Środa 24 lipca 2019 Wydanie nr 4167
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze z 2015-01-13
Data orzeczenia:
13 stycznia 2015
Data publikacji:
9 listopada 2018
Data uprawomocnienia:
13 stycznia 2015
Sygnatura:
VI Ka 599/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wydział:
VI Wydział Karny Odwoławczy
Przewodniczący:
Waldemar Masłowski
Sędziowie:
Edyta Gajgał Andrzej Tekieli
Protokolant:
Jolanta Kopeć
Hasła tematyczne:
Kara
Podstawa prawna:
art. 437§2 kpk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze
(Dz. U. z 1982 r. Nr 16, poz. 124)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt VI Ka 599/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 stycznia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze w VI Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Waldemar Masłowski (spr.)

Sędziowie SO Edyta Gajgał SO Andrzej Tekieli

Protokolant Jolanta Kopeć

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Macieja Prabuckiego

po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2015r.

sprawy A. P.

o wyrok łączny

z powodu apelacji wniesionej przez skazanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Bolesławcu

z dnia 16 września 2014 r. sygn. akt II K 285/14

I. zmienia zaskarżony wyrok wobec skazanego A. P. w pkt I części dyspozytywnej w ten sposób, że w miejsce rozstrzygnięcia zawartego w tym punkcie na podstawienie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk łączy kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w pkt 1 części wstępnej za czyn kwalifikowany z art. 207 § 1 kk oraz w pkt 3 części wstępnej i orzeka wobec skazanego A. P. karę łączną 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności,

II. na podstawie art. 572 kpk postępowanie o wydanie wyroku łącznego w zakresie skazania za czyn z art. 178a § 2 kk wyrokiem Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie sygn. akt II K 1151/11 umarza,

III. w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy,

IV. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. K. S. kwotę 147,60 zł w tym 27,60 zł podatku od towarów i usług tytułem nieopłaconej obrony skazanego z urzędu w postępowaniu odwoławczym,

V. zwalnia skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze obciążając nimi Skarb Państwa.

Sygn. akt VIKa 599/14

UZASADNIENIE

A. P. skazany został prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie IIK 1151/11 za czyny: - z art. 207 § 1 kk popełniony w okresie od początku września 2010r. do dnia 17 kwietnia 2011r. na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności; - art. 178a § 2 kk popełniony w dniu 1 lipca 2011r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk za zbiegające się przestępstwa wymierzono karę łączną 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 4 lat, której wykonanie zarządzono postanowieniem Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 13 sierpnia 2012r., zakazu kierowania rowerami na okres 2 lat, zaś postanowieniem Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 13 stycznia 2014r. rozwiązano węzeł kary łącznej 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności i zamieniono karę 4 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną w pkt 2 części dyspozytywnej wyroku na karę 30 dni aresztu,

2.  Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie IIK 1183/13 za czyn z art. 209 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w okresie od 20 czerwca 2009r. do 13 stycznia 2010r. oraz od 8 kwietnia 2010r. do 9 stycznia 2011r. a następnie od 29 sierpnia 2011r. do dnia 18 października 2011r. i od 8 listopada 2011r. do 20 lutego 2012r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 4 lat,

3.  Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie IIK 6/14 za czyn z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w dniu 3 sierpnia 2011r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu wyrokiem łącznym z dnia 16 września 2014r. w sprawie

IIK 285/14:

I.  na podstawie art. 569 § 1 kpk oraz art. 85 kk i 86 § 1 kk kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w punktach 1 i 3 części wstępnej wyroku połączył i orzekł wobec skazanego A. P. karę łączną 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności,

II.  na podstawie art. 63 § 1 kk w zw. z art. 577 kpk na poczet orzeczonej kary łącznej zaliczył skazanemu okres dotychczas odbytych przez niego kar pozbawienia wolności,

III.  na podstawie art. 572 kpk w pozostałym zakresie postępowanie umorzył,

IV.  na podstawie art. 576 § 1 kpk wyroki opisane w części wstępnej w zakresie nie podlegającym połączeniu pozostawił do odrębnego wykonania,

V.  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwolnił skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Powyższy wyrok zaskarżył apelacją skazany A. P..

