Wtorek 23 października 2018 Wydanie nr 3893
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2013-11-06
Data orzeczenia:
6 listopada 2013
Data publikacji:
15 listopada 2017
Data uprawomocnienia:
19 grudnia 2013
Sygnatura:
I C 1311/13
Sąd:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Krzysztof Skowron
Protokolant:
Ewelina Urbańska
Hasła tematyczne:
Odszkodowanie
Podstawa prawna:
361 k.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt I C 1311/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 listopada 2013 r.

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Krzysztof Skowron

Protokolant: Ewelina Urbańska

po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2013 r.

w Zgorzelcu

sprawy z powództwa J. M.

przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki, J. M., kwotę 1.150 zł (tysiąc sto pięćdziesiąt złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 28 sierpnia 2013 r. do dnia zapłaty,

2.  dalej idące powództwo oddala,

3.  zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 255 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 180 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt I C 1311/13

UZASADNIENIE

Powódka, J. M., wniosła o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. kwoty 1.150 zł (tytułem odszkodowania za najem samochodu zastępczego) wraz z ustawowymi odsetkami od 4 czerwca 2013 r. do dnia zapłaty i kosztami procesu.

Pozwany, Towarzystwo (...) S.A. w W., wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie od powódki na swoją rzecz kosztów procesu. Zarzucił, że wypłacił już powódce należne odszkodowanie; podał przy tym, że poszkodowana miała możliwość zawarcia umowy najmu samochodu z czynszem ustalonym wg stawki zastosowanej przez niego przy wyliczeniu odszkodowania (73 zł dziennie); wskazał, że poinformował ją o takiej ofercie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

22 kwietnia 2013 r., w wyniku kolizji drogowej, został uszkodzony samochód R. (...), nr rej. (...), którego właścicielem była wtedy J. C.. Sprawca szkody poruszał się pojazdem, z którym w dacie zdarzenia związane było ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w Towarzystwie (...) S.A. w W..

Od 23 kwietnia 2013 r. do 15 maja 2013 r. J. C. korzystała z samochodu zastępczego (F. (...), nr rej. (...)); auto to zostało jej wynajęte przez J. M., prowadzącą w Ż. działalność gospodarczą pod firmą (...). Strony umowy najmu ustaliły wysokość czynszu w oparciu o stawkę wynoszącą 123 zł za każdy dzień najmu; łączna należność za najem pojazdu zamknęła się kwotą 2.829 zł.

30 kwietnia 2013 r. J. C. została poinformowana o możliwości zawarcia umowy najmu samochodu zastępczego z (...) sp. z o.o. sp.k. Najbliższy oddział tej spółki (od miejsca zamieszkania poszkodowanej) znajdował się we W..

6 maja 2013 r. J. C. przeniosła na rzecz J. M. wierzytelność z tytułu odszkodowania za najem pojazdu zastępczego.

W postępowaniu likwidacyjnym ubezpieczyciel przyznał, że samochód zastępczy był potrzebny J. C. przez cały okres trwania umowy najmu tego auta (23 dni) - samo odszkodowanie wyliczył jednak wg stawki dziennej wynoszącej 73 zł; w efekcie wypłacił J. M. sumę 1.679 zł.

27 czerwca 2013 r. ubezpieczyciel przygotował informację dla poszkodowanej o wysokości przyznanego jej odszkodowania za uszkodzenie samochodu.

J. C. mieszka na wsi (w B.). Samochodem zastępczym woziła dzieci do szkoły i pracy oraz jeździła na zakupy.

Dobowe stawki najmu samochodu, klasyfikowanego w tym samym segmencie, co F. (...) (segment B), oscylują na terenie powiatu (...) wokół sumy 120 zł, a samochodu tej samej klasy co uszkodzony R. (...) (segment C) – 150 zł.

(dowody:

-

pokwitowanie z 17 maja 2013 r. [k 15];

-

wydruk ze strony internetowej (...) [k 37];

-

zeznania świadka J. C. [k 40];

-

akta szkody nr (...))

Sąd zważył, co następuje:

Stosownie do art. 361 § 2 k.c., naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. W sprawie wydatki poniesione na najem samochodu zastępczego stanowiły stratę, do refundacji której zobowiązany był pozwany, jako ubezpieczyciel sprawcy szkody (art. 822 § 1 k.c.; por. też uchwałę SN z 17 listopada 2011 r., III CZP 5/11).

