Wtorek 18 grudnia 2018 Wydanie nr 3949
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Olsztynie z 2015-07-10
Data orzeczenia:
10 lipca 2015
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Sygnatura:
IV P 27/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Olsztynie
Wydział:
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Barbara Kokoryn
Sędziowie:
Krystyna Karusewicz
Helena Stefanów
Protokolant:
st. sekr. sądowy Danuta Zakrzewska
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141)

Sygn. akt IV P 27/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 lipca 2015 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Barbara Kokoryn

Ławnicy:

Krystyna Karusewicz

Helena Stefanów

Protokolant:

st. sekr. sądowy Danuta Zakrzewska

po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2015 r. w Olsztynie

na rozprawie sprawy z powództwa A. S.

przeciwko (...) Sp. z o.o.

o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę

I.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda A. S. kwotę (...) tytułem odszkodowania z odsetkami ustawowymi od dnia 22 stycznia 2015 r. do dnia zapłaty,

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie,

III.  oddala wniosek powoda o zasądzenie kosztów procesu,

IV.  oddala wniosek pozwanego o zasądzenie kosztów procesu,

V.  nie obciąża powoda kosztami sądowymi w części, w której oddalono powództwo,

VI.  obciąża pozwanego kosztami sądowymi w kwocie (...) na rzecz Skarbu Państwa (Kasa Sądu Rejonowego w Olsztynie),

VII.  wyrokowi nadaje rygor natychmiastowej wykonalności do kwoty (...)

Sygn. akt IVP 27/15

UZASADNIENIE

A. S. wniósł o zasądzenie od (...) spółka z o.o. w O. na rzecz powoda odszkodowania w kwocie(...)z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony wraz z odsetkami od dnia wymagalności do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych. W uzasadnieniu podał, że pozwana przesłała mu świadectwo pracy, ale nie wręczyła wypowiedzenia.

W odpowiedzi na pozew, (...) sp. z o.o. z siedzibą w O. wniosło o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie na rzecz pozwanej kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie(...) w uzasadnieniu wskazując, że doszło do wręczenia wypowiedzenia powodowi.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

A. S. został zatrudniony w (...) spółka z o.o. w O., na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, zawartej w dniu 01.01.2008 r. z pozwaną, na stanowisku montera (...), a jego miesięczne wynagrodzenie wynosi (...)

(dowód: Umowa o pracę na czas nieokreślony z dnia 01.01.2008r.-k. 7 i oryginał w aktach osobowych powoda, świadectwo pracy powoda doręczone mu w dniu 19.01.2015 r.)

Pod koniec września 2014r. A. S. pracował na budowie w B., pod kierunkiem W. D. (1). Przełożonym powoda był kierownik robót(...), M. G. (1).

W. D. (1) samodzielnie realizował prace montażowe zgodnie z dokumentacją techniczną, kierował pracą innych monterów i pomocników monterów, prowadził roboty w uzgodnieniu z brygadzistą, kierownikiem robót lub inżynierem robót.

Z zasady miedzy godzinami 5 a 6.00 pracownicy pozwanej oczekiwali na zabranie ich samochodem pozwanej do miejsca pracy w B.. W samochodzie z zasady przebywał także W. D. (1). Następnie po przybyciu na miejsce budowy w B., w pomieszczeniu socjalnym pracownicy przebierali się, podpisywali listę obecności i przystępowali do pracy. Powód, ani inni pracownicy nie posiadali przy sobie narzędzi pracy, korzystali z przyrządów i narzędzi pracy znajdujących się na budowie. Na budowie w B. pracownicy, w tym powód, wykonywali obowiązki pracownicze od godziny 7.00 do 17.00. Za czynności podjęte w czasie dojazdu na budowę do B. i powrót z niej pozwana nie wypłacała świadczeń.

(dowód: zakres obowiązków –k.30, zeznania świadków: R. Ł. –k.48v-49, W. D. –k. 49- 50, M. G. –k. 22-23, przesłuchanie powoda -k.20-20v.)

