Wtorek 19 lutego 2019 Wydanie nr 4012
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze z 2015-01-16
Data orzeczenia:
16 stycznia 2015
Data publikacji:
18 maja 2018
Data uprawomocnienia:
22 czerwca 2015
Sygnatura:
V GC 2/14
Sąd:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wydział:
V Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Tomasz SPROCH
Protokolant:
sekr. sądowy Joanna Linde
Hasła tematyczne:
Nienależne Świadczenie
Podstawa prawna:
405 k.c., 410k.c., 481 k.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt V GC 2/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 stycznia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze V Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Tomasz SPROCH

Protokolant:

sekr. sądowy Joanna Linde

po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2015 r. w Jeleniej Górze

na rozprawie

sprawy z powództwa: T. P., P. S.

przeciwko: (...) Spółka z o.o. w Z.

o zapłatę 9.219,65 zł

na skutek sprzeciwu pozwanego od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 16.09.2013 r. sygn. akt V GNc 2486/13, który utracił moc w całości

I.  zasądza od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwotę 9.219,65 zł (dziewięć tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt pięć groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 13.11.2012 r. do dnia zapłaty,

II.  zasądza od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwotę 300,00 zł tytułem kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Powodowie T. P. i P. S. – wspólnicy spółki cywilnej (...) domagali się zasądzenia od pozwanego (...) sp. z o.o. w Z. kwoty 9.219,65 zł wraz z ustawowymi odsetkami od tej kwoty (jak sprecyzowali w piśmie z dnia 22.07.2013 r. - k. 51) od dnia 13.11.2012 r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powodowie wskazali, że w ramach współpracy handlowej z pozwaną spółką dostarczyli jej akcesoria meblowe objęte fakturą Vat nr (...) z dnia 29.10.2012 r.. Część rzeczy dostarczonych pozwanemu została następnie przez niego zwrócona. Dochodzona kwota uwzględnia już dokonane zwroty rzeczy.

W dniu 16 września 2013 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie wydał w sprawie nakaz zapłaty, w którym uwzględnił w całości żądania zgłoszone w pozwie.

Powyższy nakaz zapłaty pozwany zaskarżył w całości wnosząc o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powodów kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu sprzeciwu pozwana spółka zarzuciła, że nie składała zamówienia, z którego powodowie wywodzą swoje roszczenie. Zgodnie z zapisami umowy spółki do jej reprezentacji, przy czynnościach przekraczających kwotę 5.0000 zł, konieczna jest łączna reprezentacja dwóch członków zarządu, co w niniejszej sprawie nie miało miejsca. Pozwana spółka przyznała, że powodowie przesłali jej towar, który nie był zamawiany, o czym powodowie zostali niezwłocznie poinformowani, lecz ci zwlekali z odbiorem towaru, co uczynili dopiero w maju następnego roku.

W odpowiedzi na sprzeciw powodowie podtrzymali powództwo wskazując m.in., że pozwana spółka nie zgłaszała niezwłocznie po dostarczeniu towaru chęci jego zwrotu. Dopiero po wezwaniu do zapłaty pozwana spółka podniosła zarzut, że nie zamawiała towaru. Nie wyrażała przy tym chęci zwrotu całego towaru, a jedynie części, którą to dodatkowo chciała zamienić na inny, jej zdanie lepiej sprzedający się.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Ł. P. pełniąc funkcję członka zarządu pozwanej spółki prowadził rozmowy z M. K. będącym przedstawicielem handlowym powodów, których celem było uzgodnienie warunków przyszłej współpracy handlowej pomiędzy stronami. Po uzgodnieniu warunków współpracy Ł. P. w imieniu pozwanej spółki, za pośrednictwem M. K., zamówił u powodów akcesoria meblowe na łączną kwotę 14.643,30 zł.

Zamówione rzeczy powodowie dostarczyli pozwanej spółce wystawiając fakturę Vat (...) na kwotę 14.990,85 zł. Na skutek omyłki powodowie w porównaniu z zamówieniem dostarczyli pozwanemu o 32 mb więcej aluminiowego toru górnego o wartości 347,55 zł.

W związku z tym powodowie wystawili pozwanemu w dniu 21.12.2012 r. korektę faktury na kwotę 347,55 zł.

Dowód: faktura Vat nr (...) k. 7,8, korekta faktury vat k. 9-12, list przewozowy k. 17, wydruk korespondencji elektronicznej z października 2012 r. wraz z załącznikami k. 90 – 100, zeznania świadka A. B. k. 217, 218, zeznania świadka M. K. k. 252 .

Pozwany zaksięgował fakturę Vat nr (...) wystawioną przez powodów.

Dowód: potwierdzenie sald k. 165.

Zgodnie z przyjętymi w pozwanej spółce zasadami reprezentacji członek zarządu może ją reprezentować samodzielnie w sprawach majątkowych o wartości do 5.000 zł.

Dowód: odpis z KRS k. 35 – 40.

