Poniedziałek 20 maja 2019 Wydanie nr 4102
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Zawierciu z 2015-10-21
Data orzeczenia:
21 października 2015
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Sygnatura:
IV P 597/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Zawierciu
Wydział:
IV Wydział Pracy
Przewodniczący:
Grażyna Jaskulska
Protokolant:
sekr. sądowy Ilona Stańczyk
Powołane przepisy:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141)

Sygn. akt IV P 597/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 października 2015 r.

Sąd Rejonowy w Zawierciu IV Wydział Pracy

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Grażyna Jaskulska

Sędziowie/Ławnicy:

Protokolant:

sekr. sądowy Ilona Stańczyk

po rozpoznaniu w dniu 7 października 2015 r. w Zawierciu

sprawy W. P.

przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w S.

o odprawę emerytalną

1.  zasądza od strony pozwanej (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w S. na rzecz powoda W. P. kwotę brutto 31.574,00 (trzydzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery 00/100) złotych tytułem odprawy emerytalnej z ustawowymi odsetkami od 20 września 2013r. do dnia zapłaty,

2.  nie obciąża powoda W. P. kosztami postępowania w sprawie,

3.  zasądza od strony pozwanej (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w S. na rzecz powoda W. P. kwotę 1.800 (jeden tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

4.  nakazuje pobrać od strony pozwanej (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w S. na rzecz Skarbu Państwa (kasa Sądu Rejonowego w Z.) kwotę 1.579 (jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt dziewięć) złotych tytułem opłaty której nie był zobowiązany uiścić powód.

Sygn. akt VI P 597/15

UZASADNIENIE

do wyroku z dnia 21 października 2015r.

Powód W. P. wystąpił do Sądu Rejonowego Sądu Pracy w Z. z pozwem przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w S. o zapłatę odprawy emerytalnej w kwocie 31.574,00 PLN z ustawowymi odsetkami od 20 września 2013 roku do dnia zapłaty, Jako uzasadnienie pozwu podał , że był pracownikiem pozwanego. Umowa o pracę została rozwiązana z przyczyn niedotyczących powoda. Po rozwiązaniu umowy o pracę powód przebywał na zwolnieniu lekarskim. Następnie na świadczeniu rehabilitacyjnym. Z dniem 22 sierpnia 2013 nabył prawo do emerytury. Pobiera świadczenie z ZUS. Zdaniem powoda spełnia on warunki do otrzymania odprawy emerytalnej.

Strona pozwana (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w S. w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa w całości. Strona pozwana uznała, iż powód nabył prawo do emerytury po 10 miesiącach od rozwiązania umowy o pracę. Strony rozwiązały umowę o pracę w drodze porozumienia w ramach Programu Dobrowolnych Odejść W dacie rozwiązania stosunku pracy powód nie spełniał warunków do uzyskania emerytury.

Sąd Rejonowy – Sąd Pracy w Z. ustalił, co następuje.

Powód W. P. zatrudniony był u strony pozwanej (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w S. na podstawie umowy o pracę, na czas nieokreślony od 02 stycznia 1996 roku do 31 października 2012 roku jako elektromechanik utrzymania ruchu.

Dowód : słuchanie powoda, akta osobowe powoda.

W dniu 10 sierpnia 2012 roku zostało zawarte Porozumienie, które wprowadzało Program Dobrowolnych Odejść u strony pozwanej.

Dowód karty 83 – 87 (...) SA

Powód w dniu 14 sierpnia 2012 roku złożył deklarację o przystąpieniu do Programu Dobrowolnych Odejść i rozwiązaniu umowy o pracę w drodze porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników

Dowód słuchania powoda, akta osobowe powoda, karta 88 akt.

W dniu 24 sierpnia 2012roku strony zawarły porozumienie mocą którego umowa o pracę z powodem została rozwiązana z dniem 31 października 2012 roku z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zwolnienia grupowe, zmniejszenie zatrudnienia.

Dowód słuchanie powoda, akta osobowe powoda, karta 89 akt.

Powód otrzymał odprawę zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o rozwiązywaniu z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników kwocie14,013 złotych oraz odprawa - odszkodowanie w kwocie 30.000 złotych przewidziane w Porozumieniu Dobrowolnych Odejść.

Dowód słuchanie powoda, akta osobowe powoda, Porozumienie.

Od dnia 01.11.2012 roku do dnia 01 maja 2013 roku powód przebywał na zwolnieniu lekarskim

Dowód akta ZUS

W dniu 17 lipca 2013 roku powód złożył wniosek o emeryturę

Dowód akta ZUS

Od 02 maja 2013roku powodowi zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne

Dowód akta ZUS

Od dnia 22 sierpnia 2013 roku została powodowi przyznana emerytura

Dowód słuchanie powoda, akta ZUS , Decyzja z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Dowód : Decyzja ZUS Inspektorat S. z dnia 13 czerwca 2013 rok znak (...)-46

U strony pozwanej obowiązuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, który w Załączniku Nr 13 określa zasady wypłacania jednorazowej odprawy emerytalno-rentowej

Dowód Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy pozwanego

Sąd Rejonowy Sąd Pracy w Z. zważył, co następuje.

