Sobota 20 lipca 2019 Wydanie nr 4163
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Olsztynie z 2015-04-14
Data orzeczenia:
14 kwietnia 2015
Data publikacji:
10 sierpnia 2018
Sygnatura:
IX W 4898/14
Sąd:
Sąd Rejonowy w Olsztynie
Wydział:
IX Wydział Karny
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych
(Dz. U. z 1973 r. Nr 27, poz. 152)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
(Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1148)

Sygn. akt IX W 4898/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 kwietnia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział IX Karny

w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Sienicka

Protokolant: sekretarz sądowy Kalina Pawełko

Przy udziale oskarżyciela publ. P. S.

po rozpoznaniu w dniu 27 I 2015 r. i 3 III 2015 r., 7 IV 2015r sprawy

P. B. (1)

s. Z. i B. z domu D.

ur. (...) w O.

obwinionego o to, że:

w dniu 26 listopada 2014r. o godz. 06:52 w O. na skrzyżowaniu ul. (...) z ul. (...) kierując samochodem marki T. o nr rej. (...) nie zastosował się od wskazań sygnalizacji świetlnej i wjechał za sygnalizator świetlny przy czerwonym sygnale świetlnym nadawanym dla jego kierunku ruchu

- tj. za wykroczenie z art. 92§1 kw

ORZEKA:

I.  obwinionego (...) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 92 § 1 kw skazuje go na karę 200(dwieście) złotych grzywny;

II.  na podstawie art. 118 § 1 kpw i art. 3 ust. 1 w zw. z art. 21 pkt. 2 ustawy o opłatach w sprawach karnych obciąża obwinionego zryczałtowanymi wydatkami postępowania w kwocie 100 (sto) złotych i opłatą w kwocie 30 (trzydzieści) złotych.

Sygn. akt IX W 4898/14

UZASADNIENIE

(...) mieszka w O.. Jest bezrobotny, pozostaje na utrzymaniu rodziców. Jest kawalerem, nie posiada nikogo na swoim utrzymaniu.

W dniu 26 listopada 2014 r. funkcjonariusze policji P. B. (2) i J. M. (1) pełnili służbę w patrolu zmotoryzowanym na terenie O. . Poruszali się radiowozem nieoznakowanym O. (...) o nr rej. (...) wyposażonym w wideorejestrator. Około godz. 06:52 jechali ul. (...) w kierunku skrzyżowania z ul. (...). Poruszali się prawym pasem ruchu. Przed nimi pojazdem marki T. (...) o nr rej. (...) jechał obwiniony P. B. (1). Obwiniony i radiowóz policji zbliżali się do skrzyżowania ul. (...) z ul. (...) zajmował lewy pas ruchu, a radiowóz prawy. Sygnalizator na w/w skrzyżowaniu wyświetlał sygnał czerwony. Obok sygnalizatora umieszczony był licznik wskazujący przez ile sekund nadawany będzie jeszcze sygnał czerwony. Kierujący zbliżając się do skrzyżowania zmniejszali prędkość. Radiowóz zatrzymał się przed sygnalizatorem , natomiast obwiniony lewym pasem ruchu wjechał na skrzyżowanie przy wyświetlanym jeszcze czerwonym sygnale świetlnym. Po zmianie sygnalizacji policjanci udali się za obwinionym. Kontrolę przeprowadzili na ul. (...), przy prywatnej posesji gdzie obwiniony zatrzymał się. W trakcie kontroli obwiniony początkowo nie chciał okazać dokumentów do kontroli, zrobił to dopiero po pouczeniu o odpowiedzialności z art. 92 §1 kw. Obwiniony telefonem komórkowym nagrał przebieg kontroli od chwili gdy funkcjonariusze wsiedli do radiowozu po otrzymaniu jego dokumentów.

Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego(...) w toku postępowania . Biegły po przeprowadzeniu badania rozpoznał u obwinionego (...) o (...). W ocenie biegłego w czasie zarzucanego mu wykroczenia obwiniony mógł rozpoznać znaczenie czynu i pokierować swoim postępowaniem

(dowód: notatka urzędowa k. 4, nagranie z wideorejestratora k. 12, schemat sygnalizacji świetlnej k. 22-25, zeznania P. B. k. 27v.-28v., zeznania J. M. (1) k. 28-28v., nagranie przebiegu kontroli płyta CD-R k. 32, informacja z K. O. k. 41, k. 46, k. 53, świadectwo legalizacji 43-44, instrukcja obsługi wideorejestratora na płycie CD-R k. 47 opinia (...) k. 34-36) )

P. B. (1) został obwiniony o popełnienie wykroczenia z art. 92 § 1 kw.

Obwiniony nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu wykroczenia. Wyjaśnił, że zbliżając się do skrzyżowania widział sygnał czerwony dlatego zwolnił, aby zatrzymać samochód. Obwiniony podkreślił że zatrzymał się przed sygnalizatorem gdy licznik umieszczony obok sygnalizatora wskazywał, że czerwone światło będzie jeszcze nadawane przez sekundę. Zaznaczył, że w tym czasie to policjanci przejechali za sygnalizator i wjechali na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Obwiniony wyjaśnił, że ruszył za policjantami gdy wyświetlany był już sygnał zielony. Obwiniony w wyjaśnieniach podnosił iż interwencja była prowadzona bardzo długo i w jego ocenie świadczy to o tym, że funkcjonariusze szukali wykroczenia, które miał popełnić.

