Niedziela 21 października 2018 Wydanie nr 3891
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2013-10-17
Data orzeczenia:
17 października 2013
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
21 listopada 2013
Sygnatura:
IV U 970/11
Sąd:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Wydział:
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Hasła tematyczne:
Kapitał Początkowy
Podstawa prawna:
art. 174 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS
Teza:
podleganie pracowniczemu tytułowi ubezpieczenia społecznego jest uwarunkowane nie tyle opłacaniem składek, ale legitymowanie się statusem pracownika rzeczywiście świadczącego pracę w ramach ważnego stosunku pracy.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807)
Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej
(Dz. U. z 1988 r. Nr 41, poz. 324)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt IV U 970/11

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 października 2013r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący SSO Jerzy Zalasiński

Protokolant

st. sekr. sądowy Marta Żuk

po rozpoznaniu w dniu 17 października 2013r. w Siedlcach na rozprawie

odwołania S. M.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

z dnia 28 grudnia 2010 r. (Nr (...)-2010 )

w sprawie S. M.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o wysokość kapitału początkowego

zmienia zaskarżoną decyzję i ustala S. M. wysokość kapitału początkowego na dzień 01.01.1999 r. w kwocie 107.969,40 zł (sto siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć i 40/100 złotych.

Sygn. akt IVU 970/11

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia 28.12.2010r. organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. ustalił ubezpieczonemu S. M. wysokość kapitału początkowego. Organ rentowy nie zaliczył do okresu zatrudnienia okresu od 21 lutego 1998r. do 12 grudnia 1998r. W uzasadnieniu decyzji ZUS podniósł, że za okres ten nie zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne.

Od decyzji tej odwołanie złożył ubezpieczony S. M. zarzucając błąd w ustaleniach faktycznych poprzez nie uwzględnienie przy obliczeniu okresów składkowych i nieskładkowych okresu pracy w firmie (...) w S.” od dnia 21 lutego 1998r. do 12 grudnia 1998r. . Podnosząc ten zarzut wnosił o zmianę decyzji i ustalenie prawidłowej wysokości kapitału początkowego.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wnosił o jego oddalenie. W uzasadnieniu swojego stanowiska podniósł te same argumenty co w uzasadnieniu decyzji.

Wyrokiem z dnia 17.10.2011r. Sąd Okręgowy oddalił odwołanie. Wyrok ten na skutek apelacji ubezpieczonego został przez Sąd Apelacyjny w Lublinie uchylony, a sprawa przekazana Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania. W wytycznych zawartych w uzasadnieniu wyroku Sąd Apelacyjny zalecił przeprowadzenie postępowania dowodowego od początku i ustalenie, czy w spornym okresie ubezpieczony faktycznie świadczył pracę.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny.

Ubezpieczony S. M. ur. (...) złożył w dniu 09.08.2010r. wniosek o ustalenie kapitału początkowego. Decyzją z dnia 28.12.2010r. organ rentowy ustalił wysokość kapitału początkowego na kwotę 101941,84 zł przy uwzględnieniu 24 lat, 1 miesiąca i 26 dni okresów składkowych i 1 roku, 2 miesięcy okresów nieskładkowych. ZUS nie zaliczył do tych okresów okresu zatrudnienia w S.A. (...) od dnia 21 lutego 1998r. do 12 grudnia 1998r z uwagi na nieopłacenie składek na ubezpieczenie społeczne. Z materiału dowodowego zebranego w sprawie wynika, że ubezpieczony S. M. został zatrudniony w (...) S.A. w W. w dniu 02.02.1998r. Stosunek pracy został rozwiązany z dniem 12.12.1998r. Ubezpieczony udowodnił 25 lat 11 miesięcy i 17 dni okresów składkowych oraz 1 rok i 2 miesiące okresów nieskładkowych. Wysokość kapitału początkowego z uwzględnieniem spornego okresu wynosi 107969,40 zł.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o zeznania ubezpieczonego (k.89-89v i 78), zeznania świadków Z. M. (k.78v), K. W. (k.145-145v), oraz akt ZUS.

Sąd Okręgowy zważył co następuje.

Odwołanie jest uzasadnione. Zgodnie z art. 174 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r.o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz.1118 ze zm.) podstawę wymiaru kapitału początkowego ustala się na zasadach określonych w art. 15, 16, 17 ust. 1 i 3 oraz art. 18. Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się podstawę wymiaru składek za okres faktycznego podlegania ubezpieczeniu. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r.o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz.1118 ze zm.) na wniosek ubezpieczonego podstawę wymiaru emerytury lub renty może stanowić ustalona w sposób określony w ust. 4 i 5 przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie 20 lat kalendarzowych przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku, wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu.

Sad dał wiarę ubezpieczonemu, że w okresie od dnia 21 lutego 1998r. do 12 grudnia 1998r był zatrudniony i świadczył pracę w (...) S.A. w W.. Zeznania ubezpieczonego potwierdzili świadkowie Z. M. i K. W.. W ocenie Sądu zeznania te są wiarygodne, ponieważ są logiczne, spójne i wzajemnie się uzupełniają. Świadek Z. M. pracował razem z ubezpieczonym jako kierowca. Zeznał, że ubezpieczony pracował do kończ grudnia 1998r. Świadek K. W. był prezesem zarządu Spółki (...). Zeznał, że wystawił świadectwo pracy ubezpieczonemu i w dokumencie tym znajduje się faktyczna data rozwiązania stosunku pracy. Ubezpieczony od nawiązania stosunku pracy w dniu 02.02.1998r. pracował niemal cały rok. Nie mógł więc zostać zwolniony z dniem 20 lutego 1998r. Zeznania świadków znajdują potwierdzenie w dokumentach (k.36, k.37 a.r.). Zdaniem Sądu Okręgowego nie został udowodniony fakt, że Spółka (...) zawiesiła działalność z dniem 21.02.1998r. Należy zauważyć, że w 1998r. obowiązywała ustawa z dnia 23.12.1988r. o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz.324), która nie przewidywała możliwości zawieszenia działalności gospodarczej. Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (jednolity tekst Dz.U. z 2013r. poz. 672) również nie przewiduje zawieszenia działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki akcyjnej i zatrudniającej pracowników. Ponadto, jak zeznał świadek Z. M., K. W. prowadził działalność równolegle w dwóch spółkach – (...) i (...), co umożliwiało przepływ pracowników pomiędzy spółkami. W ocenie Sądu Okręgowego fakt nieopłacenia składek na ubezpieczenie społeczne przez pracodawcę nie może obciążać pracownika. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 09.05.2006r. (sygn. akt IIUK 186/05) podleganie pracowniczemu tytułowi ubezpieczenia społecznego jest uwarunkowane nie tyle opłacaniem składek ubezpieczeniowych, ale legitymowaniem się statusem pracownika rzeczywiście świadczącego pracę w ramach ważnego stosunku pracy.

Ta linia orzecznicza znajduje potwierdzenia także w wielu innych orzeczeniach SN i sądów apelacyjnych.

Sąd Okręgowy uznał za prawidłowe wyliczenie wysokości kapitału początkowego dokonane w projekcie decyzji (k. 167-169)

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy na mocy art. 477 14 par.2kpc orzekł jak w sentencji wyroku.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.