Sobota 16 lutego 2019 Wydanie nr 4009
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Olsztynie z 2014-06-03
Data orzeczenia:
3 czerwca 2014
Data publikacji:
16 kwietnia 2018
Sygnatura:
IX W 34/14
Sąd:
Sąd Rejonowy w Olsztynie
Wydział:
IX Wydział Karny
Przewodniczący:
Joanna Sienicka
Protokolant:
Kalina Pawełko
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
(Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1148)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt IX W 34/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 czerwca 2014 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział IX Karny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Joanna Sienicka

Protokolant: Kalina Pawełko

w obecności oskarżyciela publ. P. S.

po rozpoznaniu w dniach: 06 lutego, 6 marca, 8 kwietnia, 8 maja i 3 czerwca 2014r.,

sprawy K. K. (1)

s. J. i L.

ur. (...) w O.

obwinionego o to, że:

w dniu 14 grudnia 2013r. o godz. 09:00 w O. na ul. (...) w sklepie (...) dokonał kradzieży artykułów spożywczych o łącznej wartości 10,76 zł na szkodę (...)

- tj. za wykroczenie z art. 119 § 1 kw

ORZEKA:

I.  obwinionego K. K. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu z tym ustaleniem, iż kradzież miała miejsce między godziną 6:30 a 9:00 i za to na podstawie art. 119 § 1 kw skazuje go na karę 1 (jednego) miesiąca ograniczenia wolności zobowiązując do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin;

II.  na podstawie art. 624 § 1 kpk w zw. z art. 119 kpw zwalnia obwinionego od kosztów postępowania i opłaty.

Sygn. akt IX W 34/14

UZASADNIENIE

Obwiniony K. K. (1) mieszka w O. , nie pracuje, utrzymuje się z (...); nie ma nikogo na własnym utrzymaniu, jest kawalerem.

W dniu 14 grudnia 2013r w godzinach porannych obwiniony K. K. (1) udał się do sklepu (...) przy ul (...) w O.. Dokonał kradzieży artykułów spożywczych w postaci chleba, sera żółtego i kiełbasy o łącznej wartości 10,76zł na szkodę (...). Obwiniony nie został zatrzymany po dokonaniu kradzieży. Opuścił sklep. Następnie około godziny 9.00 ponownie wszedł do sklepu (...) przy ul (...). W plecaku miał skradziony wcześniej towar. Wziął piwo do ręki , udał się na dział mięsny. Zachowywał się agresywnie, używał słów wulgarnych wobec pracownic sklepu. Właściciel sklepu (...) podjął interwencje. Widząc, że obwiniony trzyma w ręku piwo poprosił go o przejście do kasy. K. K. (2) stanął w kolejce do kasy. Nadal zachowywał się agresywnie, używał słów wulgarnych. Na terenie sklepu było wielu klientów. K. G. próbował uspokoić obwinionego, a następnie wyprowadzić go na zaplecze sklepu. Pomagał mu pracownik sklepu (...). Obwiniony szarpał się. Gdy był wyprowadzany na zaplecze uderzył ręką w szybę lady chłodniczej rozbijając ją. Na zapleczu w plecaku obwinionego ujawniono pochodzące ze sklepu (...) artykuły spożywcze. Nosiły one etykiety z datą 14 grudnia . Została wezwana policja. Obwiniony poddany został badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik badania o godzinie 10.58 - (...)

Wobec K. K. (1) toczyło się dochodzenie w sprawienie umyślnego zniszczenia szyby lady chłodniczej- sygn. (...) Zakończone zostało wniesieniem aktu oskarżenia o przestępstwo z art. 288§1kk z wnioskiem o skazanie bez przeprowadzania rozprawy na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby 2 lat, obowiązkiem naprawienia szkody . W toku dochodzenia , wobec wyjaśnień obwinionego, zaistniało podejrzenie popełnienia także wykroczenia z art. 119§1kw( k 64 ), materiały wyłączono do odrębnego postępowania.

(d. zawiadomienie k 4, notatka k 5-5v, protokół badania k 7, 19, protokół zatrzymania k 8-8v, nagranie k 13, zeznania M. T. k 32-32v,3-3v, 83v, K. B. k 32, 83v, W. G. k 32v- 33,83v, W. U. (1) k 39v, 83-83v, pismo obwinionego k 34, wyjaśnienia obwinionego k 39- 39v, 47 , 61-62, kopia postanowienia o wszczęciu dochodzenia k 59 i postawieniu zarzutów k 60, dane osobopoznawcze k 63, notatka k 64, dane o karalności k 65, protokół oględzin k 66-68, zdjęcia k 69-74, opinia k 75-78, kopia aktu oskarżenia k 80-81)

Obwiniony w toku rozprawy nie przyznał siędo popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił, iż rzeczy które miał w plecaku – ser, kiełbasa , pieczywo kupił wcześniej pan U. i dał mu je bo był głodny. Spotkali się przy ul (...) około 7 rano. Następnie koło godziny 9.00 poszedł do sklepu po piwo. Został tam zatrzymany przez obsługę , uderzony . Nie wie dlaczego został tak potraktowany . Podał , iż został popchnięty na szybę. W dodatkowych wyjaśnieniach obwiniony oświadczył, że W. U. (1) pomylił się podając godzinę zakupu towarów. Wyjaśnił , iż początkowo nie wiedział jak osoba od której dostał te rzeczy nazywa się . Być może przedstawił mu się jako L.. Przyznał, że tego dnia był w sklepie (...) 2-3 razy. Kupował piwo . Zatrzymany został za trzecim razem.