Zarzucił rażącą surowość orzeczonej kary łącznej i wniósł, jak należy wnosić z apelacji, o

jej złagodzenie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja była zasadna.

Na wstępnie wskazać należy, że Sąd Rejonowy prawidłowo umorzył postępowanie w przedmiocie wyroku łącznego obejmującego skazanie wyrokiem Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 28.01.2014r. sygn. akt IIK 1183/13. Przestępstwo przypisane tym wyrokiem popełnione zostało bowiem po wydaniu wyroku w sprawie IIK 1151/11 z dnia 9.12.2011r. Ewentualnemu łączeniu podlegały więc skazania wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 9.12.2011r. sygn. akt IIK 1151/11 za czyny popełnione:

a)  w okresie od początku IX.2012r. do dnia 17.IV.2011r. z art. 207 § 1 kk

b)  w dniu 1.VII.2011r. z art. 178a §2 kk

2.  Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 26.11.2014r. sygn. akt IIK 6/14 za czyn popełniony w dniu 3.11.2011r. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 12 kk.

Za czyn z art. 178a § 2 kk, za który A. P. skazany został wyrokiem w

sprawie IIK 1151/11 wymierzono pierwotnie karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, jednakże postanowieniem Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 13.01.2014r. karę tą zamieniono na karę 30 dni aresztu. Sąd Rejonowy wydając wyrok łączny objął nim skazania za obydwa czyny przypisane A. P. wyrokiem w sprawie IIK 1151/11 i skazanie za czyn przypisany wyrokiem w sprawie IIK 6/14. Orzeczenie to było błędne, bowiem kara aresztu nie podlega łączeniu z karami pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w pisemnych motywach zaskarżonego wyroku przyznał zresztą, że omyłkowo połączył obydwa skazania wyrokiem w sprawie IIK 1151/11 ze skazaniem wyrokiem IIK 6/11. Tak więc Sąd Odwoławczy zobligowany był do zmiany zaskarżonego wyroku łącznego i umorzenie, na podstawie art. 572 kpk, postępowania o wydanie tego wyroku w zakresie skazania za czyn z art. 178a § 2 kk wyrokiem Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 9.12.2011r. w sprawie IIK 1151/11.

Tak więc łączeniu podlegały kary pozbawienia wolności:

-

1 roku i 2 miesięcy za czyn z art. 207 § 1 kk wymierzona wyrokiem wskazanym wyżej w sprawie IIK 1151/11,

-

4 miesięcy pozbawienia wolności za czyn z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 12 kk wymierzona wyrokiem wskazanym wyżej w sprawie IIK 6/14.

Tak więc granice kary łącznej, jaka mogła być orzeczona wynosiły od 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności do 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd Okręgowy zważywszy z jednej strony na różnorodność dóbr chronionych naruszonych przez skazanego przypisanymi mu przestępstwami, a z drugiej strony zbieżność czasową popełnienia obu przestępstw uznał, że niemożliwe jest orzeczenie kary łącznej przy zastosowaniu zasady pełnej absorpcji, lecz winna być stosowana zasada częściowej absorpcji. Uznał, że karą uwzględniającą wyżej wskazane okoliczności i jednocześnie karą sprawiedliwą będzie kara 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności i karę taką na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk wymierzył zmieniając zaskarżony wyrok na podstawie art. 437 § 2 kpk.

O kosztach obrony z urzędu w postępowaniu odwoławczym orzeczono na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy prawo o adwokaturze.

Na podstawie art. 624 § 1 kpk zwolniono skazanego od ponoszenia kosztów postępowania odwoławczego na zasadach słuszności..

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.