Z uwagi na trudną sytuację finansową od września 2014r. w (...) spółka z o.o. w O. doszło do likwidacji stanowisk pracy, w tym monterów (...)Wszystkich zlikwidowanych stanowisk pracy, (...)

W wrześniu 2014r. dział kadr (...) spółka z o.o. w O. przygotowywał wypowiedzenia umów o pracę w związku z likwidacją stanowisk pracy. Pracodawca zwracał się do organizacji związkowych o wypowiedzenie się czy zgłasza zastrzeżenia do wręczonych pracownikom wypowiedzeń.

A. S. ma partnerkę i 12letnie dziecko na utrzymaniu. Nie posiada samochodu, ani domu, ani mieszkania. Spłaca po (...) miesięcznie kredyt zaciągnięty w wysokości (...) Zamieszkuje w mieszkaniu partnerki.

A. S. nie wiedział, że jest typowany do rozwiązania umowy o pracę ale bardzo denerwował się sytuacją i nie mógł spać.

(dowód: wykaz likwidowanych stanowisk –k.30, przesłuchanie pozwanego–k.50-51, przesłuchanie powoda-k.20v, 22-23, zaświadczenie lekarskie-k.27-28)

Dział kadr (...) spółka z o.o. w O., przygotowało w dniu 24.09.2014r. (środa) na piśmie oświadczenie o rozwiązaniu z A. S. umowy o pracę, zawartej w dniu 1.01.2008 r. na czas nieokreślony z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynąć miał w dniu 31.12.2014 r., z powodu likwidacji stanowiska pracy - Monter (...), braku wolnych etatów, które umożliwiłyby zatrudnienie powoda na innym stanowisku w strukturach (...) Sp. z o.o. W piśmie zawarto informację, że powód ma prawo do odprawy pieniężnej w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, a w okresie wypowiedzenia zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze 3 dni roboczych oraz , że w terminie 7 dni od doręczenia pisma przysługuje mu prawo do wniesienia odwołania do Sądu. Oświadczenie podpisał Prezes Zarządu, M. K..

W dniu 25 września 2014 r.(czwartek) powód przybył na umówione miejsce, gdzie samochód zwykle zabierał go do B. na budowę. Czuł się źle. Powiedział o tym W. D. (1) kierującemu pracami na budowie w B. i chciał pójść do domu. W. D. (1) poprosił go, aby wsiadł do samochodu i pojechał „na bazę” i wystąpił o to do kierownika robót (...). Powiedział, że M. G. (1) też „coś od niego chce”.

Po przybyciu na ul. (...) w O., A. S. udał się do kierownika robót (...)

M. G. (1) przebywał w gabinecie kierownika kontraktu, na biurku położył pismo, zawierające wypowiedzenie umowy o pracę. A. S. wszedł do gabinetu, stanął przy nie zamkniętych drzwiach, powiedział , że nie pojedzie do pracy, bo źle się czuje, zgłosi się do lekarza i prosi o wpisanie urlopu na żądanie. M. G. (1) odmówił przyjęcia ustnego zgłoszenia wniosku o urlop na żądanie. Powiedział A. S., żeby zobaczył, co jest napisane w piśmie. Powód w tym czasie opuścił gabinet i budynki przy ul. (...). M. G. (1) wyszedł za nim.

M. G. (1) nie poprosił powoda o zajęcie miejsca, ani nie wręczył mu wypowiedzenia, nie odczytał jego treści, w tym zawartego w nim pouczenia o możliwości odwołania się do sądu.

Powód udał się do domu. Przychodnia była czynna od 8.00 do 18.00. Zarejestrował się i o 10.56 został przyjęty przez lekarza, który wystawił mu zaświadczenie o niezdolności do pracy na okres od 25.09.2014r. do dnia 02.10.2014r. Lekarz stwierdził, że powód źle sypia i przepisał mu tabletki nasenne oraz zalecił kontakt z psychiatrą. Powód nadal przebywał na zwolnieniu lekarskim.

