Wtorek 18 grudnia 2018 Wydanie nr 3949
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-02-26
Data orzeczenia:
26 lutego 2014
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
26 lutego 2014
Sygnatura:
III Ca 1597/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Krystyna Hadryś
Sędziowie:
Anna Hajda
Andrzej Dyrda
Protokolant:
Tomasz Bałys
Hasła tematyczne:
Odszkodowanie
Podstawa prawna:
art. 361 k.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt III Ca 1597/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 lutego 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO Krystyna Hadryś

Sędzia SO Andrzej Dyrda (spr.)

SR del. Anna Hajda

Protokolant Tomasz Bałys

po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2014 r. w Gliwicach

na rozprawie

sprawy z powództwa K. K.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Rybniku

z dnia 26 lipca 2013 r., sygn. akt I C 954/12

1.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 1 o tyle, że w miejsce zasądzonej kwoty 515 złotych zasądza kwotę 315,12 zł (trzysta piętnaście złotych dwanaście groszy), oddalając powództwo w pozostałym zakresie;

2.  zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 90 zł (dziewięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego.

SSR del. Anna Hajda SSO Krystyna Hadryś SSO Andrzej Dyrda

UZASADNIENIE

Powód K. K. domagał się zasądzenia od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. kwoty 764,92 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 30 października 2009r. z tytułu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów oraz kwoty 197 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Żądana kwota stanowi odszkodowanie za zniszczony samochód w wypadku z 29 września 2009r.

Pozwana wniosła o oddalenie powództwa podnosząc, że wysokość odszkodowania została ustalona metodą kasacyjną i wypłacona w całości 8 października 2009r. Pozwana podniosła, że najlepszą metodą wyceny wartości samochodu po wypadku jest porównanie cen takiego samochodu oferowanych na aukcji internetowej. Podczas aukcji internetowej najwyższa cena za ten samochód wyniosła 2.150 zł. Zdaniem pozwanego powód mógł realnie otrzymać za naprawiony samochód 2.365 zł po dodaniu do najwyższej ceny 10% marży. Ponadto pozwany zarzucił zasadność wymiany części w uszkodzonym samochodzie na oryginalne skoro zamienniki przedstawiają tą samą wartość. Wynika to m.in z Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 stycznia 2003r. w sprawie wyłączeni określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Poza tym pozwany zakwestionował wysokość przyjętej przez powoda roboczogodziny na kwotę 140 zł uznając, że zasadne jest przyjęcie stawki 75 zł za godzinę pracy. Pozwany wypłacił powodowi 2.635,08 zł na którą składało się odszkodowanie 2.435 zł oraz cena holowania 200 zł.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 26 lipca 2013r. Sąd Rejonowy w Rybniku zasądził od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda K. K. kwotę 515 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 30 października 2009r. oraz kwotę 158,12 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Orzeczenie to poprzedził ustaleniem, że w dniu 29 września 2009r. samochód osobowy marki F. (...) nr rej. (...) będący współwłasnością B. K. i M. K. uległ wypadkowi, podczas którego został uszkodzony. Sprawcą wypadku był kierujący pojazdem marki A. (...). Właścicielem pojazdu A. (...) był Ł. S.. Samochód, którym kierował sprawca wypadku był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów w pozwanym towarzystwie (...) Spółce Akcyjnej w W..

Wartość szkody w pojeździe marki F. przewyższyła wartość samochodu. Samochód był wyprodukowany w 1999r. Uszkodzeniu uległ zderzak przedni, reflektor prawy, kierunkowskaz prawy, błotnik prawy, nadkole wewnętrzne, pokrywa silnika, zawias pokrywy lewy i prawy, zamek pokrywy, wzmocnienie przednie, belka dolna, tarcza koła, kołpak koła, chłodnica dmuchawa.

Samochód został naprawiony w warsztacie samochodowym prowadzonym przez powoda. Czas trwania naprawy wyniósł 3,5 roboczogodziny. Szkodę zgłoszono 20 września 2009r.

Powód nabył wierzytelność B. i M. K. wobec pozwanego towarzystwa ubezpieczeń na podstawie umowy cesji wierzytelności.

