Niedziela 21 października 2018 Wydanie nr 3891
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Toruniu z 2014-01-16
Data orzeczenia:
16 stycznia 2014
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
16 stycznia 2014
Sygnatura:
IX Ka 642/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Toruniu
Wydział:
IX Wydział Karny Odwoławczy
Przewodniczący:
Andrzej Walenta
Sędziowie:
Aleksandra Nowicka
Protokolant:
st. sek. sąd. Katarzyna Kotarska
Hasła tematyczne:
Kara ,  Charakter Chuligański
Podstawa prawna:
art. 288 § 1 kk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt IXKa 642/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 stycznia 2014r.

Sąd Okręgowy w Toruniu - IX Wydział Karny - Odwoławczy w składzie :

Przewodniczący - SSO Andrzej Walenta ( spr. )

Sędziowie - SSO Aleksandra Nowicka

- SSO Barbara Plewińska

Protokolant - st. sek. sąd. Katarzyna Kotarska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Toruniu Marzenny Mikołajczak

po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2014r.,

sprawy B. L. oskarżonego o przestępstwa z art. 288§1 kk,

na skutek apelacji wniesionej przez Prokuratora Rejonowego Toruń - Wschód w Toruniu od wyroku Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 10 października 2013r., sygn. akt VIIIK 1027/13

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że :

a.  uchyla punkt „IV” wyroku;

b.  na podstawie art. 57a§2 kk orzeka wobec oskarżonego nawiązkę :

- na rzecz pokrzywdzonego W. R. w kwocie 1500zł. ( jeden tysiąc pięćset złotych );

- na rzecz pokrzywdzonego (...) w kwocie 2204,29zł. (dwa tysiące dwieście cztery złote i dwadzieścia dziewięć groszy);

II.  w pozostałym zakresie utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

III.  zwalnia B. L. od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych za II instancję, zaś wydatkami postępowania odwoławczego obciąża Skarb Państwa.

Sygn. akt IXKa 642/13

UZASADNIENIE

B. L. został oskarżony o to, że:

1. w dniu 7 czerwca 2013 roku w T. przy ul. (...) na terenie ROD ,,(...)” na działce nr (...) uszkodził samochód marki V. (...) o nr rej. (...) w ten sposób, że rzucając kamieniami zbił przednią szybę, uszkodził lakier na pokrywie silnika i wygiął słupek przy drzwiach przednich lewych powodując straty w łącznej kwocie 1500 zł na szkodę W. R. -

- tj. o czyn z art. 288§1 kk;

2. w dniu 7 czerwca 2013 w T. przy ul. (...) na terenie ROD ,,(...)” uszkodził drzwiczki od skrzynki energetycznej – rozdzielni, a następnie powyrywał z niej przewody elektryczne w łącznej kwocie 1750 zł na szkodę ROD ,,(...)” -

- tj. o czyn z art. 288§1 kk;

Sąd Rejonowy w Toruniu wyrokiem z dnia 10 października 2013 roku (sygn. akt VIIIK 1027/13):

I uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów z tym ustaleniem, że działał publicznie i bez powodu okazując rażące lekceważenie porządku prawnego a szkoda, którą poniosło ROD ,,(...)” wyniosła 2204,29 zł oraz, że czyny te stanowią ciąg przestępstw z art. 288§1 kk w zw. z art.57a§1 kk i art.91§1 kk i za to na podstawie art. 288§1 kk w zw. z art.57a§1 kk wymierzył mu karę 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie na podstawie art. 69§1kk i art. 70§1 pkt 1 kk warunkowo zawiesił na okres 3 lat tytułem próby;

II na podstawie art. 73§1 kk w okresie próby oddał oskarżonego pod dozór kuratora sądowego;

III na podstawie art. 72§1 punkt 5 kk zobowiązał oskarżonego, w okresie próby, do powstrzymania się od nadużywania alkoholu;

IV na podstawie art. 72§2kk zobowiązał oskarżonego do naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę na rzecz:

- pokrzywdzonego W. R. kwoty 1.500 zł,

- pokrzywdzonego (...) kwoty 2.204,29 zł,

w terminie 2 (dwóch) lat od uprawomocnienia się wyroku;

V zwolnił oskarżonego od opłaty, poniesionymi wydatkami obciążając Skarb Państwa.

Od powyższego wyroku a pelację wniósł prokurator zaskarżając wyrok w części dotyczącej orzeczenia o karze na niekorzyść oskarżonego.

