Wtorek 19 lutego 2019 Wydanie nr 4012
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Tarnowie z 2015-03-04
Data orzeczenia:
4 marca 2015
Data publikacji:
17 maja 2018
Data uprawomocnienia:
14 kwietnia 2015
Sygnatura:
IV U 1537/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wydział:
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Natalia Lipińska
Protokolant:
st. sekr. sądowy Magdalena Cieśla
Hasła tematyczne:
Kapitał Początkowy
Podstawa prawna:
art. 5, 7, 15, 16, 17, 18, 53, 174 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.)
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe
(Dz. U. z 2011 r. Nr 237, poz. 1412)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt IV U 1537/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 marca 2015 roku

Sąd Okręgowy w Tarnowie – Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Natalia Lipińska

Protokolant: st. sekr. sądowy Magdalena Cieśla

po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2015 roku w Tarnowie na rozprawie

sprawy z odwołania A. W.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.

z dnia 1 października 2014 roku nr (...)

w sprawie A. W.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.

o ponowne ustalenie kapitału początkowego

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje odwołującej się A. W. prawo do przeliczenia kapitału początkowego z uwzględnieniem wynagrodzenia osiągniętego z tytułu zatrudnienia w (...) Sp z o.o. w W. Oddział w K. za okres od 01 sierpnia 1996 roku do 31 grudnia 1996 roku w wysokości 10 631,75 złotych oraz za okres od 01 stycznia 1997 roku do 31 sierpnia 1997 roku w wysokości 37 544,55 złotych, ze wskaźnikiem wysokości podstawy wymiaru ustalonym z okresu faktycznego od 1995 roku do 1998 roku w wysokości 172,43 % oraz wartością kapitału początkowego w kwocie 28 568,21 złotych

Sygn. akt IV U 1537/14

UZASADNIENIE

wyroku Sądu Okręgowego w Tarnowie

z dnia 4 marca 2015 r.

Decyzją z dnia 1 października 2014 r., nr (...), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T., na podstawie art. 174 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.), w związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2013 r. przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 960), ustalił A. W. wysokość kapitału początkowego na dzień 1 stycznia 1999 r. Do wyliczenia tej wartości przyjął podstawę wymiaru w kwocie 374,32 zł. Przy obliczeniu podstawy wymiaru uwzględnił podstawę z okresu podlegania przez w/w ubezpieczeniu od 1989 r. do 1998 r. ze wskaźnikiem wysokości podstawy wymiaru na poziomie 30,66%. Podstawę wymiaru wyliczył wskutek pomnożenia wskaźnika wysokości podstawy wymiaru przez kwotę bazową, tj. 1.220,89 zł. Obliczając wysokość kapitału początkowego uwzględnił ubezpieczonej 2 lata, 3 miesiące i 25 dni okresów składkowych oraz 9 miesięcy i 9 dni okresów nieskładkowych. Współczynnik proporcjonalny do osiągniętego do 31 grudnia 1998 r. wieku oraz okresu składkowego i nieskładkowego wyliczył na 21,88%. Kapitał początkowy na dzień 1 stycznia 1999 r. wyniósł 16.105,54 zł. Za lata 1989-1994 Zakład przyjął wynagrodzenie zerowe, ponieważ w tym czasie ubezpieczona nie pozostawała w zatrudnieniu, a za okres od 1 sierpnia 1996 r. do 31 sierpnia 1997 r. uwzględnił minimalne wynagrodzenie za pracę, ponieważ ubezpieczona nie udokumentowała wysokości osiąganych wówczas zarobków. Do ustalenia wysokości kapitału początkowego organ rentowy nie uwzględnił w/w okresu od 1 lutego 1996 r. do 28 lutego 1996 r., ponieważ A. W. nie została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych oraz okresu od 8 października 1997 r. do 15 października 1997 r., ponieważ w tym czasie ubezpieczona była zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Odwołanie od tej decyzji wniosła A. W., domagając się jej zmiany i ponownego ustalenia wysokości kapitału początkowego. W uzasadnieniu odwołująca podniosła, że zaskarżona decyzja jest dla niej krzywdząca, ponieważ przy wyliczeniu kapitału początkowego za okres od 1 sierpnia 1996 r. do 31 sierpnia 1997 r. organ rentowy przyjął minimalne wynagrodzenie za prace, podczas, gdy w tym okresie była zatrudniona w firmie (...) Sp. z o.o., a na okoliczność wysokości osiąganych wówczas zarobków przedłożyła w ZUS stosowne dokumenty.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie. W uzasadnieniu podniósł, że na potrzeby wyliczenia wartości kapitału początkowego nie mógł przyjąć kwot z dokumentacji podatkowej przedłożonej przez ubezpieczoną, ponieważ podano w niej przychód ogółem, nie wyszczególniając dochodu, od którego została odprowadzona składka na ubezpieczenie społeczne. Druki wypłat wynagrodzeń zaś nie stanowią wiarygodnego dowodu w sprawie, ponieważ nie zostały opatrzone pieczęcią osoby je wystawiającej, czy pieczęcią firmy. Poza tym, część z nich jest nieczytelna.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny sprawy:

