Środa 16 stycznia 2019 Wydanie nr 3978
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2015-06-02
Data orzeczenia:
2 czerwca 2015
Data publikacji:
18 maja 2018
Data uprawomocnienia:
6 lipca 2015
Sygnatura:
V U 363/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Wydział:
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Marzena Głuchowska
Protokolant:
Barbara Wypych
Hasła tematyczne:
Odsetki
Podstawa prawna:
art. 85 ust. 1 w związku z art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS, §2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracyi Polityki Socjalnej z dnia 01.02.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczeń społecznych
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887)

Sygn. akt V U 363/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 czerwca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie :

Przewodniczący SSO Marzena Głuchowska

Protokolant Barbara Wypych

po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2015 r. w Kaliszu

odwołania J. C.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

z dnia 12 lutego 2015 r. Nr (...)/25

w sprawie J. C.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

o odsetki

1.  Zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. z dnia 12 lutego 2015 r. znak (...)/25 w ten sposób, że przyznaje odwołującej J. C. prawo do odsetek od renty rodzinnej za okres od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 22 grudnia 2014 r.,

2.  Zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. na rzecz odwołującej J. C. kwotę 120,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 12.02.2015 r. znak (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. odmówił J. C. wypłaty odsetek od renty rodzinnej po zmarłej w dniu 13.11.2007 r. matce A. C. za okres od daty złożenia wniosku o rentę w czerwcu 2012 r. do daty wypłaty.

Od powyższej decyzji odwołanie złożyła J. C., domagając się jej zmiany i przyznania odsetek od renty rodzinnej z powodu opóźnienia w jej przyznaniu i wypłacie za okres od czerwca 2012 r. do daty wypłaty.

Organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania.

Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kaliszu ustalił następujący stan faktyczny sprawy.

W czerwcu 2012 r. został złożony wniosek o rentę rodzinną dla J. C. urodzonej (...), po matce A. C. zmarłej dnia 13.11.2007 r. Decyzją z dnia 31.07.2012 r. odmówiono J. C. przyznania renty rodzinnej po A. C. z uwagi na nie spełnienie przez A. C. warunków do renty z tytułu niezdolności do pracy z uwagi na powstanie niezdolności do pracy w okresie po 18 miesiącach od ustania ubezpieczenia. Organ rentowy kierował do lekarzy orzekających w toku postępowania orzeczniczego przed organem rentowym pytanie o wcześniejszą datę powstania u A. C. niezdolności do pracy. Organ rentowy dysponował dokumentacją lekarską A. C. za okres od 26.01.2005 r., od 04.2006 r. do 05.2007 r. oraz kartami leczenia szpitalnego z 2007 r. i wynikiem MR głowy z 23.10.2006 r. W wyniku odwołania od decyzji z dnia 31.07.2012 r. o odmowie renty rodzinnej, toczyło się postępowanie sądowe przed Sądem Okręgowym w Kaliszu w sprawie VU 1953/12. Do odwołania dołączona została dokumentacja lekarska, którą poprzednio dysponował organ rentowy. W sprawie powyższej Sąd dopuścił dowód z opinii biegłych sądowych psychiatry i psychologa na okoliczność, kiedy u A. C. powstała co najmniej częściowa niezdolność do pracy. Biegli w opinii z dnia 29.11.2012 r. stwierdzili u A. C. częściową niezdolność do pracy od marca 2004 r. Wyrokiem z dnia 28.12.2012 r. odwołującej przyznana została renta rodzinna po A. C. od dnia 01.06.2012 r. na okres do dnia 31.03.2015 r. Powyższy wyrok został zaskarżony apelacją przez organ rentowy, który kwestionował datę powstania niezdolności do pracy u A. C.. Wyrokiem z dnia 30.10.2012 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu powyższego wyroku wskazano na potrzebę wyjaśnienia wątpliwości co do opinii biegłych i zasadności przyjęcia daty powstania niezdolności do pracy u A. C. ustalonej w opinii biegłych. W toku ponownego rozpoznania sprawy biegli w opinii ustnej poparli swoją opinię z dnia 29.11.2012 r. Nadto Sąd przeprowadził dowód z opinii biegłego neurologa na okoliczność czy zmiany wynikające z wyniku badania MR głowy A. C. z dnia 26.10.2006 r. ograniczały zdolność tej osoby do pracy zarobkowej. Biegły neurolog stwierdził, iż z dużym prawdopodobieństwem A. C. w 2004 r. była częściowo niezdolna do pracy. W wyniku powyższego postępowania wydany został w dniu 30.10.2014 r. wyrok w sprawie VU 67/14 zmieniający decyzję organu rentowego z dnia 31.07.2012 r. i z dnia 06.11.2012 r. i przyznający odwołującej J. C. rentę rodzinną po matce A. C. na okres od 01.06.2012 r. do 31.03.2015 r. Co do powyższego wyroku, stwierdzono jego prawomocność w dniu 05.01.2015 r.

W dniu 23.12.2014 r. organ rentowy wydał decyzję przyznającą odwołującej J. C. rentę rodzinną po matce na okres od 01.06.2012 r. do 31.03.2015 r.

W dniu 22.01.2015 r. odwołująca skierowała do organu rentowego wniosek o przyznanie odsetek od renty rodzinnej za okres od złożenia wniosku w czerwcu 2012 r. do dnia zapłaty w grudniu 2014 r.

Sporną decyzją z dnia 13.02.2015 r. organ rentowy odmówił wypłaty odsetek za okres od czerwca 2012 r. do grudnia 2014 r., nie znajdując do tego podstaw.

Sąd zważył co następuje.

Zgodnie z art. 85 ust 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 205 z 2009 r. poz. 1585) jeżeli Zakład- w terminach przewidzianych w przepisach określających zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych nie ustalił prawa do świadczeń lub nie wypłacił tego świadczenia, jest obowiązany do wypłaty odsetek od tego świadczenia w wysokości odsetek ustawowych. Nie dotyczy to przypadku, gdy opóźnienie w przyznaniu lub wypłacaniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które zakład nie ponosi odpowiedzialności.

Zdaniem Sądu w badanej sprawie zaistniała sytuacja iż opóźnienie w przyznaniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które Zakład ponosi odpowiedzialność. Odwołująca do wniosku o rentę rodzinną po matce, złożonego w czerwcu 2012 r. dołączyła dokumentację lekarską. Powyższe konieczne było z uwagi na potrzebę ustalenia daty powstania niezdolności do pracy, wcześniej niż data zgonu A. C.. Ta sama dokumentacja była przedmiotem oceny przez biegłych sądowych w toku postępowania sądowego. Biegli sądowi w oparciu o powyższą dokumentację ocenili stan zdrowia A. C., uznając datę powstania u niej częściowej niezdolności do pracy, tak, że mieściła się w okresie uprawniającym do renty. Wadliwa ocena orzecznicza stanu zdrowia ubezpieczonego przez organ rentowy, stanowi okoliczność w opóźnieniu w przyznaniu świadczenia, za którą organ rentowy ponosi odpowiedzialność. Uzasadnia to przyznanie odsetek od wypłaconego świadczenia za okres opóźnienia.

Mając powyższe na względzie, odwołanie J. C., jako zasadne należało uwzględnić, o czym orzeczono na podstawie przepisu art. 477 14 § 2 kpc.

O kosztach Sąd orzekł w myśl art. 98 kpc.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.