Poniedziałek 22 kwietnia 2019 Wydanie nr 4074
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-11-17
Data orzeczenia:
17 listopada 2015
Data publikacji:
14 września 2018
Data uprawomocnienia:
17 listopada 2015
Sygnatura:
VI Ka 903/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
VI Wydział Karny Odwoławczy
Przewodniczący:
Dariusz Prażmowski
Sędziowie:
Marcin Schoenborn
Małgorzata Peteja-Żak
Protokolant:
Agata Lipke
Hasła tematyczne:
Kara ,  Kara Łączna
Podstawa prawna:
art. 437 kpk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygnatura akt VI Ka 903/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 listopada 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział VI Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący SSO Dariusz Prażmowski (spr.)

Sędziowie SSO Marcin Schoenborn

SSR del. Małgorzata Peteja-Żak

Protokolant Agata Lipke

przy udziale Krystyny Marchewki

Prokuratora Prokuratury Okręgowej

po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2015 r.

sprawy skazanej E. O. /O./ ur. (...) w K.,

córki A. i B.

w przedmiocie wydania wyroku łącznego

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę skazanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 26 czerwca 2015 r. sygnatura akt IX K 269/15

na mocy art. 437 kpk, art. 438 kpk, art. 624 § 1 kpk

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że obniża orzeczoną wobec skazanej w punkcie 2 karę łączną do 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

3.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. C. kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) obejmującą kwotę 27,60 zł (dwadzieścia siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) podatku VAT, tytułem zwrotu nieuiszczonych kosztów obrony skazanej z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

4.  zwalnia skazaną od zapłaty wydatków postępowania odwoławczego, obciążając nimi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Gliwicach wyrokiem łącznym z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie o sygnaturze akt IX K 269/15 orzekał w sprawie E. O. skazanej prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 25.05.2010 roku w sprawie o sygn. akt IX K 1083/10 za przestępstwo z art. 116 ust. 2 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych popełniony w dniu 12.05.2006 roku na jedną karę 8 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę 20 stawek dziennych po 10 zł oraz za czyn z art. 116 ust. 2 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych popełniony w dniu 11.02.2007 roku na jedną karę 8 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę 20 stawek dziennych po 10 zł, karę łączną 1 roku pozbawienia wolności i karę łączną grzywny 40 stawek dziennych po 10 zł z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby, którą to karę następnie postanowieniem z dnia 19.9.2011 roku zarządzono do wykonania, a ostatecznie postanowieniem z dnia 12.11.2013 r. warunkowo zawieszono na okres 2 lat;

II.  Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 7.09.2010 roku w sprawie o sygn. akt IX K 366/10 za przestępstwo z art. 118 ust. 1 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych popełnione w dniu 13.10.2007 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz za przestępstwo z art. 116 ust. 2 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych popełnione w dniu 14.10.2007 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres próby 4 lat, którą to karę na mocy postanowienia sądu z dnia 21.012014 r. XIIIKo 332/14 zarządzono do wykonania;

III.  Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 21.8.2013 roku w sprawie o sygn. akt III K 444/13 za przestępstwo z art. 116 ust. 3 w zw. z art. popełnione w dniu 25.11.2012 do na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę 50 stawek dziennych po 10 zł każda;

IV.  Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie o sygn. akt III K 1262/12 za przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. art. 116 ust. 2 i 3 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych popełnione w dniu 11.03.2012 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

V.  Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 21.02.2011 roku w sprawie o sygn. akt III K 17/11 za przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. art. 116 ust. 2 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych popełnione w dniu 13.06.2010 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w ilości 30 stawek dziennych po 10 złotych każda stawka;

VI.  Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie o sygn. IX K 2262/08 za czyn z art. 278 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełniony w dniu 18 maja 2008 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 116 ust. 1 ustawy o prawach autorskich o prawach pokrewnych popełniony w dniu 18 maja 2008 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 116 ust. 1 i 3 ustawy o prawach autorskich o prawach pokrewnych popełniony w okresie od maja 2007 r. do maja 2008 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolości, karę łączną 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby 2 lat, postanowieniem z dnia 21 listopada 2011 r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolości.

Sąd Rejonowy na mocy art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. połączył kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami:

a)  Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 21.8.2013 roku w sprawie o sygn. akt III K 444/13 na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności

b)  Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie o sygn. akt III K 1262/12 na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

i wymierzył skazanej E. O. karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 11 miesięcy.

Ponadto Sąd Rejonowy na mocy art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. połączył kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami:

a)  Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 7.09.2010 roku w sprawie o sygn. akt IX K 366/10 na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

b)  Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie o sygn. IX K 2262/08 na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

i wymierzył skazanej E. O. karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku i 8 miesięcy.