Odwołująca A. W. urodziła się (...)

Z wystawionego w dniu 29 sierpnia 1997 r. świadectwa pracy wynika, że od 1 lutego 1996 r. do 31 sierpnia 1997 r. ubezpieczona była zatrudniona w (...) Sp. z o.o. w W. Oddział w K. na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin na stanowisku specjalisty ds. technicznych. Od 23 września 1996 r. do 28 września 1996 r. korzystała ze zwolnienia lekarskiego. Wystawione odwołującej świadectwo pracy nie zostało opatrzne imienną pieczęcią pracodawcy.

dowód:

-

świadectwo pracy z dnia 29.08.1997 r.- k. 61 akt ZUS,

Odwołująca świadczyła pracę w Oddziale w K.. Główna siedziba firmy mieściła się w W.. Na jej wynagrodzenie za pracę składało się wynagrodzenie zasadnicze i premia. Nie była to premia procentowa, ale uznaniowa. Pracodawca terminowo wypłacał odwołującej wynagrodzenie za pracę. Ubezpieczona otrzymywała wynagrodzenie na konto. W ostatnim miesiącu zatrudnienia pracodawca wypłacił jej odprawę, ponieważ likwidował firmę z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

dowód:

-

zeznania odwołującej A. W.- 00:13:39-00:20:36,

W dniu 12 maja 2014 r. odwołująca wystąpiła do organu rentowego z wnioskiem o ustalenie kapitału początkowego.

dowód:

-

wniosek z dnia 12.05.2014 r.- k. 1-5 akt ZUS,

Na skutek wniosku odwołującej, organ rentowy prowadził postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie okresu, w jakim odwołująca podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia w (...) Sp. z o.o. w W. Oddział w K.. W piśmie z dnia 18 września 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (...)Oddział w W. potwierdził podleganie przez odwołującą ubezpieczeniu społecznemu z tytułu zatrudnienia w firmie (...) Sp. z o.o. od 1 marca 1996 r. do lipca 1996 r. i podstawę wymiaru składek za 1996 r. w kwocie 11.324,62 zł. Poinformował też, że za luty 1996 r. odwołująca nie figuruje w deklaracji, natomiast od sierpnia 1996 r. do sierpnia 1997 r. zatrudniająca ją firma składała deklaracje bezimienne.

dowód:

-

pismo ZUS (...) Oddział w W. z dnia 18.09.2014 r.- k. 32-33 akt ZUS,

Dla udowodnienia okresu ubezpieczenia i wysokości osiąganego wynagrodzenia odwołująca przedłożyła organowi rentowemu kserokopie druków wypłat z okresu zatrudnienia w (...) Sp. z o.o. w W. Oddział w K. i deklaracji PIT- 11 za lata 1996-1997. Z dokumentów tych wynika, że odwołująca była zatrudniona w firmie (...) Sp. z o.o. od 1 marca 1996 r. do 31 sierpnia 1997 r.