W dniu 25 września 2014r. nikt inny nie wręczył powodowi wypowiedzenia umowy o pracę. Powód nie podpisał w tym dniu listy obecności, a w miejscu, w którym widnieje jego podpis znajduje się adnotacja o chorobie.

M. G. (1) sporządził notatkę o treści: „ W dniu 25.09.2014r. wręczyłem pracownikowi A. S. niniejsze pismo rozwiązujące umowę o pracę. Pracownik odmówił przyjęcia pisma i poprosił o urlop na żądanie”, opatrzoną pieczątką kierownika robót (...) i podpisem.

(dowód: przesłuchanie powoda –k. 20-20v, 22- 23, 51, przesłuchanie pozwanego–k.50-50v, zeznania świadka M. G. (1)-k.20v-21, R. Ł.-k.48v-49, W. D.-k.49-49v, listy obecności –k. 32-33, oświadczenie –k. 12, zaświadczenie lekarskie-k.27-28 )

W dniu 19.01.2015r. Pozwana doręczyła powodowi świadectwo pracy wraz z wykazem okresów nieskładkowych w okresie trwania stosunku pracy powoda. Wedle informacji zawartej w przedmiotowym świadectwie przyczyną rozwiązania za wypowiedzeniem umowy o pracę była likwidacja stanowiska pracy. Powodowi nie doręczono oświadczenia o wypowiedzeniu stosunku pracy na piśmie. Po dniu 25.09.2014r. nie przesłano mu wypowiedzenia stosunku pracy. Powód nie został pouczony o możliwości i terminach odwołania się do Sądu. Po otrzymaniu świadectwa pracy skontaktował się z prawnikiem. Wynagrodzenie powoda liczone jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy wynosiło (...)

(dowód: Świadectwo pracy wraz z wykazem okresów nie składkowych –k. 4- 6, zaświadczenie –k. 15, przesłuchanie powoda- k .20-20v)

Sąd zważył, co następuje:

Na wstępie należy stwierdzić, że pozew został wniesiony w terminie. Powód otrzymał w dniu 19.01.2015r. świadectwo pracy, zatem od tego momentu należy liczyć termin 7-mio dniowy do wniesienia powództwa określony w art. 264 § 1 kp. Powód nie został prawidłowo pouczony o prawie do złożenia odwołania od wypowiedzenia, zatem należy uznać, że pozew jest złożony w terminie.

Roszczenie powoda zasługuje na uwzględnienie.

Sąd dał wiarę świadkom R. Ł. i W. D., gdyż podali okoliczności w sposób wiarygodny, jasno i pewnie odpowiadali na pytania. Ich wypowiedzi były obiektywne i zazębiały się.

Sąd w części dał wiarę świadkowi M. G..

Na skutek obserwacji na sali sposobu zachowania świadka podczas relacjonowania poszczególnych okoliczności, a następnie udzielania na zadawane pytania, M. G. (1) nie jest wiarygodny co do tego, że wręczył powodowi wypowiedzenie umowy o pracę a powód odmówił przyjęcia. Świadek nie jest też wiarygodny, że najpierw powód zapoznał się z wypowiedzeniem a potem wniósł o urlop na żądanie. Świadek początkowo powiedział, że powód, jak zobaczył wypowiedzenie to odepchnął je i powiedział, że idzie do lekarza. Potem świadek zmienił wersję i podał, że powód powiedział, że nie podpisze tego, zabrał się wyszedł i nic nie powiedział. A na pytanie czy powód mówił, że idzie do lekarza, świadek stwierdził, że nie mówił, a on miał na myśli, że zwolnienie lekarskie potem przyszło do firmy. Świadek podał też, że dowiedział się o zwolnieniu 2 dni później. Stwierdził, że nie wie nic na temat, że powód złożył wniosek o urlop na żądanie. Jednocześnie potwierdził, że przygotował notatkę na odwrocie wypowiedzenia. Wtedy świadek stwierdził, że mogło być tak, że powód poprosił o urlop na żądanie (k.21-21v).

