Piątek 23 sierpnia 2019 Wydanie nr 4197
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-12-03
Data orzeczenia:
3 grudnia 2015
Data publikacji:
9 listopada 2018
Data uprawomocnienia:
3 grudnia 2015
Sygnatura:
III Ca 943/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Andrzej Dyrda
Sędziowie:
Barbara Braziewicz
Miłosz Dubiel
Protokolant:
Dominika Tarasiewicz
Hasła tematyczne:
Odszkodowanie
Podstawa prawna:
art. 361 kc
Powołane przepisy:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt III Ca 943/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 grudnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO Andrzej Dyrda (spr.)

Sędzia SO Barbara Braziewicz

SR (del.) Miłosz Dubiel

Protokolant Dominika Tarasiewicz

po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2015 r. w Gliwicach

na rozprawie

sprawy z powództwa A. G.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 24 marca 2015 r., sygn. akt I C 965/14

1.  zmienia zaskarżony wyrok:

a)  w punktach 1 i 2 o tyle, że w miejsce kwoty 7181,76 zł zasądza kwotę 4285,69 zł (cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy);

b)  w punkcie 3 o tyle, że w miejsce kwoty 1922,47 zł zasądza kwotę 346,60 zł (trzysta czterdzieści sześć złotych sześćdziesiąt groszy);

2.  zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 445 (czterysta czterdzieści pięć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego.

SSR (del.) Miłosz Dubiel SSO Andrzej Dyrda SSO Barbara Braziewicz

Sygn. akt III Ca 943/15

UZASADNIENIE

Powód A. G. domagał się zasądzenia od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. kwoty 10.001 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 30 grudnia 2011r., do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania. Uzasadniając żądanie wskazał, że będący jego własnością samochód marki B. o nr rej. (...) uległ uszkodzeniu w wypadku spowodowanym przez innego kierującego ubezpieczonego u pozwanej i domaga się określonej w pozwie kwoty tytułem odszkodowania w wysokości uzasadnionych kosztów naprawy auta.

W odpowiedzi na pozew pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie na swoją rzecz od powoda kosztów postępowania. Pozwana nie kwestionowała przebiegu zdarzenia i samej zasady swojej odpowiedzialności, wskazując, że w sprawie sporny pozostaje rozmiar należnego powodowi odszkodowania. Pozwana przyznała, że przed procesem dobrowolnie w ramach likwidacji szkody zapłaciła pozwanemu kwotę 2.896,07 zł opierając się na własnych wyliczeniach kosztu naprawy pojazdu. Pozwana poparła wniosek powoda o przeprowadzenie dowodu z pisemnej opinii biegłego do spraw motoryzacji na okoliczność wyliczenia uzasadnionych kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu.

Sąd Rejonowy w Gliwicach wyrokiem z dnia 24 marca 2015 roku zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 7.181,76 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 30 grudnia 2011 r. do dnia zapłaty, a w pozostałym zakresie powództwo oddalił. Nadto zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 1.922,47 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Orzeczenie to poprzedził ustaleniem, że 30 listopada 2011r. doszło do kolizji, w wyniku której uszkodzony został należący do powoda pojazd marki B. o nr rej. (...). Do zdarzenia doszło z winy kierującego ubezpieczonego od odpowiedzialności cywilnej u pozwanej. Pozwana przyjęła swoją odpowiedzialność za skutki zdarzenia co do zasady i w dniu wypłaciła powodowi kwotę 2896,07 zł tytułem odszkodowania. W sprawie nie był sporny również zakres uszkodzeń powstałych w pojeździe powoda w związku z wypadkiem drogowym.

Biegły sądowy do spraw motoryzacji wyliczył uzasadniony koszt naprawy pojazdu powoda przy użyciu dostępnych zamienników typu Q i części oryginalnych przy zastosowaniu średniej stawki za roboczogodzinę na kwotę 7.181,76 zł, wskazując przy tym, że naprawa przy użyciu części typu Q pozwala na przywrócenie pojazdu do stanu sprzed szkody.

W tak ustalonym stanie faktycznym, Sąd Rejonowy stwierdził, że podstawą odpowiedzialność pozwanej jest art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152) w związku z art. 822 § 1 k.c.

Sąd wskazał, że spór między stronami ograniczył się do wysokości odpowiedzialności pozwanej za naprawę pojazdu powoda. Sąd uznał, że uzasadniony koszt naprawy pojazdu powoda przy użyciu dostępnych zamienników typu Q i części oryginalnych przy zastosowaniu średniej stawki za roboczogodzinę na kwotę 7.181,76 zł. Naprawa przy użyciu tego typu części pozwala na przywrócenie pojazdu do stanu sprzed szkody i wskazaną powyżej kwotę sąd zasądził od pozwanej na rzecz powoda.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c. rozdzielając je stosowanie do tego w jakim zakresie każda ze stron utrzymała się ze swoim roszczeniem, przy uwzględnieniu, że powód utrzymał się ze swym żądaniem w 72%, ponosząc koszty postępowania w łącznej kwocie 3.619,29 zł, natomiast pozwana poniosła 2.400 zł kosztów postępowania.

