Wtorek 19 lutego 2019 Wydanie nr 4012
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2016-03-24
Data orzeczenia:
24 marca 2016
Data publikacji:
18 maja 2018
Sygnatura:
I C 628/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Lidia Grzelak
Protokolant:
Ewelina Goryszewska
Hasła tematyczne:
Legitymacja Procesowa
Podstawa prawna:
art. 6 kc
Teza:
Powództwo oddala
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)

Sygn. akt I C 628/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 marca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Lidia Grzelak

Protokolant Ewelina Goryszewska

po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2016 r. w Ciechanowie

sprawy z powództwa (...) 1 (...) w W.

przeciwko J. B.

o zapłatę 2207,63 zł

powództwo oddala.

Syn. akt I C 628/15

UZASADNIENIE

W dniu 14 lutego 2013 r. do Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie VI Wydziału Cywilnego wpłynął pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym, w którym powód (...) 1 (...) w W. domagał się zasądzenia od pozwanej J. B. z d. W. kwoty 2207,63 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 14 lutego 20013 r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie nakazem zapłaty z dnia 28 lutego 2013 r. wydanym w elektronicznym postępowaniu upominawczym w sprawie VI Nc –e 403941/13 uwzględnił powództwo w całości.

Pozwana J. B. złożyła sprzeciw od w/w nakazu zapłaty.

Postanowieniem z dnia 27 maja 2015 r. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie przekazał rozpoznanie sprawy do Sądu Rejonowego w Ciechanowie.

Przed Sądem Rejonowego w Ciechanowie, powód (...) 1 (...) w W. podtrzymał swoje roszczenie, z którym wystąpił w toku elektronicznego postępowania upominawczego. Podniósł, że na podstawie umów sprzedaży wierzytelności z dnia 26 marca 2012 r. oraz porozumienia z dnia 19 lipca 2012 r. przejął od (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. prawa do wierzytelności wobec pozwanej z tytułu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej pomiędzy (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. a pozwaną J. W. ( obecnie B. ).

J. W. zawarła związek małżeński w dniu 3 sierpnia 2013 r. i obecnie nosi nazwisko B..

Pozwana J. B. wnosiła o oddalenie powództwa z uwagi na fakt, że nie zawierała umowy i świadczenie usług telekomunikacyjnych z (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W..

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 22 lipca 2011 r. osoba podająca się za J. W. zawarła z (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. ( operatorem sieci O. ) umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Należności z tytułu wykonanych usług telekomunikacyjnych nie zostały zapłacone. Ich łączna wysokość wraz z odsetkami ustawowymi wynosi 2207,63 zł.

W dniu 26 marca 2012 r. (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. zawarła z (...) 1 (...) w W. umowę ramową przelewu wierzytelności, zaś w dniu 13 lipca 2012 r. porozumienie, na mocy których (...) 1 (...) w W. nabył m.in. wierzytelność przysługującą (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. w stosunku do osoby, która zawarła w dniu 22 lipca 2011 r. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych ( bezsporne )

Prawomocnym postanowieniem z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie Ds. 1569/14 Prokuratura Rejonowa w Ciechanowie umorzyła dochodzenie wobec nie ustalenia sprawcy przestępstwa w sprawie doprowadzenia w dniu 22 lipca 2011 r. w K. gmina (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1821,56 zł w związku z zawarciem przez nieustaloną osobę podającą się za J. W. umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr (...) oraz sfałszowania jej podpisu o treści: (...) i zakup w cenie promocyjnej za 49,00 zł aparatu telefonicznego marki S. (...) rzeczywistej wartości 1659,00 zł wyłudzając usługi telekomunikacyjne w kwocie 211,56 zł, działając tym samym na jej szkodę i (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W., tj. przestępstwa z art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk ( akta Ds. 1569/14 ).

Cesje wierzytelności nie były kwestionowana przez pozwaną. Powód przedstawił również pierwotną umowę, z której wywodzi swoje roszczenie.

Wskazać również należy, że powód nie podważył w toku procesu okoliczności ustalonych w toku dochodzenia w sprawie Ds. 1569/14 Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie.

Sąd zważył, co następuje :

W ocenie Sądu roszczenie powoda (...) 1 (...) w W. nie zasługuje na uwzględnienie.

Powód (...) 1 (...) w W. domagał się zasądzenia kwoty 2207,63 zł, którą miała stanowić wierzytelność przysługującą pierwotnie operatorowi sieci O. - (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W.. Pozwana J. B. wskazała, że nie była klientem tej sieci, a jej twierdzenia w tym zakresie znajdują potwierdzenie w ustaleniach dokonanych przez Prokuraturę Rejonową w Ciechanowie w sprawie Ds. 1569/14. Niewątpliwie doszło do podpisania w dniu 22 lipca 2011 r. umowy pomiędzy (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. a osobą fizyczną o świadczenie usług telekomunikacyjnych, jednakże dane tej osoby nie zostały ustalone. Nie może budzić wątpliwości, że umowę zawarła nie J. B. a osoba, która tylko posługiwała się jej danymi personalnymi.

Należy podkreślić, że sam fakt nabycia wierzytelności w drodze umowy sprzedaży nie oznacza jeszcze, że one istnieją. Nie kwestionując co do zasady ich istnienia, gdyż niewątpliwie umowa została zawarta i usługi telekomunikacyjne zostały wykonane, jednakże dłużnikiem z tego tytułu – w świetle dokonanych ustaleń – nie jest pozwana J. B. z d. W., lecz inna osoba posługująca się jej danymi osobowymi.

W związku z powyższym Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.