W przeciwieństwie do zeznań świadka, wypowiedzi powoda w trakcie przesłuchania informacyjnego, przesłuchania wstępnego i po odebraniu przyrzeczenia są konsekwentne: gdy stał przy otwartych drzwiach, powiedział, że nie pojedzie do pracy, bo źle się czuje, zgłosił się do lekarza i prosi o wpisanie urlopu na żądanie do listy obecności.

Wynika z nich, że stał przy drzwiach i nie doszło do odczytania mu treści wypowiedzenia, ani wręczenia dokumentu w taki sposób, żeby mógł się z nim zapoznać.

Okoliczności podane przez powoda potwierdzili pozostali świadkowie: R. Ł. i W. D., którzy podali, że powód chciał wziąć urlop na żądanie już przed godz. 6.00, gdy pracownicy zbierali się do wyjazdu na budowę.

Powód nie kwestionował przyczyn wypowiedzenia zawartych w oświadczeniu. W chwili składania pozwu nie wiedział, że są nimi likwidacja stanowiska pracy - Monter (...) i brak wolnych etatów, które umożliwiłyby zatrudnienie go na innym stanowisku w obecnych strukturach (...) Sp. z o.o. Pozwany przedstawił dokumenty i podał podczas przesłuchania, że dochodziła do likwidacji stanowisk monterów oraz zmniejszenia zatrudnienia (k.30-31, 50-51)

Powód skutecznie wywodzi swe roszczenie z naruszenia przez pozwaną normy art. 30 § 3 kp i art. 41 kp. Z materiału dowodowego wynika, że nie doręczono mu na piśmie wypowiedzenia umowy o pracę w dniu 25.09.2014r., a samo świadectwo pracy wraz z wykazem okresów nieskładkowych doręczono mu w dniu 19.01.2015r. w dacie niezdolności powoda do pracy. Powód podkreśla, że jest niezdolny do pracy od dnia 25.09.2014 r. Pracodawca nie wręczył, ani nie doręczył mu żadnego oświadczenia o wypowiedzeniu. Informację o tym, że rozwiązano z nim stosunek pracy i o przyczynie jego rozwiązania powziął w dniu doręczenia świadectwa.

Powód nie żądał przywrócenia do pracy, ale zgłosił roszczenie o odszkodowanie w kwocie(...)z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony zarzucając pracodawcy, iż ten nie doręczył mu wypowiedzenia umowy o pracę.

Stanowisko powoda jest słuszne. Pozwana nie udowodniła, aby powód dowiedział się o treści oświadczenia o wypowiedzeniu przed doręczeniem mu świadectwa pracy. Nie znał ani przyczyn rozwiązania z nim stosunku pracy, ani pouczeń.

Zgodnie z przepisem art. 30 § 1 ust. 2 kodeksu pracy umowa o pracę rozwiązuje się przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Utrwalony pogląd wskazuje, że dla skuteczności dokonania takiej czynności ma znaczenia właściwe powiadomienie adresata tego oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę. W praktyce oznacza to, iż oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę jako oświadczenie woli skierowane do drugiej osoby uważa się za złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Dla skutecznego złożenia takie oświadczenia istotna jest sama możliwość zapoznania się z jego treścią.

W niniejszej sprawie w dniu 25 września 2014 r. powodowi nie zostało wręczone oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umów o pracę na czas nieokreślony. Kierownik robót sanitarnych, M. G. (1) uprawniony w imieniu pozwanej spółki nie dokonał tego w sposób prawidłowy. Kierownik nie zdążył wręczyć wypowiedzenia, gdyż powód powiedział, że nie będzie pracował, następnie zwrócił się do kierownika z prośbą o udzielenie mu urlopu na żądanie, czego ten odmówił. Wiarygodne jest to, że powód opuścił w tym momencie pomieszczenie, a kierownik chcąc wręczyć dokument poszedł za nim. Nie doszło do odmowy przyjęcia wypowiedzenia oraz odmowy pokwitowania jego odbioru. Okoliczności przedstawione w notatce, zostały opisane niezgodnie z zaistniałą sytuacją, na co wskazuje zachowanie świadka podczas przesłuchania, w tym sposób udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące informowania przez powoda o złym samopoczuciu, pójściu do lekarza i prośbie o wpisaniu urlopu na żądanie w tym dniu. Notatka nie jest wiarygodna. Powód zatem dowiedział się o wypowiedzeniu w dniu 19.01.2015r.

