Sobota 20 lipca 2019 Wydanie nr 4163
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2013-02-14
Data orzeczenia:
14 lutego 2013
Data publikacji:
10 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
14 lutego 2013
Sygnatura:
III AUa 1089/12
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wydział:
III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Marek Żurecki
Sędziowie:
Irena Goik
Maria Małek-Bujak
Protokolant:
Beata Gandyk
Hasła tematyczne:
Kapitał Początkowy
Podstawa prawna:
art. 175 ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt III AUa 1089/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 lutego 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSA Marek Żurecki (spr.)

Sędziowie

SSA Irena Goik

SSA Maria Małek - Bujak

Protokolant

Beata Gandyk

po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2013r. w Katowicach

sprawy z odwołania T. N. (T. N. )

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C.

o ponowne ustalenie wysokości kapitału początkowego

na skutek apelacji ubezpieczonego T. N.

od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2012r. sygn. akt X U 15/12

oddala apelację.

/-/ SSA I. Goik /-/ SSA M. Żurecki /-/ SSA M. Małek-Bujak

Sędzia Przewodniczący Sędzia

Sygn. akt III AUa 1089/12

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2012 roku oddalił odwołanie T. N. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w C. z dnia 29 września 2010 roku odmawiającej ubezpieczonemu ponownego ustalenia wysokości kapitału początkowego w części dotyczącej uznania okresu studiów doktoranckich od 1.03.1975 roku do 30.09.1978 roku, jako okresu składkowego, który organ rentowy uwzględnił jako okres nieskładkowy wobec braku dowodów na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stypendium doktoranckiego za ten okres.

Sąd wydał wyrok po ponownym rozpoznaniu sprawy, albowiem wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 listopada 2011 roku z apelacji ubezpieczonego uchylono zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego z dnia 13 stycznia 2011 roku w części, w której Sąd odrzucił odwołanie ubezpieczonego w zakresie zgłoszonego żądania zaliczenia okresu studiów doktoranckich do okresów składkowych na podstawie art.199 § 1 pkt 2 k.p.c., tj. powagę rzeczy osądzonej wynikającą z poprzednich wyroków sądowych oddalających to żądanie ubezpieczonego.

Sąd Apelacyjny przekazując sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu polecił dokonanie kontroli zaskarżonej decyzji pod kątem okoliczności wskazanych w art.114 ustawy o emeryturach i rentach zgodnie z art.175 ust.4 tej ustawy, który stanowi, że ponowne ustalenie wysokości kapitału początkowego następuje w okolicznościach określonych w art.114 ustawy.

Sąd Okręgowy przy ponownym rozpoznaniu sprawy dokonał analizy przebiegu postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 1 grudnia 2009 roku sygn. III AUa 2107/09, którego przedmiotem była kwestia uznania okresu studiów doktoranckich 1975-1978 za okres składkowy i w jej wyniku stwierdził, że ubezpieczony, składając wniosek o ponowne ustalenie wysokości kapitału początkowego, nie przedłożył nowych dowodów i nie zostały ujawnione nowe okoliczności istniejące przed wydaniem decyzji organu rentowego z dnia 8 stycznia 2009 roku uznającej sporny okres studiów za okres nieskładkowy.

W związku z tym nie wystąpiły przesłanki do ponownego ustalenia wysokości kapitału początkowego określone w art.114 ust.1 ustawy o emeryturach i rentach przez co zaskarżona decyzja z 29.09.2010 roku była zgodna z art.175 ust.4 ustawy emerytalno-rentowej.

Sąd Okręgowy podkreślił, że zarówno przed wydaniem decyzji z 8.01.2009 roku, jak i obecnie nie zostało potwierdzone przez Centrum (...) PAN w Z. to, że od kwot stypendiów wypłacanych ubezpieczonemu w spornym okresie były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.

Ta właśnie okoliczność, stojąca na przeszkodzie zaspokojeniu żądania ubezpieczonego, występowała już przed decyzją o ustaleniu kapitału i została oceniona w toku postępowania odwoławczego w 2009 roku przez sądy obu instancji.

W apelacji od wyroku ubezpieczony wnosząc o jego zmianę powołał się na informacje ZUS ogólnie publikowane, zgodnie z którymi od wszystkich stypendiów doktoranckich wypłacanych przez PAN w latach 1960-1985 istniał obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. W związku z tym apelujący podnosił, że ta informacja stwarza logiczną podstawę dla uwzględnienia żądania.

Sąd Apelacyjny oddalił apelację jako bezzasadną (art.385 k.p.c.).

Ponowne ustalenie kapitału początkowego następuje w okolicznościach określonych w art.114 ustawy z dnia 17.12.1998 roku o emeryturach i rentach z FUS zgodnie z art.175 ust.4 tej ustawy.

Okolicznościami tymi są: przedłożenie po uprawomocnieniu się decyzji nowych dowodów lub ujawnienie okoliczności istniejących przed wydaniem decyzji, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość.

Ubezpieczony, ponawiając wniosek o uznanie spornego okresu za okres składkowy, nie przedłożył nowych dowodów na opłacenie składek od stypendium doktoranckiego przez płatnika, zaś powoływana w apelacji okoliczność (informacja o istnieniu obowiązku odprowadzania składek przez płatnika od tego rodzaju stypendium) nie jest okolicznością mającą wpływ na ustalenie wysokości kapitału, bowiem tworzy ona jedynie domniemanie zapłaty składek - co w przypadku ubezpieczonego nie zostało wykazane zarówno przed wydaniem pierwotnej decyzji kapitałowej, jak i obecnie.

Tym samym prawidłowa była ocena zaskarżonej decyzji dokonana przez Sąd w aspekcie przesłanek wynikających z art.114 ustawy - wypełniająca wskazania Sądu Apelacyjnego zawarte w uzasadnieniu wyroku z dnia 17.11.2011 roku.

/-/ SSA I. Goik /-/ SSA M. Żurecki /-/ SSA M. Małek-Bujak

Sędzia Przewodniczący Sędzia

JM

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.