Czwartek 13 grudnia 2018 Wydanie nr 3944
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2013-10-16
Data orzeczenia:
16 października 2013
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
16 października 2013
Sygnatura:
IV Ka 648/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Świdnicy
Wydział:
IV Wydział Karny Odwoławczy
Przewodniczący:
Waldemar Majka
Sędziowie:
Ewa Rusin
Tomasz Wysocki
Protokolant:
Agnieszka Kaczmarek
Hasła tematyczne:
Kradzież
Podstawa prawna:
art. 437 § 1 k.p.k.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygnatura akt IV Ka 648/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 października 2013 roku.

Sąd Okręgowy w Świdnicy w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący :

SSO Waldemar Majka (spr.)

Sędziowie :

SO Ewa Rusin

SO Tomasz Wysocki

Protokolant :

Agnieszka Kaczmarek

przy udziale Julity Podlewskiej Prokuratora Prokuratury Okręgowej,

po rozpoznaniu w dniu 16 października 2013 roku

sprawy K. K.

oskarżonego z art. 278§ 1 i 5 kk i art. 275 kk i art. 276 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, art. 278 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk i art. 278 § 1 i 5 kk w zw. z art. 12 kk, art. 278 § 1 kk i art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Kłodzku

z dnia 19 czerwca 2013 roku, sygnatura akt II K 1026/12

I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

1. uchyla orzeczenie o grzywnie ujęte w punkcie VII jego dyspozycji,

2. w punkcie VIII jego dyspozycji okres zatrzymania oskarżonego zalicza na poczet kary łącznej pozbawienia wolności opisanej w punkcie IV jego dyspozycji przyjmując iż jeden dzień zatrzymania równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

II. w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III. zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych związanych z postępowaniem odwoławczym zaliczając wydatki za to postępowanie na rachunek Skarbu Państwa.

Sygnatura akt IV Ka 648/13

UZASADNIENIE

Prokurator Rejonowy w Kłodzku wniósł akt oskarżenia przeciwko K. K. oskarżając go o to, że:

I.  w dniu 12 sierpnia 2012 roku w R.woj. (...)dokonał zaboru w celu przywłaszczenia plecaka z zawartością aparatu fotograficznego marki N. (...), koca polarowego, kluczy, worka na śpiwór, taśmy klejącej, kompasu, książeczki (...)i (...)oraz portfela z zawartością dowodu osobistego, książeczki wojskowej, karty płatniczej I., (...), (...)Bank, biletu miesięcznego, wizytówki, karty rabatowej, którymi nie miał prawa wyłącznie rozporządzać oraz pieniędzy w kwocie 400 zł, o łącznej wartości oszacowanej na kwotę 3000 zł na szkodę R. J.,

to jest o czyn z art 278 § 1 i 5 kk i art. 275 § 1 kk i art. 276 kk w zw. z art. 11 § 2 kk;

II.  W dniu 19 sierpnia 2012 roku w R. woj. (...) na terenie zalewu działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru dokonał zaboru w celu przywłaszczenia portfela koloru czarnego z pieniędzmi w kwocie 6 złotych i okularów do pływania o wartości 200 zł na szkodę małoletniego F. C. oraz dokonał zaboru w celu przywłaszczenia plecaka wraz z telefonem komórkowym marki S. i słuchawkami o wartości 650 zł na szkodę małoletniej N. R. jak również usiłował dokonać zaboru w celu przywłaszczenia plecaka z zawartością dwóch telefonów komórkowych marki N. i portfela koloru czarnego z pieniędzmi w kwocie 630 zł, karty bankomatowej (...) S.A. o wartości strat oszacowaną na kwotę 1380 zł na szkodę R. S. lecz zamierzonego czynu nie dokonał z uwagi na ujęcie na gorącym uczynku popełnionego przestępstwa, czym dokonał zaboru mienia o łącznej kwocie 2236 zł na szkodę wskazanych pokrzywdzonych,

to jest o czyn z art. 278 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk i art. 278 § 1 i 5 kk w zw. z art. 12 kk;

III.  w dniu 20 sierpnia 2013 roku w R. woj. (...) na terenie zalewu działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru dokonał zaboru w celu przywłaszczenia torby z zawartością telefonu komórkowego marki N., lusterka i portfela z dowodem osobistym wydanym na W. M., fotografiami o wartości strat oszacowanej na kwotę 195 zł na szkodę małoletniej W. M. oraz dokonał zaboru w celu przywłaszczenia torby z zawartością ręcznika, kąpielówek, kółka do pływania, okularów do pływania i żywności o wartości strat oszacowanej na kwotę 100 zł na szkodę małoletniego R. K., czym dokonał zaboru mienia o łącznej wartości 295 zł na szkodę wskazanych pokrzywdzonych,

tj. o czyn z art. 278 § 1 kk i art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Wyrokiem z 19 czerwca 2013 roku (sygn. akt II K 1026/12) Sąd Rejonowy w Kłodzku:

I.  oskarżonego K. K. uznał za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, opisanego w pkt I części wstępnej wyroku to jest czynu z art. 278 § 1 i 5 kk i art. 275 kk i art. 276 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, z tym, iż przyjął że łączna wartość szkody poniesionej przez pokrzywdzonego R. J. wyniosła 2600 zł i za czyn ten na podstawie art. 278 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierzył mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  oskarżonego K. K. uznał za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, opisanego w pkt II części wstępnej wyroku, z tym, iż czyn ten zakwalifikował z art. 278 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk i art. 278 § 1 i 5 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i za czyn ten na podstawie art. 14 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierzył mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

