Środa 20 lutego 2019 Wydanie nr 4013
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-05-25
Data orzeczenia:
25 maja 2015
Data publikacji:
17 kwietnia 2018
Data uprawomocnienia:
24 czerwca 2015
Sygnatura:
X GC 142/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
X Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Leszek Guza
Protokolant:
Katarzyna Bocian
Hasła tematyczne:
Najem
Podstawa prawna:
art. 659 kc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt X GC 142/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 maja 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący SSO Leszek Guza

Protokolant Katarzyna Bocian

po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2015 roku w Gliwicach

na rozprawie

sprawy z powództwa: (...) sp. z o.o. w G.

przeciwko : Syndykowi masy upadłości (...) Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

w S.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego na rzecz powódki:

- kwotę 111 158,33 zł (sto jedenaście tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści trzy grosze) z odsetkami ustawowymi od dnia 26 września 2014 r. do dnia zapłaty;

- kwotę 39,24 zł (trzydzieści dziewięć złotych dwadzieścia cztery grosze) z odsetkami ustawowymi od dnia 2 października 2014 r. do dnia zapłaty;

- kwotę 1 429,08 zł (jeden tysiąc czterysta dwadzieścia dziewięć złotych osiem groszy)z odsetkami ustawowymi od dnia 2 października 2014 r. do dnia zapłaty;

- kwotę 1,08 zł (jeden złoty osiem groszy) z odsetkami ustawowymi od dnia 3 października 2014 r. do dnia zapłaty;

- kwotę 110 827,59 zł (sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy) z odsetkami ustawowymi od dnia 25 października 2014 r. do dnia zapłaty;

- kwotę 1 429,08 zł (jeden tysiąc czterysta dwadzieścia dziewięć złotych osiem groszy)z odsetkami ustawowymi od dnia 30 października 2014 r. do dnia zapłaty;

- kwotę 48,81 zł (czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt jeden groszy) z odsetkami ustawowymi od dnia 30 października 2014 r. do dnia zapłaty;

- kwotę 74 629,42 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych czterdzieści dwa grosze) z odsetkami ustawowymi od dnia 28 listopada 2014 r. do dnia zapłaty;

- kwotę 15,08 zł (piętnaście złotych osiem groszy) z odsetkami ustawowymi od dnia28 listopada 2014 r. do dnia zapłaty;

- kwotę 283,37 zł (dwieście osiemdziesiąt trzy złote trzydzieści siedem groszy) z odsetkami ustawowymi od dnia 28 listopada 2014 r. do dnia zapłaty;

- kwotę 56,60 zł (pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi od dnia 28 listopada 2014 r. do dnia zapłaty;

2. w pozostałej części postępowanie umarza;

3. zasądza od pozwanego na rzecz powódki 22.228,00 zł ( dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSO Leszek Guza

Sygn. akt X GC 142/15

UZASADNIENIE

Powód (...) Spółka z o.o.w G., pozwem złożonym w dniu 2 marca 2015 r., wniósł o zasądzenie od pozwanego Syndyka Masy Upadłości (...) Spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej w S. kwoty 300 210 , 16 zł z odsetkami ustawowymi według zestawienia zawartego w pozwie i kosztami procesu.

W uzasadnieniu wskazał, że dochodzi zaległych należności z tytułu czynszu najmu lokalu użytkowego.

W sprzeciwie od wydanego w sprawie nakazu zapłaty pozwany uznał roszczenie powoda poza roszczeniami z faktur :

- (...),

- (...),

- (...),

które zostały zapłacone w dniu 10 marca 2015 r.

Pozwany zaproponował zawarcie ugody.

Powód cofnął pozew w zakresie wskazanych przez pozwanego należności, w pozostałej części zaś podtrzymał powództwo i wniósł o zasądzenie kosztów procesu.

Sąd ustalił i zważył:

:

W niniejszej sprawie nie było sporu miedzy stronami co do faktu związania ich umową najmu oraz co do wysokości dochodzonych należności i terminów ich wymagalności.

Jedynym zarzutem pozwanego był zarzut częściowego spełnienia świadczenia w dniu 10 marca 2015 r.

W odpowiedzi na ten zarzut powód cofnął powództwo w części odpowie dającej zapłaconym przez pozwanego kwotom.

Dlatego w tym zakresie w oparciu o treść art. 230 k.p.c. i art. 355 k.p.c. postępowanie umorzono.

W pozostałym zakresie opierając się o treść art. 659 k.c. i art. 481 k.c. zasądzono od pozwanego na rzecz powoda :

- kwotę 111 158,33 zł (sto jedenaście tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści trzy grosze) z odsetkami ustawowymi od dnia 26 września 2014 r. do dnia zapłaty;

- kwotę 39,24 zł (trzydzieści dziewięć złotych dwadzieścia cztery grosze) z odsetkami ustawowymi od dnia 2 października 2014 r. do dnia zapłaty;

- kwotę 1 429,08 zł (jeden tysiąc czterysta dwadzieścia dziewięć złotych osiem groszy)z odsetkami ustawowymi od dnia 2 października 2014 r. do dnia zapłaty;

- kwotę 1,08 zł (jeden złoty osiem groszy) z odsetkami ustawowymi od dnia 3 października 2014 r. do dnia zapłaty;

- kwotę 110 827,59 zł (sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy) z odsetkami ustawowymi od dnia 25 października 2014 r. do dnia zapłaty;

- kwotę 1 429,08 zł (jeden tysiąc czterysta dwadzieścia dziewięć złotych osiem groszy)z odsetkami ustawowymi od dnia 30 października 2014 r. do dnia zapłaty;

- kwotę 48,81 zł (czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt jeden groszy) z odsetkami ustawowymi od dnia 30 października 2014 r. do dnia zapłaty;

- kwotę 74 629,42 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych czterdzieści dwa grosze) z odsetkami ustawowymi od dnia 28 listopada 2014 r. do dnia zapłaty;

- kwotę 15,08 zł (piętnaście złotych osiem groszy) z odsetkami ustawowymi od dnia28 listopada 2014 r. do dnia zapłaty;

- kwotę 283,37 zł (dwieście osiemdziesiąt trzy złote trzydzieści siedem groszy) z odsetkami ustawowymi od dnia 28 listopada 2014 r. do dnia zapłaty;

- kwotę 56,60 zł (pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi od dnia 28 listopada 2014 r. do dnia zapłaty.

O kosztach orzeczono zgodnie z art. 98 k.p.c. uznając, że pozwany spełniając świadczenie po dniu wniesienia pozwu oraz po dniu wydania nakazu zapłaty musi być uznany za stronę przegrywającą proces.

Na zasadzone koszty złożyły się opłata sądowa 15 011 zł , opłata skarbowa 17 zł i wynagrodzenie pełnomocnika 7 200 zł.

SSO Leszek Guza

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.