Wtorek 26 marca 2019 Wydanie nr 4047
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze z 2014-11-25
Data orzeczenia:
25 listopada 2014
Data publikacji:
13 marca 2018
Sygnatura:
III K 80/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wydział:
III Wydział Karny
Przewodniczący:
Karin Kot
Protokolant:
Ewa Król
Hasła tematyczne:
Kara Łączna
Podstawa prawna:
art. 85 kk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze
(Dz. U. z 1982 r. Nr 16, poz. 124)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy
(Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557)

Sygn. akt III K 80/14

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 listopada 2014 r.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze w III Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący : SSO Karin Kot

Protokolant: Ewa Król

w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Roberta Remiszewskiego

po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2014 r. sprawy karnej

T. S.

syna J. i G. z domu C.

urodz. (...) w K.

skazanego prawomocnymi wyrokami :

1.  Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze VIII Zamiejscowego Wydziału Karnego z siedzibą w Kamiennej Górze z dnia 23.05.2013r. w sprawie VIIK 201/13, zmienionym następnie wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 17.09.2013r. w sprawie VI Ka 415/13, za ciąg przestępstw z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnionych w nocy z 15 na 16 lipca 2012r. oraz w dniu 29 sierpnia 2012r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz za przestępstwo z art. 278 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 16 sierpnia 2012r. na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności oraz za ciąg przestępstw z art. 13 § 2 k.k. w zw. z art. 279 § 1 kk. i art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnionych w dniu 16 sierpnia 2012r. na karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności, którym wymierzono mu karę łączną 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności;

2.  Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 24.05.2013r. w sprawie IIK 1693/12, zmienionym następnie wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 04.10.2013r. w sprawie VI Ka 451/13, za ciąg przestępstw z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnionych w dniu 17 i 18 sierpnia 2012r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem na poczet kary okresu zatrzymania w dniu 17, 18,19 i 20 sierpnia 2012r.;

3.  Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 19.09.2013r. w sprawie IIIK 35/13, zmienionym następnie wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 11.03.2014r. w sprawie II AKa 14/14, za przestępstwo z art. 191 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w nocy z 5 na 6 października 2012r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w nocy z 5 na 6 października 2012r. na karę 1 roku pozbawienia wolności a także za występek z art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w nocy z 5 na 6 października 2012r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz za przestępstwo z art. 197 § 3 pkt 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w nocy z 5 na 6 października 2012r. na karę 6 lat pozbawienia wolności, którym wymierzono mu karę łączną 7 lat pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres tymczasowego aresztowania od dnia 10 października 2012r. do dnia 18 stycznia 2013r., od dnia 2 lutego 2013r. do dnia 6 marca 2013r., od dnia 16 marca 2013r. do dnia 18 czerwca 2013r. i od dnia 28 czerwca 2013r. do dnia 19 września 2013r.;

4.  Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 27.05.2014r. w sprawie IIK 288/13, utrzymanym następnie w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 09.09.2014r. w sprawie IV Ka 625/14, za dwa wykroczenia z art. 119 § 1 k.k.w. popełnione w dniu 1 października 2012r. na karę 30 dni aresztu oraz za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 1 października 2012r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności a nadto za przestępstwo z art. 217 § 1 k.k. popełnione w dniu 1 października 2012r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, którym wymierzono mu karę łączną 1 roku i 7 miesięcy pozbawienia wolności;

I.  na podstawie art. 569 § 1 i 2 k.p.k. oraz art. 86 § 1 k.k. i art. 91 § 2 k.k. kary pozbawienia wolności opisane w punktach 1, 2 i 3 części wstępnej wyroku oraz kary wymierzone za przestępstwa opisane w pkt 4 części wstępnej wyroku łączy i orzeka wobec skazanego T. S. karę łączną 8 (ośmiu) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

II.  na podstawie art. 577 k.p.k. i art. 63 § 1 k.k. zalicza skazanemu na poczet kary łącznej pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt IIK 1693/12 w dniu 17,18,19 i 20 sierpnia 2012r. oraz okres tymczasowego aresztowania w sprawie o sygn. akt IIIK 35/13 od dnia 10 października 2012r. do dnia 18 stycznia 2013r., od dnia 2 lutego 2013r. do dnia 6 marca 2013r., od dnia 16 marca 2013r. do dnia 18 czerwca 2013r. i od dnia 28 czerwca 2013r. do dnia 19 września 2013r. a także wszelkie okresy odbytych dotychczas kar pozbawienia wolności zaliczone na poczet kar jednostkowych w wyrokach podlegających połączeniu,

