Poniedziałek 24 września 2018 Wydanie nr 3864
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Radomiu z 2013-10-07
Data orzeczenia:
7 października 2013
Data publikacji:
13 października 2017
Sygnatura:
I C 737/10
Sąd:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Ewa Jaźwińska
Protokolant:
prot. sąd. Kamil Winiarski
Hasła tematyczne:
Odszkodowanie
Podstawa prawna:
art. 444 § 1 k.c.
Teza:
1. Zgodnie z treścią art. 36 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 392) odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej. Co do zasady należy zatem zgodzić się (...), że wyczerpanie sumy gwarancyjnej pociąga za sobą ustanie jego odpowiedzialności i wygaśnięcie kontraktowego zobowiązania ubezpieczyciela do zapłaty odszkodowania. Niemniej jednak Sąd, zasądzając świadczenia należne od ubezpieczyciela na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, nie miał obowiązku rozważania kwestii wyczerpania sumy gwarancyjnej, tym bardziej że na rzecz powoda zasądzono m. in. świadczenie okresowe - rentę. Dopiero bowiem postępująca realizacja tytułu wykonawczego prowadzić będzie do stopniowego wyczerpywania się sumy gwarancyjnej, wcześniejsze więc powołanie się na zarzut oparty na ograniczeniu odpowiedzialności nie może odnieść skutku. Zapłata przez zakład ubezpieczeń, po powstaniu tytułu wykonawczego, kwoty pieniężnej odpowiadającej sumie gwarancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, może natomiast stanowić podstawę powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c.) 2. W świetle art. 444 § 1 k.c. w razie uszkodzenia ciała naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Muszą one pozostawać w związku przyczynowym z likwidacją skutków uszkodzenia ciała, lub jeżeli jest to niemożliwe, z przystosowaniem otoczenia w celu ułatwienia funkcjonowania poszkodowanego. Nie ulega wątpliwości Sądu, że do kosztów objętych dyspozycją art. 444 § 1 k.c. należy zaliczyć koszty przystosowania mieszkania do potrzeb powoda oraz koszty zakupu samochodu. (...) Nie można natomiast zgodzić się z pozwanym, że okoliczność, iż powód kosztów tych faktycznie jeszcze nie poniósł uzasadnia oddalenie powództwa w tym zakresie. Wskazane roszczenie odszkodowawcze pozostaje bowiem w związku z poniesionym przez powoda uszczerbkiem na zdrowiu, czego pozwany zresztą nie kwestionował. Nie jest ono wygórowane ani nieuzasadnione. (...)Nie można również uznać, że powód winien sam pokryć wskazane wydatki, a następnie domagać się ich zwrotu. Zdaniem Sądu, powód nie byłby nawet w stanie wydatkować wskazanej przez niego kwoty.
Powołane przepisy:

Sygn. akt I C 737/10

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 07 października 2013 roku

Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Ewa Jaźwińska

Protokolant: prot. sąd. K. W.

po rozpoznaniu w dniu 26 września 2013 roku w Radomiu

na rozprawie

sprawy z powództwa K. R.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę i ustalenie

I.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz K. R. kwotę 104.183,06 złote (sto cztery tysiące sto osiemdziesiąt trzy złote sześć groszy) tytułem kosztów dostosowania budynku mieszkalnego do potrzeb osoby niepełnosprawnej wraz z ustawowymi odsetkami:

-

od kwoty 72.320 (siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia) złotych od dnia 04 marca 2010 roku do dnia zapłaty;

-

od kwoty 31.863,06 złote (trzydzieści jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote sześć groszy) od dnia 15 lipca 2010 roku do dnia zapłaty;

II.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz K. R. kwotę 62.552 (sześćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa) złote tytułem kosztów zakupu pojazdów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 20 maja 2012 roku do dnia zapłaty;

III.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz K. R. kwotę 9.600 (dziewięć tysięcy sześćset) złotych tytułem kosztów leczenia ortodontycznego wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 20 maja 2012 roku do dnia zapłaty;

IV.  oddala w pozostałym zakresie;

V.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz K. R. kwotę 7.200 (siedem tysięcy dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

VI.  nakazuje ściągnięcie od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Radomiu kwotę 54.275,67 złotych (pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy) tytułem brakującej opłaty i poniesionych wydatków.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.