Czwartek 17 stycznia 2019 Wydanie nr 3979
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-01-20
Data orzeczenia:
20 stycznia 2014
Data publikacji:
14 marca 2018
Data uprawomocnienia:
27 lutego 2014
Sygnatura:
IX U 510/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
IX Zamiejscowy Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Barbara Kużdrzał-Kiermaszek
Protokolant:
Elwira Dembińska - Kołodziejczyk
Teza:
uzasadnionym jest zaliczenie ubezpieczonemu jako pracy w warunkach szczególnych nie tylko pracy spawacza , ale również innych prac zaliczanych do prac w warunkach szczególnych , których łączne wykazywanie wynika ze specyfiki działania organizacji przedsiębiorstwa
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
(Dz. U. z 1983 r. Nr 8, poz. 43)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt IX U 510/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 stycznia 2014 r.

Sąd Okręgowy___________________ w Gliwicach Wydział IX

Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Barbara Kużdrzał-Kiermaszek

Protokolant:

Elwira Dembińska - Kołodziejczyk

przy udziale:

po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2014 r. w Rybniku

sprawy z odwołania P. B. (B.)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o emeryturę

na skutek odwołania P. B.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 27 lutego 2013 r. Znak (...)

1.  zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, iż przyznaje ubezpieczonemu prawo do emerytury począwszy od 03 kwietnia 2013r.,

2.  zasądza od organu rentowego na rzecz ubezpieczonego kwotę 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sędzia

Sygn. akt IXU 510/13

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 27.02.2013r. organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił ubezpieczonemu P. B. (B.) prawa do emerytury na podstawie art.184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS w związku z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, gdyż ubezpieczony na dzień 01.01.1999r. nie udokumentował wymaganego 15 letniego okresu pracy w szczególnych warunkach.

Organ rentowy podał, iż odmówił uznania jako takiej pracy okresu zatrudnienia ubezpieczonego od dnia 01.03.1990r. do dnia 31.12.1998r. w (...) S.A.- Cukrownia (...), gdyż jak wynika ze świadectwa pracy w szczególnych warunkach ubezpieczony pracował w tym czasie na dwóch różnych stanowiskach ślusarz-spawacz.

Ubezpieczony w odwołaniu od decyzji domagał się jej zmiany poprzez przyznanie prawa do emerytury, po uprzednim zaliczeniu do pracy w warunkach szczególnych okresu zatrudnienia podanego powyżej.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie z przyczyn jak w zaskarżonej decyzji .

Rozpoznając sprawę Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Ubezpieczony urodził się w dniu (...)

W dniu 04.02.2013r. złożył wniosek o przyznanie prawa do emerytury.

W rozpoznaniu tego wniosku organ rentowy postanowił jak w zaskarżonej decyzji z dnia 27.02.2013r.

Organ rentowy uznał za udowodniony na dzień 01.01.1999r. staż pracy w łącznym wymiarze 27 lat, 6 miesięcy i 1 dnia, w tym 7 lat, 1 miesiąc i 24 dni pracy wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy w warunkach szczególnych.

Ubezpieczony zatrudnił się w Cukrowni (...) w dniu 01.03.1990r. na stanowisku ślusarza – spawacza. W tym czasie posiadał już uprawnienia spawalnicze, które zdobył w dniu 17.02.1981r. Pracował w brygadzie pięcioosobowej, która remontowała urządzenia wykorzystywane w procesie technologicznym produkcji cukru. Były to wyłącznie urządzenia metalowe więc ich naprawa polegała na wycinaniu części blach i wspawaniu w to miejsce nowych elementów. Ubezpieczony wykonywał prace polegające na spawaniu rynien, kanałów siarkowych, łapaczy, elementów płuczki, podnośników itd. Jedynie on i brygadzista posiadali w brygadzie uprawnienia spawalnicze. Co roku we wrześniu rozpoczynała się kampania cukrowa, która trwała do stycznia. W tych okresach ubezpieczony wykonywał również inne konieczne w tym okresie prace takie jak: dosypywanie sody kaustycznej do pojemników, oczyszczanie i naprawa pojemników po substancjach żrących, prace związana z usuwaniem awarii wewnątrz kotłów i kanałów technologicznych. Nie wykonywał prac ślusarskich. Pomimo to jego stanowisko zostało nazwane przez zakład pracy ślusarz – spawacz. W tych okresach pracował w systemie trzyzmianowym. Pracę w szczególnych warunkach ubezpieczony wykonywał stale i w pełnym wymiarze czasu pracy - bardzo często także w godzinach nadliczbowych. W okresie spornego zatrudnienia był stale narażony na szkodliwe działanie gazów spawalniczych i oparów wydobywających się w trakcie spawania, oparów sody kaustycznej, metanu powstającego w procesie gnilnym buraków, tlenku węgla przy działaniu pomp gazowych oraz ponadnormatywnego hałasu.