Pozwany nie kwestionował potrzeby korzystania przez poszkodowaną z pojazdu zastępczego przez cały czas trwania umowy najmu (23 dni). Jego zastrzeżenia dotyczyły wyłącznie stawki czynszu przyjętej w zawartej pomiędzy poszkodowaną a powódką umowie najmu auta.

Obowiązkiem pozwanego było zrekompensowanie powódce ekonomicznie uzasadnionych wydatków poczynionych przez poszkodowaną na najem pojazdu zastępczego (por. uchwałę SN z 17 listopada 2011 r., III CZP 5/11). W przypadku naprawy samochodu ekonomicznie uzasadnionymi są koszty ustalone według cen, którymi posługuje się wybrany przez poszkodowanego warsztat naprawczy dokonujący naprawy samochodu i nie ma przy tym znaczenia fakt, że ceny te odbiegają (są wyższe) od cen przeciętnych dla określonej kategorii usług naprawczych na rynku (uchwała SN z 13 czerwca 2003 r., III CZP 32/03). Konsekwentnie, ekonomicznie uzasadnionymi wydatkami na najem samochodu zastępczego były wydatki rzeczywiście poniesione przez poszkodowaną; nie musiała ona przy tym poszukiwać wynajmującego oferującego najlepsze ceny (por. uchwałę SN z 13 czerwca 2003 r., III CZP 32/03). Faktem jest jednak, że wybrana przez poszkodowaną oferta nie różniła się w istotny sposób od oferty innego podmiotu wynajmującego samochody zastępcze na terenie powiatu (...) (na obszarze którego poszkodowana ma miejsce zamieszkania), gdy chodzi o samochody mieszczące się w tym samym segmencie (była wyższa jedynie o 3 zł dziennie); dodatkowo też poszkodowana korzystała z samochodu zastępczego przynależnego do niższej klasy niż uszkodzone auto; w efekcie dokonany przez nią wybór w wystarczającym stopniu uwzględniał interesy ubezpieczyciela (art. 354 § 2 k.c.).

Poszkodowana nie była też zobowiązana do korzystania z ofert podmiotów świadczących usługi poza rynkiem lokalnym – na tej samej zasadzie, na jakiej poszkodowany w następstwie uszkodzenia samochodu może dokonać jego naprawy w warsztacie funkcjonującym w miejscu jego zamieszkania, bez względu na obowiązujące tam ceny (por. uchwałę SN z 13 czerwca 2003 r., III CZP 32/03). Tym samym - pomimo przedstawionej przez ubezpieczyciela informacji o ofercie (...) sp. z o.o. sp.k. (która zresztą nie została w żaden sposób potwierdzona przez pozwanego - jedyna wzmianka o stawkach czynszu obowiązujących u tego przedsiębiorcy pochodzi z pisma pozwanego z 29 kwietnia 2013 r. [znajdującego się w aktach szkody], przy czym są to zapewnienia gołosłowne [zresztą, stawki te są w tym piśmie określone w niższej wysokości, niż przyjęta ostatecznie przy wyliczeniu odszkodowania, przez co trudno uznać, że informacja o nich była wiarygodna]) - mogła w dalszym ciągu realizować zawartą już umowę najmu.

Poszkodowana przeniosła na powódkę wierzytelność z tytułu odszkodowania obejmującego wydatki związane z najmem samochodu zastępczego - łącznie z roszczeniem o zalegle odsetki (art. 509 k.c.).

Brakująca część odszkodowania za najem samochodu zastępczego stanowiła różnicę pomiędzy całkowitym, naliczonym przez powódkę czynszem najmu (2.829 zł), a wypłaconą w postępowaniu likwidacyjnym sumą (1.679 zł) i wynosiła 1.150 zł. Taka też kwota została zasądzona na rzecz powódki.

Do wypłaty odszkodowania w części przekraczającej uiszczoną w postępowaniu likwidacyjnym kwotę pozwany zobowiązany był niezwłocznie po wezwaniu przez powódkę (art. 455 k.c.). Funkcję takiego wezwania spełniał odpis pozwu doręczony mu 27 sierpnia 2013 r.; odsetki ustawowe za opóźnienie należały się zatem od następnego dnia (art. 481 § 1 i 2 k.c.; por. też wyrok SN z dnia 6 lipca 1999 r., III CKN 315/98).

O kosztach procesu Sąd rozstrzygnął na podstawie art. 100 k.p.c., zasądzając je - ze względu na to, że powódka uległa tylko co do nieznacznej części swojego roszczenia - od pozwanego.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.