III.  oskarżonego K. K. uznał za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu, opisanego w pkt. III części wstępnej wyroku to jest czynu z art. 278 § 1 kk i art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i za czyn ten na podstawie art. 278 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierzył mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

IV.  na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk orzeczone w pkt. I-III kary pozbawienia wolności połączył i wymierzył oskarżonemu karę łączną 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

V.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk w zw. z art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego w pkt IV wyroku kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres 3 (trzech) lat próby;

VI.  na podstawie art. 73 § 1 kk w okresie próby określonym w pkt V wyroku oddał oskarżonego pod dozór kuratora sądowego;

VII.  na podstawie art. 33 § 2 kk orzekł wobec oskarżonego karę 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny, przyjmując, iż jedna stawka dzienna wynosi 10(dziesięć) złotych;

VIII.  na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej wobec oskarżonego w pkt VII wyroku kary grzywny zaliczył okres jego zatrzymania od dnia 21 sierpnia 2012 roku do dnia 23 sierpnia 2012 roku, przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równy jest dwóm dziennym stawkom grzywny;

IX.  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwolnił oskarżonego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych, wydatki poniesione przez Skarb Państwa od chwili wszczęcia postępowania zaliczając na rachunek tegoż Skarbu Państwa

Apelację od wyroku wywiódł prokurator zaskarżając wyrok w całości na niekorzyść oskarżonego zarzucając obrazę prawa karnego materialnego, a mianowicie art. 33 § 2 kk polegającą na niewłaściwym zastosowaniu wskazanego przepisu, jako podstawy prawnej orzeczenia wobec oskarżonego K. K. jednostkowej kary grzywny, podczas gdy oskarżony dopuścił się trzech czynów, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej z popełnienia których nadto osiągnął korzyść majątkową, co skutkować winno orzeczeniem wobec niego za każdy z zarzuconych mu czynów kary grzywny na podstawie arty 33 § 2 kk, a następnie wymierzenie K. K., na podstawie art. 85 i 86 kk, kary łącznej grzywny , a podnosząc wskazany zarzut wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez orzeczenie wobec oskarżonego K. K. za każde z zarzuconych mu przestępstw kary grzywny na podstawie art. 33 § 2 kk w wysokości 20 stawek dziennych po 10 zł każda i wymierzeniu kary łącznej grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych po 10 zł każda.

Sąd Okręgowy zważył:

apelacja jest zasadna.

Trafnie podnosi skarżący, iż sąd rejonowy orzekając o karze grzywny wobec oskarżonego naruszył wskazany w apelacji przepis prawa materialnego.

Zważywszy, iż wszystkie przypisane oskarżonemu K. K. zaskarżonym wyrokiem przestępstwa zostały przez wymienionego popełnione w celu uzyskania korzyści majątkowej, sąd rejonowy uznając za celowe wymierzenie oskarżonemu na podstawie art. 33 § 2 kk kary grzywny powinien był orzec na podstawie wskazanego przepisu tę karę za każde z przypisanych wymienionemu przestępstw oraz orzec karę łączną grzywny. Wymierzenie przez sąd I instancji w zaskarżonym wyroku jednej kary grzywny na podstawie art. 33 § 2 kk za wszystkie przypisane oskarżonemu przestępstwa (popełnione jak wskazano wyżej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej) nastąpiło z obrazą wskazanego przepisu prawa karnego materialnego.

Rozpoznając podniesiony w apelacji zarzut zauważyć należy, iż orzeczenie na podstawie wskazanego przepisu kary grzywny nie jest obowiązkowe. Sąd odwoławczy mając na uwadze całokształt okoliczności sprawy w tym sytuację materialną i majątkową oskarżonego nie podzielił wniosku skarżącego o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez orzeczenie wobec wymienionego kary grzywny za każde z zarzucanych mu czynów oraz wymierzenie kary łącznej grzywny. Oskarżony jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku, pozostaje na utrzymaniu rodziców. Powyższe poddaje w wątpliwość możliwość uiszczenia przez wymienionego kary grzywny jak również możliwość jej ściągnięcia w drodze egzekucji (art.58§2 kk).

W niniejszej sprawie apelacja wniesiona został przez prokuratora na niekorzyść oskarżonego zgodnie jednakże z treścią art. 434 § 2 kpk środek odwoławczy wniesiony na niekorzyść oskarżonego może spowodować orzeczenie także na korzyść oskarżonego. Z tych też względów zaskarżony wyrok podlegał zmianie w ten sposób, że uchylono orzeczenie o grzywnie ujęte w punkcie VII jego dyspozycji, a w punkcie VIII jego dyspozycji okres zatrzymania oskarżonego zaliczono na poczet kary łącznej pozbawienia wolności opisanej w punkcie IV jego dyspozycji, przyjmując, iż jeden dzień zatrzymania równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności w pozostałym zaś zakresie zaskarżony wyrok utrzymano w mocy mając na względzie zakres zaskarżenia wskazany w apelacji.

O kosztach sądowych postępowania odwoławczego, należnych Skarbowi Państwa, orzeczono kierując się zasadami słuszności na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalniając oskarżonego od ponoszenia tych kosztów zaliczając wydatki za to postępowanie na rachunek Skarbu Państwa.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.