Środa 16 stycznia 2019 Wydanie nr 3978
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2015-12-28
Data orzeczenia:
28 grudnia 2015
Data publikacji:
14 marca 2018
Sygnatura:
II K 729/14
Sąd:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Andrzej Haliński
Protokolant:
staż. Kinga Wojtaszko
Hasła tematyczne:
Kradzież
Podstawa prawna:
art 278 § 1 kk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych
(Dz. U. z 1973 r. Nr 27, poz. 152)
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze
(Dz. U. z 1982 r. Nr 16, poz. 124)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

  Sygn. akt II K 729/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  Dnia 28 grudnia 2015 r.

  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku w Wydziale II Karnym

  w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Andrzej Haliński

Protokolant: staż. K. W.

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej G.-O. w G. – nie stawił się zawiadomiony prawidłowo

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 20 kwietnia, 15 czerwca, 26 października i 14 grudnia 2015 r.

sprawy:

D. Z., syna J. i B. z domu C., urodzonego w dniu (...) w G.

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 15 lutego 2013 roku w mieszkaniu przy ul. (...) w G. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia telewizora (...) m-ki T. oraz prześcieradła o łącznej wartości 1.056 zł, działając na szkodę W. J.

tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 kk;

II.  w dniu 20 lutego 2014 r. w G. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci paliwa w ilości 101,44 litra o łącznej wartości 542,70 zł, czym działał na szkodę (...) Oddział w Polsce

tj. o przestępstwo z 278 § 1 kk

I.  oskarżonego D. Z. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie I części wstępnej wyroku z tym odmiennym ustaleniem, iż łączna wartość skradzionego przez niego mienia wyniosła 698,09 zł, czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 278 § 1 kk i za to przy zastosowaniu art. 4 § 1 kk na podstawie art. 278 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym w dniu 15 lutego 2013 r. wymierza oskarżonemu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  oskarżonego D. Z. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie II części wstępnej wyroku z tym doprecyzowaniem, iż siedziba pokrzywdzonej spółki znajduje się w K., czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 278 § 1 kk i za to przy zastosowaniu art. 4 § 1 kk na podstawie art. 278 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym w dniu 20 lutego 2014 r. wymierza oskarżonemu karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

III.  przy zastosowaniu art. 4 § 1 kk na podstawie art. 85 kk, art. 86 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym w dniu 20 lutego 2014 r. łączy orzeczone wobec oskarżonego D. Z. w punktach I i II wyroku jednostkowe kary pozbawienia wolności i wymierza oskarżonemu karę łączną 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

IV.  przy zastosowaniu art. 4 § 1 kk na podstawie art. 46 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym w dniu 20 lutego 2014 r. orzeka wobec oskarżonego D. Z. obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem przypisanym mu w punkcie II wyroku w całości poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego (...) Oddział w Polsce z siedzibą w K. kwoty 542,70 zł (pięćset czterdzieści dwa złote 70/100);

V.  na podstawie art. 230 § 2 kpk nakazuje zwrócić Stacji Paliw (...) w G. przy ul. (...) dowód rzeczowy w postaci płyty CD z zapisem monitoringu, opisany w wykazie dowodów rzeczowych nr 23/14 pod pozycją 1 (karta 14 dołączonych akt sprawy II K 958/14);

VI.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 ze zm.) oraz § 14 ust. 2 pkt 3, § 16, § 19 i § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adwokat M. S. kwotę 1.136,52 zł (jeden tysiąc sto trzydzieści sześć złotych 52/100) brutto tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oskarżonemu D. Z.;

VII.  na podstawie art. 626 § 1 kpk, art. 624 § 1 kpk, art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (tekst jedn. Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 ze zm.) zwalnia oskarżonego D. Z. od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości, w tym opłaty.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.