Poniedziałek 22 kwietnia 2019 Wydanie nr 4074
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z 2013-02-14
Data orzeczenia:
14 lutego 2013
Data publikacji:
14 września 2018
Data uprawomocnienia:
14 lutego 2013
Sygnatura:
II AKa 2/13
Sąd:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Ryszard Ponikowski
Sędziowie:
Witold Franckiewicz
Edward Stelmasik
Protokolant:
Aldona Zięta
Hasła tematyczne:
Kara Łączna
Podstawa prawna:
art. 86 § 1 k.k.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt II AKa 2/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 lutego 2013 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący:

SSA Ryszard Ponikowski

Sędziowie:

SA Witold Franckiewicz

SA Edward Stelmasik (spr.)

Protokolant:

Aldona Zięta

przy udziale prokuratora Prokuratury Apelacyjnej Ludwika Uciurkiewicza

po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2013 roku

sprawy T. L. (1)

oskarżonego z art. 258 § 1 k.k.; art. 55 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.; art. 272 k.k. i art. 233 § 1 k.k. i art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.; art. 270 § 1 k.k. i art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 12 k.k.; art. 270 § 1 k.k.; art. 264 § 2 k.k. i art. 273 k.k. w zw. z art. 272 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.; art. 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.; art. 270 § 3 k.k.

z powodu apelacji wniesionej przez oskarżonego

od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu

z dnia 16 października 2012 roku sygn. akt III K 134/12

I.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie XVII w ten sposób, że podwyższa o 300 złotych, to jest do 1500 złotych kwotę wynagrodzenia zasądzonego od Skarbu Państwa na rzecz Adwokata Ł. M. z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu przygotowawczym i przed Sądem Okręgowym, i w konsekwencji podwyższa kwotę VAT o 69 złotych, to jest do 345 złotych;

II.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok w stosunku do oskarżonego T. L. (1) utrzymuje w mocy;

III.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. Ł. M. 600 złotych tytułem kosztów nieopłaconej obrony z urzędu oskarżonego T. L. (1) w postępowaniu odwoławczym oraz 138 złotych tytułem zwrotu podatku VAT;

IV.  zwalnia oskarżonego T. L. (1) od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, zaliczając je na rachunek Skarbu Państwa.

UZASADNIENIE

T. L. (1) został oskarżony o to, że:

1.  w okresie od czerwca 2004 r. do lata 2005 r. w Z., W. i innych miejscowościach brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w której skład wchodzili M. R., D. Z., A. K., mężczyzna o imieniu K. ps. (...), A. Ż. i inne osoby, mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na przywozie środków odurzających w znacznych ilościach na terytorium Wspólnoty Europejskiej oraz obrocie środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi,

tj. o popełnienie przestępstwa określonego w art. 258 § 1 kk

2.  w okresie od czerwca 2004 r. do lata 2005 r. we F., A. i innych miejscowościach, wbrew przepisom, działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z M. R., D. Z., A. K., mężczyzną o imieniu K. ps.(...) i innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, dokonał przywozu na terytorium Wspólnoty Europejskiej, po uprzednim nabyciu w krajach Ameryki Południowej, a w tym Brazylii i Peru, znacznej ilości środka odurzającego w postaci kokainy w ilości nie mniejszej niż 2.230 gram, co stanowi 2.230 porcji o wadze 1 grama oraz usiłował dokonać przywozu 681 g kokainy, a w tym:

a)  w czerwcu 2004 r. usiłował dokonać przywozu kokainy w ilości 400 g, lecz zamierzonego celu nie osiągnął, albowiem utracił wymieniony środek na terenie Brazylii,

b)  w październiku 2004 r. we F. wraz z kurierem A. K. dokonał przywozu na terytorium Wspólnoty Europejskiej kokainy w ilości nie mniejszej niż 600 gram, co stanowi 600 porcji o wadze 1 grama,

c)  w dniu 6 lutego 2005 r. przez lotnicze przejście graniczne w M., usiłował dokonać przemytu 28 l g kokainy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął, albowiem kurier – A. K. został zatrzymany przez hiszpańskie służby graniczne,

d)  w kwietniu 2005 r. w A. za pośrednictwem kuriera K. S. (1) dokonał przywozu nie mniej niż 1000 g kokainy,

e)  w okresie od kwietnia 2005 r. do lata 2005 r. w nieustalonym miejscu za pośrednictwem kuriera K. S. (2) dokonał przywozu kokainy w ilości nie mniejszej niż 300 g,

f)  w 2005 r. we F. dokonał przywozu nie mniej niż 330 g kokainy,

tj. o popełnienie przestępstwa określonego w art. 55 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 kk

