Czwartek 23 maja 2019 Wydanie nr 4105
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku z 2015-08-24
Data orzeczenia:
24 sierpnia 2015
Data publikacji:
12 października 2018
Data uprawomocnienia:
22 stycznia 2016
Sygnatura:
VI U 173/15
Sąd:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Wydział:
VI Wydział Pracy
Przewodniczący:
Justyna Skórzewska
Protokolant:
stażysta Anna Kowalewska
Hasła tematyczne:
Odsetki
Podstawa prawna:
art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
(Dz. U. z 1999 r. Nr 60, poz. 636)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141)

Sygn. akt VI1 U 173/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 sierpnia 2015r.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku Sekcja ds. Ubezpieczeń Społecznych w VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Justyna Skórzewska

Protokolant:

stażysta Anna Kowalewska

po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2015 r. w Gdańsku

na rozprawie

sprawy A. S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W.

o zasiłek chorobowy, o zasiłek opiekuńczy, o zasiłek macierzyński

z odwołania od decyzji z dnia 4 grudnia 2014 r., znak (...)- (...)

oddala odwołanie

Sygn. akt VI 1 U 173/15

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 4 grudnia 2014 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych w W. nr (...)- (...) ustalił, że odsetki za opóźnienie w zapłacie:

- zasiłku chorobowego za okres od 19.06.2010 do 6.12.2010 roku,

- zasiłku macierzyńskiego za okres od 7.12.2010 do 7.03.2011, 11.03.2011 do 17.04.2011, 24.04.2011 do 18.05.2011roku,

- zasiłku opiekuńczego za okres od 8.03.2011 do 10.03.2011 r, 18.04.2011 do 23.04.2011roku

przysługują A. S. począwszy od 31 – ego dnia od daty wpływu do ZUS prawomocnego wyroku Sądu, tj. od dnia 7 listopada 2014 roku.

Jednocześnie organ stwierdził brak podstaw do przyznania prawa i wypłaty odsetek od w/w zasiłku chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego za wcześniejszy okres oraz brak podstaw do przyznania i wypłaty odsetek od zasiłku macierzyńskiego za okres od 26 maja 2014 roku do 24 maja 2015 roku, albowiem dokument stanowiący podstawę do wypłaty tego zasiłku wpłynął do ZUS w dniu 18.11.2014r., w związku z czym brak jest podstaw do przyznania prawa do odsetek za opóźnienie w wypłacie świadczenia.

W odwołaniu od powyższej decyzji wnioskodawczyni A. S. wniosła o jej zmianę poprzez zasądzenie odsetek ustawowych od wypłaconych z opóźnieniem zasiłków :

- chorobowego za okres od 19.06.2010 do 6.12.2010 roku

- macierzyńskiego za okres od 7.12.2010 do 7.03.2011, 11.03.2011 do 17.04.2011, 24.04.2011 do 18.05.2011 roku,

- opiekuńczego za okres od 8.03.2011 do 10.03.2011 oraz od 18.04.2011 do 23.04.2011 roku.

W uzasadnieniu wnioskodawczyni podała, że w ZUS przeprowadził działania kontrolne, na podstawie których uzyskał wystarczającą wiedzę do wydania decyzji uwzgledniającej prawo wnioskodawczyni do świadczeń. Jedynie brak dobrej woli i błędne zastosowanie obowiązujących przepisów doprowadziły do sytuacji, w której wnioskodawczyni została pozbawiona na okres czterech lat środków do życia. Nie było podstaw do uznania, że pozytywna decyzja nie została wydana ze względu na ograniczony materiał dowodowy. ZUS miał dostęp do wszelkich dokumentów i nic nie stało na przeszkodzie aby wydać pozytywną decyzję. Wyrok Sądu Apelacyjnego nie stanowił zaś niezbędnego dokumentu koniecznego do wypłaty świadczenia.

