Poniedziałek 16 lipca 2018 Wydanie nr 3794
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-10-09
Data orzeczenia:
9 października 2015
Data publikacji:
10 kwietnia 2017
Data uprawomocnienia:
9 października 2015
Sygnatura:
VI Ka 769/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
VI Wydział Karny Odwoławczy
Przewodniczący:
Arkadiusz Łata
Sędziowie:
Małgorzata Peteja-Żak
Grzegorz Kiepura
Protokolant:
Agata Lipke
Hasła tematyczne:
Kradzież Z Włamaniem
Podstawa prawna:
art. 279 § 1 kk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych
(Dz. U. z 1973 r. Nr 27, poz. 152)
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze
(Dz. U. z 1982 r. Nr 16, poz. 124)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygnatura akt VI Ka 769/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 października 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział VI Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący SSO Arkadiusz Łata

Sędziowie SSO Grzegorz Kiepura (spr.)

SSR del. Małgorzata Peteja-Żak

Protokolant Agata Lipke

przy udziale Elżbiety Ziębińskiej

Prokuratora Prokuratury Okręgowej

po rozpoznaniu w dniu 9 października 2015 r.

sprawy P. P. ur. (...) w J.,

syna A. i B.

oskarżonego z art. 279§1 kk w zw. z art. 64§1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej

z dnia 29 maja 2015 r. sygnatura akt VI K 279/13

na mocy art. 437 § 1 kpk i art. 624 § 1 kpk

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

2.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata P. K. kwotę 516,60 zł (pięćset szesnaście złotych i sześćdziesiąt groszy) obejmującą kwotę 96,60 zł (dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt groszy) podatku VAT, tytułem zwrotu nieuiszczonych kosztów obrony oskarżonego z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

3.  zwalnia oskarżonego od zapłaty kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, obciążając wydatkami Skarb Państwa.

Sygnatura VI Ka 769/15

UZASADNIENIE

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej z dnia 29.05.2015r. P. P. został uznany za winnego tego, że:

- w dniu 16.03.2011r. w R., na terenie stacji S. H. przy Al. (...), poprzez podważenie drzwiczek zabezpieczających obudowę, włamał się do odkurzacza przemysłowego i kompresora, z wnętrza którego zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 17,80 zł, na szkodę (...) Sp.z o.o. w K.;

- w dniu 16.03.2011r. w R., na terenie stacji S. W. przy Al. (...), poprzez podważenie drzwiczek zabezpieczających obudowę, włamał się do odkurzacza przemysłowego i kompresora, z wnętrza którego zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 39,60 zł, na szkodę (...) Sp. z o.o. w K.;

- w dniu 30.03.2011r. w R., na terenie stacji S. H. przy Al. (...), poprzez podważenie drzwiczek zabezpieczających obudowę, włamał się do odkurzacza przemysłowego i kompresora, z wnętrza którego zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 4,60 zł, na szkodę (...) Sp.z o.o. w K.;

- w dniu 30.03.2011r. w R., na terenie stacji S. W. przy Al. (...), poprzez podważenie drzwiczek zabezpieczających obudowę, włamał się do odkurzacza przemysłowego i kompresora, z wnętrza którego zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 4,60 zł, na szkodę (...) Sp.z o.o. w K.,

przy czym czynów tych dopuścił się przed upływem 5 lat od odbycia kary 2 lat pozbawienia wolności, orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Jaworznie z dnia 3.10.2002r., sygn. akt II K 157/01, za umyślne przestępstwo podobne z art. 280 § 1 kk w zw. z art. 283 kk, którą odbywał w ramach kary łącznej 3 lat pozbawienia wolności, orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 14.11.2006r., sygn. akt XXI K 244/05, którą odbywał w okresie od dnia 26.08.2006r. do 15.11.2007r., przy przyjęciu, iż czyny te stanowią przypadki mniejszej wagi i popełnione zostały w krótkich odstępach czasu, w podobny sposób, w warunkach ciągu przestępstw, tj. za winnego popełnienia przestępstw z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 283 kk i art. 64 § 1 kk i za każde z tych przestępstw, na mocy art. 279 § 1 kk w zw. z art. 283 kk i art. 91 § 1 kk skazany został na jedną karę 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Na podstawie art. 46 § 1 kk orzeczono wobec oskarżonego środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody w całości na rzecz pokrzywdzonego (...) Sp. z o.o. w K. poprzez zapłatę pokrzywdzonemu kwoty 66,60 zł.

Na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania w sprawie od dnia 25.04.2013r. do dnia 9.05.2013r.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze zasądzono od Skarbu Państwa na rzecz adwokata P. K. kwotę 1033,20 zł tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu.

Na podstawie art. 624 § 1 kpk i art. 17 ustawy z dnia 23.06.1973r. o opłatach w sprawach karnych zwolniono oskarżonego od ponoszenia kosztów postępowania.

Apelacje od tego wyroku wywiódł obrońca oskarżonego, który zaskarżył orzeczenie w części dotyczącej rozstrzygnięcia o karze.

Odwołujący się zarzucił wyrokowi rażącą niewspółmierność kary poprzez wymierzenie oskarżonemu za zarzucone czyny kary 8 miesięcy pozbawienia wolności, pomimo zaistnienia okoliczności przemawiających za orzeczeniem kary pozbawienia wolności w niższym wymiarze lub z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

W oparciu o podniesiony zarzut obrońca wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i wymierzenie oskarżonemu kary pozbawienia wolności w niższym wymiarze lub z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

Apelacja okazała się niezasadna, dlatego też nie mogła odnieść postulowanego w niej skutku.

Przeprowadzone dowody dawały sądowi rejonowemu podstawę do przypisania oskarżonemu sprawstwa i winy w zakresie postawionych mu zarzutów. Kwalifikacja prawna czynów przypisanych oskarżonemu jako ciągu przestępstw z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 283 kk, popełnionych w warunkach powrotu do przestępstwa, określonych w art. 64 § 1 kk, była prawidłowa.

Wymierzając oskarżonemu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności sąd rejonowy miał w polu widzenia ustawowe dyrektywy wymiaru kary określone w art. 53 kk, co powoduje, że orzeczona kara jest adekwatna tak do stopnia zawinienia, jak i do stopnia społecznej szkodliwości czynu, uwzględnia też cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do oskarżonego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Sąd wziął pod uwagę okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego. Z jednej strony sąd uwzględnił stosunkowo niewysoką wartość szkody wyrządzonej przestępstwem i przyznanie się oskarżonego do winy, z drugiej natomiast – wielość popełnionych czynów i działanie w warunkach recydywy. Wymierzona oskarżonemu kara oscyluje w dolnych granicach ustawowego zagrożenia – nie sposób jej postrzegać jako kary niewspółmiernej i to w stopniu rażącym. Sąd rejonowy słusznie uznał, że warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności nie byłoby wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Oskarżony był bowiem uprzednio wielokrotnie karany, w tym za umyślne przestępstwa podobne, również na kary o charakterze wolnościowym. Nie powstrzymało go to jednak od popełnienia kolejnych przestępstw. Okoliczność ta sprzeciwia się sformułowaniu wobec oskarżonego pomyślnej prognozy kryminologicznej, a co za tym idzie zastosowania wobec niego instytucji przewidzianej w art. 69 § 1 kk.

Podzielając zatem w pełni ustalenia faktyczno-prawne sądu rejonowego zaskarżony wyrok jako słuszny utrzymano w mocy.

Z uwagi na trudną sytuację majątkową oskarżonego, na podstawie art. 624 § 1 kpk, zwolniono go od kosztów procesu za postępowanie odwoławcze.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.