Sąd ustalił, że w zakresie nie objętym wyrokiem łącznym poszczególne wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu.

Sąd orzekł w przedmiocie zaliczeń na poczet orzeczonych kar, umorzył postępowanie o wydanie wyroku łącznego w zakresie wyroków opisanych w punkcie I i V, nadto orzekł w przedmiocie kosztów obrony skazanej z urzędu oraz kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.

Apelację od tego wyroku wniosła obrońca skazanej, zarzucając rażącą niewspółmierność kar pozbawienia wolności wymierzonych skazanej, które to kary ukształtowane zostały przy zastosowaniu zasady asperacji, a nie pełnej absorpcji, i jako takie nie odpowiadają dyrektywom wymiaru kary oraz nie uwzględniają w sposób należyty okoliczności dotyczących osoby skazanej.

Podnosząc powyższy zarzut obrońca wniosła o zmianę wyroku i wymierzenie skazanej kar z zastosowaniem zasady pełnej absorpcji, względnie uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Apelacja obrońcy skazanej zasługuje na częściowe uwzględnienie.

Odnosząc się do zarzutów apelacji należy wskazać, że zgodnie przyjmuje, iż kara łączna powinna być tym więcej zbliżona do dolnej granicy (zasada absorpcji), im bardziej ścisły jest związek przedmiotowy i podmiotowy między poszczególnymi zbiegającymi się przestępstwami, im zaś związek ten jest luźniejszy, kara łączna winna tym więcej zbliżać się do górnej jej granicy (zasada kumulacji). Winien zatem sąd orzekający rozważyć kwestię związku podmiotowego oraz przedmiotowego pomiędzy czynami za które wymierzono kary jednostkowe i stwierdzić, czy związek ten ma charakter ścisły, czy też związek ten jest dość odległy, nadto przeanalizować czy okoliczności, które zaistniały już po wydaniu poprzednich wyroków, przemawiają za korzystnym lub niekorzystnym ukształtowaniem kary łącznej, mając nadto na uwadze przy wymiarze kary łącznej istotne znaczenie dyrektyw prewencyjnych. W oparciu o te kryteria winien sąd orzekający ustalić i zastosować jedną ze wskazanych wyżej zasad, bądź też zasadę asperacji, która polega na orzeczeniu kary łącznej w rozmiarze pomiędzy najwyższą karą jednostkową, a sumą wszystkich kar jednostkowych.

W niniejszej sprawie Sąd Rejonowy w pisemnych motywach wyroku wskazał przesłanki, które zadecydowały o zastosowaniu wobec skazanej zasady częściowej absorpcji kar, czyli właśnie zasady asperacji. Odnośnie pierwszej z wymierzonych skazanej kar łącznych trafnie przyjęto te zasadę, natomiast odnośne drugiej z kar została ona wymierzona w takiej samej faktycznej dolegliwości dla skazanej jak dotychczas, a to w ocenie Sadu Okręgowego nie uwzględnia w naszytym zakresie praktycznie jednorodzajowości czynów jakich dopuściła się skazana, nadto czyny te nie były popełnione w znacznej odległości czasowej.

W przypadku drugiego ze zbiegów przestępstw można było wymierzyć karę łączną w granicach od najwyższej z podlegających łączeniu tj. 8 miesięcy pozbawienia wolności, do ich sumy tj. 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd Okręgowy uznał, że sprawiedliwą i zarazem wystarczająco surową, będzie kara łączna wymierzona skazanej w wymiarze 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności, a nadto kara ta będzie prawidłowo wyważoną i uwzględniającą wszystkie przesłanki wymiary kary łącznej.

Mając na uwadze postawę skazanej oraz związek przedmiotowy i podmiotowy między poszczególnymi zbiegającymi się przestępstwami, w ocenie Sądu Okręgowego wymierzona skazanej za drugi ze zbiegów przestępstw kara łączna w wymiarze 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności w należyty sposób uwzględnia okoliczności dotyczące sylwetki skazanej i procesu jej resocjalizacji, jak też jest wynikiem trafnej analizy kryteriów związku przedmiotowego i podmiotowego pomiędzy dokonanymi przez skazaną przestępstwami.

Sąd Okręgowy nie znalazł podstaw do uwzględnienia apelacji w pozostałej części, uznając karę wymierzoną skazanej za pierwszy ze zbiegów przestępstw za prawidłowo wyważoną i będącą wynikiem trafnej analizy kryteriów związku przedmiotowego i podmiotowego, a w konsekwencji utrzymał w mocy zaskarżony wyrok.

Sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adwokat M. C. kwotę 147,60 zł złotych tytułem zwrotu kosztów obrony skazanej z urzędu w postępowaniu odwoławczym, zwalniając skazaną od zapłaty wydatków za postępowanie odwoławcze, a obciążając nimi Skarb Państwa.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.