dowód:

-

notatka kolegialna z dnia 01.10.2014 r.- k. 45,

Decyzją z dnia 1 października 2014 r. (...) Oddział w T. ustalił ubezpieczonej wysokość kapitału początkowego na dzień 1 stycznia 1999 r. Do wyliczenia tej wartości przyjął podstawę wymiaru w kwocie 374,32 zł. Przy obliczeniu podstawy wymiaru uwzględnił podstawę z okresu podlegania przez w/w ubezpieczeniu od 1989 r. do 1998 r. ze wskaźnikiem wysokości podstawy wymiaru na poziomie 30,66%. Podstawę wymiaru wyliczył wskutek pomnożenia wskaźnika wysokości podstawy wymiaru przez kwotę bazową, tj. 1.220,89 zł. Obliczając wysokość kapitału początkowego uwzględnił ubezpieczonej 2 lata, 3 miesiące i 25 dni okresów składkowych oraz 9 miesięcy i 9 dni okresów nieskładkowych. Współczynnik proporcjonalny do osiągniętego do 31 grudnia 1998 r. wieku oraz okresu składkowego i nieskładkowego wyliczył na 21,88%. Kapitał początkowy na dzień 1 stycznia 1999 r. wyniósł 16.105,54 zł. Za lata 1989-1994 Zakład przyjął wynagrodzenie zerowe, ponieważ w tym czasie ubezpieczona nie pozostawała w zatrudnieniu, a za okres od 1 sierpnia 1996 r. do 31 sierpnia 1997 r. uwzględnił minimalne wynagrodzenie za pracę, ponieważ ubezpieczona nie udokumentowała wysokości osiąganych wówczas zarobków. Do ustalenia wysokości kapitału początkowego organ rentowy nie uwzględnił w/w okresu od 1 lutego 1996 r. do 28 lutego 1996 r., ponieważ A. W. nie została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych oraz okresu od 8 października 1997 r. do 15 października 1997 r., ponieważ w tym czasie ubezpieczona była zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

dowód:

-

decyzja ZUS z dnia 01.10.2014 r. wraz z załącznikami- k. 50-54 akt ZUS,

Decyzją z dnia 25 listopada 2014 r. ZUS Oddział w T. ponownie ustalił ubezpieczonej wysokość kapitału początkowego na dzień 1 stycznia 1999 r. Do wyliczenia tej wartości przyjął podstawę wymiaru w kwocie 931,91 zł. Podstawę wymiaru kapitału początkowego ustalił z okresu faktycznego podlegania przez w/w ubezpieczeniu, tj. z lat 1995-1998, ze wskaźnikiem wysokości podstawy wymiaru na poziomie 76,33%. Podstawę wymiaru wyliczył wskutek pomnożenia wskaźnika wysokości podstawy wymiaru przez kwotę bazową, tj. 1.220,89 zł. Obliczając wysokość kapitału początkowego uwzględnił ubezpieczonej 2 lata, 3 miesiące i 18 dni okresów składkowych oraz 9 miesięcy i 6 dni okresów nieskładkowych. Współczynnik proporcjonalny do osiągniętego do 31 grudnia 1998 r. wieku oraz okresu składkowego i nieskładkowego wyliczył na 21,79%. Kapitał początkowy na dzień 1 stycznia 1999 r. wyniósł 20.082,81 zł. Za okres od 1 sierpnia 1996 r. do 31 sierpnia 1997 r. przyjął minimalne wynagrodzenie za pracę, ponieważ ubezpieczona nie udokumentowała wysokości osiąganych wówczas zarobków. Do ustalenia wysokości kapitału początkowego organ rentowy ponownie nie uwzględnił w/w okresu od 1 lutego 1996 r. do 28 lutego 1996 r., gdyż za ten okres nie została odprowadzona za A. W. składka na ubezpieczenia społeczne oraz okresu od 8 października 1997 r. do 15 października 1997 r., ponieważ okres, za który nie wypłacono zasiłku dla bezrobotnych nie został wymieniony w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS jako okres składkowy lub nieskładkowy.

dowód:

-

decyzja ZUS z dnia 25.11.2014 r. wraz z załącznikami- k. 58-60 akt ZUS,

W aktach organu rentowego znajdują się nieczytelne kserokopie druków wypłat ubezpieczonej z okresu zatrudnienia w (...) Sp. z o.o. w W. Oddział w K.. W dniu 30 stycznia 2015 r. odwołująca przedłożyła na rozprawie oryginały druków wypłat i deklaracji rozliczeniowych PIT- 11 za lata 1996-1997.