Wyrokowi zarzucił obrazę przepisu prawa materialnego tj. art. 57a§2 kk poprzez nie orzeczenie od B. L. obligatoryjnej nawiązki na rzecz pokrzywdzonego na podstawie wymienionego powyżej przepisu w sytuacji, gdy Sąd nie orzekł też obowiązku naprawienia szkody na mocy art. 46§1 kk oraz jak również nie orzekł nawiązki na zasadzie artykułu 46§2 kk, a orzekł naprawienie szkody na podstawie art. 72§2 kk.

Powołując się na powyższy zarzut prokurator wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uchylenie punktu IV i orzeczenie wobec oskarżonego w miejsce orzeczonego na podstawie art. 72§2 kk obowiązku naprawienia szkody, nawiązki z art. 57a§2 kk na rzecz pokrzywdzonych: W. R. w wysokości 1.500 złotych, a na rzecz (...) w kwocie 2.204,29 złotych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Podzielając zarzut apelacji prokuratora, tj. naruszenia przepisu prawa materialnego pod postacią art. 57a§2 kk poprzez jego niezastosowanie, sąd odwoławczy zmienił zaskarżony wyrok zgodnie z wnioskiem apelacji.

Rację ma prokurator podnosząc, iż w sprawie doszło do naruszenia dyspozycji art. 57a§2 kk. Wobec bowiem ustalenia (którego prokurator nie kwestionuje a i sąd odwoławczy uznaje je za całkowicie trafne), że przypisane oskarżonemu przestępstwa stanowiły występki o charakterze chuligańskim, obligatoryjnym było orzeczenie wobec oskarżonego nawiązki o której mowa w art. 57a§2 kk. Skazując bowiem za występek o charakterze chuligańskim, sąd orzeka nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, chyba że orzeka obowiązek naprawienia szkody lub nawiązkę na podstawie art. 46 kk (art. 57a§2 kk zdanie pierwsze).

W niniejszej sprawie sąd meriti ustalając, że oskarżony swoim zachowaniem wyrządził pokrzywdzonym W. R. i (...)szkodę, nałożył na niego obowiązek naprawienia szkody na podstawie art. 72§2 kk, nie dostrzegając, że nawiązka z art. 57a§2 kk ma charakter obligatoryjny (zaś obowiązek z art. 72§2 kk jest fakultatywny) oraz pomijając, że podstawa do orzeczenia nawiązki z art. 57a§2 kk odpada jedynie wówczas gdy sąd orzeka obowiązek naprawienia szkody, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub nawiązkę w trybie art. 46 kk , nie zaś w przypadku orzekania na podstawie art. 72§2 kk.

Z tych przyczyn wobec oskarżonego należało orzec obligatoryjną nawiązkę z art. 57a§2 kk. W sprawie bynajmniej nie było podstaw do orzekania obowiązku naprawienia szkody w trybie art. 46§1 kk bowiem pokrzywdzeni stosownego wniosku nie złożyli.

Mając na względzie powyższe, Sąd Okręgowy zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że uchylił orzeczenie zawarte w punkcie IV wyroku, tj. orzeczenie o obowiązku naprawienia szkody na podstawie art. 72§2 kk i w to miejsce - na podstawie art. 57a§2 kk - orzekł od oskarżonego nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego W. R. w wysokości 1.500 złotych oraz na rzecz pokrzywdzonego (...) nawiązkę w kwocie 2.204,29 złotych. Wysokość nawiązki odpowiada wysokości wyrządzonej przez oskarżonego pokrzywdzonym szkody. Skoro zaś szkoda wyrządzona pokrzywdzonemu będzie w całości zaspokojona nawiązką, nie było podstaw do orzekania dodatkowej kwoty tytułem obowiązku naprawienia szkody z art. 72§2 kk.

W pozostałym zakresie zaskarżony wyrok Sąd Okręgowy utrzymał w mocy. Brak było bowiem jakichkolwiek uchybień mogących stanowić bezwzględne przyczyny odwoławcze będące podstawą do uchylenia lub zmiany wyroku z urzędu w dalszej części.

Sąd Okręgowy, na podstawie art. 634 kpk w zw. z art. 624§1 kpk, zwolnił oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych poniesionych w II instancji, zaś wydatkami postępowania odwoławczego obciążył Skarb Państwa, albowiem przemawiają za tym względy słuszności, gdyż postępowanie odwoławcze zostało wszczęte a zaskarżony wyrok uległ zmianie na skutek błędu Sądu Rejonowego.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.