Sąd nie podzielił wyjaśnień obwinionego ponieważ są nielogiczne i pozostają w oczywistej sprzeczności z pozostałym materiałem dowodowym zgromadzonym w niniejszej sprawie, w tym z nagraniem z videorejestrator i zeznaniami świadków . W ocenie Sądu nie sposób przyjąć twierdzeń obwinionego, że nagranie zostało wykonane nieprawidłowo i nie potwierdza wykroczenia popełnionego przez obwinionego. Wnioski płynące z nagrania korespondują z pozostałymi dowodami w sprawie – z zeznaniami funkcjonariuszy policji.

Na nagraniu z wideorejestratora zamontowanego w nieoznakowanym radiowozie policyjnym widoczny jest moment przejazdu obwinionego przez skrzyżowanie ul. (...) z ul. (...). Odtworzenie nagrania poklatkowo umożliwia stwierdzenie, iż w czasie, gdy samochód obwinionego i radiowóz zbliżały się do skrzyżowania sygnalizator działał i wyświetlał sygnał czerwony (godz. 06:52:04-06:52:08 nagrania). Wyraźnie widać bowiem czerwony poblask na sygnalizatorze, pali się wówczas górne światło na sygnalizatorze. Podkreślić należy, iż poblask tego światła jest inny niż poblask światła zielonego wyraźnie widocznego na nagraniu na wcześniejszym skrzyżowaniu przez które przejeżdżały pojazdy o godz. 06:47:40. Dalsza analiza nagrania pozwala stwierdzić iż zarówno obwiniony, jak i jadący radiowozem funkcjonariusze, zwalniali przed sygnalizatorem. W chwili gdy pojazd zbliżały się do skrzyżowania widać także umieszczony licznik wskazujący za ile sekund nastąpi zmiana świateł, jednak z uwagi na poblask sygnalizatora i jakość nagrania brak jest możliwości odczytania jego wskazań. O godz. 06:52:08 pojazd obwinionego znika z zasięgu kamery z uwagi na sposób jej zamontowania w radiowozie. Kamera rejestruje obraz przed radiowozem i nie obejmuje pojazdów znajdujących się za czy też równolegle z pojazdem policji. Samochód obwinionego pojawia się na nagraniu ponownie o godz. 06:52:13, gdy radiowóz zatrzymuje się przed sygnalizatorem. Na nagraniu widać jak obwiniony wyprzedza radiowóz i przejeżdża przez skrzyżowanie. Po chwili kierujący radiowozem przyśpiesza i rusza za obwinionym.

Podkreślenia wymaga , iż kamera w radiowozie zamontowana jest nieruchomo, ponadto ustawione w niej było przybliżenie. Wideorejestrator działał prawidłowo, posiadał także ważną legalizację, odpowiednie naklejki zabezpieczające przez otworzeniem urządzenia oraz cechy ołowiane umieszczone na puszcze połączeniowej i na złączu jednostki centralnej. Zabezpieczenia te uniemożliwiają osobom nieuprawnionym ingerencję w działanie urządzenia. Użytkowany był zgodnie z instrukcją obsługi przez uprawnionych do tego funkcjonariuszy. Ponadto zgodnie z otrzymaną informacją z Komendy Miejskiej Policji w O. zmiana opon z letnich na zimowe nie wymagała ponownej kalibracji urządzenia, gdyż opony posiadają ten sam rozmiar. Obecna aktualizacja jest ważna do dnia 31.08.2015 r.

