Środa 24 października 2018 Wydanie nr 3894
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze z 2012-11-28
Data orzeczenia:
28 listopada 2012
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
11 stycznia 2013
Sygnatura:
V GC 282/12
Sąd:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wydział:
V Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Tomasz Sproch
Protokolant:
st.sekr.sądowy Ewa Jagieła
Hasła tematyczne:
Odszkodowanie
Podstawa prawna:
oddalenie powództwa
Powołane przepisy:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204)

Sygn. akt V GC 282/12 upr

WYROK

W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J

Dnia 28 listopada 2012 r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze V Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Tomasz Sproch

Protokolant:

st.sekr.sądowy Ewa Jagieła

po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2012 r. w Jeleniej Górze

na rozprawie

sprawy z powództwa: B. L.

przeciwko: (...)Spółka z o. o. w P. oraz M. S.

o zapłatę kwoty 700,00 złotych

I.  zasądza od pozwanej M. S. na rzecz powódki kwotę 700,00 zł (siedemset złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 07.04.2012 roku do dnia zapłaty,

II.  oddala powództwo wobec (...) Spółka z o.o. w P.,

III.  zasądza od pozwanej M. S. na rzecz powódki kwotę 227,00 zł tytułem kosztów procesu , w tym kwotę 180,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego,

IV.  zasądza od powódki na rzecz pozwanego (...) Spółka z o.o. w P. kwotę 197,00 zł tytułem kosztów procesu,

V.  wyrok wobec pozwanej M. S. jest wyrokiem zaocznym,

VI wyrokowi w pkt I i III nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt V GC upr 282/12

UZASADNIENIE

Powódka B. L. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą (...) B. L. w K. w dniu 25 maja 2012 roku wystąpiła z pozwem przeciwko pozwanym: (...) Spółka z o.o. w P. (ad. 1) i M. S. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Drukarnia (...) w T. (ad. 2) o solidarną zapłatę kwoty 700,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 07 kwietnia 2012 roku do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu wskazała, iż za pośrednictwem (...) Spółka z o.o. zamówiła 10.000 sztuk ulotek, które miały być wykonane przez pozwaną M. S. za kwotę 700,00 zł. Powódka dokonała zapłaty tejże kwoty. Pomimo to ulotki nie zostały dostarczone. W związku z nie wykonaniem zobowiązania powódka odstąpiła od umowy i zażądała zwrotu uiszczonej ceny.

Pozwany (...) Spółka z o.o. w P. (ad. 1) w odpowiedzi na pozew (k. 22) wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie na swoją rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew pozwany (ad.1) stwierdził, iż jest on właścicielem serwisu internetowego prowadzonego w domenie (...) (zwanego dalej serwisem), służącego w szczególności do prowadzenia aukcji on – line oraz zawierania umów kupna - sprzedaży na odległość za pomocą przekazu elektronicznego przez zalogowanych w serwisie użytkowników. Pozwany jest jednocześnie usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204). Pozwana spółka natomiast nie jest stroną zawieranych w serwisie transakcji. Wobec tego nie była ona stroną umowy sprzedaży zawartej w serwisie pomiędzy powódką, a pozwaną M. S. (ad. 2).

Pozwana spółka wskazała, także że podstawą działania serwisu i świadczenia przez niego usług na rzecz użytkowników jest regulamin (...) wraz z załącznikami, stanowiący umowę pomiędzy użytkownikami serwisu, a serwisem, zgodnie z art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dodatkowo strona pozwana ad. 1 stwierdziła, iż dnia 03 marca 2006 roku powódka założyła w serwisie konto o nazwie (...) oraz zaakceptowała treść regulaminu serwisu. W dniu 17 sierpnia 2011 roku powódka zawarła w serwisie transakcję zakupu 10.000 sztuk ulotek od pozwanej M. S.. Pozwany ad. 1 potwierdził, iż stroną odpowiedzialną z tytułu nieprawidłowego wykonania wspomnianej umowy sprzedaży jest pozwana M. S.. Pozwana spółka podkreśliła, że w dniu 01 września 2011 roku zablokowała konto pozwanej M. S., uniemożliwiając jej tym samym dalsze korzystanie z serwisu, w związku z naruszeniem przez nią regulaminu serwisu.

Ustosunkowując się do odpowiedzi na pozew powódka wskazała, iż wpłata w wysokości 700,00 zł została dokonana na jego konto. Powódka zarzuciła pozwanemu ad. 1, że przedstawiając jedynie sam regulamin serwisu (...) nie wykazał on, że powódka zapoznała się z jego treścią.

Pozwana M. S. nie złożyła odpowiedzi na pozew oraz pomimo prawidłowego wezwania nie stawiła się na rozprawie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powódka korzystała z usług serwisu internetowego (...).