Druki wypłat wydawano każdemu pracownikowi firmy zatrudnionemu w Oddziale w K.. Dokumenty te odwołująca odbierała w sekretariacie albo były one jej wysyłane pocztą na adres domowy.

dowód:

-

kserokopie druków wypłat- k. 11-12, 35-44 akt ZUS,

-

druki wypłat i deklaracje PIT- 11- k. 61 akt ZUS,

-

zeznania odwołującej A. W.- 00:17:57,

Zgodnie z hipotetycznym wyliczeniem kapitału początkowego z uwzględnieniem wynagrodzenia za okres od 1 sierpnia 1996 r. do 31 sierpnia 1997 r. wynikającego z oryginałów druków wypłat, wynagrodzenie odwołującej za ten okres od 1 sierpnia 1996 r. do 31 grudnia 1996 r. wynosi 10.631,00 zł, zaś za okres od 1 stycznia 1997 r. do 31 sierpnia 1997 r.- 37.544,55 zł. Przy przeliczeniu wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego ustalony z okresu faktycznego podlegania przez odwołującą ubezpieczeniu, tj. z lat 1995-1998, wzrósł do 172,43%, a hipotetyczna wysokość kapitału wyniosła 28.568,21 zł.

dowód:

-

pismo ZUS z dnia 16.02.2015 r. wraz z załącznikami- k. 20-25,

Stan faktyczny w sprawie Sąd ustalił w oparciu o dowody z dokumentów i zeznania odwołującej.

Sąd pozytywie ocenił dowody z dokumentów, których autentyczność oraz wiarygodność, jak również poprawność materialna i formalna nie budziły wątpliwości, zaś ich treść i forma nie były kwestionowane przez strony postępowania. Brak było zatem jakichkolwiek podstaw, także takich, jakie należałoby uwzględnić z urzędu, aby dokumentom tym odmówić właściwego im znaczenia dowodowego.

Sąd w całości dał wiarę zeznaniom odwołującej A. W.. Dotyczyły one kwestii związanych ze sposobem wynagradzania jej w spornym okresie w spółce (...) i przyjętym u pracodawcy sposobem potwierdzania dokonywanych pracownikom wypłat tytułem wynagrodzenia za pracę. Zeznania te były wewnętrznie spójne i logiczne, a ponadto znalazły potwierdzenie w treści zgromadzonych w sprawie dokumentów.

Sąd Okręgowy rozważył, co następuje:

Odwołanie od zaskarżonej decyzji ZUS Oddział w T. z dnia 1 października 2014 r. zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 174 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.), kapitał początkowy ustala się na zasadach określonych w art. 53, z uwzględnieniem ust. 2-12.

Przy ustalaniu kapitału początkowego przyjmuje się przebyte przed dniem wejścia w życie ustawy: 1) okresy składkowe, o których mowa w art. 6; 2) okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 5 oraz 3) okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 1-3 i 6-12, w wymiarze nie większym niż określony w art. 5 ust. 2 (art. 174 ust. 2 powołanej ustawy).

Podstawę wymiaru kapitału początkowego ustala się na zasadach określonych w art. 15, 16, 17 ust. 1 i 3 oraz art. 18, z tym że okres kolejnych 10 lat kalendarzowych ustala się z okresu przed dniem 1 stycznia 1999 r. (art. 174 ust. 3 powołanej ustawy).

