak wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego w postaci wydruków przelewów wynika, iż pozwany od września 2015r. taką właśnie kwotę uiszczał na rzecz starszego syna.

Podwyższenie alimentów w takim zakresie pozwoli na zaspokojenie zwiększonych kosztów utrzymania powoda, nie powodując przy tym nadmiernego obciążenia pozwanego i nie prowadząc dysproporcji w stopie życiowej rodziny. Dalej idące powództwo Sąd uznał za wygórowane.

Zdaniem Sądu nie uzasadnione są w szczególności takie wydatki jak fundowanie przez 10-letniego chłopca swojej koleżance posiłków w restauracji (...)’s, albowiem nie są to wydatki niezbędne na utrzymanie małoletniego powoda. Tym bardziej, że pozwany nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania obcych dzieci.

Podkreślenia wymaga, iż pozwany poza alimentami także partycypuje w kosztach utrzymania małoletniego powoda chociażby zabierając syna na wczasy i ferie zimowe oraz utrzymując dziecko w trakcie gdy przebywa ono u ojca. Wskazać także należy, iż matka małoletniego powoda winna partycypować w kosztach utrzymania syna. Wprawdzie J. Z. jest obecnie w ciąży i przebywa na zwolnieniu lekarskim, to należy zwrócić uwagę, iż posiada zatrudnienie, a jak wynika z zaświadczenia o zatrudnieniu, w listopadzie 2015 r. uzyskała wynagrodzenie w wysokości 2.510,34 zł netto. Zdaniem Sądu nie można dopuścić do sytuacji, w której ojciec małoletniego S., który utrzymuje regularny kontakt z synem będzie jedynym zobowiązanym do ponoszenia kosztów jego utrzymania.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 102 kpc.

Sąd nie obciążył pozwanego kosztami zastępstwa procesowego w sprawie. W ocenie Sądu strona powodowa nie dała podstaw do wytoczenia powództwa, albowiem gdy matka małoletniego powoda zgłosiła pozwanemu, że potrzebuje większe środki finansowe na utrzymanie syna, P. K. dobrowolnie zwiększył kwotę alimentów do wysokości po 700 zł miesięcznie, które to przekazuje od września 2015 r. Dlatego też Sąd orzekł o obowiązku alimentacyjnym od daty wydania niniejszego wyroku.

Orzeczenie w przedmiocie nadania wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności znajduje oparcie w treści przepisu art. 333 § 1 pkt 1 kpc.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.