Piątek 20 lipca 2018 Wydanie nr 3798
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze z 2014-01-08
Data orzeczenia:
8 stycznia 2014
Data publikacji:
7 kwietnia 2017
Data uprawomocnienia:
15 kwietnia 2014
Sygnatura:
II K 1489/13
Sąd:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Joanna Polikowska
Protokolant:
Joanna Szmel
Hasła tematyczne:
Kradzież
Podstawa prawna:
278 § 1 kk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt II K 1489/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 stycznia 2014r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział II Karny w składzie:

  Przewodniczący: SSR Joanna Polikowska

  Protokolant: Joanna Szmel

po rozpoznaniu w dniu: 8 stycznia 2014r.

s p r a w y : Z. S.

syna J. i K. z domu M.

urodzonego w dniu (...) w J.

oskarżonego o to, że:

w dniu 12 września 2013 roku w J.przy ul. (...)w sklepie (...)zabrał w celu przywłaszczenia towar w postaci dwóch kurtek marki C., które schował do torby, a następnie przekroczył linię kas nie uiszczając zapłaty za posiadany towar, aktywując przy tym bramki alarmowe, czym spowodował straty o łącznej wartości 1.499,98 złotych czym działał na szkodę firmy (...) sp. z o.o.Odział w J.

tj. o czyn z art. 278§1 k.k.

I.  uznaje oskarżonego Z. S. winnym tego, że w dniu 12 września 2013 r. w J. woj. (...) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia dwóch kurtek C. o łącznej wartości 1.499,98 zł, czym działał na szkodę (...) spółka z o.o. w W. tj. występku z art. 278 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 278 § 1 k.k. wymierza mu karę 6 /sześciu/ miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu Z. S. okres zatrzymania w dniu 12 września 2013 r. przyjmując jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jako równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

III.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego Z. S. od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Sygn. akt II K 1489/13

UZASADNIENIE

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Dnia 12 września 2013 r. oskarżony Z. S. udał się do J. do sklepu (...) z zamiarem dokonania kradzieży w tym sklepie. Przy sobie miał torbę przygotowaną w taki sposób, aby przy opuszczaniu sklepu ze skradzionym towarem nie zadziałał alarm umieszczony na bramkach.

Dowód:

- wyjaśnienia oskarżonego Z. S. k. 10-11, 24-25, 49,

Ze sklepu (...) oskarżony Z. S. dokonał zaboru dwóch kurtek C. o łącznej wartości 1.499,98 zł. Zabrane kurtki schował do torby. Kiedy opuszczał sklep, podczas przechodzenia przez bramkę przy wyjściu, uruchomił się alarm.

Dowód:

- wyjaśnienia oskarżonego Z. S. k. 10-11, 24-25, 49,

- zeznania świadka M. W. k. 5-6,

- zeznania świadka A. K. k. 30,

- notatka służbowa z dnia 12 wrześnią 2013 r. z ujęcia osoby k. 3,

Mimo alarmu oskarżony opuścił sklep (...) i skierował się do wyjścia z centrum handlowego. Wyjście było zamknięte. Kiedy udawał się do drugiego wyjścia został zatrzymany przez A. K. i pracownika ochrony znajdującego się na pasażu. W torbie posiadał dwie kurtki C. wraz z metkami i zabezpieczeniami. Zachowaniem swoim oskarżony działał na szkodę (...) spółka z o.o. w W..

Dowód:

- wyjaśnienia oskarżonego Z. S. k. 10-11, 24-25, 49,

- zeznania świadka M. W. k. 5-6,

- zeznania świadka A. K. k. 30,

- notatka służbowa z dnia 12 wrześnią 2013 r. z ujęcia osoby k. 3,

Oskarżony Z. S. ma 60 lat, z zawodu jest technikiem mechanikiem, nie pozostaje w zatrudnieniu, nie jest zarejestrowany w PUP jako bezrobotny, wraz z matką utrzymuje się z renty matki w kwocie 1.960 zł, nie posiada wartościowego majątku, nie posiada nikogo na utrzymaniu.

Dowód:

- dane osobo-poznawcze oskarżonego Z. S. k. 10-11, k. 49,

Oskarżony Z. S. był uprzednio karany za przestępstwa przeciwko mieniu.

Dowód:

- dane o karalności oskarżonego Z. S. k. 20-22,

- odpis wyroku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 06 czerwca 2013 r. w sprawie sygn. akt II K 465/13 k. 26,

- odpis wyroku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie sygn. akt II K 95/13 k. 27.