III.  pozostałe nie podlegające łączeniu orzeczenia zawarte w wyrokach objętych wyrokiem łącznym pozostawia do odrębnego wykonania,

IV.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. J. M. kwotę 147,60 złotych, w tym kwotę 27,60 złotych z tytułu podatku od towarów i usług tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej obrony udzielonej skazanemu T. S. z urzędu;

V.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych związanych z wydaniem wyroku łącznego.

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

T. S. urodz. (...) w K. został skazany następującymi prawomocnymi wyrokami:

1. Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze VIII Zamiejscowego Wydziału Karnego z siedzibą w Kamiennej Górze, zmienionym następnie wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 17.09.2013r. w sprawie VI Ka 415/13, za ciąg przestępstw z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnionych w nocy z 15 na 16 lipca 2012r. oraz w dniu 29 sierpnia 2012r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz za przestępstwo z art. 278 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 16 sierpnia 2012r. na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności oraz za ciąg przestępstw z art. 13 § 2 k.k. w zw. z art. 279 § 1 kk. i art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnionych w dniu 16 sierpnia 2012r. na karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności, którym wymierzono mu karę łączną 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności;

2. Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 24.05.2013r. w sprawie IIK 1693/12, zmienionym następnie wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 04.10.2013r. w sprawie VI Ka 451/13, za ciąg przestępstw z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnionych w dniu 17 i 18 sierpnia 2012r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem na poczet kary okresu zatrzymania w dniu 17, 18,19 i 20 sierpnia 2012r.;

3. Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 19.09.2013r. w sprawie IIIK 35/13, zmienionym następnie wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 11.03.2014r. w sprawie II AKa 14/14, za przestępstwo z art. 191 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w nocy z 5 na 6 października 2012r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w nocy z 5 na 6 października 2012r. na karę 1 roku pozbawienia wolności a także za występek z art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w nocy z 5 na 6 października 2012r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz za przestępstwo z art. 197 § 3 pkt 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w nocy z 5 na 6 października 2012r. na karę 6 lat pozbawienia wolności, którym wymierzono mu karę łączną 7 lat pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres tymczasowego aresztowania od dnia 10 października 2012r. do dnia 18 stycznia 2013r., od dnia 2 lutego 2013r. do dnia 6 marca 2013r., od dnia 16 marca 2013r. do dnia 18 czerwca 2013r. i od dnia 28 czerwca 2013r. do dnia 19 września 2013r.,

4. Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 27.05.2014r. w sprawie IIK 288/13, utrzymanym następnie w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 09.09.2014r. w sprawie IV Ka 625/14, za dwa wykroczenia z art. 119 § 1 k.k.w. popełnione w dniu 1 października 2012r. na karę 30 dni aresztu oraz za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 1 października 2012r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności a nadto za przestępstwo z art. 217 § 1 k.k. popełnione w dniu 1 października 2012r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, którym wymierzono mu karę łączną 1 roku i 7 miesięcy pozbawienia wolności.

(dowód: odpis wyroku Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze z dnia

23.05.2013r. wydanego w sprawie VIIK 201/13 k. 11-14,

odpis wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia

17.09.2013r. wydanego w sprawie VI Ka 415/13 k. 15,

odpis wyroku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 24.05.2013r.

wydanego w sprawie IIK 1693/12 k. 9,

odpis wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia

04.10.2013r. wydanego w sprawie VI Ka 451/13 k. 10,

odpis wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 19.09.2013r.

wydanego w sprawie IIIK 35/13 k. 5-7,

odpis wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia

11.03.2014r. wydanego w sprawie II AKa 14/14 k. 8,

odpis wyroku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 27.05.2014r.

wydanego w sprawie IIK 288/13 k. 40-41,

odpis wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 09.09.2014r.

wydanego w sprawie IV Ka 625/14 k. 47).

