Wtorek 26 marca 2019 Wydanie nr 4047
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Olsztynie z 2015-02-25
Data orzeczenia:
25 lutego 2015
Data publikacji:
16 kwietnia 2018
Sygnatura:
IX W 313/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Olsztynie
Wydział:
IX Wydział Karny
Przewodniczący:
Wojciech Kottik
Protokolant:
Kalina Pawełko
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
(Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1148)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt IX W 313/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 lutego 2015 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział IX Karny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Wojciech Kottik

Protokolant: Kalina Pawełko

bez obecności oskarżyciela publ.

po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2015 r. sprawy

A. F. (1)

syna J. i J. z domu S.

ur. (...) w O.

obwinionego o to, że:

w dniu 02 stycznia 2015 r., o godz. 12 45 w O. na ul. (...) kierując samochodem marki R. o nr rej. (...) nie korzystał z pasa bezpieczeństwa podczas jazdy a ponadto używał słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym

- tj. za wykroczenia z art. 97 kw, art. 141 kw w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym,

ORZEKA:

I.  obwinionego A. F. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynów z art. 97 kw i art. 141 kw w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, uznając, że drugi z nich miał miejsce na ul. (...) w O. i za to na podstawie art. 97 kw w zw. z art. 9 § 2 kw skazuje go na karę 300,- (trzysta) złotych grzywny;

II.  na podstawie art. 624 § 1 kpk w zw. z art. 119 kpw zwalnia obwinionego od kosztów postępowania i opłaty.

(...)

Sąd ustalił, następujący stan faktyczny:

Obwiniony A. F. (1) mieszka w O.. Utrzymuje się ze świadczenia emerytalnego w kwocie niespełna (...), jest żonaty, nie posiada nikogo na utrzymaniu. W przeszłości był wielokrotnie karany za wykroczenia w ruchu drogowym zarówno w postępowaniu mandatowym, jak i przed tutejszym Wydziałem (k. 4, k. 10).

W dniu 02 stycznia 2015 r. funkcjonariusze (...)w O. W. S. (1) i J. B. (1) pełnili służbę w patrolu zmotoryzowanym na terenie O.. Około godz. 12:45 po zakończeniu kontroli drogowej przy ul. (...) wyjeżdżając z parkingu zauważyli kierującego poruszającego się ul. (...) od strony Szpitala (...) pojazdem marki R. o nr rej. (...), który nie korzystał z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy. Policjanci włączyli się do ruchu bezpośrednio za tym pojazdem i na ul. (...), w którą skręcił ten pojazd, włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe celem zatrzymania kierującego. Kierujący, którym okazał się obwiniony A. F. (1) wjechał na ul. (...) po czym wjechał na stację (...) S.. Obwiniony od razu po zatrzymaniu wysiadł z pojazdu podszedł do radiowozu i zaczął używać słów wulgarnych jak na k. 5 komentując powód zatrzymania go do kontroli. W. S. po przedstawieniu się podał obwinionemu przyczynę zatrzymania i poprosił o okazanie odpowiednich dokumentów. Obwiniony w trakcie kontroli był arogancki, zachowywał się nerwowo i kwestionował zasadność przeprowadzanej interwencji używając słów nieprzyzwoitych. Policjanci nałożyli na A. F. dwa mandaty karne kredytowane w wysokości po 100 złotych. Obwiniony skorzystał z prawa odmowy ich przyjęcia.

(dowód: notatka urzędowa k. 5, kopia odpowiedzi na skargę obwinionego k. 14, zeznania W. S. k. 15v., zeznania J. B. k. 15v.-16)

Wobec powyższego A. F. (1) został obwiniony o popełnienie wykroczeń z art. 97 kw w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym i art. 141 kw.

W toku przeprowadzonego postępowania obwiniony nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu wykroczeń. Odnośnie zarzutu dotyczącego niekorzystania z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy wyjaśnił, iż od razu po wejściu do samochodu zapiął pasy i korzystał z nich podczas jazdy. Podczas jazdy, w pewnym momencie upadła mu na podłogę karta parkingowa osoby niepełnosprawnej, którą od razu podniósł nie odpinając przy tym pasów. Podkreślił, że podnosząc kartę uwierał go pas, który potem poprawił i w jego ocenie to zachowanie policjanci odebrali jako próbę zapięcia pasów. Obwiniony przyznał, że kwestionował zasadność podjętej interwencji jednocześnie kategorycznie zaprzeczył aby podczas kontroli używał słów nieprzyzwoitych czy wulgarnych.

Sąd zważył, co następuje:

Wyjaśnienia obwinionego nie zasługują na wiarę, ponieważ nie znajdują potwierdzenia w pozostałym zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym. W ocenie Sądu wyjaśnienia te stanowią jedynie wyraz przyjętej przez niego linii obrony zmierzającej do uniknięcia odpowiedzialności za popełnione wykroczenia.