Oskarżony Z. S. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu. W złożonych wyjaśnieniach wskazał, że udał się do J., do sklepu (...) z zamiarem dokonania kradzieży. Przy sobie miał torbę przygotowaną w taki sposób, aby przy opuszczaniu sklepu ze skradzionym towarem nie zadziałał alarm. Do torby zapakował kurtki, jednak coś poszło nie tak, bowiem kiedy wychodził ze sklepu włączył się alarm. Chciał uciec, ale zatrzymała go sprzedawczyni. Kradzieży chciał dokonać z uwagi na trudną sytuację finansową. Podał, że jest mu przykro z powodu czynu, którego się dopuścił, że żałuje tego czynu.

Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego Z. S. w zakresie w jakim przyznawał się on do popełnienia zarzucanego mu czynu i opisywał okoliczności w jakich dopuścił się popełnienia tego czynu. Wyjaśnienia oskarżonego w tym zakresie korespondują bowiem z zeznaniami wiarygodnych świadków M. W. i A. K., a także z dowodem dokumentu w postaci notatki służbowej z dnia 12 września 2013 r. z ujęcia osoby. Z zeznań świadka M. W. – kierownika działu technicznego sklepu (...) w J. wynika, że widziała ona w sklepie oskarżonego oraz że gdy opuszczał on sklep usłyszała dźwięk alarmu bramki znajdującej się przy wejściu, na który zareagowała A. K.. Oskarżony posiadał przy sobie torbę. Po wyjściu ze sklepu kierował się w stronę nieczynnego wyjścia z centrum handlowego. Kiedy zaczął się kierować do drugiego wyjścia został zatrzymany przez A. K. i pracownika ochrony znajdującego się na pasażu. W torbie, którą oskarżony miał przy sobie ujawnione zostały dwie kurtki C. o łącznej wartości 1.499,98 zł z metkami i zabezpieczeniami. Kurtki te po odebraniu oskarżonemu zostały skierowane do sprzedaży. Zeznania świadka M. W. korespondują z zeznaniami świadka A. K.. Z zeznań A. K. – zatrudnionej jako sprzedawca w sklepie (...) w J. wynika natomiast, że po usłyszeniu alarmu bramki znajdującej się przy wyjściu ze sklepu zobaczyła mężczyznę, który miał przy sobie dużą torbę. Mężczyzna nie redagował na dźwięk alarmu, tylko przyspieszył kroku kierując się do wyjścia z centrum handlowego, które było zamknięte. Pobiegła za tym mężczyzną, prosiła go by się zatrzymał, ale bezskutecznie. Złapała go za kurtkę i zaczęła wołać o pomoc. Jako pierwszy zareagował pracownik ochrony z centrum obsługi klienta. Z dowodu z dokumentu w postaci notatki służbowej z dnia 12 września 2013 r. z ujęcia osoby wynika natomiast, że w dniu 12 września 2013 r. oskarżony Z. S. został ujęty poza linią kas sklepu (...) oraz że w chwili ujęcia posiadał przy sobie dwie kurtki C. o wartości 749,99 zł każda.

Walor wiarygodności Sąd przydał pozostałym dowodom z dokumentów. Nie znalazł Sąd obiektywnych podstaw, aby zakwestionować ich wiarygodność.

Oskarżony Z. S. swoim zachowaniem dopuścił się popełnienia występku z art. 278 § 1 k.k. Oskarżony bowiem w dniu 12 września 2013 r. udał się do J. sklepu (...) , gdzie dokonał zaboru w celu przywłaszczenia dwóch kurtek C. o łącznej wartości 1.499,98 zł. Swoim zachowaniem dział na szkodę (...) spółka z o.o. w W..

Wina oskarżonego Z. S. nie budzi wątpliwości. Brak jest w przedmiotowej sprawie jakichkolwiek okoliczności, które nakazywałby poddać w wątpliwość jego zdolność do zawinienia. Oskarżony działał świadomie.

Oskarżony działał z winy umyślnej z zamiarem bezpośrednim. Z. S. chciał dokonać zaboru kurtek C. na szkodę (...) spółka z o.o. w W.. Do sklepu przyszedł z torbą specjalnie przygotowaną do kradzieży. Ukrycie towaru w tej torbie miało spowodować, ze nie zadziała alarm na bramce wyjściowej ze sklepu.

