Niedziela 21 października 2018 Wydanie nr 3891
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Olsztynie z 2015-12-11
Data orzeczenia:
11 grudnia 2015
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Sygnatura:
VII K 899/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Olsztynie
Wydział:
VII Wydział Karny
Przewodniczący:
Anna Szczepańska
Protokolant:
sekr. sąd. Simona Marcjanek
Hasła tematyczne:
Kara
Podstawa prawna:
art. 62 ust 3 ust. o przeciwdziałaniu narkomanii i in.
Teza:
skazano za czyn polegający na posiadaniu środków odurzających , a nadto za znieważenie funkcjonariuszy.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt. VII.K 899/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 grudnia 2015r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie w VII Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Anna Szczepańska

Protokolant sekr. sąd. Simona Marcjanek

po rozpoznaniu dnia 11 grudnia 2015r. sprawy

P. P., urodz. (...) w O., syna J. i E. z d.O.,

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 21 czerwca 2015r. w O. przy ul. (...), wbrew przepisom obowiązującej ustawy posiadał przy sobie środki odurzające w postaci ziela konopi innych niż włókniste, ujęte w wykazie środków odurzających grup I-N i IV-N w ilości 0,525 grama netto, przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi,

tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

II.  w dniu 21 czerwca 2015r. w O. przy ulicy (...) na terenie Szpitala (...) znieważył funkcjonariuszy Policji K. B. oraz J. Ł. poprzez kierowanie w stosunku do nich słów powszechnie uznanych za wulgarne i obraźliwe podczas i w związku z wykonywaniem czynności służbowych przez wyżej wymienionych funkcjonariuszy,

tj. o przestępstwo z art. 226§ 1 kk,

I.  oskarżonego P. P. uznaje za winnego dokonania zarzuconych mu przestępstw i za to skazuje go:

- za czyn opisany w punkcie I z mocy art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii przy zastosowaniu art. 4§ 1 kk na karę grzywny w wymiarze 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych,

- za czyn opisany w punkcie II z mocy art. 226§ 1 kk przy zastosowaniu art. 4§1 kk na karę grzywny w wymiarze 60 (sześćdziesięciu) ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych,

II.  na podstawie art. 85 kk i art. 86§ 1 i 2 kk przy zastosowaniu art. 4§ 1 kk w miejsce jednostkowych kar orzeka wobec oskarżonego karę łączną w wymiarze 100 (stu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych,

III.  na podstawie art. 627 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe, w tym opłatę w kwocie 100 (sto) złotych.

Sygn. akt VII K 899/15

UZASADNIENIE

Sporządzone na podstawie art. 423 § 1a kpk w zakresie wskazanym we wniosku o sporządzenie uzasadnienia tj. co do rozstrzygnięcia o karze.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie VIIK 899/15 P. P. został uznany za winnego tego, że w dniu 21 czerwca 2015r. w O. przy ul. (...), wbrew przepisom obowiązującej ustawy posiadał przy sobie środki odurzające w postaci ziela konopi innych niż włókniste, ujęte w wykazie środków odurzających grup I-N i IV-N w ilości 0,525 grama netto, przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi, tj. dokonania przestępstwa z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a nadto tego, że w dniu 21 czerwca 2015r. w O. przy ulicy (...) na terenie Szpitala (...) znieważył funkcjonariuszy Policji K. B. oraz J. Ł. poprzez kierowanie w stosunku do nich słów powszechnie uznanych za wulgarne i obraźliwe podczas i w związku z wykonywaniem czynności służbowych przez wyżej wymienionych funkcjonariuszy, tj. dokonania przestępstwa z art. 226§ 1 kk i skazany:

- za czyn opisany w punkcie I z mocy art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii przy zastosowaniu art. 4§ 1 kk na karę grzywny w wymiarze 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych,

- za czyn opisany w punkcie II z mocy art. 226§ 1 kk przy zastosowaniu art. 4§1 kk na karę grzywny w wymiarze 60 (sześćdziesięciu) ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych.

Na podstawie art. 85 kk i art. 86§ 1 i 2 kk przy zastosowaniu art. 4§ 1 kk w miejsce jednostkowych kar orzeczono wobec oskarżonego karę łączną w wymiarze 100 (stu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych, zaś na podstawie art. 627 kpk zasądzono od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe, w tym opłatę w kwocie 100 (sto) złotych.

Rozstrzygnięcie to uwzględniało wniosek prokuratora o skazanie oskarżonego w trybie art. 335 § 1 kpk, albowiem w ocenie Sądu zaproponowany wymiar zarówno kar jednostkowych, jak i kary łącznej odpowiadał zarówno stopniowi społecznej szkodliwości przypisanych oskarżonemu czynów, jak i stopniowi zawinienia oskarżonego, realizując ponadto cele zapobiegawcze i wychowawcze kary, jak i potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Sąd miał przy tym na uwadze jako okoliczność łagodzącą to, iż oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, jak również wyraził chęć dobrowolnego poddania się karze.

Sąd uwzględnił także uprzednią niekaralność oskarżonego.

Wymierzając oskarżonemu karę Sąd kierował się nadto zasadą z art. 4§ 1 kk albowiem w czasie orzekania obowiązywała ustawa w innym brzmieniu niż w czasie popełnienia przestępstwa. Mając na uwadze brzmienie obecnie obowiązujących przepisów w części dotyczącej chociażby zasad orzekania kary łącznej oczywistym jest, iż przepisy poprzednio obowiązujące były dla sprawcy względniejsze. Z powyższych względów, mając na uwadze konieczność uwzględnienia przy ocenie, która z konkurencyjnych ustaw jest względniejsza dla sprawcy, całości ustawy, a nie tylko poszczególnych jej przepisów, w oparciu o art. 4§ 1 kk do rozstrzygnięcia w przedmiocie kar zastosowano stan prawny obowiązujący w czasie popełnienia zarzucanego przestępstwa.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.