Poniedziałek 27 maja 2019 Wydanie nr 4109
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze z 2015-06-26
Data orzeczenia:
26 czerwca 2015
Data publikacji:
18 maja 2018
Data uprawomocnienia:
26 czerwca 2015
Sygnatura:
VI Ka 239/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wydział:
VI Wydział Karny Odwoławczy
Przewodniczący:
Waldemar Masłowski
Protokolant:
Małgorzata Zawadzka
Hasła tematyczne:
Kara
Podstawa prawna:
art. 437 § 2 kpk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych
(Dz. U. z 1973 r. Nr 27, poz. 152)
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze
(Dz. U. z 1982 r. Nr 16, poz. 124)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt VI Ka 239/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 czerwca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze w VI Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Waldemar Masłowski

Protokolant Małgorzata Zawadzka

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Dariusza Kończyka

po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2015 roku

sprawy J. M. i Ł. R.

oskarżonych z art. 279 § 1 kk

z powodu apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Lubaniu

z dnia 3 marca 2015 r. sygn. akt II K 447/14

I.  zmienia zaskarżony wyrok wobec oskarżonych J. M. i Ł. R. w ten sposób, że uchyla orzeczenie z punktu III i na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka wobec obydwu oskarżonych obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody poprzez uiszczenie na rzecz Zakładu (...) Sp. z o.o. kwoty 10.100,15 złotych (dziesięć tysięcy sto złotych piętnaście groszy),

II.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy,

III.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. J. K. kwotę 516,60 zł w tym 96,60 zł podatku od towarów i usług tytułem nieopłaconej obrony oskarżonego z urzędu w postępowaniu odwoławczym,

IV.  zwalnia oskarżonych od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze obciążając nimi Skarb Państwa.

Sygn. akt VI Ka 239/15

UZASADNIENIE

Ł. R. i J. M. zostali oskarżeni o to że:

w okresie od 11 do 12 kwietnia 2014r. w L., woj. (...), przy ul. (...), na terenie Cmentarza (...), po uprzednim bezprawnym wejściu w posiadanie oryginalnego klucza, otworzyli zamek drzwi wejściowych do pomieszczenia gospodarczego, z którego następnie dokonali zaboru w celu przywłaszczenia drabiny aluminiowej wartości 160 zł, a następie przy użyciu tej drabiny i podstawienia jej pod okno budynku usług pogrzebowych i wejściu na tą drabinę, po uprzednim wybiciu szyby nieustalonym narzędziem, dostali się do wnętrza budynku, a następnie do pomieszczenia biurowego, z którego następnie dokonali zaboru w celu przywłaszczenia kasetki z zawartością pieniędzy w kwocie 6.321,77 zł, laptopa A., wartość 2.495 zł, wraz z torbą do laptopa marki M. wartości 50 zł, aparatu fotograficznego N. (...) wartości 1.207,38 zł wraz z kartą pamięci P., do aparatu, wartość 26 zł, działając na szkodę Zakładu (...) Sp. z o.o. w L., tj. o czyn z art. 279 § 1 kk.

Sąd Rejonowy w Lubaniu wyrokiem z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie sygn. akt II K 447/14:

I.  uznał oskarżonych Ł. R. i J. M. winnych popełnienia zarzucanego im czynu opisanego w części wstępnej wyroku stanowiącego występek z art. 279 § 1 kk i za to na podstawie art. 279 § 1 kk wymierzył im kary po 1 (jeden) rok pozbawienia wolności, każdemu z nich;

II.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk wymierzone oskarżonym Ł. R. i J. M. kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący 4 (cztery) lata, dla każdego z nich;

III.  na podstawie art. 72 § 2 kk zobowiązał oskarżonych Ł. R. i J. M. do solidarnego naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego Zakładu (...) Sp. z o.o. w L. kwoty 10.100,15 zł (dziesięć tysięcy sto złotych 15/100) w terminie 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku,

IV.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26.05.1982r. Prawo o Adwokaturze zasądził od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. J. K. koszty nieopłaconej obrony z urzędu w kwocie 516 zł (pięćset szesnaście złotych) w tym podatek VAT,

V.  na podstawie art. 624 § 1 kpk i art. 17 ustęp 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych zwolnił oskarżonych od ponoszenia kosztów sądowych w niniejszej sprawie i nie wymierza im opłaty.

Z wyrokiem tym nie zgodził się prokurator.

Prokurator w apelacji:

I.  na podstawie art. 425 § 1 i 2 kpk, art. 444 kpk zaskarżył powyższy wyrok na niekorzyść oskarżonych Ł. R. i J. M., w części dotyczącej orzeczenia o karze,

II.  powołując się na przepis art. 438 pkt 1 kpk, wyrokowi temu zarzucił:

obrazę przepisów prawa karnego materialnego, wyrażonego w art. 46 § 1 k.k., poprzez jego nie zastosowanie i orzeczenie wobec oskarżonych środka probacyjnego w postaci obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem- na podstawie art. 72 § 2 k.k., w sytuacji gdy Sąd I instancji był obligowany do orzeczenia środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody na podstawie art. 46 § 1 k.k., wobec złożenia stosownego wniosku przez przedstawiciela pokrzywdzonego podmiotu,

III.  powołując się na przepis art. 437 § 2 k.p.k.

Prokurator wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku w jego pkt III i orzeczenie w stosunku do Ł. R. i J. M. środka karnego w postaci solidarnego obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem w całości, poprzez zapłatę na rzecz Zakładu (...) Sp. z o.o. w L. kwoty 10100,15 (dziesięciu tysięcy stu 15/100) zł- na podstawie art. 46 § 1 k.k.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Apelacja prokuratora jest zasadna.

Sąd Rejonowy dokonał prawidłowej oceny dowodów i dokonał prawidłowych ustaleń faktycznych. Kwalifikacja prawna czynu nie budzi wątpliwości i jest prawidłowa. Kara orzeczona nie razi swoją surowością.

Rację ma jednak apelujący, iż Sąd I instancji z obrazą art. 46 § 1 kk nie orzekł na tej podstawie obowiązku naprawienia szkody pomimo złożonego w tym zakresie wniosku. Wniosek o orzeczenie naprawienia szkody w oparciu o art. 46 § 1 kk został złożony przez pokrzywdzonego w toku postępowania przygotowawczego (k. 59 akt) co obligowało sąd do orzeczenia tego obowiązku na tej właśnie podstawie a nie w oparciu o przepis art. 72 § 2 kk.

Z tych przyczyn zaskarżony wyrok należało zmienić poprzez uchylenie pkt III części dyspozytywnej i orzeczenie na podstawie art. 46 § 1 kk wobec oskarżonych obowiązku naprawienia szkody poprzez uiszczenie na rzecz pokrzywdzonego kwoty 10100,15 zł- art. 437 § 2 kpk.

W pozostałej części zaskarżany wyrok jako trafny utrzymano w mocy- art. 437 § 1 kpk.

O kosztach obrońcy z urzędu oskarżonego w postępowaniu odwoławczym orzeczono na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy prawo o adwokaturze.

Na podstawie art. 624 § 1 kpk zwolniono oskarżonych od ponoszenia kosztów postępowania odwoławczego na zasadach słuszności albowiem nie mogą ani ponosić konsekwencji wynikających z błędu sądu.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.