Jak stanowi ust. 3a art. 174 ustawy, przepis art. 17 ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli nie można ustalić podstawy wymiaru kapitału początkowego w myśl art. 15 ust. 1 dla ubezpieczonego urodzonego przed dniem 31 grudnia 1968 r. z powodu nauki w szkole wyższej, o której mowa w art. 7 pkt 9.

Do obliczenia kapitału początkowego przyjmuje się kwotę bazową wynoszącą 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale kalendarzowym 1998 r. (art. 174 ust. 7 powołanej ustawy).

Przy obliczaniu kapitału początkowego część kwoty bazowej wynoszącej 24% tej kwoty mnoży się przez współczynnik proporcjonalny do wieku ubezpieczonego oraz okresu składkowego i nieskładkowego osiągniętego do dnia 31 grudnia 1998 r. (art. 174 ust. 8 powołanej ustawy).

Zaskarżoną decyzją z dnia 1 października 2014 r. organ rentowy ustalił odwołującej wysokość kapitału początkowego na dzień 1 stycznia 1999 r. w kwocie 16.105,54 zł. Przy obliczeniu podstawy wymiaru uwzględnił podstawę z okresu podlegania przez w/w ubezpieczeniu od 1989 r. do 1998 r. ze wskaźnikiem wysokości podstawy wymiaru na poziomie 30,66%.

Za lata 1989-1994 przyjął wynagrodzenie zerowe, ponieważ w tym czasie ubezpieczona nie pozostawała w zatrudnieniu, a za okres od 1 sierpnia 1996 r. do 31 sierpnia 1997 r. uwzględnił minimalne wynagrodzenie za pracę, ponieważ ubezpieczona nie udokumentowała wysokości osiąganych wówczas zarobków.

Do ustalenia wysokości kapitału początkowego organ rentowy nie uwzględnił w/w okresu od 1 lutego 1996 r. do 28 lutego 1996 r., ponieważ A. W. nie została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych oraz okresu od 8 października 1997 r. do 15 października 1997 r., ponieważ w tym czasie była zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Kwestionując tę decyzję, odwołująca domagała się ponownego ustalenia wysokości kapitału początkowego i przyjęcia w miejsce minimalnego wynagrodzenia za pracę za okres od 1 sierpnia 1996 r. do 31 sierpnia 1997 r. faktycznie osiąganych przez nią zarobków w oparciu o druki wypłat i deklaracje podatkowe PIT- 11 za lata 1996-1997.

Po dacie wydania zaskarżonej decyzji organ rentowy przeliczał jeszcze ubezpieczonej wysokość kapitału początkowego, jednak nie uwzględnił jej żądania.

W decyzji z dnia 25 listopada 2014 r. ustalił, że wartość kapitału początkowego w przypadku odwołującej wynosi na dzień 1 stycznia 1999 r. 20.082,81 zł. Podstawę wymiaru kapitału początkowego ustalił z okresu faktycznego podlegania przez w/w ubezpieczeniu, tj. z lat 1995-1998 (od 1 października 1987 r. do 8 czerwca 1993 r. bowiem odwołująca studiowała), ze wskaźnikiem wysokości podstawy wymiaru na poziomie 76,33%.

I tym razem, za okres od 1 sierpnia 1996 r. do 31 sierpnia 1997 r. przyjął minimalne wynagrodzenie za pracę, ponieważ ubezpieczona nie udokumentowała wysokości osiąganych wówczas zarobków.

W sprawie rozstrzygnąć zatem należało, że rzeczywiście za wskazany wyżej okres należy uwzględnić odwołującej przy ponownym ustaleniu wysokości kapitału początkowego minimalne wynagrodzenie za pracę, zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.

