Poniedziałek 22 kwietnia 2019 Wydanie nr 4074
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze z 2013-04-17
Data orzeczenia:
17 kwietnia 2013
Data publikacji:
13 września 2018
Data uprawomocnienia:
25 maja 2013
Sygnatura:
IV U 188/12
Sąd:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wydział:
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Anna Staszkiewicz
Protokolant:
Agnieszka Zamojska
Hasła tematyczne:
Jednorazowe Odszkodowanie
Podstawa prawna:
art.3 ust.2 pkt 1 i art.11 ust.1 ustawy z dnia 30.10.2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673)

Sygn. akt IV U 188/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 kwietnia 2013 r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Anna Staszkiewicz

Protokolant: Agnieszka Zamojska

po rozpoznaniu w dniu 17.04.2013 r. w Jeleniej Górze

sprawy z odwołania M. G.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W.

na skutek odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. z dnia 22.05.2012 r. znak (...)-1

w przedmiocie jednorazowego odszkodowania

zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. z dnia 22.05.2012 r. znak (...)-1, w ten sposób, że przyznaje wnioskodawcy M. G. prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy z dnia 07.04.2011 r. w kwocie odpowiadającej 5 % długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca M. G. złożył odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. z dnia 22.05.2012 r., na podstawie której strona pozwana odmówiła mu prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy z dnia 07.04.2011 r. Wnioskodawca wskazał, że ZUS uznał, że zdarzenie z dnia 07.04.2011 r. nie spełnia wymogów definicji wypadku przy pracy z uwagi na brak związku z pracą. Wskazał, że w drodze do pracy chciał nabyć artykuły spożywcze na śniadanie i w tym czasie uległ wypadki. Fakt, że doznał wówczas uszczerbku na zdrowiu na skutek zdarzenia jest niepodważalny i stwierdzony dokumentami lekarskimi.

Strona pozwana wniosła o oddalenie odwołania. Podniosła, że po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ustalono, że zdarzenie z dnia 07.04.2011 r. nie spełnia wymogów definicji wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy z uwagi na brak związku z pracą.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 01.07.2010 r. M. G. został zatrudniony przez (...) S.A. z siedzibą w W., na podstawie umowy o pracę na czas określony do dnia 21.08.2011 r., na stanowisku cieśla - monter rusztowań budowlanych. W umowie wskazano, że miejscem wykonywania pracy jest W..

Dowód: kopia umowy o pracę k. 25 akt ZUS;

W oparciu o tą umowę w kwietniu 2011 r. M. G. wykonywał pracę na budowie w M.. Na tej budowie pracował już wcześniej od trzech lat. W związku z wykonywaniem pracy na tej budowie pracodawca zakwaterował pracowników, w tym M. G., w hotelu robotniczym w L.. M. G. był zobowiązany do zamieszkiwania w tym hotelu, który był opłacany przez pracodawcę. M. G. otrzymywał zwrot kosztów podróży, za okazaniem biletów, ale dotyczyło to wyjazdów raz w tygodniu.

Dowód: zeznania wnioskodawcy M. G. k. 21-21v;

M. G. przyjechał do hotelu w L. w niedzielę wieczorem, tj. 03.04.2011 r. Pracę rozpoczynał o godz. 07.00. rano. W hotelu tym M. G. przebywał do dnia 07.04.2011 r. W tym dniu w godzinach rannych M. G. wychodził z hotelu w celu udania sie do autobusu zawożącego pracowników na budowę. Po drodze, w pobliskim sklepie, chciał kupić artykuły spożywcze na śniadanie. Na schodach prowadzących do hotelu (...) źle stanął, poślizgnął sie i upadł.

Dowód: zeznania wnioskodawcy M. G. k. 21-21v;

W wyniku poślizgnięcia się i upadku w dniu 07.04.2011 r. M. G. doznał urazu prawej kończyny dolnej w postaci złamania rzepki z przemieszczeniem odłamów, który spowodował u niego długotrwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości 5 %.