W toku dochodzenia (...)obwiniony składając wyjaśnienia dotyczące zniszczenia szyby lady chłodniczej przyznał , iż uderzył pięścią w szybę rozbijając ją. Oświadczył, iż był wówczas pijany i zdenerwowany. Dodatkowo podał, że plecaku , z którym wszedł do sklepu, policjanci znaleźli chleb , żółty ser i wędlinę. Przyznał, że rzeczy te wcześniej ukradł ze sklepu (...). Oświadczył, iż został za to ukarany mandatem.

Sąd zasadniczo nie dał wiary wyjaśnieniom obwinionego, uznając je za przejaw przyjętej przez niego linii obrony zmierzającej do uniknięcia odpowiedzialności za zarzucane mu wykroczenie. Twierdzenia obwinionego pozostają w sprzeczności z zeznaniami świadków, są nielogiczne i niespójne. Na podzielenie częściowo zasługują jedynie wyjaśnienia obwinionego złożone w toku dochodzenia, w których przyznał się on do rozbicia szyby w ladzie chłodniczej i dokonania kradzieży artykułów spożywczych na szkodę spółki (...). Wyjaśnia te te złożone zostały bezpośrednio po przedmiotowym zdarzeniu w dniu 15 grudnia 2013r i zgodne są z zeznaniami świadków. Spontaniczne przyznanie się obwinionego do dokonania kradzieży znalezionych przy nim towarów zainicjowało postępowanie w niniejszej sprawie. Na podzielenie nie zasługują jedynie w części , w której obwiniony podał , że za kradzież ukarany już został mandatowo, albowiem nie znajduje to potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym, w tym w notatce sporządzonej przez interweniującą funkcjonariusz policji K. B..

W świetle zeznań świadków wyjaśnienia obwinionego jakoby rzeczy znalezione w jego plecaku zostały zakupione wcześniej przez inną osobę i darowane mu, , nie mogą się ostać jako prawdziwe. Przeczy temu przede wszystkim relacja osoby od której obwiniony, jak sam twierdzi, miał je otrzymać przed zatrzymaniem w sklepie. W. U. (1) zeznał, będąc dwukrotnie przesłuchiwany na rozprawie, iż dał obwinionemu jedzenie w postaci kiełbasy i sera. Miało to miejsce po południu , daty nie pamiętał, być może w styczniu, raczej nie w grudniu . Zaprzeczył by dawał obwinionemu chleb. Stanowczo stwierdził, iż było to po południu, a nie rano . Obwiniony powiedział mu , że poda go na świadka.

Relacja w/w świadka przeczy twierdzeniom obwinionego , iż artykuły spożywcze znalezione w jego plecaku zostały mu darowane w godzinach porannych przez W. U.. Nie można wykluczyć , zdarzenie polegające na darowaniu obwinionemu jedzenia przez W. U. (1) miało miejsce jednak w innym terminie, nie związanym z przedmiotowym zdarzeniem.

Na uwagę zasługuje fakt, iż obwiniony nie podnosił w toku dochodzenia podczas przesłuchania następnego dnia po zdarzeniu, iż rzeczy te dostał ( k 61-62) . Nie podał wówczas nazwiska W. U.. Wskazał je dopiero kilka miesięcy po zdarzeniu , przy czym początkowo twierdził, że rzeczy te darował mu W. L. ( k 34).

Z zeznań W. G. wynika, iż obwiniony zachowywał się w sklepie agresywnie, wulgarnie i to stanowiło przyczynę podjęcia wobec niego interwencji. Został wyprowadzony na zaplecze. Tam też znaleziono przy nim skradzione towary. Początkowo nie było podejrzeń dokonania przez niego kradzieży. Świadek zeznał, iż rzeczy te pochodziły z jego sklepu i nosiły etykiety z data 14 grudnia.

Analogiczne zeznania złożył M. T. i K. B.. M. T. dodatkowo podał, że obwiniony nie przyznawał się do kradzieży i twierdził że rzeczy nie są jego ,że dostał je od kolegi. Tłumaczenie to nie było jednak logiczne, świadek określił je jako „zagmatwane”.

Sąd w całości podzielił zeznania świadków uznając je za spójne, logiczne, rzeczowe i konsekwentne w toku całego postępowania.

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał obwinionego za winnego popełnienia rzucanego mu czynu , z tym ustaleniem , iż kradzież dokona został w godzinach porannych po otwarciu sklepu, a przed godziną 9.00 , kiedy to obwiniony po raz kolejny udał się do sklepu (...) mając już przy sobie w plecaku skradzione towary.

Obwiniony swoim zachowaniem wyczerpał znamiona wykroczenia określonego w art. 119§1kw.

Przy wymiarze kary Sąd jako okoliczność obciążającą wziął pod uwagę działanie obwinionego pod wpływem alkoholu.

Sąd orzekł wobec obwinionego karę 1 miesiąca ograniczenia wolności zobowiązując go do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 20godzin. Orzeczona kara, w ocenie Sądu, jest współmierna do stopnia zawinienia obwinionego i społecznej szkodliwości zarzucanego mu czynu i nie może być postrzegana jako rażąco surowa. Zdaniem Sądu wdroży obwinionego do przestrzegania porządku prawnego i wpłynie nań wychowawczo.

Sąd na podstawie art. 624 § 1 kpk i art. 119kpw zwolnił obwinionego od kosztów postępowania i opłaty uznając, iż osiągane przez niego dochody nie pozwalają mu na ich uiszczenie.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.