Dokonując oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu przypisanego oskarżonemu z art. 278 § 1 k.k. Sąd kierował się treścią art. 115 § 2 k.k. biorąc pod uwagę rodzaj i charakter naruszonych dóbr prawnych, rozmiary wyrządzonej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, postać zamiaru, motywację towarzyszącą sprawcy, a zatem okoliczności związane z przypisanym oskarżonemu czynem. Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, iż stopień społecznej szkodliwości tego czynu był znaczny. Z. S. wcześniej zaplanował dokonanie kradzieży w sklepie (...) w J.. Udał się bowiem do tego sklepu z uprzednio specjalnie przygotowaną torbą, w taki sposób, aby w czasie, gdy będzie opuszczał sklep ze skradzionym towarem nie zadziałał alarm na bramce znajdującej się przy wyjściu. Kiedy opuszczał sklep z kurtkami i uruchomił się alarm, oskarżony nie reagował na jego dźwięk. Nie reagował też na wezwania sprzedawcy, aby się zatrzymał, tylko zmierzał do wyjścia z centrum handlowego. Nie bez znaczenia dla oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu oskarżonego pozostaje także wartość kurtek, których kradzieży się dopuścił.

Jako okoliczność obciążającą oskarżonego Sąd wziął pod rozwagę uprzednią trzykrotną karalność oskarżonego Z. S. za przestępstwa podobne. Z. S. był bowiem karny za występek z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 3 k.k. wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie sygn. akt VII K 1473/08 na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności wraz z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 godzin w stosunku miesięcznym oraz w nieodległym czasie od dopuszczenia się czynu będącego przedmiotem niniejszej sprawy, wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 06 czerwca 2013 r. w sprawie sygn. akt II K 465/13 za występek z art. 278 § 1 k.k. oraz za występek z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie sygn. akt II K 95/13 za występki z art. 278 § 1 k.k. na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat próby.

Jako okoliczności łagodzące Sąd wziął pod rozwagę wobec oskarżonego przyznanie się do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz wyrażony przez niego żal z powodu dopuszczenia się tego czynu.

W tych warunkach jako współmierną do stopnia zawinienia oraz społecznej szkodliwości czynu oskarżonego Z. S., Sąd wymierzył mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Kara pozbawienia wolności w tym wymiarze winna uświadomić oskarżonemu naganność jego postępowania oraz wdrożyć go do przestrzegania norm społecznych. Natomiast w zakresie prewencji generalnej, rozstrzygnięcie to zaspokoi społeczne poczucie sprawiedliwości i będzie pozytywnie kształtować świadomość prawną społeczeństwa.

Sąd nie dopatrzył się możliwości postawienia wobec oskarżonego Z. S. pozytywnej prognozy kryminologicznej i warunkowego zawieszenia orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności. Sąd tu miał na uwadze, iż oskarżony był już uprzednio trzykrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu. Wykonana wobec niego kara ograniczenia wolności oraz orzeczone kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania nie odniosły żadnego skutku resocjalizacyjnego. Oskarżony powrócił do przestępstwa i to w nieodległym czasie od uprawomocnienia się wydanych przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze wyroków w sprawach sygn. akt II K 465/13 i sygn. akt II K 95/13. Czyn będący przedmiotem niniejszego postępowania Z. S. popełnił w okresie prób zwianych z warunkowym zawieszeniem wykonania kar pozbawienia wolności orzeczonych w sprawach sygn. akt II K 465/13 i sygn. akt II K 95/13. Z. S. jest sprawcą niepoprawnym, wobec którego cele kary może osiągnąć jedynie kara pozbawienia wolności bez warunkowego zwieszenia jej wykonania.

Oskarżony Z. S. był zatrzymany w przedmiotowej sprawie w dniu 12 września 2013 r. stąd też zgodnie z art. 63 § 1 k.k. należało zaliczyć okres faktycznego pozbawienia wolności oskarżonego na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności przyjmując, jeden dzień zatrzymania za równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności.

Oskarżony Z. S. ma 60 lat, z zawodu jest technikiem mechanikiem, nie pozostaje w zatrudnieniu, nie jest zarejestrowany w PUP jako bezrobotny, wraz z matką utrzymuje się z renty matki w kwocie 1.960 zł, nie posiada wartościowego majątku, nie posiada nikogo na utrzymaniu. Sąd, na podstawie art. 624 § 1 k.p.k., zwolnił oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych uznając, w świetle jego sytuacji finansowej i majątkowej, przy uwzględnieniu, iż została wobec niego orzeczona bezwzględna kara pozbawienia wolności, że uiszczenie przez oskarżonego tychże kosztów w niniejszej sprawie byłoby dla niego zbyt uciążliwe.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.