Obecnie środkiem dowodowym stwierdzającym wysokość wynagrodzenia dochodu, przychodu oraz uposażenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty, zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11.10.2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno- rentowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 237, poz. 1412), są zaświadczenia pracodawcy lub innego płatnika składek, legitymacja ubezpieczeniowa lub inny dokument, na podstawie którego można ustalić wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu lub uposażenia. Jak wynika z § 22 ust. 1 tego rozporządzenia, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, środkiem dowodowym stwierdzającym okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę jest świadectwo pracy, zaświadczenie płatnika składek lub innego właściwego organu, wydane na podstawie posiadanych dokumentów lub inny dokument, w tym w szczególności: 1) legitymacja ubezpieczeniowa; 2) legitymacja służbowa, legitymacja związku zawodowego, umowa o pracę, wpis w dowodzie osobistym oraz pisma kierowane przez pracodawcę do pracownika w czasie trwania zatrudnienia.

W postępowaniu przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość mogą być udowadniane wszelkimi środkami dowodowymi, przewidzianymi w kodeksie postępowania cywilnego. Ograniczenia dowodowe zawarte w rozporządzeniu w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno- rentowe dotyczą wyłącznie postępowania przed tymi organami. Nie mają więc zastosowania w postępowaniu sądowym, opartym na zasadzie swobodnej oceny dowodów (por. wyroki SN: z dnia 07.12.2006 r., I UK 179/06, LEX nr 342283, z dnia 14.06.2006 r., I UK 115/06, OSNP 2007/17-18/257, z dnia 25.07.1997 r., II UKN 186/97, OSNP 1998/11/342 i z dnia 02.02.1996 r., II URN 3/95, OSNP 1996/16/239).

Wysokości wynagrodzenia lub danego składnika wynagrodzenia nie można jednak ustalać w sposób przybliżony, ale pewny, na podstawie konkretnego dokumentu, który zachował się w dokumentacji osobowej ubezpieczonego. Chodzi tutaj o umowy o pracę czy angaże, w których zawarte są dane dotyczące wynagrodzenia. W takim wypadku uwzględnić można jednak tylko takie składniki wynagrodzenia, które są pewne, wypłacane były w danym okresie, stałe i w określonej wysokości (por. wyrok SA we Wrocławiu z dnia 18.01.2012 r., III AUa 1555/11, LEX nr 1113058).

Rację ma organ rentowy twierdząc, że w deklaracjach podatkowych uwzględniony został przychód ubezpieczonej ogółem, bez wyszczególnienia dochodu, od którego została odprowadzona składka na ubezpieczenie społeczne. Deklaracje PIT- 11 nie mogą więc stanowić dokumentu, w oparciu, o który możnaby ustalać wysokość zarobków odwołującej w spornym okresie na potrzeby ponownego ustalenia wysokości kapitału początkowego.

Przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych są normami bezwzględnie obowiązującymi i nie zawierają unormowań pozwalających na ustalenie wynagrodzenia danego pracownika w sposób przybliżony lub prawdopodobny.

Wszystkie zatem składniki wynagrodzenia, które przyjmuje się do wyliczenia podstawy wymiaru świadczenia muszą zostać ustalone w sposób pewny i nie budzący jakichkolwiek wątpliwości. Tych zaś kryteriów nie spełnia podana w deklaracjach kwota przychodu ubezpieczonej za lata 1996-1997.

Inaczej rzecz ma się natomiast z drukami wypłat.

W pierwszej kolejności podkreślić należy, że w dniu 30 stycznia 2015 r. odwołująca przedłożyła oryginały tych dokumentów na rozprawie.

Oryginały tych dokumentów przedłożyła również na rozprawie.

Wprawdzie nie zostały one opatrzone imienną pieczęcią pracownika firmy (...) Sp. z o.o. ani pieczęcią spółki, ale stanowią wiarygodny dowód w sprawie.

Każdy z druków zawiera tabelę z podaniem miesiąca, za który przysługiwała odwołującej płaca i datę wypłaty. W tabeli bardzo szczegółowo wymienione zostały poszczególne składniki wynagrodzenia (tj. płaca zasadnicza, potrącenia za chorobowe, nadgodziny, premia, nagroda, wyrównanie i inne), ze wskazaniem konkretnych kwot, a ponadto potrącenia z tytułu podatku, kasy, opieki medycznej, ubezpieczenia i inne. Na każdym druku podano koszty pracodawcy, określono wysokość składki odprowadzonej do ZUS, procent podatku i oznaczono odwołującą z imienia i nazwiska, z podaniem jej adresu zamieszkania.