Pismem z dnia 7 kwietnia 2015 roku wnioskodawczyni sprecyzowała roszczenie, podając że wnosi o naliczenie odsetek ustawowych za opóźnienie z tytułu:

- zasiłku chorobowego należnego za okres od dnia 19.06.2010 roku do 18.07.2010 roku od dnia 19.07.2010 do 5.11.2014 roku,

- zasiłku chorobowego należnego za okres od dnia 19.07.2010 do 18.08.2010, od 19.08. do 5.11.2014 roku,

- zasiłku chorobowego należnego za okres od dnia 19.08.2010 do 18.09.2010 roku, od 19.09.2010 do 5.11.2014 roku,

- zasiłku chorobowego należnego za okres od dnia 19.09.2010 roku do 18.10.2010 roku, od dnia 19.10.2010 roku do 5.11.2014 roku,

- zasiłku chorobowego należnego za okres od dnia 19.10.2010 roku do 18.11.2010 roku, od dnia 19.11.2010 roku do dnia 5.11.2014 roku,

- zasiłku chorobowego należnego za okres od dnia 19.11.2010 roku do dnia 6.12.2010 roku, od 19.12.2010 roku do 5.11.2014 roku,

- zasiłku macierzyńskiego należnego za okres od 7.12.2010 roku do 6.01.2011 roku, od 7.01.20111 roku do 5.11.2014 roku,

- zasiłku macierzyńskiego należnego za okres od 7.01.2011 roku do 6.02.2011 roku, od dnia 7.02.2011 roku do dnia 5.11.2014 roku,

- zasiłku macierzyńskiego należnego za okres od 7.02.2011 roku do 7.03.2011 roku, od dnia 7.03.2011 roku do 5.11.2014 roku,

- zasiłku macierzyńskiego należnego za okres od 11.03.2011 roku do 17.04.2011 roku, od dnia 11.04.2011 roku do dnia 5.11.2014 roku,

- zasiłku macierzyńskiego należnego za okres od 24.04.2011 roku do 18.05.2011 roku od dnia 24.05.2011 roku do dnia 5.11.2014 roku,

- zasiłku opiekuńczego należnego za okres od dnia 18.04.2011 roku do dnia 23.04.2011 roku, od dnia 8.04.2011 roku do dnia 5.11.2014 roku,

- zasiłku opiekuńczego od dnia 18.04.2011 roku do dnia 23.04.2011 roku, od dnia 18.05.2011 roku do dnia 5.11.2014 roku,

- zasiłku macierzyńskiego należnego za okres od dnia 26.05.2014 roku do dnia 25.06.2014 roku, od dnia 26.06.2014 roku do 24.11.2014 roku,

- zasiłku macierzyńskiego należnego za okres od 26.06.2014 roku do dnia 25.07.2014 roku od dnia 26.07.2014 roku do 24.11.2014 roku,

- zasiłku macierzyńskiego należnego za okres od 26.07.2014 roku do 25,08,2014 roku, od 26.08.2014 roku do 24.11.2014 roku,

- zasiłku macierzyńskiego należnego za okres od dnia 26.08.2014 roku do dnia 25.09.2014 roku, od dnia 26.09.2014 roku do dnia 24.11.2014 roku,

- zasiłku macierzyńskiego należnego za okres od dnia 26.09.2014 roku do dnia 25.10.2014 roku od dnia 26.10.2014 roku do dnia 24.11.2014 roku.

W odpowiedzi na odwołanie, organ rentowy wniósł o jego oddalenie, wskazując, że zaskarżona decyzja jest faktycznie i prawnie uzasadniona. Wyrok Sądu Apelacyjnego był ostatnim dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego za okres od 19.06.2010r. do 6.12.2010r., zasiłku macierzyńskiego za okres od 7.12.2010r. do 7.03.2011r., 11.03.2011r. do 17.04.2011r., od 24.04.2011r. do 18.05.2011r. oraz zasiłku opiekuńczego za okres od 8.03.2011r. do 10.03.2011r. od 18.04.2011r. do 23.04.2011r.

