Piątek 24 maja 2019 Wydanie nr 4106
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2016-01-15
Data orzeczenia:
15 stycznia 2016
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
15 stycznia 2016
Sygnatura:
VI Ka 1120/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
VI Wydział Karny Odwoławczy
Przewodniczący:
Bożena Żywioł
Protokolant:
Katarzyna Kajda-Broniewska
Hasła tematyczne:
Kara
Podstawa prawna:
art. 437 § 1 kpk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygnatura akt VI Ka 1120/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 stycznia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział VI Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący SSO Bożena Żywioł

Protokolant Katarzyna Kajda-Broniewska

przy udziale Jacka Sławika

Prokuratora Prokuratury Okręgowej

po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2016 r.

sprawy A. K. (1) s. S. i B.,

ur. (...) w Z.

oskarżonego z art. 157§1 kk w zw. z art. 64§1 kk, art. 157§2 kk w zw. z art. 64§1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Zabrzu

z dnia 7 października 2015 r. sygnatura akt II K 236/15

na mocy art. 437 § 1 kpk, art. 636 § 1 kpk

1. utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

2. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. K. K. kwotę 516,60 zł (pięćset szesnaście złotych i sześćdziesiąt groszy) obejmującą kwotę 96,60 zł (dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt groszy) podatku VAT, tytułem zwrotu nieuiszczonych kosztów obrony oskarżonego z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

3. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa wydatki poniesione w postępowaniu odwoławczym w kwocie 536,60 zł (pięćset trzydzieści sześć złotych i sześćdziesiąt groszy) i wymierza mu opłatę za II instancję w kwocie 180 (sto osiemdziesiąt) złotych.

VI Ka 1120/15

UZASADNIENIE

w zakresie rozstrzygnięcia o karze, sporządzone na wniosek oskarżonego A. K. (1)

Sąd Okręgowy nie znalazł podstaw do kwestionowania trafności zaskarżonego wyroku Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 7 października 2015r., sygn.akt II K 236/15, zarówno w odniesieniu do dokonanej przez sąd pierwszej instancji analizy zgromadzonego materiału dowodowego, poczynionych w wyniku tej analizy ustaleń faktycznych, oceny prawnej zachowania przypisanego oskarżonemu A. K. (1), jak i wymierzonych mu kar jednostkowych oraz kary łącznej.

Nie ulega wątpliwości, że przestępstwa przypisane oskarżonemu cechuje znaczny stopień społecznej szkodliwości. Duży jest też stopień winy sprawcy. Przypomnienia wymaga, że oskarżony będąc pod wpływem alkoholu, bez istotnego powodu zaatakował metalowym narzędziem najpierw P. P., a następnie M. Z., który stanął w obronie pokrzywdzonej. P. P. doznała lekkich, a M. Z. poważniejszych obrażeń ciała.

Oskarżony był już uprzednio karany za przestępstwo podobne i przypisanych mu występków dopuścił się w warunkach recydywy z art. 64 § 1 kk, przy czym od czasu opuszczenia przez oskarżonego zakładu karnego do momentu ponownego naruszenia przez niego porządku prawnego upłynęły zaledwie 4 miesiące, a więc stosunkowo niedługi okres czasu.

Pomimo powyżej wskazanych okoliczności obciążających i braku okoliczności łagodzących, sąd meriti wymierzył oskarżonemu kary pozbawienia wolności oscylujące wokół dolnego progu ustawowego zagrożenia, co wyklucza możliwość uznania, iż kary te są rażąco i niewspółmiernie surowe.

Kara łączna ukształtowana została w oparciu o zasadę asperacji, a więc jest niższa, niż suma kar jednostkowych.

Charakter tej kary jest w pełni uzasadniony wspomnianymi obciążającymi okolicznościami zdarzenia. Także wzgląd na prewencyjne oddziaływanie kary wymagał orzeczenia względem A. K. (1) kary bezwzględnego pozbawienia wolności. Dotychczasowy tryb życia oskarżonego nie daje podstaw do przyjęcia względem niego pozytywnej prognozy kryminologicznej. Oskarżony nie daje bowiem gwarancji przestrzegania prawa w przyszłości. A. K. wymierzono już swego czasu karę pozbawieni wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, jednak postawa oskarżonego spowodowała, że doszło do zarządzenia wykonania tej kary.

Oskarżony opuścił zakład karny korzystając z warunkowego przedterminowego zwolnienia. Przedmiotowych przestępstw dopuścił się w wyznaczonym okresie próby, co świadczy o jego niepoprawności i utrwalonej już skłonności do naruszania prawa.

Z naprowadzonych względów Sąd Okręgowy utrzymał w mocy zaskarżony wyrok.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.