Skazany T. S. odbywa karę pozbawienia wolności od dnia 11 października 2012r. przebywając głównie w Areszcie Śledczym w J.. Jego zachowanie w jednostce penitencjarnej zostało ocenione jako zmienne. Podczas pobytu w Areszcie Śledczym w J. T. S. był dwukrotnie nagrodzony regulaminowo za przestrzeganie porządku. Skazany został także trzy razy ukarany dyscyplinarnie za nieprzestrzeganie regulaminu, ubliżanie współosadzonemu oraz gromadzenie leków. Nie jest on uczestnikiem podkultury przestępczej. Podczas jego pobytu w izolacji nie odnotowano objawów czynnej agresji wobec innych osób. Skazany mało krytycznie odnosi się do popełnionych przestępstw. Z uwagi na brak wolnych miejsc pracy nie jest on zatrudniony w jednostce penitencjarnej. Począwszy od dnia 20 sierpnia 2014r. T. S. odbywa karę pozbawienia wolności w systemie programowego oddziaływania. Przed osadzeniem skazany posiadał status osoby bezdomnej. W okresie od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 30 września 2012r. korzystał z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. w formie zasiłku okresowego w wysokości 238,50 złotych. W tym czasie nie pracował. W okresie od dnia 24 kwietnia 2012r. do dnia 27 maja 2012r. był on zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w K. jako bezrobotny bez prawa do zasiłku. Skazany T. S. ukończył szkołę zawodową o kierunku stolarz. Od dnia 1 września 1995r. do dnia 1 lipca 1997r. był zatrudniony w ramach przygotowania zawodowego. Następnie od dnia 8 września 1997r. do dnia 16 czerwca 1998r. pracował w zakładzie budowlanym na stanowisku stolarz meblowy. Od dnia 24 lipca 2000r. do dnia 31 grudnia 2000r. był on zatrudniony jako monter centralnego ogrzewania w firmie (...) S.A. Przed osadzeniem skazany przebywał w różnych środowiskach patologicznych, utrzymywał kontakty z osobami ze środowiska kryminogennego. W miesiącu październiku i listopadzie 2012r. skazany zamieszkał wraz z konkubiną w lokalu należącym do D. B., który przebywał w zakładzie karnym. W tym czasie odnotowano interwencje Policji z uwagi na nadużywanie alkoholu przez konkubinę skazanego.

(dowód: aktualna opinia o skazanym k. 25-29,

wywiad środowiskowy k. 21-22).

Sąd zważył, co następuje:

Wydanie wyroku łącznego uzależnione jest od istnienia warunków do orzeczenia kary łącznej. Stosownie do treści art. 85 k.k. Sąd orzeka karę łączną, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu.

W będącej przedmiotem osądu sprawie istniała możliwość połączenia skazanemu T. S. orzeczonej wyrokiem z dnia 23.05.2013r. w sprawie VIIK 201/13 za ciąg przestępstw z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. a popełnionych w nocy z 15 na 16 lipca 2012r. oraz w dniu 29 sierpnia 2012r. kary 8 miesięcy pozbawienia wolności, wymierzonej za przestępstwo z art. 278 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 16 sierpnia 2012r. kary 5 miesięcy pozbawienia wolności oraz orzeczonej za ciąg przestępstw z art. 13 § 2 k.k. w zw. z art. 279 § 1 kk. i art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnionych w dniu 16 sierpnia 2012r. kary 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności z, wymierzoną T. S. wyrokiem z dnia 24.05.2013r. w sprawie IIK 1693/12 za ciąg przestępstw z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnionych w dniu 17 i 18 sierpnia 2012r., karą 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz z, orzeczonymi wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 19.09.2013r. w sprawie IIIK 35/13 karami 6 miesięcy pozbawienia wolności, 1 roku pozbawienia wolności, 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 6 lat pozbawienia wolności wymierzonymi za przestępstwa popełnione w nocy z 5 na 6 października 2012r. i kwalifikowane odpowiednio z art. 191 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. , z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., z art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. a także z art. 197 § 3 pkt 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i wreszcie z, wymierzoną mu wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 27.05.2014r. w sprawie IIK 288/13, za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 1 października 2012r. karą 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności i orzeczoną za przestępstwo z art. 217 § 1 k.k. popełnione w dniu 1 października 2012r. karą 3 miesięcy pozbawienia wolności.