Odsetki zostały naliczone od 31. dnia od daty wpływu wyroku Sądu tj. od 7.11.2014 r. do dnia wypłaty, tj. 24.11.2014 r.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 23 kwietnia 2010 roku płatnik składek - Fundacja (...) - zgłosił wnioskodawczynię A. S. do ubezpieczenia społecznego na podstawie umowy o pracę, zaś w maju 2010 roku złożone zostało zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności A. S. do pracy na okres od 17 maja 2010 roku do 18 czerwca 2010 roku.

Okoliczność bezsporna, nadto potwierdzona dowodem:

Wniosek i zaświadczenie k. 6-8 akt ZUS

Decyzją z dnia 28 lipca 2010 roku nr (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W. uznał, że A. S. nie podlega ubezpieczeniom społecznym od 16 kwietnia 2010 roku z tytułu umowy o pracę zawartej z Fundacją (...).

W uzasadnieniu organ rentowy podał, że w dniach 22-23 czerwca 2010 roku przeprowadzono kontrolę u płatnika składek. Na podstawie zgromadzonego materiału ustalono, że A. S. została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę zawartej w dniu 16 kwietnia 2010 roku na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 4900 zł brutto. Zgodnie z umową A. S. została zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. marketingu. Zgłoszenia dokonano w dniu 23 kwietnia 2010 roku. Przeprowadzona kontrola wykazała, że A. S. nie otrzymała pisemnego zakresu obowiązków, nie została przeszkolona z zakresu BHP, nie była kierowana na badania wstępne w celu stwierdzenia braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku specjalisty ds. marketingu, czym naruszono art. 237 § 3 i 229 § 1 i 4 k.p. A. S. przebywała na zwolnieniu lekarskim od 17 maja 2010 roku z tytułu ciąży.

W toku kontroli ZUS ustalił też, że przedmiotem działalności Fundacji w ostatnim okresie było prowadzenie przedszkola (wcześniej szkoły). Z uzasadnienia decyzji wynika, iż prezesem zarządu Fundacji jest S. O., a członkiem zarządu - A. S.. Wnioskodawczyni już przed zawarciem umowy o pracę działała w zarządzie Fundacji i z tego tytułu była znana pracownikom. S. O. jest matką A. S. i zgłoszona jest do ubezpieczeń społecznych od podstawy w wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Przed zgłoszeniem do ubezpieczeń z tytułu zatrudnienia w Fundacji (...) była zatrudniona od 16.06.2008r. do 15.04.2010r. w (...) SA w charakterze asystenta zarządu, gdzie:

- od 30.07.2008r. do 8.08.2008r., 15.08.2008r. do 25.08.2008r., 07.10.2008r. do 15.03.2009r. przebywała na zwolnieniu lekarskim,

- od 18.03.2009r. do 4.08.2009r. przebywała na urlopie macierzyńskim,

- od 14.09.2009r. do 15.04.2010r. przebywała na urlopie wychowawczym.

W ocenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powyższe okoliczności uzasadniały twierdzenie, że zawarto umowę o pracę wyłącznie w celu uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego, dlatego orzeczono jak w decyzji, tj. wyłączono A. S. z ubezpieczeń społecznych z tytułu zatrudnienia w Fundacji (...).

Dowód: protokół kontroli k. 15-19 akt ZUS, protokoły przesłuchania k. 27-29,35-36 akt ZUS, decyzja z dnia 28.07.2010r. k. 75 akt ZUS

Od powyższej decyzji A. S. wniosła odwołanie do Sądu Okręgowego w W.

Sąd Okręgowy w W. wyrokiem z dnia 10 września 2012 roku w sprawie XIV U 1508/10 oddalił odwołanie.

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy dostarczył podstaw do uznania, że zawarta w dniu 16 kwietnia 2010 roku umowa o pracę między A. S. a Fundacją (...) w N. sprzeczna była z zasadami współżycia społecznego, co czyni ją nieważną po myśli art. 58 § 2 k.c., a zaskarżaną decyzję zasadną.

