Czwartek 13 grudnia 2018 Wydanie nr 3944
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kielcach z 2014-10-30
Data orzeczenia:
30 października 2014
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
30 października 2014
Sygnatura:
IX Ka 1223/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kielcach
Wydział:
IX Wydział Karny Odwoławczy
Przewodniczący:
Adam Zarzycki
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt IX Ka 1223/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 października 2014 roku

Sąd Okręgowy w Kielcach IX Wydział Karny-Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Adam Zarzycki

Protokolant: starszy protokolant sądowy Anna Wołowiec - Piłat

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach Lecha Ozierowa

po rozpoznaniu w dniu 30 października 2014 roku

sprawy T. K.

oskarżonego o przestępstwo z art.270 § 1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Busku – Zdroju VI Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 25 czerwca 2014 roku sygn. akt VI K 59/14

I.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie I w ten sposób, że podstawę prawną wymiaru kary uzupełnia o przepis art. 34 § 1 i 2 k.k. i art. 35 § 1 k.k.;

II.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  zwalnia oskarżonego T. K. od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

IX Ka 1223/14 Uzasadnienie

T. K. oskarżony był o to , że ;

w dniu 30 września 2013 r. w miejscowości K. powiecie (...) , w celu użycia za autentyczny , podrobił dokument mandatu karnego kredytowanego seria (...) w ten sposób , że podał funkcjonariuszowi organu mandatowego nieprawdziwe dane co do swojej tożsamości wpisane do dokumentu mandatu kredytowanego , a następnie podpisał ten dokument w pozycji czytelny podpis sprawcy podrabiając podpis W. M. ,

tj. o przestępstwo z art. 270 § 1 kk .

Sąd Rejonowy w Busku – Zdroju VI Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej wyrokiem z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie VI K 59/14 orzekł co następuje :

I . oskarżonego T. K. uznał za winnego popełnienia zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu , stanowiącego występek przewidziany w art. 270 § 1 kk i za to na podstawie art. 270 § 1 kk wymierzył mu karę 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym ;

II . na podstawie art. 72 § 1 pkt 5 kk zobowiązał oskarżonego T. K. do powstrzymania się od nadużywania alkoholu ;

III . na podstawie art. 627 kpk zasądził od oskarżonego T. K. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 270 złotych tytułem kosztów sądowych , w tym 180 złotych tytułem opłaty .

Powyższy wyrok zaskarżony został przez prokuratora w części dotyczącej orzeczenia o karze na niekorzyść oskarżonego . Na podstawie art. 438 pkt 2 kpk prokurator zarzucił temu wyrokowi obrazę przepisu postępowania karnego , a mianowicie art. 413 § 1 pkt 6 kpk mającą wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia a polegającą na nie wskazaniu przez sąd w sentencji wyroku zapadłego względem T. K. przepisów ustawy karnej , a mianowicie art. 34 § 1 i 2 kk i art. 35 § 1 kk , w sytuacji gdy wymierzył oskarżonemu za zarzucany mu występek z art. 270 § 1 kk karę ograniczenia wolności . Podnosząc ten zarzut prokurator wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez wskazanie do podstawy wymiaru kary orzeczonej w pkt I wyroku art. 270 § 1 kk w zw. z art. 34 § 1 i 2 kk i art. 35 § 1 kk .

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Apelacja jest zasadna . Słusznie bowiem prokurator podnosi , iż Sąd I instancji dopuścił się obrazy przepisu art. 413 § 1 pkt 6 kpk , gdyż w wyroku skazującym oskarżonego za przestępstwo zgodnie z treścią tego przepisu , powinien oprócz przepisu art. 270 § 1 kk , wskazać także przepisy art. 34 § 1 i 2 kk oraz art. 35 § 1 kk odnoszące się do zasad orzekania kary ograniczenia wolności , w tym jej wymiaru i sposobu wykonywania . Ponieważ w wyroku brak jest wskazania tych przepisów jako podstawy prawnej wymiaru kary , Sąd odwoławczy uwzględniając apelację , uzupełnił tą podstawę o te przepisy .

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy zmienił zaskarżony wyrok ( art. 437 § 1 kpk , art. 456 kpk ) . O kosztach sądowych orzeczono na podstawie art. 624 § 1 kpk i 634 kpk .

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.