Środa 22 maja 2019 Wydanie nr 4104
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-04-15
Data orzeczenia:
15 kwietnia 2015
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
15 kwietnia 2015
Sygnatura:
III Ca 34/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Tomasz Tatarczyk
Sędziowie:
Krystyna Hadryś
Maryla Majewska-Lewandowska
Protokolant:
Aldona Kocięcka
Hasła tematyczne:
Obowiązek Alimentacyjny
Podstawa prawna:
art. 132, 133 § 2, 135 § 1 k.r. i o. p.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. - Kodeks rodzinny
(Dz. U. z 1950 r. Nr 34, poz. 308)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt III Ca 34/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 kwietnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO Tomasz Tatarczyk (spr.)

Sędzia SO Krystyna Hadryś

Sędzia SR (del.) Maryla Majewska - Lewandowska

Protokolant Aldona Kocięcka

po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2015 r. w Gliwicach na rozprawie

sprawy z powództwa E. D.

przeciwko S. D.

o alimenty

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej

z dnia 29 października 2014 r., sygn. akt III RC 441/14

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 300 (trzysta) złotych z tytułu zwrotu kosztów postępowania odwoławczego.

SSR (del.) Maryla Majewska - Lewandowska SSO Tomasz Tatarczyk SSO Krystyna Hadryś

Sygn. akt III Ca 34/15

UZASADNIENIE

Wyrokiem z 29 października 2014 roku Sąd Rejonowy zasądził od pozwanego na rzecz powódki alimenty w kwocie po 400 zł miesięcznie począwszy od dnia 1 lipca 2014 roku, płatne z góry do rąk matki powódki do dnia piętnastego każdego miesiąca z odsetkami w wysokości 13 % w stosunku rocznym w przypadku zwłoki, oddalił powództwo w pozostałym zakresie, zasądził od pozwanego na rzecz powódki do rąk jej matki kwotę 600 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa prawnego, nakazał pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 240 zł z tytułu opłaty od pozwu, od uiszczenia której powódka była zwolniona, wyrokowi w części zasądzającej alimenty nadał rygor natychmiastowej wykonalności. Sąd ustalił, że powódka E. D. urodziła się (...), pochodzi ze związku pozamałżeńskiego J. P. i P. D.. Matka powódki wraz z nią począwszy od lipca 2014 roku mieszka ze swoimi rodzicami. Poza alimentami świadczonymi przez ojca małoletniej, J. P. nie posiada innych środków utrzymania i wraz z małoletnią korzysta z pomocy finansowej swoich rodziców. W kwietniu 2014 roku matka powódki ukończyła technikum gastronomiczne, nie pracuje z uwagi na opiekę sprawowaną nad córką. Kontynuuje naukę w szkole policealnej w systemie zaocznym. Małoletnia jest zdrowa i prawidłowo się rozwija. Koszty jej utrzymania ustalił Sąd na kwotę około 1000 zł miesięcznie. Ustalił, że rodzice J. P. przeznaczają na zaspokojenie potrzeb małoletniej powódki około 400 zł miesięcznie, poza tym ponoszą w całości koszty utrzymania mieszkania, z którego korzysta powódka i jej matka. Pozwany jest lekarzem, podjął zatrudnienie w fundacji Unia (...), prowadzi działalność gospodarczą. Uzyskuje dochody wynoszące ponad 12.000 zł miesięcznie. Jest posiadaczem dwóch mieszkań. Utrzymuje syna P. D., wspiera finansowo matkę, siostrę i teściową. Powódce przekazał wraz z synem prezenty o wartości około 500 zł. P. D. kontynuuje naukę w systemie stacjonarnym w policealnej szkole na pierwszym roku, utrzymuje się z renty rodzinnej po matce, wynoszącej 717 zł miesięcznie, finansowo wspiera go ojciec i babcia, cierpi na padaczkę i depresje. Łoży na powódkę alimenty w kwocie 300 zł miesięcznie zasądzone wyrokiem z 6 lutego 2014 roku. Za uzasadnione uznał Sąd żądanie zasądzenia od pozwanego na rzecz powódki alimentów w kwocie po 400 zł miesięcznie. Stwierdził, że zachodzi sytuacja, o której mowa w art. 132 k.r. i op., kiedy osoba zobowiązana do świadczeń alimentacyjnych w bliższej kolejności nie jest w stanie uczynić w pełni zadość swojemu obowiązkowi. Podkreślił, ze ojciec małoletniej w sprawie alimentacyjnej skierowanej przeciwko niemu wywodził brak po swojej stronie możliwości zarobkowych i majątkowych pozwalających świadczyć wyższe alimenty na rzecz córki. W ocenie Sądu, powódka znalazła się w niedostatku, co czyni zasadnym skierowanie żądania alimentacyjnego przeciwko pozwanemu jako osobie zobowiązanej w dalszej kolejności. Alimenty świadczone przez ojca i wsparcie finansowe dziadków macierzystych są niewystarczające do zaspokojenia w pełnym zakresie podstawowych potrzeb powódki. Obowiązek opieki nad nią uniemożliwia natomiast matce podjęcie zatrudnienia. Świadczenia alimentów w kwocie 400 zł miesięcznie niewątpliwie leży w granicach możliwości zarobkowych pozwanego.