W toku procesu Sąd Okręgowy dopuścił dowód z dokumentacji zawartej w aktach ZUS a nadto z zeznań świadka G. C. (lekarza położnika prowadzącego ciążę), S. O. i A. S.. Nadto dopuścił dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu ginekologii i położnictwa oraz z dokumentacji lekarskiej A. S..

Okoliczność bezsporna

Od powyższego wyroku, wnioskodawczyni A. S. wniosła apelację. Sąd Apelacyjny w W. wyrokiem z dnia 4 września 2014 roku w sprawie III AUa 3867/12 zmienił zaskarżony wyrok oraz poprzedzającą go decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 28 lipca 2010 roku i stwierdził, że A. S. podlega ubezpieczeniom społecznym od dnia 16 kwietnia 2010 roku z tytułu umowy o pracę zawartej z Fundacją (...) w N..

Okoliczność bezsporna

Odpis wyroku Sądu Apelacyjnego w W. doręczono organowi rentowemu w dniu 7 października 2014 roku wraz z aktami ZUS.

Okoliczność bezsporna

Strona pozwana - wykonując wyrok Sądu Apelacyjnego w W. z dnia 4 września 2014 roku, decyzją z dnia 4 grudnia 2014 roku uznała, że odsetki za opóźnienie w zapłacie:

- zasiłku chorobowego za okres od 19.06.2010 do 6.12.2010 roku,

- zasiłku macierzyńskiego za okres od 7.12.2010 do 7.03.2011, 11.03.2011 do 17.04.2011, 24.04.2011 do 18.05.2011roku,

- zasiłku opiekuńczego za okres od 8.03.2011 do 10.03.2011 r, 18.04.2011 do 23.04.2011roku

przysługują A. S. począwszy od 31 – ego dnia od daty wpływu do ZUS prawomocnego wyroku Sądu, tj. od dnia 7 listopada 2014 roku.

Jednocześnie organ uznał, iż brak jest podstaw do przyznania prawa i wypłaty odsetek od w/w zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, a także opiekuńczego za wcześniejszy okres oraz, że brak jest podstaw do przyznania i wypłaty odsetek od zasiłku macierzyńskiego za okres od 26 maja 2014 roku do 24 maja 2015 roku. Dokument stanowiący podstawę do wypłaty tego zasiłku wpłynął bowiem do ZUS w dniu 18.11.2014r., w związku z tym brak jest podstaw do przyznania prawa do odsetek za opóźnienie w wypłacie świadczenia.

Okoliczność bezsporna

Sąd zważył co następuje:

Powyższy stan faktyczny był zasadniczo bezsporny między stronami, przy jego ustaleniu Sąd oparł się na dokumentach zebranych w sprawie, w szczególności zgromadzonych w aktach ZUS, aktach Sądu Okręgowego w W. i Sądu Apelacyjnego w W. (sygn. XIV U 1508/10 i III AUa 3867/12), których autentyczność ani prawdziwość nie była przez żadną ze stron kwestionowana.

W ustalonym wyżej stanie faktycznym Sąd ocenił odwołanie jako bezzasadne.

Zgodnie z treścią art. 64 ust.1 ustawy z dnia 25.06.1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – (j.t.: Dz.U. z 2014r., poz. 159 ze zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłki chorobowe wypłaca na bieżąco, po stwierdzeniu uprawnień. Zasiłki te wypłaca się jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłków.