Sąd uznał za wiarygodne zeznania funkcjonariuszy Policji P. B. oraz J. M., którzy ujawnili przedmiotowe wykroczenie . Ich zeznania są logiczne i spójne. Obaj świadkowie podkreślili, że obwiniony mimo, iż miał taką możliwość, nie zatrzymał się przed sygnalizatorem i wjechał na skrzyżowanie przy wyświetlanym czerwonym sygnale świetlnym. P. B. podkreślił, że obwiniony zbliżając się do skrzyżowania zwalniał , jednak przed sygnalizatorem nie zatrzymał się tylko wjechał na skrzyżowanie mimo, iż nie nastąpiła jeszcze zmiana świateł z czerwonego na zielone. Ponadto zaznaczył, iż zbliżając się do skrzyżowania widział, iż licznik zmiany świateł wskazuje, że zmiana sygnału nastąpi dopiero za 10 sekund, a gdy byli przy sygnalizatorze sygnał miał być nadawany jeszcze przez 6 sekund. Ponadto w czasie kontroli, już po zatrzymaniu obwiniony nie chciał okazać dokumentów do kontroli, mimo iż był informowany o przyczynach legitymowania. Fakt, iż obwiniony miał możliwość bezpiecznego zatrzymania się przed sygnalizatorem potwierdził w swoich zeznaniach także J. M.. Zaznaczył, że obwiniony jechał z dozwoloną prędkością. Wskazał, iż obwiniony początkowo nie chciał okazać dokumentów do kontroli. Ponadto J. M. zeznał, że w czasie kontroli nie mógł od razu odnaleźć nagrania z momentem wykroczenia popełnionego przez obwinionego, a gdy je odnalazł obwiniony nie był już zainteresowany jego obejrzeniem.

Sąd uznał za wiarygodny także schemat sygnalizacji świetlnej obrazujący zmiany sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic (...). Sygnał zielony dla kierunku w jakim jechał obwiniony i radiowóz zapala się po zamknięciu sygnału zielonego dla pojazdów jadących z ul. (...).

Sąd uznał za wiarygodne nagranie przebiegu interwencji wykonane przez obwinionego. Nie dokumentuje ono jednak momentu popełnienia wykroczenia, a jedynie cięciwo przebieg samej kontroli drogowej. Kontrola trwała dość długo, co podnosił obwiniony. Z nagrania wynika, że policjanci w tym czasie wypełniali dokumentację, a ponadto analizowali nagranie z wideorejestratora .

Zeznania świadków korespondują z nagraniem w videorejestrator. Dowody te wzajemnie uzupełniają się. Na ich podstawie wykluczyć należy wersję obwinionego, iż to radiowóz wjechał jako pierwszy na skrzyżowanie ul (...) z (...) wyprzedzając jego pojazd. Z nagrania i zeznań świadków wynika, iż to obwiniony wjechał na przedmiotowe skrzyżowanie jako pierwszy w czasie gdy radiowóz zatrzymywał się przed sygnalizatorem . Z zeznań świadków jednoznacznie wynika, iż sygnalizator wyświetlał wówczas sygnał czerwony.

Warunkiem przypisania odpowiedzialności za wykroczenie z art. 92 § 1 kw jest niezastosowanie się do znaku lub sygnału, czyli takie zachowanie które narusza wynikający ze znaku lub sygnału obowiązek. Zgodnie z § 95 ust. 1 rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych sygnały świetlne nadawane są przez sygnalizator S-1. Sygnał czerwony oznacza bezwzględny zakaz wjazdu za sygnalizator. Obwiniony zbliżał się do skrzyżowania na którym sygnalizator nadawał sygnał czerwony. Miał możliwość obserwacji skrzyżowania i sygnalizacji z dość dużej odległości ponieważ przed nim nie poruszał się żaden inny pojazd. Obwiniony wprawdzie zwolnił przed samym sygnalizatorem jednak nie zatrzymał się tylko jeszcze przed zmianą świateł przejechał przez skrzyżowanie. Jak wynika z nagrania i zeznań funkcjonariuszy zmiana sygnalizacji nastąpiła kilka sekund po tym jak obwiniony wjechał na skrzyżowanie. Za nim już po zmianie sygnału świetlnego na skrzyżowanie wjechali funkcjonariusze policji. W ocenie Sądu wiarygodne są wnioski wynikające z zeznań świadków, iż obwiniony widząc na liczniku umieszczonym obok sygnalizatora czas jaki pozostał do zmiany sygnalizacji (kilka sekund), nie zatrzymał się i wjechał na skrzyżowanie jeszcze przy wyświetlanym czerwonym sygnale świetlnym.

Sąd uznał , iż wymierzona obwinionemu kara grzywny 200zł jest współmierna do stopnia społecznej szkodliwości czynu i zawinienia obwinionego i nie może być postrzegana jako rażąco surowa. Orzeczona kara grzywny spełnia swoje cele w zakresie prewencji generalnej i indywidualnej. Niestosowanie się do wskazań sygnalizacji świetlnej często stanowi przyczynę kolizji i wypadków drogowych.

Sąd na podstawie art. 118 § 1 kpw i art. 3 ust. 1 w zw. z art. 21 pkt. 2 ustawy o opłatach sprawach karnych obciążył obwinionego zryczałtowanymi kosztami postępowania w kwocie 100 złotych oraz opłatą w kwocie 30 złotych.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.