Apelację od tego orzeczenia wniosła pozwana zaskarżając wyrok w części, tj. w pkt 1 skarżonego wyroku w zakresie przekraczającym kwotę 4.285,69 zł, tj. w odniesieniu do kwoty 2.896,07 zł.

Zarzuciła naruszenie przepisu prawa materialnego, tj. art. 361 § 2 k.c. w związku z art. 363 § 1 zd. 2 i § 2 k.c., art. 822 § 1 k.c. oraz art. 824 1 § 1 k.c. poprzez ich błędne niezastosowanie oraz przyznanie powodowi od pozwanego odszkodowania przenoszącego wartość szkody.

Na tych podstawach wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez oddalenie powództwa ponad kwotę 4.285,69 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 30 grudnia 2011r. do dnia zapłaty oraz zmianę rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów postępowania poprzez ich odpowiednie pomniejszenie, przy zastosowaniu zasady stosunkowego rozdzielenia kosztów, a także zasądzenie od powódki na rzecz pozwanej kosztów postępowania apelacyjnego w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, ewentualnie uchylenie zaskarżonego wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy w zaskarżonym zakresie Sądowi Rejonowemu w Gliwicach do ponownego rozpoznania, z pozostawieniem temu sądowi rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Sąd pierwszej instancji prawidłowo zakwalifikował roszczenia powoda przyjmując za podstawę prawną swego rozstrzygnięcia przywołane przepisy prawne, a następnie ustalił wszystkie okoliczności faktyczne istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd Rejonowy mają podstawę w zgromadzonym w sprawie materialne dowodowym, który w zakresie dokonanych ustaleń jest logicznych i wzajemnie spójny, natomiast informacje zawarte w poszczególnych źródłach dowodowych nawzajem się uzupełniają i potwierdzają, przez co są w pełni wiarygodne.

Ustalenia te Sąd Okręgowy przyjmuje za własne.

Wyprowadzone zeń wnioski nie były jednak prawidłowe, a postawione w apelacji zarzuty naruszenia prawa materialnego okazały się uzasadnione. Sądowi Rejonowemu umknęło bowiem, że pozwana w ramach likwidacji szkody zapłaciła pozwanemu kwotę 2.896,07 zł. Tym samym zasądzone powodowi odszkodowanie w kwocie 7.181,76 zł należało obniżyć o wysokość świadczenia spełnionego dobrowolnie przez pozwaną, tj. 2.896,07 zł, a zatem winno zostać ograniczone do kwoty 4.285,69 zł, co czyniło zasadnym wydanie orzeczenia reformatoryjnego.

Konsekwencją powyższego, stała się również konieczność zmiany rozstrzygnięcia o kosztach procesu w oparciu o art. 100 k.p.c., gdyż powód utrzymał się ze swoim żądaniem w 43 %.

Uwzględniając, że całościowe koszty poniesione przez powoda w toku postępowania przed sądem pierwszej instancji wyniosły 3619,29 zł, natomiast przez pozwaną 2.400 zł, przy uwzględnieniu, że powód powinien ponieść koszty w 57 %, natomiast pozwana w 43 %, należało zasądzić od pozwanej na rzecz powoda kwotę 346,60 zł.

Z tych względów Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji na podstawie art. 386 § 1 k.p.c.

Konsekwencją wydania orzeczenia reformatoryjnego stała się konieczność zmiany rozstrzygnięcia o kosztach procesu w oparciu o art. 100 k.p.c., gdyż powód utrzymał się ze swoim żądaniem w 43 %.

Uwzględniając, że całościowe koszty poniesione przez powoda w toku postępowania przed sądem pierwszej instancji wyniosły 3.619,29 zł , natomiast przez pozwaną 2.400 zł, przy uwzględnieniu, że powód powinien ponieść koszty w 57 %, natomiast pozwana w 43 %, należało zasądzić od pozwanej na rzecz powoda kwotę 346,60 zł.

O kosztach postępowania odwoławczego Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w związku z art. 391 § 1 k.p.c., a to wobec wygrania tego postępowania w całości przez pozwaną. Na zasądzone koszty składają się koszty zastępstwa procesowego ustalonego zgodnie z § 6 pkt 3 w związku z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 490) oraz poniesiona przez pozwaną opłatę od apelacji w kwocie 145 zł.

SSR (del.) Miłosz Dubiel SSO Andrzej Dyrda SSO Barbara Braziewicz

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.