Poniedziałek 25 marca 2019 Wydanie nr 4046
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim z 2015-05-05
Data orzeczenia:
5 maja 2015
Data publikacji:
16 kwietnia 2018
Data uprawomocnienia:
27 listopada 2015
Sygnatura:
II K 201/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Anetta Krawczyk
Protokolant:
Andżelika Burdukiewicz
Hasła tematyczne:
Kara
Podstawa prawna:
art. 278 § 1 K.K. w zw. z art. 64 § 1 K.K.
Teza:
Jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany, sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych
(Dz. U. z 1973 r. Nr 27, poz. 152)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt II K 201/15

2 Ds 30/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 maja 2015 r.

Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim II Wydział Karny w składzie:

Przewodnicząca: SSR Anetta Krawczyk

Protokolant: Andżelika Burdukiewicz

po rozpoznaniu dnia 05.05.2015 r.

sprawy karnej D. J.

s. J. i A. z d. M.

ur. (...) w L.

Oskarżonego o to, że:

w nocy z 20.10.2014r. na 21.10.2014 r. wspólnie i w porozumieniu z A. W., której sprawę rozpoznano w odrębnym postępowaniu, dokonał kradzieży drewna wyrąbanego, złożonego w stosie, gatunku dąb i buk o łącznej masie 2,59 m 2 i wartości 507,64 z lasu Państwowego Leśnictwa L. i Leśnictwa U. na szkodę Nadleśnictwa L., będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 30 czerwca 2011 roku sygn. akt II K 286/11 za czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności, objętą następnie wyrokiem łącznym z dnia 16 lutego 2012 roku sygn. II K 684/11, którą odbył w okresie od 02.03.2012 roku do 07.10.2012 roku, zaliczony okres 25.03.2010 r. do 01.08.2010 r. i 02.08.2010 r. do 19.08.2010 r.,

tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k w zw. z art. 64 § 1 k.k.

1.  oskarżonego D. J. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, przy przyjęciu, że kara orzeczona wyrokiem w sprawie sygn. akt II K 286/11 została objęta wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie sygn. akt. II K 684/11, tj. czynu stanowiącego występek z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 278 § 1 k.k. wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

2.  na podstawie art. 290 § 2 k.k. orzeka od oskarżonego na rzecz Nadleśnictwa L. nawiązkę w wysokości 1015,28 zł,

3.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych obciążając nimi Skarb Państwa, w tym nie wymierza mu opłaty.

Sygn. akt II K 201/15

UZASADNIENIE

Oskarżony D. J. jest 30 – letnim mieszkańcem miejscowości K.. Mieszka wraz z konkubiną A. W. i jej córką. Oskarżony utrzymuje się z prac dorywczych, zaś konkubina z zasiłku dla bezrobotnych. Przejeżdżając obok Lasu Państwowego Leśnictwa U. oskarżony D. J. wraz z konkubiną zauważyli drewno złożone w stosach, które postanowili ukraść. W nocy z 20 na 21 października 2014 r. pojechali tam samochodem marki V. (...) o nr rej. (...) i załadowali do samochodu kilkanaście wałków drewna bukowego o masie 0,79 m 3, które przewieźli do domu i schowali w garażu. Wartość skradzionego drewna bukowego wynosiła 154,84 zł. Następnie udali się w okolice L., wjechali do Lasu Państwowego Leśnictwa L., skąd z kolejnego stosu załadowali do bagażnika kilkanaście wałków drewna dębowego i zawieźli do domu. Mając świadomość, że miejsce jest niewidoczne z drogi, ponownie wrócili w okolice L. i załadowali kilkanaście wałków drewna dębowego na przyczepkę, które również zawieźli do domu. Łączna masa skradzionego drewna dębowego wynosiła 1,80 m 3 o wartości 352,80 zł.

(dowód: wyjaśnienia oskarżonego D. J. – k.27 akt IIK 113/15, k.8, zeznania świadka A. W. – k.21 akt IIK 113/15, k.8v, obliczenia masy i wartości drewna skradzionego z terenu Leśnictwa L. i U. – k.12,13 akt IIK 113/15, protokoły: oględzin drewna, miejsca popełnienia przestępstwa, oddania rzeczy na przechowanie - k.1-2, 3-4, 5-6, 7 akt IIK 113/15, dokumentacja fotograficzna – k.15-17 akt IIK 113/15)

Następnego dnia (...) L. ujawniła skradzione na szkodę Nadleśnictwa L. drewno na zajmowanej przez sprawców posesji. D. J. i A. W. przyznali się do dokonania kradzieży drewna. Kobieta uiściła należność za skradzione drewno w kwocie 507,64 zł. A. W. dobrowolnie poddała się karze i została prawomocnie skazana w sprawie sygn. akt II K 113/15.

(dowód: wyjaśnienia oskarżonego D. J. – k.27 akt IIK 113/15, k.8, zeznania świadków: A. W. - k.21 akt IIK 113/15, k.8v, A. O. – k.31v akt IIK 113/15, dokumentacja fotograficzna – k.15-17 akt IIK 113/15, odpis wyroku – k.75 akt IIK 113/15)

Oskarżony D. J. był wielokrotnie karany, w tym za czyny z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., z art. 272 k.k., z art. 284 § 2 k.k., z art. 281 k.k., z art. 178 a § 1 k.k., z art. 190 § 1 k.k. i z art. 244 k.k. Orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie sygn. akt II K 286/11 karę 1 roku pozbawienia wolności za czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., objętą wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie sygn. akt II K 684/11, oskarżony odbył w okresie od 2 marca 2012 r. do 7 października 2012 r., z zaliczeniem okresu rzeczywistego pozbawienia wolności od 25 marca 2010 r. do 1 sierpnia 2010 r. oraz od 2 sierpnia 2010 r. do 19 sierpnia 2010 r.