Jak wynika z kolei z art. 85 ust.1 ustawy z 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych – (j. t.: Dz. U. z 2013r., poz.1442 ze zm.), jeżeli Zakład w terminach przewidzianych w przepisach określających zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych nie ustalił prawa do świadczeń lub nie wypłacił tego świadczenia, jest zobowiązany do wypłaty odsetek od tego świadczenia w wysokości odsetek ustawowych określonych przepisami prawa cywilnego. Nie dotyczy to przypadku, gdy opóźnienie w przyznaniu lub wypłaceniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które Zakład nie ponosi odpowiedzialności.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalony jest pogląd, że zawarte w art. 85 ust. 1 ustawy określenie: "nie ustalił prawa do świadczenia" oznacza zarówno niewydanie w terminie decyzji przyznającej świadczenie, jak i wydanie decyzji odmawiającej przyznania świadczenia, mimo spełnienia warunków do jego uzyskania (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2001 r., II UKN 402/00, OSNAPiUS 2002 nr 20, poz. 501; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2014r., IIUK 40/14). W tym ostatnim wypadku chodzi o sytuacje, w których organ rentowy odmawiając przyznania świadczenia naruszył przepisy prawa materialnego określające przesłanki nabycia prawa do świadczenia z ubezpieczenia społecznego, przy czym dla powstania obowiązku wypłaty odsetek konieczne jest stwierdzenie naruszenia prawa przez organ rentowy prawomocnym wyrokiem sądu zmieniającym decyzję organu rentowego i przyznającym prawo do tego świadczenia ( por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2004 r., II UK 485/03, OSNP 2005/10/147).

Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą organ rentowy ponosi odpowiedzialność za opóźnienie tylko w sytuacji, gdy mając dostęp do wszystkich niezbędnych dowodów pozwalających na przyznanie prawa do świadczenia, tego świadczenia nie wypłacił (por. wyrok SA w Katowicach z dnia 29.05.2014r., III AUa 2071/13; wyrok SA w Łodzi z dnia 08.05.2014r., III AUa 1360/13).

W niniejszej sprawie, rozpoznając roszczenie odsetkowe Sąd badał zatem czy w trakcie postępowania sądowego toczącego się na skutek odwołania od decyzji z dnia 28.07.2010r. odmawiającej objęcia A. S. ubezpieczeniem społecznym, przeprowadzone zostały dodatkowe istotne dowody dające podstawę do zmiany decyzji, czy też Sąd oparł się na tym samym materiale dowodowym, którym dysponował organ rentowy.

Zdaniem Sądu, analiza akt organu rentowego oraz akt Sądu Okręgowego w W. o sygn. XIV U 1508/10 prowadzi do wniosku, iż ocena czy wnioskodawczyni A. S. zawarła ważną umowę o pracę z Fundacją (...) i faktycznie świadczyła pracę, a w konsekwencji czy spełniała przesłanki do objęcia ubezpieczeniem społecznym nie była oczywista. Na podstawie ustaleń kontrolnych, organ rentowy miał prawo powziąć uzasadnione wątpliwości co do rzeczywistej intencji stron stosunku pracy. Z przedłożonych dowodów wynikało bowiem, że A. S. bezpośrednio po powrocie z urlopu macierzyńskiego – bez wcześniejszych wstępnych badań lekarskich, szkolenia BHP, bez przedstawienia informacji o warunkach zatrudnienia (a zatem z naruszeniem przepisów art. 229 § 1 kodeksu pracy w brzmieniu obowiązującym do 01.04.2015r., art. 237 ( 3) § 2 kodeksu pracy, art. 29 § 3 kodeksu pracy) – ze stosunkowo wysokim wynagrodzeniem podjęła pracę w Fundacji (...) w N., której prezesem zarządu była jej matka i po niespełna miesiącu zatrudnienia przedłożyła zwolnienie lekarskie mające związek z ciążą. Wątpliwości te nie zostały skutecznie wyjaśnione przez skarżącą także w toku procesu przed Sądem I instancji, albowiem Sąd Okręgowy w W. podzielił pogląd organu rentowego i oddalił odwołanie. Wskazać również należy, że Sąd ten z urzędu prowadził postępowanie dowodowe w zakresie ustalenia czy przebieg ciąży stanowił przeciwwskazanie do wykonywania przez wnioskodawczynię pracy na stanowisku określonym w umowie z dnia 16 kwietnia 2010 roku. Zatem Sąd Okręgowy gromadził w toku postępowania jeszcze inne dowody aniżeli te, którymi dysponował organ rentowy, wydając decyzję z dnia 28 lipca 2010 roku.