3.  w okresie od 10 lutego 2005 r. do 7 marca 2005 r. w Z. w Biurze (...) Starostwa powiatowego przedłożył (...), w którym będąc uprzedzonym o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, podał dane personalne A. T. s. M. i załączył własną fotografię, a następnie złożył podpis wnoszącego podanie o treści (...), czym wprowadził w błąd funkcjonariusza publicznego i wyłudził poświadczenie nieprawdy, uzyskując w ten sposób paszport (...) (...) wydany przez Wojewodę (...), przy czym odbioru opisanego dokumentu dokonał posługując się dowodem osobistym (...) wystawionym na nazwisko A. T.,

tj. o popełnienie przestępstwa określonego w art. 272 kk i art. 233 § 1 kk i art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

4.  w okresie od początku kwietnia 2005 r. do 26 kwietnia 2005 r. w B. i J., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w krótkich odstępach czasu, posługiwał się dowodem osobistym (...) wystawionym na nazwisko A. T. oraz podrabiał podpis wymienionego, a w tym:

a)  w dniu 5 kwietnia 2005 r. w J. posługując się dowodem osobistym serii (...) wystawionym na nazwisko A. T. oraz podrabiając jego podpisy założył w (...) S.A. Oddział w J. rachunek bankowy nr (...) na dane A. T.,

b)  w kwietniu 2005 r. w J. posługując się dowodem osobistym (...) wystawionym na nazwisko A. T. złożył w Głównym Urzędzie Statystycznym Oddział w J. wniosek o nadanie numeru REGON w związku ze zgłoszeniem działalności o nazwie PHU (...) zawierający podrobiony podpis wnioskodawcy,

c)  w kwietniu 2005 r. w B. posługując się dowodem osobistym serii (...) wystawionym na nazwisko A. T. oraz podrabiając jego podpis założył w (...) Bank S.A. Oddział w B. rachunek bankowy nr (...) dla firmy PHU (...), a nadto w dniu 26 kwietnia 2005 r. podrobił podpis A. T. na deklaracji Ubezpieczeniowej (...) W.,

tj. o popełnienie przestępstwa określonego w art. 270 § 1 kk i art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i w zw. z art. 12 kk

5.  w dniu 18 kwietnia 2005 r. w G. na umowie sprzedaży samochodu marki V. (...) nr rej. (...) podrobił podpis M. T.,

tj. o popełnienie przestępstwa określonego w art. 270 § 1 k.k.

6.  w okresie od 9 marca 2005 r. do 22 września 2006 r. w B., Z., B. i innych miejscowościach, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w krótkich odstępach czasu, wielokrotnie przekraczał granicę Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom, używając podstępu poprzez posługiwanie się paszportem (...) (...) wydanym przez wojewodę (...) na nazwisko A. T., uzyskanym w okolicznościach opisanych w pkt. 3,

tj. o popełnienie przestępstwa określonego w art. 264 § 2 kk i art. 273 kk. w zw. 272 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i w zw. z art. 12 kk

7.  w dniu 14 lipca 2006 r. w nieustalonym miejscu posłużył się paszportem (...) (...) wydanym przez Wojewodę (...) na nazwisko A. T., uzyskanym w okolicznościach opisanych w pkt. 3 w ten sposób, że okazał go w biurze pośrednictwa w trakcie procedury wydania wizy Federacji Rosyjskiej, a następnie w założonym wniosku wizowym podrobił podpis A. T.,

tj. o popełnienie przestępstwa określonego w art. 270 § 1 kk.