W apelacji pozwany zarzucił naruszenie prawa materialnego - art. 132 w związku z art. 133 § 2 k.r. i op. przez błędną wykładnię i niewłaściwie zastosowanie, w rezultacie zasądzenie alimentów, podczas gdy nie zostały spełnione ustawowe przesłanki obciążenia alimentami zobowiązanego w dalszej kolejności bowiem zobowiązany w pierwszej kolejności ojciec małoletniej powódki regularnie wywiązuje się z własnego obowiązku alimentacyjnego a małoletnia nie znajduje się w niedostatku, naruszenie prawa procesowego - art. 233 § 1 k.p.c. przez dowolne, fragmentaryczne rozważenie zebranego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności przez nieuzasadnione pominięcie zeznań świadka P. D. i zeznań pozwanego w zakresie w jakim podali, że razem partycypują w kosztach utrzymania małoletniej powódki ponad przekazywane przez jej ojca alimenty, mianowicie kupują dla niej niezbędne akcesoria i pożywienie oraz w zakresie w jakim stwierdzili, że matka powódki odmawia ich przyjmowania, pominięcie zeznań matki małoletniej w zakresie, w jakim przyznała, że ojciec i dziadek partycypują w kosztach utrzymania powódki, nieuzasadnione uznanie, że z zeznań ojca małoletniej wynika, iż nie jest on w stanie zająć się opieką nad córką gdyż w tygodniu uczy się, w związku z czym matka małoletniej nie może pracować nawet dorywczo, podczas gdy z zeznań ojca powódki wynika wprost, że chce i mógłby opiekować się córką, w czym pomagałby mu jego ojciec a matka małoletniej mogłaby w tym czasie podjąć pracę dorywczą, tymczasem matka uniemożliwia te kontakty. W oparciu o te zarzuty skarżący domagał się zmiany wyroku przez oddalenie powództwa w całości, zasądzenia od powódki zwrotu kosztów postępowania w obu instancjach.

Powódka wniosła o oddalenie apelacji i zasądzenie zwrotu kosztów postępowania odwoławczego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje :

Apelacja jest nieuzasadniona.

Sąd Rejonowy w oparciu o zebrane dowody dokonał w sprawie prawidłowych ustaleń faktycznych i z ustaleń tych wyprowadził właściwe wnioski.

Rodzice małoletniej powódki nie są w stanie uczynić w pełnym zakresie zadość swemu obowiązkowi alimentacyjnemu wobec niej.

Fakt ten w istocie przyznany został przez skarżącego podczas rozprawy apelacyjnej. Jak wskazał wówczas pełnomocnik pozwanego, zarówno ojciec, jak i matka powódki wymagają wsparcia finansowego ze strony swoich rodziców, bo nie uzyskali jeszcze możności samodzielnego utrzymania się.

Nie uzyskawszy póki co zdolności samodzielnego utrzymania się rodzice powódki nie są w stanie dostarczyć jej na czas potrzebnych środków utrzymania. Oboje kontynuują naukę. Ojciec powódki boryka się z problemami zdrowotnymi, osiąga niewysoką rentę rodzinną. Matka powódki swój obowiązek alimentacyjny wykonuje przede wszystkim poprzez osobiste starania o jej wychowanie. Ta sytuacja zaważyła na rozstrzygnięciu wydanym w sprawie alimentacyjnej skierowanej przeciwko ojcu małoletniej. Zasądzając w tej sprawie na rzecz powódki od ojca alimenty w kwocie nieadekwatnej do jej usprawiedliwionych potrzeb, Sąd Rejonowy wskazał na możliwość wystąpienia z roszczeniami alimentacyjnymi przeciwko osobom zobowiązanym w dalszej kolejności. Pozwany będąc wstępnym powódki należy do grona takich osób ( art. 129 k.r. i op. ).

Fakt, że powódka może liczyć na wsparcie finansowe dziadków macierzystych i wraz z matką mieszkać w ich lokalu nie wyłącza skierowania roszczenia przeciwko dziadkowi ojczystemu. Jak ustalił Sąd Rejonowy, usprawiedliwione potrzeby małoletniej powódki wyraża kwota około 1000 zł miesięcznie. Tego ustalenia apelacja nie kwestionuje. Ojciec dziecka został zobowiązany w wyroku do uiszczania alimentów w kwocie po 300 zł miesięcznie. Pomoc finansowa dziadków macierzystych sięga kwoty około 400 zł miesięcznie. Świadczenia uzyskiwane przez powódkę od ojca i dziadków macierzystych nie pozwalają na zaspokojenie wszystkich jej elementarnych potrzeb, zatem wbrew twierdzeniom apelacji znalazła się ona w niedostatku, a stan ten w świetle art. 133 § 2 k.r. i op. uzasadniał wystąpienie z żądaniem alimentacyjnym przeciwko pozwanemu.

Świadczenia alimentacyjne służyć mają w pierwszej kolejności zaspokajaniu potrzeb bieżących osoby uprawnionej. Nie mogą ich zastąpić okazjonalne i nieregularne przysporzenia natury finansowej, a taki właśnie charakter miały powołane w apelacji wydatki czynione przez pozwanego na rzecz powódki.

Możliwości zarobkowe i majątkowe pozwanego pozwalają mu świadczyć powódce alimenty w kwocie zasądzonej zaskarżonym wyrokiem.

Wyrok ten odpowiada prawu – art. 132, 133 § 2 i 135 § 1 k.r i op.

Z przytoczonych względów apelacja podlegała oddaleniu na podstawie art. 385 k.p.c. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono po myśli art. 98 § 1 i 3 k.p.c.; pozwany jako strona przegrywająca obowiązany jest zwrócić powódce, na jej żądanie, koszty zastępstwa prawnego w tym postępowaniu.

SSR (del.) Maryla Majewska - Lewandowska SSO Tomasz Tatarczyk SSO Krystyna Hadryś

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.