Pozwany kilka miesięcy po dostarczeniu towaru, po wezwaniach ze strony powodów do zapłaty ceny za sprzedane rzeczy zgłosił powodom chęć zwrotu części akcesoriów meblowych. Powodowie wyrazili na to zgodę. Wartość zwróconych rzeczy wyniosła 5.423,65 zł. Na zlecenie powodów rzeczy te w maju 2013 r. zostały przesłane innemu podmiotowi bezpośrednio z siedziby pozwanej spółki.

Dowód: list przewozowy k. 18, wezwania do zapłaty z: 18.12.2012 r., 19.02.2013 r. , 27.02.2013 r., 20.03.2013 r, wraz potwierdzeniami nadania przesyłek k. 20 – 28, korekta faktury k. 13 – 16, wydruk korespondencji elektronicznej z kwietnia – czerwca 2013 r. wraz z załącznikami k. 101- 134, zeznania świadka A. B. k. 217.

W lipcu 2013 r. pozwany zaczął kwestionować skuteczność złożonego zamówienia.

Dowód: korespondencja elektroniczna z lipca 2013 r. k. 135 – 137.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo całości zasługiwało na uwzględnienie. Powodowie w pozwie powoływali się na umowę zawartą z pozwaną spółką. Przeprowadzone w sprawie dowody pozwalają na dokonanie ustalenia, że Ł. P. w imieniu pozwanej spółki zamówił u powodów reprezentowanych przez ich przedstawiciela handlowego M. K. akcesoria meblowe wyszczególnione w fakturze Vat nr (...) (z uwzględnieniem korekty faktury nr (...)). Bezsporne w sprawie było, że rzeczy te zostały dostarczone do siedziby spółki. Sąd za niewiarygodne uznał zeznania Ł. P. w części w jakiej wynika z nich, że towar został dostarczony pomimo tego, że nie był zamawiany, a do powodów kierowana była jedynie prośba o przesłanie oferty. Zeznaniom świadka przeczy odebranie przesłanych rzeczy, podpisanie przez spółkę potwierdzenia salda na dzień 31.12.2012 r., a także reakcja spółki na wezwania do zapłaty z pierwszej połowowy 2013 r.. Pozwany w tym okresie nie kwestionował złożenia zamówienia, a jedynie chciał dokonać zwrotu część i rzeczy.

Z uwagi na ustalony w umowie spółki sposób jej reprezentacji (przewidujący przy czynnościach powyżej 5.000 zł składanie w imieniu spółki oświadczeń woli przez dwóch członków zarządu), przy jednoczesnym braku dowodów wskazujących na reprezentowanie pozwanej spółki przez Ł. P. na podstawie pełnomocnictwa oraz uwzględniając treść przepisu art. 205 k.s.h. uznać należy, że strony nie zawarły skutecznie umowy. Zawarta umowa dotknięta była nieważnością w myśl art. 58 § 1 k.c. ( por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 6 czerwca 2007 r., sygn. akt I ACa 347/07, LEX nr 370443).

Przeprowadzone w sprawie dowody powalają stwierdzić, że powodowie w wykonaniu nieważnej umowy spełnili świadczenie, a pozwany to świadczenie przyjął. Dowodzi tego w szczególności potwierdzenie sald na dzień 31.12.2012 r., a także zachowanie pozwanego do lipca 2013 r.. Pozwany w tym czasie, pomimo wezwań do zapłaty nie podnosił żadnych twierdzeń o omyłkowym odbiorze przesłanych rzeczy.

Powodowie spełnili więc na rzecz pozwanej spółki nienależne świadczenie w rozumieniu art. 410 § 2 k.c.. Na podstawie art. 405 k.c. pozwany zobowiązany jest więc do zwrotu tego świadczenia lub jego wartości. Pozwany dokonał zwrotu części wydanych mu rzeczy, co potwierdzają korekty faktur nr (...). Pozwany wbrew podnoszonym twierdzeniom nie wykazał w należyty sposób zwrotu całości odebranych rzeczy. Dowodem takim w szczególności nie może być list przewozowy dotyczący nadania przesyłki w dniu 09.05.2013 r.. Jak słusznie zarzucają powodowie wskazana w nim waga przesyłki (200 kg) jest mniejsza od wagi wskazanej w liście przewozowym z 29.10.2012 r. (650 kg). List przewozowy z dnia 09.05.2013 r. nie może dowodzić zwrotu wszystkich rzeczy.

W konsekwencji sąd zasądził na rzecz powodów dochodzoną kwotę jako wartość nienależnego świadczenia, którego pozwany nie zwrócił.

Na podstawie art. 481 k.c. zasądzono odsetki. Termin zapłaty wskazany został w fakturze, która jak powszechnie się przyjmuje może stanowić wezwanie do zapłaty.

Rozstrzygnięcie o kosztach procesu oparto na przepisie art. 98 § 1 k.c. Na zasądzone koszty składa się opłata od pozwu.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.