Dokumenty te wskazują na stawki wynagrodzenia pewne, wypłacane w ściśle określonych przedziałach czasu, stałe i w określonej wysokości.

Takie informacje mógł posiadać tylko pracodawca, a zatem tylko on mógł wydać druki wypłat.

Odwołująca potwierdziła zresztą w zeznaniach, że tak właśnie było. Jak podała, druki takie wydawane były każdemu pracownikowi firmy. Przedłożone przez nią dokumenty albo wysyłano jej pocztą na adres domowy albo sama odbierała je w sekretariacie zakładu pracy.

W połączeniu z zeznaniami ubezpieczonej, która podała, jak znalazła się w posiadaniu oryginałów druków wypłat, w oparciu o treść tych dokumentów można było ustalić wysokość rzeczywiście osiąganych przez odwołującą zarobków w okresie od 1 sierpnia 1996 r. do 31 sierpnia 1997 r.

W odwołaniu organ rentowy kwestionował co prawda te dokumenty jako podstawę do ustalenia rzeczywistych zarobków ubezpieczonej w spornym okresie, ale wówczas dysponował jedynie nieczytelnymi kserokopiami druków wypłat. Oryginały dokumentów odwołująca przedłożyła Sądowi dopiero w dniu 30 stycznia 2015 r.

Kserokopia dokumentu może zaś korzystać z mocy dokumentu oryginalnego tylko wówczas, gdy zostanie uwierzytelniona (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 lipca 2009 r., II SA/Wa 1383/08, Legalis nr 234630, wyrok NSA z dnia 9 września 2008 r., I OSK 1255/07, Legalis nr 543612).

Mając to wszystko na uwadze, Sąd wezwał organ rentowy o hipotetyczne przeliczenie kapitału początkowego odwołującej z uwzględnieniem wynagrodzenia osiąganego przez nią w spornym okresie, a wynikającego z przedłożonych druków wypłat.

Z przedłożonego przez ZUS wyliczenia wynika, że wynagrodzenie odwołującej za okres od 1 sierpnia 1996 r. do 31 grudnia 1996 r. wynosi 10.631,00 zł, zaś za okres od 1 stycznia 1997 r. do 31 sierpnia 1997 r.- 37.544,55 zł. Przy przeliczeniu wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego ustalony z okresu faktycznego podlegania przez odwołującą ubezpieczeniu, tj. z lat 1995-1998, wzrósł do 172,43%, a hipotetyczna wysokość kapitału wyniosła 28.568,21 zł.

Wskaźnik ten okazał się wyższy niż ustalony poprzednio. W zaskarżonej decyzji z dnia 1 października 2014 r. wynosił on bowiem 30,66% (a kapitał 16.105,54 zł), zaś w decyzji z dnia 25 listopada 2014 r.- 76,33% (a kapitał 20.082,81 zł).

Wyliczenia Zakładu odwołująca w żadnej części nie kwestionowała.

Skoro tak, Sąd zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznał odwołującej prawo do przeliczenia kapitału początkowego z uwzględnieniem wynagrodzenia osiągniętego z tytułu zatrudnienia w (...) Sp. z o.o. w W. Oddział w K. za okres od 1 sierpnia 1996 r. do 31 grudnia 1996 r. w wysokości 10.631,75 zł oraz za okres od 1 stycznia 1997 r. do 31 sierpnia 1997 r. w wysokości 37.544,55 zł, ze wskaźnikiem wysokości podstawy wymiaru ustalonym z okresu faktycznego podlegania ubezpieczeniom, tj. od 1995 r. do 1998 r., w wysokości 172,43 % oraz wartością kapitału początkowego w kwocie 28.568,21 zł.

Uwzględniając powyższe, na podstawie powołanych przepisów prawa materialnego oraz art. 477 14 § 2 k.p.c., Sąd orzekł, jak w sentencji wyroku.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.