Środa 24 lipca 2019 Wydanie nr 4167
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu z 2015-12-08
Data orzeczenia:
8 grudnia 2015
Data publikacji:
9 listopada 2018
Sygnatura:
IV P 436/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wydział:
IV Wydział Pracy
Przewodniczący:
Lucyna Gurbin
Protokolant:
stażysta Żaneta Szlachcikowska
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398)
Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
(Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844)

Sygn. akt IV P 436/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 grudnia 2015 roku

Sąd Rejonowy w Grudziądzu IV Wydział Pracy

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Lucyna Gurbin

Protokolant:

stażysta Żaneta Szlachcikowska

po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2015 roku

sprawy z powództwa S. S.

przeciwko (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) w W.

o wynagrodzenie

O R Z E K Ł:

I.  zasądzić od pozwanego na rzecz powódki S. S. kwotę 1900,00 złotych (słownie: tysiąc dziewięćset złotych) tytułem wynagrodzenia za miesiąc wrzesień 2015 roku wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11.10.2015 roku do dnia zapłaty;

II.  nakazuje pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Grudziądzu kwotę 95,00 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt pięć złotych) tytułem opłaty od pozwu, od uiszczenia której powódka była zwolniona;

III.  nadać wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

Powódka S. S. wniosła pozew przeciwko C- (...) Sp. z o.o. w W. o zapłatę wynagrodzenia za miesiąc wrzesień 2015r w wysokości 1.900,00 zł brutto. Powódka podniosła, że była zatrudniona w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony i nie otrzymała wynagrodzenia za miesiąc wrzesień 2015r.

Pozwany w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości. W uzasadnieniu wskazał, że spółka C- (...) Sp. z o.o. obecnie działa pod nazwą (...) Sp. z o.o. w likwidacji. Z uwagi na likwidację sklepu, pozwana przygotowała wypowiedzenie umowy o pracę w trybie art. 10 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Pozwany wskazywał, że z uwagi na trudną sytuację finansową, spółka została postawiona w stan likwidacji i jest zarządzana przez likwidatora. Pozwany podnosił, że na chwilę obecną likwidator nie dysponuje żadną dokumentacją, lecz zgodnie z jego wiedzą wszystkie zobowiązania pozwanej związane z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników zostały uregulowane. Z uwagi na fakt braku dokumentacji pozwany wniósł o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania pozwanej w charakterze strony.

Sąd zważył i ustalił co następuje:

Powódka S. S. była pracownikiem pozwanego na podstawie umowy o pracę z dnia 5 maja 2015r. Umowa o pracę została wypowiedziana w trybie art. 10 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, zachowaniem okresu wypowiedzenia. Powódka pracowała w sklepie pozwanego w G..

Sąd z urzędu ustalił, że C- (...) Sp. z o.o. została wykreślona i wpisana Spółka (...) Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w W. na podstawie aktu notarialnego z 22 czerwca 2015r – zmiany umowy spółki (wydruk z Internetowego Monitora Sądowego i Gospodarczego). Powyższych zmian nie kwestionował pozwany w odpowiedzi na pozew. Pozwany nie przedłożył żadnego dowodu na potwierdzenie dokonania zapłaty wynagrodzenia za pracę za miesiąc wrzesień 2015r. Istotnym jest podkreślenie, że w imieniu pozwanej odpowiedź została złożona przez V. K., który figuruje w KRS jako likwidator. Sąd pominął dowód z zeznań pozwanego w charakterze strony, albowiem pozwany został wezwany do osobistego stawiennictwa. Wezwanie zostało doręczone skutecznie (zwrotne potwierdzenie odbioru wezwania k. 19), pozwany nie stawił się na termin rozprawy w dniu 8 grudnia 2015r.

Przesłuchanie pozwanego jest wyłącznie uzupełniającym dowodem który Sąd przeprowadza, jeżeli nie zostały wyjaśnione istotne fakty dla rozstrzygnięcia sprawy. Pozwany nie stawił się wezwany do osobistego stawiennictwa i pouczony o skutkach niestawiennictwa. Ponadto należy zauważyć, że obecny likwidator był dla powódki pracodawcą, ponieważ zawierał zarówno umowę o pracę jak i ją wypowiadał dlatego był właściwym organem do posiadania dokumentacji dotyczącej potwierdzenia wypłaty wynagrodzenia powódce. Na marginesie Sąd zaznacza, że przed tut. Sądem toczy się szereg postępowań o zapłatę przeciwko pozwanemu, które to pozwy zostały złożone przez pracowników zatrudnionych w G..

Uwzględniając powyższe okoliczności Sąd zasądził na rzecz powódki wynagrodzenie dochodzone pozwem.

O kosztach orzeczono po myśli art. 98 k.p.c. i 108 k.p.c. Sąd na ogólnych zasadach obciążył opłatą od pozwu stosownie do art. 113 ustęp 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r o kosztach sądowych w sprawach cywilnych obciążając pozwanego kwotą 95,00 zł. Wysokość opłaty stosunkowej Sąd ustalił w oparciu o treść art. 13 ustęp 1 w zw. z art. 21 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z art. 477 2 § 1 k.p.c. Sąd nadał z urzędu rygor natychmiastowej wykonalności w części nie przekraczającej pełnego jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.