8.  w dniu 13 września 2006 r. w B. wspólnie i wspólnie im w porozumieniu z P. B. wbrew przepisom dokonał wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Republikę Białorusi do Federacji Rosyjskiej tabletki extasy w ilości 2000 szt. które przekazał mężczyźnie o imieniu W.,

tj. o przestępstwo określone w art. 55 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

9.  w drugiej połowie września 2006 r. w nieustalonym miejscu za pośrednictwem kuriera i imieniu S., wbrew przepisom dokonał wywozu na terytorium Federacji Rosyjskiej tabletek extasy w ilości 2000 szt.

tj. o popełnienie przestępstwa określonego w art. 55 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

10.  w okresie od nieustalonej daty do 11 października 2006 r. we W. ukrywał dokumenty którymi nie miał prawa wyłącznie rozporządzać oraz przywłaszczył dokumenty stwierdzające tożsamość innych osób, w tym: prawo jazdy kat. B nr (...) wystawiony na nazwisko S. K., legitymację studencką nie zawierającą zdjęcia nr (...) na nazwisko M. Ś., legitymację studencką nr (...) na nazwisko J. M., przepustki stałej (...) (...). szer.A. L., paszporty serii (...) na nazwisko A. T., paszport (...) na nazwisko A. S.,

tj. o popełnienie przestępstwa określonego w art. 275 § 1 kk i art. 276 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

11.  w okresie od nieustalonego momentu do 11 października 2006 r. we W. czynił przygotowania do posłużenia się podrobionymi dokumentami w postaci legitymacji studenckiej nr (...)/z na nazwisko D. C., paszportu serii (...) na nazwisko D. C. oraz prawa jazdy kat. A. nr (...) wydanym przez Urząd Miejski w S. na nazwisko D. C.

tj. o popełnienie przestępstwa określonego w art. 270 § 3 kk

12.  w dniu 15 października 2005 r. we W. posłużył się podrobionym paszportem (...) wystawionym na nazwisko D. C. w ten sposób, że okazał go w związku z wynajmem lokalu przy ul. (...) we W., a następnie podrobił podpis D. C. na dokumencie pod nazwą (...)”,

tj. o popełnienie przestępstwa określonego w art. 270 § 1 kk.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyrokiem z dnia 16.X.2012 r.

a)  uznał osk. T. L. (1) za winnego czynów mu zarzucanych z wyłączeniem opisanych w p. 8 i 9 i za to skazał:

- za czyn opisany w p. 1 na podstawie art. 258 § 1 kk na rok pozbawienia wolności;

- za czyn opisany w p. 2 na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii na 4 lata pozbawienia wolności,

- za czyn zarzucony w p. 2 na podstawie art. 272 kk na 6 miesięcy pozbawienia wolności;

- za czyn opisany w p. 4 na podstawie art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk na karę roku pozbawienia wolności,

- za czyn opisany w p. 5 na podstawie art. 270 § 1 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

- za czyn opisany w p. 6 na podstawie art. 264 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 11 na rok pozbawienia wolności,

- za czyn opisany w p. 7 na podstawie art. 270 § 1 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności;

- za czyn opisany w p. 10 na podstawie art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk na 3 miesiące pozbawienia wolności,

- za czyn opisany w p. 11 na podstawie art. 270 § 3 kk na 3 miesiące pozbawienia wolności,

- za czyn opisany w p. 12 na podstawie art. 270 § 1 kk na 4 miesiące pozbawienia wolności,

b) na podstawie art. 85 i 86 § 1 kk połączył w/w kary jednostkowe wymierzając T. L. (1) jako karę łączną 4 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

c) na podstawie art. 17 § 1 p. 7 kpk umorzył postępowanie przeciwko w/w oskarżonemu co do czynów zarzuconych mu w p. 8 i 9,

d) zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. Ł. M. 1200 zł. tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu osk. T. L. oraz 276 zł. VAT

e) zwolnił skazanego T. L. od ponoszenia kosztów sądowych (sygn. akt III K 134/12).

Apelację od tego wyroku wniósł obrońca oskarżonego, zarzucając:

1)  w części dotyczącej orzeczenia o karze łącznej rażącą niewspółmierność kary, wyrażającą się w wymierzeniu kary łącznej pozbawienia wolności w wysokości 4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy, choć okoliczności sprawy przemawiały za orzeczeniem kary pozbawienia wolności w niższej wysokości,

2)  w części dotyczącej orzeczenia o kosztach nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu obrazę prawa materialnego poprzez niezastosowanie § 14 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sytuacji gdy obrońca brał udział w czynnościach śledztwa.