Artykuł 92 1 kp wprowadził powszechne prawo, po spełnieniu określonych warunków, pracowników do jednomiesięcznej odprawy emerytalnej lub rentowej. Odprawy przysługujące na podstawie poza kodeksowych przepisów obowiązujących u danego pracodawcy nie zostały uchylone w związku z wejściem w życie art. 92 1kp. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy strony pozwanej wprowadza prawo do jednorazowej odprawy emerytalnej lub rentowej. Zgodnie z artykułem 18 § 2 kodeksu pracy jest ona korzystniejsza niż unormowania kodeksu

Dowód Załącznik Nr 13 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy strony pozwanej.

Zdaniem Sądu, aby pracownik nabył prawo do odprawy emerytalnej powinny być spełnione dwa podstawowe warunki. Pierwszy z nich to definitywne ustanie stosunku pracy. Powód ten warunek spełnił. Jak przyjął Sąd Najwyższy sposób ustania stosunku pracy, oprócz artykułu 52 kp, nie ma wpływu do przyznania prawa do emerytury. Może to być porozumienie, wypowiedzenie przez jedną estron, a nawet czas na jaki była zawarta umowa na czas określony. Stosunek pracy z powodem został rozwiązany w drodze porozumienia stron. Powód przystąpił do Porozumienia Dobrowolnych Odejść. Porozumienie zostało zawarte w związku z sytuacją pozwanego., zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników. Po rozwiązaniu umowy o pracę powód nie podjął zatrudnienia u innego pracodawcy.

Dowód słuchanie powoda, akta osobowe powoda, akta ZUS

Drugi warunek to posiadanie przez pracownika prawa do emerytury lub renty. Podwód również ten warunek spełnił. Obydwa t warunki nie muszą wystąpić równocześnie.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie sygn.. akt I pk 229/11 przyjął ,ze przejście na emeryturę może też nastąpić później ze względu na korzystanie z zasiłku chorobowego. Powód zaraz o rozwiązaniu umowy o pracę przebywał na zasiłku chorobowym, później na świadczeniu rehabilitacyjnym. Zasiłek ten został mu skrócony, ponieważ otrzymał emeryturę.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego stanowi, że związek między rozwiązaniem stosunku pracy a przejściem na emeryturę powinien być ujmowany szeroko Do nabycia prawa do odprawy emerytalnej nie jest konieczne, aby rozwiązano stosunek pracy z powodu przejścia na emeryturę. Prawo to przysługuje w związku z ustaniem stosunku pracy. Zachowany musi być natomiast związek czasowy.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2013 roku sygn.. akt II PK 60/13.

Zdaniem Sądu jak zostało to przedstawione wyżej związek ten, w przypadku powoda został zachowany.

Dowód akta ZUS, słuchanie powoda

Powód spełnił również warunek przewidziany w Zakładowym Układzie zbiorowym pracy. Emerytura została mu przyznana w ciągu roku od rozwiązania umowy o pracę. Rozwiązanie umowy nastąpiło w dniu31 października 2012 roku, a emerytura została powodowi przyznana z dniem 22 sierpnia 2013 roku.

Dowód; słuchania powoda, akta osobowe powoda, akta ZUS, Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.

Strona pozwana podnosiła iż powód otrzymał odprawę zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 oraz odprawę / odszkodowanie/ zgodnie z Porozumieniem Dobrowolnych Odejść.

Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z dnia 25 marca 1992 roku w sprawie syg. akt III APr11/92 / OSAiSN Nr 11, poz. 55/ przyjął „ nie istnieje w naszym prawie pracy jakaś jedna odprawa. Odpraw jest tyle ile przewidują przepisy ‘

Mając na uwadze powyższe Sąd uznał, iż powód definitywnie rozwiązał stosunek pracy, przeszedł na emeryturę, został zachowany związek czasowy pomiędzy rozwiązaniem umowy o pracę a emeryturą.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 01 kwietnia 2015 roku w sprawie sygn. akt II Pk 136/14 przyjął, iż pracownik ma prawo do odprawy w dacie przejścia na emeryturę.

Powodowi została przyznana emerytura z dniem 22 sierpnia 2013 roku. Pismem z dnia 19 września 2013 roku zwrócił się do strony pozwanej o wypłatę odprawy emerytalne i załączył dokumenty. Sąd zasądził odsetki zgodnie z roszczeniem od 20 września 2013 roku. Sąd zasądził odprawę w wysokości podanej w pozwie. Pełnomocnik powoda podczas rozprawy w dniu 07 października 2015 roku oświadczył iż powód nie rozszerza roszczenia.

Na mocy (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w S. art. 92 1 kp orzeczono jak w sentencji

O kosztach Sąd orzekł na mocy art. 98 kpc, 102 kpc, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, § 6 ust.5 i § 11 ust.1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.