Powód przed złożeniem oświadczenia o wypowiedzenia umowy o pracę zwrócił się do przełożonego z prośbą o udzieleniu mu urlopu na żądanie i od dnia 25 września 2014r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Cytowana przez pozwaną uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 1993 r. (sygn. akt I PZP 68/92) dotyczy wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, który świadczył pracę, a następnie wykazał, że w dniu wypowiedzenia był niezdolny do pracy z powodu choroby. Pozwana podniosła, że sytuacja taka nie narusza art. 41 k. p.

Należy podkreślić, że Sąd Najwyższy w cytowanej uchwale wskazał, iż wypowiedzenie umowy o pracę dokonane w czasie obecności pracownika w pracy jest skuteczne i nie może być podważone przez ochronę stosunku pracy wynikającą z art.41kp, gdyż o bezskuteczności takiego wypowiedzenia decyduje wyłącznie nieobecność pracownika w pracy.

Jednakże w niniejszej sprawie sytuacja opisana stanem faktycznym wymienionym sprawie o sygn. akt I PZP 68/92 nie występuje. Powód źle się czuł jeszcze przed przybyciem na miejsce zbiórki. Już przed momentem wejścia do samochodu powiedział nadzorującemu jego pracę, W. D. o tym, że chce wziąć urlop na żądanie. Fakt, że nie przedstawił w tamtej chwili zwolnienia lekarskiego wiązał się z tym, że przychodnia był czynna od 8.00 do 18.00, a powód wyjeżdżał do pracy między 5.00 a 6.00, pracował od 7.00 do 17.00, a następnie wracał do O. w późnych godzinach popołudniowo -wieczornych.

Należy podkreślić, że powód w chwili rozmowy z M. G. (1) nie wykonywał obowiązków służbowych. Umknęło uwadze pozwanej, że nie płaciła świadczeń za czas dojazdu na budowę do B. i powrotu z niej. Powód nie posiadał przy sobie narzędzi pracy, przebierał się i podpisywał listę obecności dopiero na budowie w B., dopiero tam wykonywał czynności wynikające z zakresu obowiązków od godziny 7.00 do 17.00. Brak jest zatem podstaw do stwierdzenia, że przystąpił do pracy w dniu 25.09.2014r. Powód był nieobecny w pracy. Ma to odzwierciedlenie w liście obecności, gdzie wpisano mu: nieobecność spowodowaną chorobą.

Roszczenie powoda jest zatem uzasadnione.

Wobec powyższego na podstawie przepisów powołanych, Sąd orzekł jak w pkt I i II sentencji wyroku.

Powód wniósł o kwotę (...) zaś kwota trzymiesięcznego wynagrodzenia wynosiła (...)

Podczas rozprawy w dniu 13.05.2015r. powód wskazał na swoją trudną sytuację życiową. Podniósł także, że ma na utrzymaniu 12 letnie dziecko. Nie posiada samochodu, domu i mieszkania, mieszka u partnerki. Spłaca kredyt w kwocie (...) Sąd zatem nie obciążył w pkt III i V go kosztami sądowymi i kosztami procesu w niewielkiej części, w której przegrał proces .

Sąd uznał wypadek powoda za szczególnie uzasadniony w rozumieniu art. 102 kpc i § 113 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2010r., Nr 90, poz. 594 z późn. zm.). Wobec wygrania przez powoda procesu w znacznej części, Sąd oddalił wniosek o zasądzenie kosztów procesu na rzecz pozwanego i na podstawie § 113 ust. 1 cytowanej ustawy obciążył go kosztami sądowymi jak w pkt IV i VI sentencji wyroku.

Na podstawie przepisu art. 477 2 § 1 kpc, Sąd orzekł o rygorze natychmiastowej wykonalności.

/-/SSR Barbara Kokoryn

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.