Wniósł on w konsekwencji o zmianę zaskarżonego wyroku przez:

- obniżenie kary łącznej do 4 lat pozbawienia wolności,

- podwyższenie wynagrodzenia za obronę z urzędu o 300 zł.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje.

Apelacja okazała się zasadna jedynie w części dotyczącej kwoty zasądzonego obrońcy wynagrodzenia za obronę udzieloną z urzędu osk. T. L.. Nie podzielono natomiast zarzutu skierowanego co do wysokości kary łącznej pozbawienia wolności wymierzonej T. L.. Na uzasadnienie swego stanowiska przedstawia Sąd Apelacyjny następujące argumenty:

1. Jak to już wyżej zasygnalizowano, nie uwzględnił Sąd Apelacyjny sugestii obrońcy, jakoby kara łączna pozbawienia wolności, wymierzona T. L. raziła surowością. Zważyć należy, że oskarżony ten został skazany za 10 przestępstw na kary od 3 miesięcy do 4 lat pozbawienia wolności. Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w art. 86 § 1 kk kara łączna mogła być mu wymierzona w rozmiarze od 4 lat (najsurowsza z kar orzeczona za zbrodnię z art. 55 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii) do 8 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności (suma zbiegających się kar: 1 rok + 4 lata + 6 miesięcy + 1 rok + 3 miesiące + 1 rok + 3 miesiące + 3 miesiące + 3 miesiące + 4 miesiące). Fakt wymierzenia T. L. jako kary łącznej 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności wskazuje, że ukształtowano ją przy zastosowaniu zasady asperacji, lecz ze zdecydowaną przewagą zasady absorpcji zbiegających się kar jednostkowych. Sugestie obrońcy jakoby były podstawy do orzeczenia tej kary z zastosowaniem pełnej absorpcji nie mają należytego wsparcia w charakterze relacji istniejący między zbiegającymi się przestępstwami. Zważyć przecież należy, że T. L. został skazany za przestępstwa różnego rodzaju, a mianowicie: przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej (art. 258 § 1 kk) przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, oraz przestępstwa przeciwko dokumentom. W tej sytuacji kara łączna pozbawienia wolności, która jedynie w niewielkim stopniu odbiega od najniższej z możliwych wg wskazań za art. 86 § 1 kk, żadną miarą nie może uchodzić za rażąco surową. W konsekwencji - w tym zakresie zaskarżony wyrok został utrzymany w mocy.

2. Ma natomiast rację apelujący obrońca, gdy zarzuca, że przyznana mu kwota wynagrodzenia za nieopłaconą obronę udzieloną z urzędu osk. T. L. narusza treść § 14 ust. 1p.2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w spawie opłaty za czynności adwokackie…..

Sąd Okręgowy zaskarżonym wyrokiem wynagrodzenie to określił na 1.200 zł. powiększone o VAT. W pisemnym uzasadnieniu tego wyroku nie przedstawiono motywów, wyjaśniających powyższe rozstrzygnięcia. Można jednak zgodzić się z poglądem, że zasądzona kwota 1200 zł. obejmuje jedynie wynagrodzenie obrońcy za udział przed Sądem Okręgowym. Zgodnie bowiem z treścią przepisów w/w Rozporządzenia za udział obrońcy w postępowaniu sądowym winno być przyznane wynagrodzenie w kwotach:

- 600 zł. – opata za obronę przed sądem okręgowym jako sądem I instancji (§ 14 ust. 2 p. 5) ,

- 600 zł. – opłata za obronę przed sądem okręgowym jako sądem I instancji (§ 14 ust. 2 p. 5),

- 600 zł. - wynagrodzenie za udział w 5 rozprawach odroczonych lub przerwanych (§ 16).

Z powyższego wynika, że pominął Sąd Okręgowy w tym względzie wynagrodzenie obrońcy związane z jego udziałem w sprawie już w fazie śledztwa. W tej sytuacji koniecznym stało się skorygowanie p. XVII zaskarżonego wyroku przez podwyższenie wynagrodzenia za nieopłaconą obronę z urzędu udzieloną przez skarżącego adwokata o 300 zł. W odpowiednim też zakresie skorygowano wysokość VAT.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.