Sąd w pełni podzielił zeznania obu funkcjonariuszy Policji przeprowadzających kontrolę pojazdu obwinionego W. S. i J. B. (1). Funkcjonariusze ci zeznali, że włączając się do ruchu i wjeżdżając na ul. (...) przed nimi przejechał pojazd kierowany przez obwinionego i wyraźnie widzieli przez szyby pojazdu, iż nie korzysta on z pasów bezpieczeństwa. Wyraźnie widoczny był pas wiszący przy słupku a widoczność nie była niczym ograniczona, ponadto w pojeździe obwinionego nie ma przyciemnianych szyb. Zaznaczyli, że włączyli się do ruchu bezpośrednio za samochodem obwinionego. Obwiniony w okolicach ul. (...) zaczął wykonywać nerwowe ruchy próbując zapiąć pas. Obaj funkcjonariusze podkreślili, że obwiniony podczas kontroli przeprowadzonej na ul. (...) zachowywał się nerwowo, krzyczał używając przy tym słów wulgarnych jak wskazane w notatce urzędowej z k. 5. Zaznaczyli, iż obwiniony był początkowo upominany aby nie używał słów wulgarnych. Obaj również podkreślili, że pierwsze wykroczenie ujawnili gdy pojazd obwinionego był w ruchu i przejeżdżał przed czołem radiowozu.

Sąd uznał powyższe zeznania za wiarygodne ponieważ są jasne i spójne oraz wzajemnie się uzupełniają. Należy przy tym podkreślić, że Policjanci są osobami zupełnie obcymi dla obwinionego i zeznawali jedynie na okoliczności związane z wykonywaną przez nich służbą, co dodatkowo świadczy o ich bezstronności. Ponadto zeznania Policjantów znajdują także potwierdzenie w treści notatki urzędowej sporządzonej przez W. S. bezpośrednio po przeprowadzeniu interwencji. Obaj mieli możliwość obserwowania pojazdu obwinionego i kierującego nim przejeżdżającego przed ich radiowozem, a następnie również z tyłu i mieli dość czasu aby się upewnić, czy ma on, czy też nie zapięte pasy bezpieczeństwa. Obserwacji dokonywali zajmując miejsca w radiowozie typu bus, gdzie widoczność zarówno do przodu jak i na boki jest lepsza niż z przeciętnego samochodu osobowego. Samochód obwinionego nie miał przyciemnianych szyb, a obwiniony ubrany był w kurtkę w kolorze kontrastującym z barwą pasów bezpieczeństwa.

Sąd po analizie materiału dowodowego dokonał zmiany opisu czynu zarzucanego obwinionemu przyjmując iż wykroczenie z art. 141 kw zostało popełnione na ul. (...), a więc w miejscu przeprowadzania interwencji.

Odpowiedzialność za wykroczenie z art. 97 kw powstaje w przypadku wykroczenia przeciwko innym przepisom ruchu drogowego. W art. 39 ust. 1 ustawa Prawo o ruchu drogowym nałożono na kierujących pojazdem samochodowym i osoby przewożone takimi pojazdami nałożony obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa. Pasy bezpieczeństwa zaliczane są do tzw. środków biernego bezpieczeństwa pojazdu. Korzystanie z pasów bezpieczeństwa w znaczny sposób przyczynia się do złagodzenia skutków wypadków drogowych. Obwiniony w chwili zauważenia go przez funkcjonariuszy nie korzystał z pasów bezpieczeństwa. Wprawdzie potem gdy zauważył, że poruszają się za jego pojazdem wykonując nerwowe ruchy szybko zapiął te pasy. Jednak w chwili gdy policjanci zauważyli go nie korzystał z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy.

Odpowiedzialność z art. 141 kw rodzi wypowiadanie w miejscu publicznym, jakim jest z całą pewnością parking przy stacji benzynowej, miejsce powszechnie dostępne dla osób postronnych nie tylko słów wulgarnych, ale także słów nieprzyzwoitych, czyli niezgodnych z przyjętymi obyczajami, nieskromnych bądź niewłaściwych. A takimi z całą pewnością były słowa wypowiedziane przez obwinionego, cytowane w notatce urzędowej (k. 5) jednoznacznie potwierdzone przez Policjantów w zeznaniach złożonych podczas rozprawy. Należy podkreślić, że obwiniony od razu wysiadając ze swojego samochodu, zanim jeszcze dowiedział się co jest powodem zatrzymania jego samochodu używał już słów nieprzyzwoitych. Nie zmienił swojego zachowania nawet po upomnieniu ze strony funkcjonariusza przeprowadzającego interwencję.

Sąd nie dopatrzył się żadnych okoliczności łagodzących w stosunku do obwinionego. Jako okoliczność obciążającą należy niewątpliwie uznać fakt uprzedniej, wielokrotnej karalności za wykroczenia w ruchu drogowym, co potwierdza wydruk z bazy (...).

W ocenie Sądu wymierzona obwinionemu kara grzywny w kwocie 300 złotych za dwa wykroczenia popełnione w niewielkim odstępie czasu jest w pełni adekwatna do stopnia zawinienia i społecznej szkodliwości popełnionego przez niego czynów oraz powinna zmotywować obwinionego do przestrzegania obowiązujących przepisów.

Sąd na podstawie art. 624 § 1 kpk w zw. z art. 119 kpw zwolnił obwinionego od kosztów postępowania i opłaty uznając, iż obciążenie go tym obowiązkiem byłoby dla niego nadmiernym ciężarem.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.