W tak ustalonym stanie faktycznym, Sąd Rejonowy stwierdził, że odpowiedzialność pozwanej wynikała z art. 35 ustawy z 22 maja 2005r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Należne powodowi odszkodowanie wynosiło 2.950 zł i ustalone zostało na podstawie porównania wartości samochodu przez wypadkiem i po wypadku. Samochód tej marki wyprodukowany w 1999r. był wart na aukcji internetowej 4.900 zł uwzględniając dodatkowe wyposażenie tego samochodu w instalację gazową. Wartość samochodu po szkodzie wyniosła 2.150 zł. Zatem różnica tych wartości wynosiła 2.750 zł. Do tego doliczono koszt holowania nie kwestionowany przez pozwanego, a wynoszący 200 zł. Pozwany wypłacił już powodowi 2.435 zł. Dlatego zasądzono na rzecz powoda kwotę 514,92 zł.

Sąd uznał, że brak jest podstaw do uznania, że do wartości samochodu po szkodzie wyliczonej na podstawie aukcji internetowej dodać 10% marży, gdyż sprzedający samochód ponosi dodatkowe koszty zatem jego szkoda ulega powiększeniu, nie można więc przyjmować, że właściciel samochodu uszkodzonego może do najwyższej ceny za samochód uzyskanej w aukcji internetowej doliczyć jeszcze marżę bowiem jej doliczenie nie wynika, z żadnych zasad sprzedaży internetowej.

Odsetki zasądzono zgodnie z art. 817 § 1 k.c. od dnia 30 października 2009r., gdyż w tym dniu upłynął 30 dniowy termin od dnia zgłoszenia szkody. Data zgłoszenia szkody wynikała z numeru szkody (...), gdzie pierwsze cyfry to data zgłoszenia. Zasądzono na rzecz powoda 158,12 zł tytułu kosztów procesu zgodnie z art. 100 k.p.c.

Apelację od tego orzeczenia, zaskarżając go w części dotyczącej kwoty 200 zł, wniósł pozwany zarzucając naruszenie przepisów prawa materialnego art. 361 § 2 k.c. poprzez błędne przyjęcie, że niezaspokojona szkoda majątkowa jakiej doznał powód na skutek uszkodzenia pojazdu stanowi równowartość kwoty 515 zł zamiast 315 zł, jak również naruszenie przepisów prawa procesowego, a to art. 233 k.p.c. mające istotny wpływ na wynik postępowania poprzez pominięcie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału dowodowego, a w szczególności opinii biegłego oraz akt szkodowych z których jednoznacznie wynika, że pozwany wypłacił powodowi w postępowaniu likwidacyjnym kwotę 2.435 zł tytułem odszkodowania oraz kwotę 200 zł jako zwrot kosztów holowania pojazd co stanowi łączną kwotę 2.635 zł.

Na tych podstawach wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i zasądzenie od pozwanego odszkodowania na rzecz powoda w kwocie 315,12 zł oraz zasądzenie kosztów postępowania za II instancje.

W odpowiedzi na apelację powód wniósł o jej oddalenie oraz zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu apelacyjnym według norm przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Sąd pierwszej instancji prawidłowo zakwalifikował roszczenia powoda przyjmując za podstawę prawną swego rozstrzygnięcia przywołane przepisy prawne. Poczynione ustalenia co do okoliczności faktycznych istotne dla rozstrzygnięcia sprawy nie były jednak zupełne. Sąd Rejonowy pominął bowiem, że wypłata odszkodowania przez pozwaną nastąpiła w łącznej kwocie 2.635,08 zł. Oprócz bowiem kwoty 2.435 zł, pozwana w dniu 19 listopada 2009r. przyznała powodowi dalsze odszkodowanie w kwocie 200,08 zł. Z tym uzupełnieniem, Sąd Okręgowy przyjmuje za własne.

Pominięcie wypłaty przez pozwaną kwoty 200,08 zł przy ustaleniu wysokości wypłaconego przez nią odszkodowania czyniły zasadnym podniesione w apelacji zarzuty naruszenia prawa procesowego oraz materialnego. Przy uwzględnieniu kwoty wypłaconego odszkodowania w łącznej kwocie 2.635,08 zł konieczna stała się korekcja zaskarżonego orzeczenia i obniżenie wysokości należnego odszkodowania w kwocie 315,12 zł.

W tym zakresie wyrok w zaskarżonej części podlegał zmianie po myśli art. 386 § 1 k.p.c., a o kosztach postępowania odwoławczego, wobec zakwalifikowania powoda jako strony przegrywającej w całości i braku podstaw do zastosowania art. 102 k.p.c., orzeczono po myśli art. 98 k.p.c.

SSR (del.) Anna Hajda SSO Krystyna Hadryś SSO Andrzej Dyrda

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.