(okoliczność bezsporna)

Powódka zaakceptowała treść regulaminu serwisu (...).

(okoliczność bezsporna)

Zgodnie z treścią art. 3.1 powołanego regulaminu „(...), jako operator (...), umożliwia użytkownikom zawieranie umów sprzedaży towarów na zasadach określonych w regulaminie i w tym celu udostępnia użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. (...) nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy użytkownikami i nie gwarantuje, że sprzedający oraz kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży tego towaru.” Zaś w myśl art. 8.1 regulaminu „(...) nie ponosi odpowiedzialności za zachowania użytkowników w ramach (...) ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach transakcji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień regulaminu. (...) w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów sprzedawanych w ramach transakcji, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez użytkowników, zdolność sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność użytkowników składających oferty kupna. (...) nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez użytkowników umowy.”

(regulamin k. 32 -40)

Powódka za pośrednictwem serwisu prowadzonego przez pozwaną spółkę zamówiła u pozwanej M. S. wykonanie 10.000 sztuk ulotek. Za wykonie ulotek i ich przesłanie powódka miała zapłacić pozwanej M. S. kwotę 700,00 zł.

(wydruk korespondencji elektronicznej k. 9 – 11)

Kwota w wysokości 700,00 zł została przez powódkę przelana na konto (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w P..

(wyciąg z rachunku bankowego k. 13)

Zasady korzystania z usług (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w P. ujęte są w Załączniku nr 8 - regulamin usługi (...).

(załącznik nr 8 do regulaminu k. 64 – 67; zmiana płacę z (...) w PayU k. 69 – 75)

Pozwana M. S. nie wykonała ulotek zamówionych przez powódkę i nie zwróciła uiszczonej przez nią kwoty 700,00 zł.

(okoliczność bezsporna)

W dniu 26 marca 2012 roku powódka odstąpiła od umowy i wezwała pozwanych (...) Spółka z o.o. w P. i M. S. do zwrotu kwoty 700,00 zł.

(pismo z dnia 26.03.2012 r. wraz z potwierdzeniami nadania przesyłek k. 12)

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo wobec (...) Spółka z o.o. w P. nie zasługiwało na uwzględnienie.

Powódka nie wskazywała podstawy prawnej swego żądania. Nie była do tego zobowiązana. Odpowiedzialność pozwanej spółki powódka wywodziła z faktu niewykonania umowy przez pozwaną M. S.. Mając na uwadze oświadczenie pełnomocnika powódce złożone na rozprawie uznać należy, że ostatecznie bezsporne było, że powódka wyraziła zgodę na postanowienia Regulaminu (...). Zgodnie z art. 3.1 regulaminu „(...) nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy użytkownikami i nie gwarantuje, że sprzedający oraz kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży tego towaru.” Dodatkowo należy wskazać, iż art. 8.1 powołanego regulaminu stanowi, że „(...) nie ponosi odpowiedzialności za zachowania użytkowników w ramach (...) ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach transakcji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień regulaminu”. Powódka z samego faktu niewykonania umowy przez M. S. nie mogła więc skutecznie wywodzić roszczeń wobec pozwanej spółki, która nie była stroną umowy, której przedmiotem było wykonanie ulotek. Powódka nie wykazała, aby pozwana spółka nie wykonała lub nienależycie wykonała umowę zawartą pomiędzy tymi stronami, a której przedmiotem było korzystanie przez powódkę z usług serwisu (...). Brak było więc podstaw do przyjęcia, że odpowiedzialność pozwanej spółki wynika z przepisów art. 471 k.c.

Powódka roszczenia swojego nie mogła skutecznie wywodzić z faktu wpłaty na rachunek pozwanej spółki kwoty 700,00 zł, gdyż wpłata kwoty 700,00 zł dokonana przez powódkę nastąpiła na konto innego podmiotu - (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w P., co wynika wprost z przedłożonego przez powódkę wydruku z rachunku bankowego. Powódka nie wskazała i tym samym nie wykazała żadnych okoliczności, które uzasadniałby odpowiedzialność (...) S.A. za niewykonanie umowy przez M. S. oraz odpowiedzialność pozwanej spółki za (...) S.A.

Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania oparte zostało na przepisie art. 98 § 1 k.p.c. Zgodnie z § 1 wskazanego artykułu strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).

Na zasądzone koszty składa się wynagrodzenie pełnomocnika procesowego (180,00 zł), opłata skarbowa od pełnomocnictwa (17,00 zł). Przyjęta wysokość wynagrodzenia pełnomocnika procesowego jest zgodna z § 6 pkt 2 w związku z § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r., Nr 163, poz. 1349 ze zm.).

Niniejsze uzasadnienie nie obejmuje rozstrzygnięcia o zadaniu zgłoszonym wobec pozwanej M. S. (ad. 2), co do której zapadł wyrok zaoczny.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.