Poniedziałek 22 kwietnia 2019 Wydanie nr 4074
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2016-04-08
Data orzeczenia:
8 kwietnia 2016
Data publikacji:
13 września 2018
Data uprawomocnienia:
8 kwietnia 2016
Sygnatura:
II Ca 198/16
Sąd:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Arkadiusz Lisiecki
Hasła tematyczne:
Nienależyte Wykonanie Umowy
Podstawa prawna:
art. 3531 kpc.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt II Ca 198/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 kwietnia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSA Arkadiusz Lisiecki

po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2016 roku w Piotrkowie Trybunalskim w postępowaniu uproszczonym na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) S.A z siedzibą we W.

przeciwko R. R.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 stycznia 2016 roku sygn. akt I C 1078/15

apelację oddala.

II Ca 198/16

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. oddalił powództwo (...) S.A we W. przeciwko R. R. o zapłatę.

Podstawą rozstrzygnięcia były następujące ustalenia faktyczne i prawne:

W dniu 20 lutego 2014 r. pomiędzy – (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. a pozwanym – R. R. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą (...) doszło do zawarcia umowy wskutek pisemnego potwierdzenia przez pozwanego oświadczenia odnośnie akceptacji danych i warunków umowy, dołączonej do (...), który to pakiet zaoferowany został telefonicznie pozwanemu w dniu 20 lutego 2014 roku do bezpłatnego trzydziestodniowego korzystania, a następnie doręczony przesyłką kurierską wraz z załączonymi warunkami umowy, na podstawie których powód dochodzi swojego roszczenia.

Zgodnie z § 1 pkt 2 warunków umowy dołączonych do (...), konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Termin do odstąpienia od umowy uważa się za zachowany, jeśli klient przed jego upływem doręczy listem poleconym na adres K. pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

W niniejszej sprawie pozwany R. R. pismem z dnia 19 marca 2014 roku wypowiedział powodowi (...), zawarty w dniu 2 lutego 2014 roku. Pismo to zostało nadane u operatora pocztowego w dniu 21 marca 2014 roku, a więc przed upływem trzydziestodniowego terminu przewidzianego do odstąpienia od umowy.

W ocenie Sądu I instancji pozwany zachował 30 dniowy termin do wypowiedzenia zawartej z powodem umowy bezpieczeństwa prawnego. Jak wynika z przepisów kodeksu cywilnego, oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do adresata.

Uwzględniając powyższe uregulowania oraz datę nadania pisma o odstąpieniu od umowy (...), widniejącą na potwierdzeniu nadania, należy przyjąć, iż pozwany R. R. dokonał skutecznego wypowiedzenia zawartej z powodem umowy w zakreślonym przez powoda terminie.

Wobec powyższego w ocenie Sądu I instancji bezprzedmiotowe stały się rozważania w kwestii interpretacji złożonych przez strony oświadczeń woli i ewentualnych roszczeń z tego tytułu.

Apelację od powyższego wyroku złożył powód zarzucając naruszenie:

- prawa materialnego tj. art. 353 1 kc a tym samym naruszenie zasady swobody umów do co zasad jej rozwiązania a także naruszenie art. 61 kc w zw. z §1 ust.1 umowy bezpieczeństwa prawnego poprzez ich niezastosowanie.

- prawa procesowego art. 233 kpc poprzez brak wszechstronnego rozważenia zebranego materiału dowodowego w sprawie a tym samym dokonanie błędnych ustaleń faktycznych w postaci wadliwego przyjęcia, iż do dochowania 30 dniowego terminu na odstąpienie od umowy wystarczy nadanie pisma w polskiej placówce operatora pocztowego;

- art.165§2 kpc poprzez jego zastosowanie w toku niniejszego sporu i przyjęcie, iż oświadczenie pozwanego z dnia 19.03.2014r. stanowi pismo procesowe.

Wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez zasądzenie na rzecz powoda rzecz kwoty 730, 62 zł, wraz z odsetkami ustawowymi od kwot:

- 121,77 zł od dnia 13 września 2014 r. do dnia zapłaty,

- 121,77 zł od dnia 12 października 2014 do dnia zapłaty,

- 121,77 zł od dnia 14 listopada 2014 r. do dnia zapłaty,

- 121,77 zł od dnia 12 grudnia 2014 r. do dnia zapłaty,

- 121,77 zł od dnia 13 stycznia 2015 r. do dnia zapłaty,

- 121,77 zł od dnia 13 lutego 2015 r. do dnia zapłaty.

Wniósł o zasądzenie na rzecz powoda kosztów postępowania za obie instancje.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Apelacja nie jest zasadna.

Sąd Rejonowy wbrew zarzutom skarżącego należycie wyjaśnił istotne dla rozstrzygnięcia fakty w oparciu o całokształt materiału dowodowego, który ocenił wedle reguł art. 233 § 1 kpc.

Ustalenia te Sąd Okręgowy podziela i przyjmuje za własne.

Sąd Odwoławczy podziela stanowisko Sądu I instancji, że doszło do skutecznego wypowiedzenia przez pozwanego zawartej z powodem umowy bezpieczeństwa prawnego. Powód wbrew swoim twierdzeniom nie wykazał, by pozwany został pouczony podczas telefonicznego zawierania umowy, że termin do jej odstąpienia jest zachowany, jeżeli klient przed upływem 30 dni od dnia jej zawarcia doręczy listem poleconym na adres K. pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Powód na poparcie swoich żądań nie przedstawił żadnych dowodów – mimo zobowiązania go przez Sad Rejonowy do złożenia nagrania rozmowy telefonicznej przez infolinię w trakcie której doszło do zawarcia umowy – na okoliczność udzielonego klientowi pouczenia o terminie i sposobie rozwiązana umowy. Dodatkowo podkreślić należy, że postanowienie umowne uzależniające skuteczność wypowiedzenia umowy od doręczenia przez klienta przed upływem 30 dni od dnia jej zawarcia doręczy listem poleconym jest niekorzystne dla klienta i w ocenie Sądu Odwoławczego nie mogło być dla niego wiążące (art. 353 1 kc). Takie sformułowanie w istocie stwarza profesjonalnemu podmiotowi jakim jest powód, możliwość uchylania się od podjęcia przesyłki pocztowej i przedłużania terminu jej odbioru, przez co fizyczne doręczenie korespondencji w zakreślonym przez powoda terminie będzie nader utrudnione.

Dlatego też, biorąc pod uwagę powyższe uznać należy, że pozwany dochował terminu do wypowiedzenia umowy nadając w dniu 21 marca 2014r., a wiec 29-tego dnia trwania umowy, na placówce pocztowej pisemne oświadczenie o jej wypowiedzeniu. Biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, że pozwany nigdy nie korzystał z usług powoda, to domaganie się w tych okolicznościach przez powoda wynagrodzenia za usługi których nie świadczył pozwanemu należy uznać za nieuzasadnione i sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Z powyższych względów, uznając zarzuty apelacji za nieuzasadnione, Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 397 §1 i 2 kpc orzekł jak w sentencji.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.