(dowód: informacja z Krajowego Rejestru Karnego – k.36-38 akt IIK 113/15, odpisy wyroków: k.40-46 akt IIK 113/15)

Oskarżony D. J., zarówno podczas postępowania przygotowawczego, jak i przed Sądem przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił, iż do dokonania przestępstwa zmusiła go ciężka sytuacja finansowa.

Sąd zważył, co następuje:

Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego D. J., przyznającego się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Znajdują one bowiem potwierdzenie w zebranym w sprawie materiale dowodowym w postaci zeznań świadków A. W. i J. O. oraz protokołach oględzin miejsca popełnienia przestępstwa, oddania rzeczy na przechowanie, dokumentacji fotograficznej oraz obliczeń masy i wartości drewna skradzionego z terenu Leśnictwa L. i U.. Sąd dał wiarę dowodom w postaci zeznań świadków A. W. i J. O., są bowiem logiczne i znajdują potwierdzenie w wyjaśnieniach oskarżonego D. J., dowodach w postaci protokołów oględzin miejsca popełnienia przestępstwa, oddania rzeczy na przechowanie, dokumentacji fotograficznej oraz obliczeń masy i wartości drewna skradzionego z terenu Leśnictwa L. i U.. Sąd dał wiarę dowodom w postaci informacji z Krajowego Rejestru Karnego, oględzin miejsca popełnienia przestępstwa, oddania rzeczy na przechowanie, dokumentacji fotograficznej oraz obliczeń masy i wartości drewna skradzionego z terenu Leśnictwa L. i U., albowiem ich autentyczność nie budziła wątpliwości Sądu i nie była kwestionowana przez strony. W myśl art. 278 § 1 k.k. kto zabiera w celu przywłaszczenia cudza rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Kradzież jest przestępstwem umyślnym. Jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany, sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. W myśl przepisu art. 290 § 2 k.k. w razie skazania m.in. za kradzież drzewa wyrąbanego sąd zobligowany jest do orzeczenia na rzecz pokrzywdzonego nawiązki w podwójnej wartości drzewa. Oskarżony niewątpliwie dopuścił się zaboru drewna z zamiarem bezpośrednim jego przywłaszczenia. Uznał zatem Sąd, że oskarżony D. J. w nocy z 20.10.2014 r. na 21.10.2014 r., wspólnie i w porozumieniu z A. W., której sprawę rozpoznano w odrębnym postępowaniu, dokonał kradzieży drewna wyrąbanego, złożonego w stosie, gatunku dąb i buk o łącznej masie 2,59 m 2 i wartości 507,64 zł z lasu Państwowego Leśnictwa L. i Leśnictwa U. na szkodę Nadleśnictwa L., będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 30 czerwca 2011 roku sygn. akt II K 286/11 za czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności, objętą następnie wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 16 lutego 2012 roku sygn. akt II K 684/11, którą odbył w okresie od 02.03.2012 roku do 07.10.2012 roku, z zaliczeniem okresu od 25.03.2010 r. do 01.08.2010 r. i od 02.08.2010 r. do 19.08.2010 r. Czyn oskarżonego wyczerpał zatem znamiona czynu z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. Sąd uznał, iż stopień społecznej szkodliwości przypisanego oskarżonemu D. J. czynu jest znaczny. Oskarżony, naruszył dobro, jakim jest mienie. Sąd nie znalazł okoliczności łagodzących w stosunku do oskarżonego. Jako okoliczność obciążającą oskarżonego Sąd uznał jego wcześniejszą wielokrotną karalność oraz konsekwentną realizację zamierzonego celu. Sąd wymierzył zatem oskarżonemu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd uznał, iż wymierzona kara jest adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości czynu, spełni cele prewencji ogólnej oraz wpłynie zapobiegawczo w stosunku do oskarżonego D. J.. Analizując wszystkie okoliczności sprawy, a zwłaszcza dotychczasowy sposób życia oskarżonego D. J., Sąd uznał, iż nie zachodzą wobec niego przesłanki dla zastosowania środka probacyjnego w postaci warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności na okres próby. Zdaniem Sądu oskarżony jest sprawcą wyjątkowo niepoprawnym, zdemoralizowanym, prowadzącym pasożytniczy tryb życia. Oskarżony D. J. - osoba młoda, zdrowa, zdolna do pracy, w możliwie najłatwiejszy sposób, niewymagający dużego wysiłku oraz kosztów, postanowił zdobyć drewno na opał, nie uiszczając za nie należności. Na jego postawę nie wpłynęło nawet zagrożenie karą pozbawienia wolności, którą kilkakrotnie odbywał w przeszłości, w tym za czyny popełnione w warunkach art. 64 § 1 k.k. Brak jest zatem podstaw do postawienia mu pozytywnej prognozy kryminologicznej. Wskutek ustalenia, iż wartość skradzionego drewna wynosiła 507,64 zł, Sąd orzekł na rzecz Nadleśnictwa L. nawiązkę w podwójnej wartości skradzionego drzewa, tj. w kwocie 1015,28 zł. Z uwagi na sytuację materialną oskarżonego D. J. Sąd zwolnił go od ponoszenia kosztów postępowania w niniejszej sprawie, obciążając nimi Skarb Państwa.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.