Dowód: opinia biegłego ortopedy k. 37.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz.1673) ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Przy czym na mocy ust. 2 w/w artykułu za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. W myśl ust. 3 tego artykułu za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie.

Definicja wypadku przy pracy została zawarta w przepisach art. 3 powołanej powyżej ustawy. Zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 pkt. 1 tej ustawy, na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań.

W niniejszej sprawie bezspornym jest fakt, iż M. G. w miesiącu kwietniu 2011 r. był zatrudniony na podstawie umowy o pracę i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu.

Natomiast kwestią sporną było ustalenie, czy zdarzenie, do jakiego doszło w dniu 07.04.2011 r. z udziałem wnioskodawcy, mogło zostać zakwalifikowane jako wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy w rozumieniu wskazanego przepisu

Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, iż przyczyną odmówienia wnioskodawcy prawa do jednorazowego odszkodowania było ustalenie przez stronę pozwaną, że zdarzenie z dnia 07.04.2011 r. nie miało związku z pracą. Z treści protokołu wynika, że wnioskodawca był w drodze z miejsca zakwaterowania do sklepu. Natomiast z treści delegacji wynika, że dzień wcześniej o godzinie 19.00. wnioskodawca przyjechał do miejsca zamieszkania, a zatem w dniu 07.04.2011 r. powinien wyjechać o godzinie 04.20. do miejsca zatrudnienia. Strona pozwana wskazała również, że miejscem zatrudnienia M. G. był Stopień Wodny w M.. W związku z tym w dniu 07.04.2011 r. ubezpieczony był w drodze do miejsca zatrudnienia.

Sąd nie podzielił stanowiska strony pozwanej wyrażonego w zaskarżonej decyzji, albowiem nie znajduje ono w pełni odzwierciedlenia w zgromadzonym w sprawie materiale dowodnym.

W pierwszej kolejności należało zwrócić uwagę, że z umowy o pracę zawartej przez wnioskodawcę wynika, że miejscem wykonywania pracy jest miejscowość W., gdzie znajduje się siedziba jego pracodawcy. Z umowy tej wynika również, że M. G. został zatrudniony w dziale 615 (...) Kontrakt Stopień Wodny w M., co nie jest równoznaczne z określeniem miejsca wykonywania pracy.

Ponadto z wiarygodnych zeznań wnioskodawcy złożonych w toku postępowania sądowego wynika, że przed datą zdarzenia wykonywał pracę na budowie w M.. Na tej budowie pracował już wcześniej od trzech lat. W związku z wykonywaniem pracy na tej budowie pracodawca zakwaterował pracowników, w tym M. G., w hotelu robotniczym w L.. M. G. wskazał, że był zobowiązany do zamieszkiwania w tym hotelu, który był opłacany przez pracodawcę. Wnioskodawca otrzymywał zwrot kosztów podróży, za okazaniem biletów, ale dotyczyło to wyjazdów raz w tygodniu. Wnioskodawca zaprzeczył, aby w dniu poprzedzającym zdarzenie udał się do miejsca zamieszkania. Zeznał, że w hotelu w L. przebywał od niedzieli. Powyższe twierdzenia wnioskodawcy znajdują potwierdzenie w przedstawionej przez jego pracodawcę liści pracowników zakwaterowanych w tym hotelu w miesiącu kwietniu 2011 r. Z listy tej wynika, że M. G. był tam zakwaterowany przez 4 dni w miesiącu kwietniu 2011 r., co odpowiada wskazanemu przez niego okresowi od niedzieli do dnia zdarzenia. Z zeznań wnioskodawcy wynika również, że do zdarzenia doszło w momencie, kiedy wychodził z hotelu robotniczego, aby udać się na budowę. Miał tam dojechać autobusem, który dowoził pracowników z hotelu na budowę. W drodze do autobusu chciał zakupić artykuły spożywcze na śniadanie.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Sąd uznał, iż zdarzenie z dnia 07.04.2011 r. miało taki przebieg, jak zaprezentował to wnioskodawca. Sąd uznał jednocześnie, iż zdarzenie to należało uznać za wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy biorąc pod uwagę definicję tego wypadku zawartą w art. 3 ust. 2 pkt. 1 ustawy wypadkowej.