Zważyć dalej należy, że zmiana zaskarżonego wyroku Sądu Okręgowego przez Sąd Apelacyjny w W. była konsekwencją prowadzenia przez sąd odwoławczy dalszego obszernego postępowania dowodowego. Sąd Apelacyjny, po podaniu przez skarżącą i płatnika właściwych danych, przesłuchał bowiem w charakterze świadków pracowników płatnika składek oraz zgromadził szereg dokumentów pozwalających na weryfikację czy A. S. faktycznie świadczyła pracę na rzecz Fundacji (...). Dopiero po uzupełnieniu materiału dowodowego Sąd II instancji zmienił zaskarżony wyrok oraz poprzedzającą go decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 28 lipca 2010 roku i stwierdził, że A. S. podlegała ubezpieczeniom społecznym od dnia 16 kwietnia 2010 roku z tytułu zawartej z Fundacją (...) w N. umowy o pracę.

W tych okolicznościach, zdaniem Sądu przyjąć należy, że niewypłacenie przez pozwanego zasiłku chorobowego za okres od 19 czerwca 2010 roku do 6 grudnia 2010 roku (a następnie zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego) w ustawowym terminie, było logiczną konsekwencją przeprowadzonego przez organ rentowy postępowania kontrolnego i dokonanych ustaleń, które doprowadziły do wydania decyzji z dnia 28 lipca 2010 roku odmawiającej objęcia wnioskodawczyni ubezpieczeniem społecznym.

W ocenie Sądu nie mogło jednocześnie dojść do tego, by – jak postulowała skarżąca - po wydaniu decyzji stwierdzającej niepodleganie ubezpieczeniom społecznym, organ wypłacił świadczenia z ubezpieczenia społecznego i czekał na rozstrzygnięcie postępowania sądowego w przedmiocie objęcia tymże ubezpieczeniem. Przesłanką wypłaty zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego jest bowiem pozostawanie w ubezpieczeniu chorobowym, zatem wyłączenie z tegoż ubezpieczenia skutkuje automatycznie brakiem możliwości przyznania prawa do świadczeń.

Reasumując, zważywszy na rozległość prowadzonego przez Sądy obu instancji postępowania dowodowego i znaczenie przeprowadzonych dowodów dla rozstrzygnięcia, uznać należy, że dokumentem niezbędnym do stwierdzenia uprawnienia A. S. do zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego był wyrok Sądu Apelacyjnego w W.z dnia 4 września 2014r.

Wobec treści art. 64 ust. 1 ustawy zasiłkowej, organ rentowy prawidłowo wypłacił wnioskodawczyni odsetki po upływie 30 dni od daty wpływu do organu rentowego orzeczenia Sądu Apelacyjnego w W..

Sąd nie podzielił poglądu wnioskodawczyni jakoby wypłata zasiłku chorobowego i opiekuńczego winna była nastąpić po upływie 30 dni od daty złożenia dokumentów poświadczających jej czasową niezdolność do pracy oraz konieczność sprawowania opieki. Organ rentowy w toku postępowania nie kwestionował prawidłowości wydanych zwolnień lekarskich, nie można więc mówić o kwestionowaniu czasowej niezdolności do pracy wnioskodawczyni czy też chorób członków rodziny, a więc o działaniu zawinionym przez organ rentowy. Organ zakwestionował jedynie objęcie skarżącej ubezpieczeniem społecznym a działanie to było w ocenie Sądu w okolicznościach sprawy logiczne i uzasadnione. Materiał zgromadzony w postępowaniu administracyjnym, w tym wskazane przez ubezpieczoną i płatnika źródła dowodowe, były bowiem skąpe. Sąd zważył, że pozwany nie dopuścił się ani błędów w wykładni prawa materialnego ani też nie dysponował materiałem dowodowym umożliwiającym przyznanie świadczenia w terminie ustawowym. Okoliczności, które doprowadziły do zmiany decyzji z dnia 28 lipca 2010r. nie były i nie mogły być znane organowi rentowemu, zostały one ustalone dopiero przed Sądem II instancji.

Mając powyższe okoliczności na uwadze, na mocy art. 477 14 § 1 k.p.c., Sąd oddalił odwołanie.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.