Razem z ubezpieczonym pracowali powołani w sprawie świadkowie T. P. oraz J. K., którzy potwierdzili rodzaj wykonywanej przez niego pracy oraz jej wymiar. Ubezpieczony w okresie od dnia 12.02.1992r. do dnia 28.02.1992r. korzystał z urlopu bezpłatnego, nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego.

Powyższe Sąd ustalił na podstawie akt emerytalnych, akt osobowych ubezpieczonego z okresu jego zatrudnienia w Cukrowni (...), zeznań świadków T. P. i J. K. (rozprawa w dniu 16.12.2013r. minuty od 00:03:58 do 00:20:42 oraz od 00:26:25 do 00:28:29), zeznań ubezpieczonego ( minuty od 00:28:29 do 00:36:41) .), adnotacji w książeczce spawacza oraz zaświadczenia ukończenia kursu spawania elektrycznego z dnia 17.02.1981r. (k.31 a.s.).

Mając na uwadze powyższe ustalenia Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonego zasługuje na uwzględnienie.

Bezspornym w sprawie jest, że ubezpieczony w dniu 03.04.2013r. ukończył wiek emerytalny 60 lat, na dzień 01.01.1999r. udowodnił wymagany co najmniej 25 letni okres składkowy i nieskładkowy i nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego.

Spór w rozpoznawanej sprawie sprowadzał się do ustalenia, czy ubezpieczony spełnia warunek prawa do emerytury o jakim mowa w art. 184 pkt.1 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z FUS ( t.j. Dz.U. z 2009r., Nr 153, poz.1227 ze zm ), to jest czy na dzień 01.01.1999r. posiada 15 letni okres pracy w warunkach szczególnych.

W ocenie Sądu przeprowadzone postępowanie dowodowe pozwala jednoznacznie stwierdzić, iż ubezpieczony będąc zatrudniony w Cukrowni (...) wykonywał w okresie od 01.03.1990r. do 31.12.1998r. stale i w pełnym wymiarze czasu pracy prace w szczególnych warunkach, o których mowa w Wykazie A Dział XIV poz. 12 stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze tj. prace przy spawaniu i wycinaniu elektrycznym i gazowym oraz prace wymienione w Dziale IV poz. poz. 39 tego wykazu tj. prace przy oczyszczaniu, naprawianiu aparatów lub pojemników (np. cystern i zbiorników) po produktach toksycznych, żrących i parzących oraz prace wewnątrz cystern, kotłów, zbiorników, aparatów i kanałów technologicznych.

Ustalając powyższe Sąd oparł się na danych wynikających z treści zgromadzonej w sprawie dokumentacji przywołanej wcześniej, w szczególności aktach osobowych, książeczce spawacza oraz zeznaniach świadków T. P. oraz J. K. - byłych współpracowników ubezpieczonego z okresu spornego i wreszcie zeznaniach ubezpieczonego. Zeznania te Sąd uznał za wiarygodne, gdyż były one szczegółowe, rzeczowe, logiczne, zasadniczo ze sobą zgodne, korespondujące z treścią powołanej w sprawie dokumentacji. Fakt, że ubezpieczony pracując jako spawacz, wykonywał w okresie kampanii również inne prace, które również są zaliczane do prac w szczególnych warunkach, wynika ze specyfiki działania i organizacji przedsiębiorstwa i nie może on przesądzać o nieuwzględnieniu spornego okresu jako okresu pracy w warunkach szczególnych, a tym samym pozbawiać ubezpieczonego uprawnień do wcześniejszej emerytury.

W konsekwencji takiego stanowiska Sąd stwierdził, iż ubezpieczony spełnia wszystkie niezbędne przesłanki prawa do świadczenia na podstawie z art.184 w związku z art.32 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i w związku z § 4 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze ( Dz.U. Nr 8, poz.43 ze zm. ), gdyż przy zaliczeniu do pracy w warunkach szczególnych okresu spornego podanego na wstępie rozważań, posiada on również na dzień 01.01.1999r. wymagany do przyznania emerytury 15 letni staż takiej pracy.

Wobec powyższego Sąd z mocy art.477 14§2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, iż przyznał ubezpieczonemu prawo do emerytury począwszy od dnia ukończenia wieku emerytalnego.

Sędzia

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.