Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Elblągu z 2015-09-24
Data orzeczenia:
24 września 2015
Data publikacji:
16 września 2016
Sygnatura:
II K 39/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Władysław Kizyk
Protokolant:
stażysta Sylwia Piotrowska
Hasła tematyczne:
Wyrok Łączny
Podstawa prawna:
art.569§1 i §2 kpk w zw z art.85 kk w zw z art.86§1 kk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt II K 39/15

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 września 2015 r.

Sąd Okręgowy w Elblągu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSO Władysław Kizyk

Protokolant: stażysta Sylwia Piotrowska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Elblągu del. do Prokuratury Okręgowej w Elblągu Iwony Piotrowskiej

po rozpoznaniu w dniu 24 września 2015 r.

sprawy J. S., syna K. i K. z domu Ł., ur. (...) w G.

skazanego prawomocnymi wyrokami :

I. Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 14.12.2006 r., w sprawie sygn. akt II K 941/05, za czyn z art. 291 § 1 k.k., popełniony w okresie od 4 do 13.01.2005 r., na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności, którą skazany odbył w okresie od dnia 13 .05.2007 r. do dnia 13.03.2008 r.;

II. Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 8.01.2008 r., w sprawie sygn. akt II K 650/06, za czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełniony w dniu 4.08.2005 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności, oraz za czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełniony w dniu 17.08.2005 r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; na mocy art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której na mocy art. 63 § 1 k.k. zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 26.08.2005 r.;

III. Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 31.03.2008 r., w sprawie sygn. akt II K 1071/07, za czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełniony w dniu 6.07.2004 r., na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

IV. Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 14.10.2008 r., w sprawie sygn. akt II 1 K 27/07, za czyny z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 271 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w warunkach ciągu przestępstw w okresie od 22.09.2004 r. do 27.09.2004 r., w nieustalonym okresie, nie wcześniej niż w lipcu 2004 r. i nie później niż do dnia 3.08.2004 r., oraz w nieustalonym okresie, nie wcześniej niż w styczniu 2004 r. i nie później niż do dnia 5.07.2004 r., na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 70 stawek dziennych przy określeniu wysokości jednej stawki na kwotę 10 zł; na mocy art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres 5 (pięciu) lat próby, okres próby w przedmiotowej sprawie upłynął w dniu 22 października 2013 r.; postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 16.03.2009 r. w sprawie o sygn. akt D 1120/08, XI Ko 287/09 zarządzono wobec J. S. wykonanie kary 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, które następnie postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie sygn. akt XI Ko 1566/15 Wp 200/09 uchylono i umorzono postępowanie wykonawcze w przedmiocie fakultatywnego zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec skazanego J. S.;

V. Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 2.09.2010 r., w sprawie sygn. akt II 1 K 80/06, za czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., popełniony w 2002 r., na karę 2 (dwóch) lat i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, oraz za czyn z art. 286 § 1 k.k., popełniony w okresie od 27.09.2001 r. do 1.08.2002 r., na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; na mocy art. 85 k.k. i art. 86 § 1 i 2 k.k. orzeczono karę łączną 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

VI. Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 31.05.2012 r., w sprawie sygn. akt II K 105/11, za czyn z art. 258 § 1 k.k., popełniony w okresie od jesieni 2005 r. do 10.05.2006 r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., popełniony w dniu 12.04.2006 r., na karę 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., popełniony w dniu 27.04.2006 r., na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności, oraz za czyn z art. 297 § 1 k.k., popełniony w dniu 11.10.2005 r., na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności; na mocy art. 85 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k. orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której na mocy art. 63 § 1 k.k. zaliczono okres faktycznego pozbawienia wolności skazanego od dnia 13.09.2006 r. do dnia 24.11.2006 r. i od dnia 15.08.2011 r. do dnia 8.09.2011 r.; postanowieniem z dnia 2.07.2011 r., w sprawie sygn. akt II K 105/11, Sąd Okręgowy w Elblągu skorygował dokonane w w/w wyroku błędne zaliczenie na poczet kary okresu rzeczywistego pozbawienia wolności, zaliczając na poczet tej kary okres od dnia 13.06.2006 r. do dnia 24.11.2006 r.;

VII. Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 25.07.2013 r., w sprawie sygn. akt IX K 925/11, za czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełniony w 23 marca 2005 r., na karę 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności.

o wydanie wyroku łącznego

I.  na podstawie art. 569 § 1 i 2 k.p.k. w zw. z art. 85 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k. łączy jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego J. S. prawomocnymi wyrokami: Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 14.12.2006 r., w sprawie sygn. akt II K 941/05, Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 8.01.2008 r., w sprawie sygn. akt II K 650/06, Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 31.03.2008 r., w sprawie sygn. akt II K 1071/07, Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 2.09.2010 r., w sprawie sygn. akt II 1 K 80/06, Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 31.05.2012 r., w sprawie sygn. akt II K 105/11, Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 25.07.2013 r., w sprawie sygn. akt IX K 925/11 i wymierza skazanemu karę łączną 5 (pięciu) lat i 10 ( dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na mocy art. 575 § 1 k.p.k. stwierdza, że wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 30 października 2014 r. sygn. akt II K 80/14 traci moc;

III.  na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej w punkcie I wyroku kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu J. S. okres odbytej kary pozbawienia wolności w sprawie sygn. akt II K 941/05 od dnia 13.05.2007 r. do 13.03.2008 r., a także okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie sygn. akt II K 650/06 w dniu 26.08.2005 r. oraz w sprawie sygn. akt II K 105/11 od 13.06.2006 r. do 24.11.2006 r. oraz okres odbytej kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem łącznym w sprawie II K 80/14, która została rozwiązana wraz z uchyleniem orzeczenia, tj. od dnia 08.08.2011 r. do dnia 24.09.2015 r.;

IV.  stwierdza, że pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w wyrokach jednostkowych podlegających połączeniu ulegają odrębnemu wykonaniu;

V.  na podstawie art. 572 k.p.k. umarza postępowanie o wydanie wyroku łącznego dotyczącego wyroku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 14.10.2008 r., w sprawie sygn. akt II 1 K 27/07;

VI.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego J. S. w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych związanych z wydaniem wyroku łącznego.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.