Istota ochrony pracownika na podstawie przepisu art. 3 ust. 2 pkt. 1 ustawy wypadkowej sprowadza się do rozciągnięcia szczególnej ochrony ubezpieczeniowej w podróży służbowej na okoliczności należące do sfery prywatnych spraw pracownika. Ochrony ubezpieczeniowej pracownika w czasie podróży służbowej nie przerywają okresy noclegów w miejscach jego zakwaterowania. Przez cały czas wykonywania podróży służbowej, a więc do momentu powrotu do miejscowości stałego miejsca pracy lub miejscowości zamieszkania, pracownik nie wraca z pracy do domu, tylko do wskazanego przez pracodawcę lub samodzielnie wybranego miejsca (lub kolejnych miejsc) zakwaterowania, wobec czego jego zachowania po pracy pozostają nadal w związku z odbywaną podróżą służbową. (patrz: Sebastian Samol, komentarz do art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, opublikowany w systemie LEX). Biorąc pod uwagę okoliczności zdarzenia nie można uznać, aby wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań.

Sąd musiał również ustalić, czy w wyniku tego wypadku wnioskodawca doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Zważywszy, że ocena stanu zdrowia wnioskodawcy wymagała wiadomości specjalnych, Sąd zasięgnął opinii biegłego lekarza ortopedy. Na podstawie wydanej w niniejszej sprawie opinii Sąd ustalił, że uszczerbek na zdrowiu wnioskodawcy w wyniku zdarzenia z dnia 07.04.2011 r. wynosi 5 % i ma on charakter długotrwały.

Należy zaznaczyć, że opinia biegłego podlega - jak inne dowody - ocenie według art. 233 § 1 kpc, lecz odróżniają ją szczególne kryteria oceny. Stanowią je zgodność z zasadami logiki i wiedzy powszechnej, poziom wiedzy biegłego, podstawy teoretyczne opinii, sposób motywowania oraz stopień stanowczości wyrażonych w niej wniosków. Przedmiotem opinii biegłego nie jest przedstawienie faktów, lecz ich ocena na podstawie wiedzy fachowej (wiadomości specjalnych). Nie podlega ona zatem weryfikacji w takich kryteriach, jak dowód na stwierdzenie faktów. Nie jest zatem miarodajne dla oceny tego dowodu niekonkurencyjna z nią ocena wnioskodawcy co do faktów będących przedmiotem opinii. Jednocześnie, przy ocenie biegłych lekarzy sąd nie może zająć stanowiska odmiennego, niż wyrażone w tej opinii, na podstawie własnej oceny stanu faktycznego (vide wyrok SN z 1987.10.13, II URN 228/87, (...)). Z istoty i celu dowodu z opinii biegłego wynika przy tym, że jeśli rozstrzygnięcie sprawy wymaga wiadomości specjalnych, dowód z opinii biegłych jest konieczny. W takim wypadku Sąd nie może poczynić ustaleń sprzecznych z opinią biegłego, jeżeli jest ona prawidłowa i jeżeli odmienne ustalenia nie mają oparcia w pozostałym materiale dowodowym. W niniejszej sprawie Sąd nie dopatrzył się przesłanek podważających prawidłowość wydanej opinii biegłego ortopedy i w oparciu o nią poczynił ustalenia w zakresie uszczerbku na zdrowiu wnioskodawcy.

Powyższe okoliczności skutkowały orzeczeniem jak w wyroku (art. (art. 477 14 § 2 kpc).

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.