Przy wymiarze skazanemu kary łącznej należało mieć na względzie przede wszystkim okoliczność, iż wprawdzie występki, których popełnienia dopuszczał się T. S. w okresie od 15/16 lipca 2012r. do 29 sierpnia 2012r. każdorazowo skierowane były przeciwko mieniu, to jednak pięć spośród przestępstw, za które T. S. został skazany wyrokiem z dnia 23.05.2013r. w sprawie VIIK 201/13 oraz wyrokiem z dnia 24.05.2013r. w sprawie IIK 1693/12 popełnionych było na szkodę różnych podmiotów. Nie bez znaczenia przy orzekaniu wobec skazanego kary łącznej pozostawała także okoliczność, iż skazany T. S. po tym jak we wskazanym okresie popełnił dwadzieścia dwa przestępstwa, w dniu 1 października 2012r. oraz w nocy z 5 na 6 października 2012r. (a zatem po upływie stosunkowo krótkiego czasu skoro okres dzielący przestępstwa to niewiele ponad miesiąc) dopuścił się najpierw przestępstwa godzącego w dwa dobra chronione prawem tj. w mienie oraz wiarygodność dokumentów, przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej a wkrótce po ich dokonaniu popełnił dwa przestępstwa skierowane przeciwko wolności, występek przeciwko życiu i zdrowiu oraz zbrodnię kwalifikowaną z przepisu art. 197 § 3 pkt 1 k.k. Co istotne T. S. niemalże każdorazowo (za wyjątkiem czynu kwalifikowanego z przepisu art. 217 § 1 k.k.) odpowiadał w warunkach powrotu do przestępstwa z art. 64 § 1 k.k. Wszystkie powołane powyżej okoliczności wskazują jednoznacznie, zdaniem Sądu, na dużą niepoprawność skazanego oraz lekceważenie przez niego zasad porządku prawnego.

W tej sytuacji dojść należało do przekonania, iż pomiędzy poszczególnymi czynami skazanego nie występuje ścisły związek przedmiotowy i podmiotowy, który mógłby uzasadniać w niniejszej sprawie orzeczenie wobec skazanego kary łącznej w dolnej jej granicy określonej w przepisie art. 86 k.k. jako najwyższej z wymierzonych kar. Uwzględniając wszystkie powyższe okoliczności oraz zachowanie skazanego w Areszcie Śledczym w J. a także przed osadzeniem Sąd wymierzył skazanemu T. S. karę łączną 8 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

W ocenie Sądu kara w tym wymiarze będzie wystarczająca dla osiągnięcia wobec skazanego swoich celów, w tym przede wszystkim zapobiegnie popełnieniu przez niego przestępstw w przyszłości. Spełni ona także cele w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Na podstawie art. 577 k.p.k. i art. 63 § 1 k.k. Sąd zaliczył skazanemu na poczet kary łącznej pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt IIK 1693/12 w dniu 17, 18,19 i 20 sierpnia 2012r. oraz okres tymczasowego aresztowania w sprawie o sygn. akt IIIK 35/13 od dnia 10 października 2012r. do dnia 18 stycznia 2013r., od dnia 2 lutego 2013r. do dnia 6 marca 2013r., od dnia 16 marca 2013r. do dnia 18 czerwca 2013r. i od dnia 28 czerwca 2013r. do dnia 19 września 2013r. a także wszelkie okresy odbytych dotychczas kar pozbawienia wolności zaliczone na poczet kar jednostkowych w wyrokach podlegających połączeniu.

Pozostałe nie podlegające łączeniu orzeczenia zawarte w wyrokach objętych wyrokiem łącznym Sąd pozostawił do odrębnego wykonania (art. 576 § 1 k.p.k.).

W oparciu o przepis art. 29 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze, Sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adwokata J. M. kwotę 147,60 złotych, w tym kwotę 27,60 złotych z tytułu podatku od towarów i usług tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej obrony udzielonej skazanemu T. S. z urzędu.

Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. Sąd zwolnił skazanego od kosztów związanych z wydaniem wyroku łącznego albowiem ich uiszczenie byłoby dla niego zbyt uciążliwe.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.